PRIMJENA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA
O ZAŠTITI NA RADU

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 16. 5. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Mostar 17. 5. 2023. Hotel “Mostar”

Kada je riječ o aktuelnosti odredbi Zakona o zaštiti na radu i usvojenih podzakonskih akata moramo istaći da je sada u toku proces procjene rizika, zdravstvena zaštita radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom, organizacija zaštite na radu kod poslodavaca ili obuka zaposlenih radnika o zaštiti na radu. Zaštita na radu i zaštita radne sredine, postaju, za mnoge firme statusno pitanje pa i pitanje zaposlenih radnika, kako onih u procesu rada tko i onih koji se u firmama i institucijama bave ovim pitanjima.

Iz tih razloga, vrlo brzo, kako bude napredovao proces uspostavljanja novog sistema zaštite na radu javljaće se i uključivati i druga pitanja koja utječu na zdravlje radnika u javnom i privatnom sektoru: kao što su pitanja uslova rada, stresa na radu, buke do konkretne odgovornosti onih kojima se takva pitanja u sistemu rada nisu smjela ni postavljati. Zaštita na radu i zaštita radne sredine sve više postaju i politička pitanja, sindikalna pitanja i pitanja koja se sve više javljaju u predmetima sudskih sporova. Iz tih razloga nije beznačajno kako uspostaviti novi sistem zaštite na radu kod poslodavca, da li poslove zaštite na radu vode osposobljeni i stručni zaposleni radnici, da li su interni akti usklađeni sa Zakonom i podzakonskim aktima, da li su radnici upoznati ili ne sa njihovom sadržinom.

Ovo nisu više beznačajna pitanja za poslodavce i radnike. Posebno imajući u vidu da je pitanje organizacije zaštite na radu u skladu sa novim zakonskim propisima zahtijeva određene predradnje i zajednički rad kako sa ovlaštenim organizacijama za procjenu rizika koji bi ovu specifični zakonsku normu trebalo dovesti do implementacije u pojedinim firmama tako i do zaposlenih profesionalaca zaštite na radu u tim firmama. Iz tih razloga na seminaru se iznova vraćamo temamama o procjeni rizika, izradi internih akata kod poslodavca i osposobljavanja radnika zaštite na radu i podzakonskim aktima vezanim za medicinu rada, povredama na radu kako bi se izbjegla pogrešna percepcija zakonskih normi koje jesu nove a u praktičnoj primjeni bi ostala stara rješenja i nedorečenosti, a ne nova praksa.

Iz svih tih razloga posvećujemo posebnu pažnju da učesnici seminara na licu mjesta dobiju odgovore na sva važna pitanja na osnovu kojih će moći adekvatno ispune svoje obaveze u primjeni propisa iz oblasti zaštite na rada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima seminara ćemo obezbijediti kvalitetnu razmjenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Seminar je namijenjen za poslodavce u javnom i privatnom sektoru kao i za predstavnike ovlaštenih organizacija od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada. 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
Pitanja i odgovori


Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

 • Sadržaj internih akta;
 • Ko može u firmi donijeti interni akt o mjerama zaštite na radu, a da je mjerodavan?

Izrada akta o procjeni rizika

 • Sadržaj akta o procjeni rizika;
 • Metode procjene rizika;
 • Mjere zaštite u odnosu na procijenjene rizike.

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu

 • Organizovanje poslova zaštite na radu;
 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu;
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu;
 • Tko vrši obuku zaposlenih radnika iz oblasti zaštite na radu u preduzeću?
 • Šta uraditi u situaciji ukoliko kod poslodavca niko ne ispunjava uvjete za imenovanje radnika za zaštitu na radu?

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu;
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu;
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu.
Pitanja i odgovori

 

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

 • Kako se podnosi i šta treba da sadrži prijava za polaganje stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži opći dio stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži posebni dio stručnog ispita?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje općeg dijela stručnog ispita?
 • Šta se podrazumijeva pod praktičnim polaganjem na stručnom ispitu?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje posebnog dijela stručnog ispita?
Pitanja i odgovori

 

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

 • Koja je uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika;
 • Šta se može smatrati poslovima sa povećanim rizikom sa strane medicine rada;
 • Na osnovu čega se s aspekta medicine rada određuju uslovi u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika za obavljanje poslova na određenom radnom mjestu?
 • Kako se kroz Akt o procjeni rizika utvrđuje da li radnik ispunjava zdravstvene uslove za rad na radnom mjestu?
 • Šta je svrha obavljanja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika sa aspekta medicine rada kada se stiče dojam da su sami sebi svrha?
 • Da li doktor specijalista medicine rada dolazi u prostorije poslodavca ili on svoje zaključke izvodi na temelju prethodno izvršenih mjerenja opasnosti i štetnosti?
 • Kako se izračunava vjerovatnoća nastanka profesionalnih oboljenja, povreda na radu i bolesti vezanih uz rad?
 • Postupak skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom?
 • Kod poslodavca koji nema mjesta sa povećanim rizikom, da li je potreban u sklopu osposobljavanja za siguran rad, raditi i obuku iz prve pomoći?
Pitanja i odgovori

 

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

 • Poslovi sa povećanim rizikom;
 • Uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom;
 • Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom;
 • Prethodni ljekarski pregled;
 • Periodični ljekarski pregled;
 • Vanredni ljekarski pregled;
 • Sadržaj prethodnog i periodičnog ljekarskog pregleda;
 • Rokovi obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda;
 • Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto;
 • Obaveza obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda;
 • Važenje ranije izdatih izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima;
 • Prestanak važenja ranijeg propisa.
Pitanja i odgovori

 

Povrede na radu i profesionalno oboljenje – sadržaj i način podnošenja izvještaja

 • Koje su teže a koje lakše povrede na radu (šta se smatra lakšom a šta težom povredom)?
 • Na koji način evidentiramo lakše povrede na radu?
 • Da li se svaka povreda gdje je radnik privremeno spriječen za rad podrazumijeva kao teža povreda na radu?
 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu;
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju;
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Kada je obaveza dostaviti inspekciji zaštite na radu obrazac povrede na radu?
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu?
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo