PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
I
INSPEKCIJSKI NADZOR

 


Seminar:

09:30 – 14:00
Sarajevo 30. 06. 2022. icon-briefcase Hotel “Hollywood”

 

Proces implementacije Zakona o zaštiti na radu

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH i pratećih podzakonskih akata, teče proces njegove implementacije u praksi. Međutim, izgradnja sistema zaštite na radu kod poslodavca, u skladu sa novom politikom zaštite na radu u FBiH, je dugoročan proces koji će se uspostavljati u jednom dužem vremenskom periodu.

Sada je u toku proces procjene rizika, organizacija zaštite na radu kod poslodavaca i statusna pitanja radnika za zaštitu na radu, (ko može voditi poslove zaštite na radu, i treba li polagati stručni ispit) itd… Izrada Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija i vođenje poslova zaštite na radu je u toku u mnogim firmama. Posebno imajući u vidu da je pitanje organizacije zaštite na radu u skladu sa novim zakonskim propisima zahtijeva određene predradnje i zajednički rad sa ovlaštenim organizacijama za procjenu rizika.

 

Tok seminara

Kako u posljednje vrijeme dobijamo upite o primjeni Zakona o zaštiti na radu i postupanje inspektora odlučili smo se da organizujemo ovaj seminar sa stručnjacima iz oblasti zaštite na radu i inspektorom zaštite na radu koji će vas uputiti u cijeli proces praktične implementacije pojedinih, ali važnih, odredbi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata.

Učesnici će na licu mjesta dobiti odgovore na sva važna pitanja na osnovu kojih će moći adekvatno ispuniti svoje obaveze u primjeni propisa iz oblasti zaštite na radu u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima seminara ćemo obezbijediti kvalitetnu razmjenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Seminar je namijenjen za poslodavce u javnom i privatnom sektoru kao i za predstavnike ovlaštenih organizacija od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Primjena Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata

Rokovi za donošenje/usklađivanje općih akata

 • Rokovi za usklađivanje općih akata kod poslodavaca u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu?
 • Koji su opći akti koji se trebaju donijeti/uskladiti?
 • Kako praktično izraditi/uskladiti Pravilnik o zaštiti na radu kod poslodavaca do izrade akta o procjeni rizika?

Akt o procjeni rizika

 • Koji su poslodavci u obavezi da izvrše procjenu rizika?
 • Da li su poslodavci dužni da izvrše procjenu rizika za svako radno mjesto?
 • Da li će biti obavezna procjena rizika za radna mjesta sa niskim rizikom?
 • Postoji li obaveza procjene rizika u slučaju rada od kuće?
 • Ko može vršiti procjenu rizika kod poslodavca?
 • Koje su to ovlaštene organizacije za obavljanje poslova procjene rizika na radnim mjestima?
 • Kako će postupiti poslodavac do donošenja akta o procjeni rizika?
 • Značaj podnošenja zahtjeva za procjenu rizika – šta ako poslodavac nema izrađen akt o procjeni rizika u zakonskom roku, a podnio je zahtjev za procjenu rizika?
 • Koliko će trajati postupak procjene rizika kod poslodavca i koliko je potrebno vremena da se ovaj proces završi kod svih poslodavaca?
 • Novčane kazne za poslodavca koji ne izvrši procjenu rizika?
 • Izrada akta o procjeni rizika?

Interni akt o zaštiti na radu

 • Koji su poslodavci obavezni da donesu interni akt za zaštitu na radu?
 • S kojim licima je poslodavac dužan izvršiti konsultacije prilikom izrade internog akta za zaštitu na radu?
 • Šta je predmet internog akta za zaštitu na radu?
 • Sadržaj internog akta o zaštiti na radu?
 • Šta je osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu?
 • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu
 •  Koji je krajnji rok za donošenje navedenog internog akta?
 • Izrada internog akta o zaštiti na radu?

Radnik za zaštitu na radu

 • Kad se kod poslodavca određuje radnik za zaštitu na radu?
 • Kakva je njegova uloga, šta su uslovi za obavljanje ovih poslova?
 • Koje su obaveze radnika za zaštitu na radu, koje poslove konkretno isti obavlja?
 • Da li znači da radnik zadužen za zaštitu na radu ne mora imati završen studij koji je vezan zaštitu na radu, već može imati neku drugu VSS?
 • Ako poslodavac ima cca 50 radnika, a nema radno mjesto sa povećanim rizikom, da li u tom slučaju poslodavac nije u obavezi da ima radnika stručno osposobljenog iz oblasti ZNR?
 • Prema kojem programu se polaže stručni ispit za radnika za zaštitu na radu, kada će isti biti objavljen?
 • Da li se navedenim podzakonskim aktom planiraju regulisati određeni izuzeci ko ne bi trebao polagati stručni ispit i koji su to izuzeci?
 • Da li će radnicima za zaštitu na radu, u slučaju da imaju položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj, biti priznat taj ispit?
 • Da li položeni ispit radnika za zaštitu na radu važi i kod drugih poslodavaca u slučaju promjene poslodavca?
 • Da li unutar sistematizacije radnih mjesta treba predvidjeti posebno radno mjesto za radnika za zaštitu na radu?
 • Da li radnik za zaštitu na radu može obavljati poslove na nepuno radno vrijeme?
 • Da li radnik za zaštitu na radu može obavljati i druge poslove za poslodavca?
 • Moraju li poslodavci imati radnika za zaštitu na radu prije donošenja navedenog Pravilnika?
 • Koju dokumentaciju je poslodavac dužan staviti na raspolaganje radniku za zaštitu na radu?

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Kada se imenuje povjerenik za zaštitu na radu i kako se postavlja?
 • Koje su nadležnosti povjerenika za zaštitu na radu?
 • Kakvi uslovi moraju biti ispunjeni za njegovo imenovanje?
 • Koja je minimalna stručna sprema i kvalifikacije koju isti mora posjedovati?
 • Da li postoji obaveza imenovanja više povjerenika za zaštitu na radu za izdvojena mjesta rada?
 • Da li postoji odgovornost poslodavca ako radnici, odnosno sindikat ili vijeće zaposlenika ne imenuje povjerenika za zaštitu na radu?
 • Da li poslodavac mora imati imenovanog povjerenika za zaštitu na radu, ako ima radnika za zaštitu na radu i koje su razlike između radnika i povjerenika za zaštitu na radu?
 • Da li povjerenik za zaštitu na radu predstavlja posebno radno mjesto?
 • Da li je obaveza imenovanja povjerenika za zaštitu na radu postoji od samog stupanja na snagu Zakona?

Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

 • Šta se uređuje Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Kako se vrši organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavca?
 • Može li poslodavac sam da obavlja poslove zaštite na radu i u kojim djelatnostima?
 • Koji su uvjeti da bi poslodavac mogao obavljati sam poslove zaštite na radu?
 • Kada poslodavac može da angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu?
 • Koji su uvjeti da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Postoji li odgovornost poslodavca za osiguranje preventivnih mjera?
 • Kako se obavljaju poslova iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažirati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
Pitanja i odgovori


Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu

 • Važeći Zakon o ZNR i pripadajući propisi
 • Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada
 • Obaveze poslodavaca
 • Interna akta o zašiti na radu
 • Akt o procjeni rizika
 • Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Sredstva i oprema lične zaštite
 • Organizovanje poslova zaštite na radu
 • Prava radnika na specifičnu zaštitu na radu
 • Evidencija i obavještavanje o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima
 • Posebna sigurnost i zaštita zdravlja radnika
 • Postupanje inspektora kada se utvrdi povreda propisa
 • Kaznene odredbe
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Ševal Smajić, Federalni inspektor zaštite na radu

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima / radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SAVJETOVANJE:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.304 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu


REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo