PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

 


Interaktivni seminar:

16. 03. 2023. 09:30h
Hotel “Hollywood” icon-briefcase Sarajevo

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH i pratećih podzakonskih akata, intenzivno se radi na implementaciji zakona u praksi. Međutim, izgradnja sistema zaštite na radu kod poslodavca, u skladu sa novom politikom zaštite na radu u FBiH, je dugoročan proces koji se uspostavljati na novim osnovama stavljajući poslodavce i radnike u jedan novi režim odnosa prema zaštiti radnika na radu. Sada je u toku proces procjene rizika, zdravstvena zaštita radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom, organizacija zaštite na radu kod poslodavaca ili obuka zaposlenih radnika o zaštiti na radu, (Također, javljaju se i neka statusna pitanja: ko može voditi poslove zaštite na radu i treba li polagati stručni ispit itd..). Šta je to povjerenik zaštite na radu i koje su mu obaveze? S druge strane, internim aktima poslodavca (Pravilnika o zaštiti na radu) uređuju se unutrašnji odnosi u sistemu zaštite na radu, organizacija i vođenje poslova zaštite na radu, periodični pregledi radnika i sredstava za rad! Posebno imajući u vidu da je pitanje organizacije zaštite na radu u skladu sa novim zakonskim propisima zahtijeva određene predradnje i zajednički rad sa ovlaštenim organizacijama za procjenu rizika koji bi ovu specifični zakonsku normu trebalo dovesti do implementacije u cjelini.

Nedavno su usvojeni pravilnici iz oblasti zaštite na radu koji reguliše način podnošenja izvještaja o povredama na radu i pravilnik o  postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom o čemu će biti riječi na samom seminaru: „Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju“ (Službene novine Federacije BiH“, br. 9/23) i „Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku predhodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom“ (Službene novine Federacije BiH“, br. 83/23)

Učesnici će na licu mjesta dobiti odgovore na sva važna pitanja na osnovu kojih će moći adekvatno ispune svoje obaveze u primjeni propisa iz oblasti zaštite na rada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima seminara ćemo obezbijediti kvalitetnu razmjenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Seminar je namijenjen za poslodavce u javnom i privatnom sektoru kao i za predstavnike ovlaštenih organizacija od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada. 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Implementacija Zakona o zaštiti na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu

Organizovanje zdravstvenog nadzora

 • Izbor zdravstvene organizacije
 • Poslovi koje obavlja zdravstvena organizacija

Izrada akta o procjeni rizika

 • Sadržaj akta o procjeni rizika
 • Metode procjene rizika
 • Mjere zaštite u odnosu na procijenjene rizike

Organizovanje poslova zaštite na radu

 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu

Izrada internog akta o zaštiti na radu

 • Sadržaj internog akta

Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Izrada uputstava za siguran rad

Vođenje evidencije i obavještavanje

 • Evidencije koje vodi poslodavac
 • Način obavještavanja o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima

Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada je poslodavac dužan da izvrši osposobljavanje radnika?
 • Kako se vrši osposobljavanje za siguran i zdrav rad?
 • U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa čime se radnik upoznaje?
 • Ko može vršiti osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Kako se vrši osposobljavanje radnika sa siguran rad?
 • Šta se izdaje kao dokaz da je radnik osposobljen za siguran rad?
 • Kako se vodi evidencija o osposobljenosti radnika za siguran rad?
Pitanja i odgovori


Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

 • Kako se podnosi i šta treba da sadrži prijava za polaganje stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži opći dio stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži posebni dio stručnog ispita?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje općeg dijela stručnog ispita?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje posebnog dijela stručnog ispita?
Pitanja i odgovori

 

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku predhodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

 • Poslovi sa povećanim rizikom
 • Uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom
 • Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom
 • Prethodni ljekarski pregled
 • Periodični ljekarski pregled
 • Vanredni ljekarski pregled
 • Sadržaj prethodnog i periodičnog ljekarskog pregleda
 • Rokovi obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda
 • Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto
 • Obaveza obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda
 • Važenje ranije izdatih izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima
 • Prestanak važenja ranijeg propisa
Pitanja i odgovori

 

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Šta sadrži Obrazac za  podnošenje izvještaja o povredi na radu
Pitanja i odgovori

 

Ljekarski pregled radnika 

 • Na osnovu čega se specijalista medicine rada izjašnjava o opštoj i specifičnoj radnoj sposobnosti vezano za radno mjesto na kome će radnik obavljati posao?
 • Da li je obavezno obavljanje ljekarskog pregleda radnika prilikom zasnivanja radnog mjesta?
 • Postoji li obaveza posjedovanja ljekarskog uvjerenja za svakog radnika i za svako radno mjesto?
 • Da li poslodavac ima obavezu posjedovanja ljekarskog uvjerenja za tzv. “stare” radnike?
 • U slučaju promjene radnog mjesta kod istog poslodavca, da li je potreban novi ljekarski pregled, ukoliko još uvijek vrijedi staro ljekarsko uvjerenje?
 • Može li poslodavac prihvatiti ljekarsko uvjerenje privatne zdravstvene ustanove?
 • Na koji način je definisano obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom?
 • Koje mjere poslodavac poduzima za sprečavanje nastanka invaliditeta i profesionalnog oboljenja i profesionalnog traumatizma radnika?
 • Koje su obaveze poslodavca i ovlaštene zdravstvene ustanove u pogledu provođenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika?
 • Ko snosi troškove obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda radnika?
 • Na koji način će poslodavac postupiti ukoliko se periodičnim ljekarskim pregledom utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova radnog mjesta?
 • Da li poslodavac može vršiti alkotestiranje radnika i na koji način?
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • GRATIS: Za sve učesnike seminara koji nisu imali priliku nabaviti Priručnik – „Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu“
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo