POVREDA NA RADU I PROFESIONALNO OBOLJENJE RADNIKA

 


Jednodnevni seminar :

14. 12. 2023. 09:30h
Hotel “Hollywood” Sarajevo

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen temeljnim sadržajem Zakona o zaštiti na radu, a to je prevencija od povreda na radu te povreda na radu i profesionalno oboljenje radnika. Naša je namjera da povredu na radu sagledamo sa različitih aspekta, prije svega, preventivno, a potom procesno kada se tokom rada dogodi povreda na radu i profesionalnog oboljenja i na kraju prava radnika i poslodavaca nakon povreda ili profesionalnog oboljenja. Povreda na radu, kao posljedica nepreduzimanja adekvatnih preventivnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja radnika predmet je regulisanja propisa iz oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih propisa, pa ćemo  tokom seminara razmotriti sve aspekte zakonske zaštite radnika u slučaju da nastupi povreda na radu, odnosno profesionalno oboljenje ili promijenjena radna sposobnost radnika, te s aspekta prava radnika koja iz toga proističu, odgovornosti poslodavca za nastalu povredu ili profesionalno oboljenje, specifična zdravstvena zaštita radnika, evidencije i naknade koje pripadaju radniku, ukoliko povreda na radu nije rezultat krivice radnika. Ova oblast regulisana je Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i provedbenim propisima.

Naravno, veoma je važno, kako za radnike tako i poslodavce, razviti svijest, znanje i organizaciju posla koja će smanjiti povrede na radu  ali i kontinuirano otklanjati uzroke koji dovode  do povreda na radu ili proesionalnog oboljenja kroz sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu u FBiH, sa ciljem da budu od koristi za one koji se bave zaštitom na radu kod poslodavaca, radnicima i samim poslodavcima. I na kraju bit će riječi o pravima radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu. Prije svega, Zakonom o radu propisano je da radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaključen na neodređeno vrijeme, niti mu može prestati ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme, za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

Kao što smo koncipirali strukturu sadržaja programa edukacije tako smo planirali i predavače. Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, ove teme mogu biti od interesa i za one koji će polagati stručni ispit iz zaštite na radu koji imaju tu obavezu. U cjelini seminar je koncipiran da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata u preduzeću (kod poslodavca) vezanih za prevencija od povreda na radu, povreda na radu i profesionalnog oboljenja.

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti, radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rade koji su se pokazali i dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj saradnji. 

SADRŽAJ:

1. Prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja

 • Dužnosti prevencije poslodavca u oblasti zaštite od povreda na radu i profesionalnog oboljenja:
  • da vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i utvrdi poslove sa povećanim rizikom,
  • obavještava radnike opasnostima i štetnostima po njihovo zdravlje na radnom mjestu,
  • osposobljava radnike i izdaje uputstva za siguran rad,
  • zabranjuje rad ukoliko radnik nije osposobljen ili mu prijeti opasnost po zdravlje i život,
  • osigurava prethodne i periodične ljekarske preglede radnika koji rade na poslovima na kojima postoje povećani rizici po zdravlje i preduzima mjere za sprječavanje nastanka invaliditeta i profesionalnih oboljenja radnika,
  • da radniku koji obavlja poslove sa povećanim rizikom, prije početka rada osigura prethodni ljekarski pregled, kao i periodični ljekarski pregled u toku rada.
  • da za poslove sa specifičnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspješnog rada uvjetuju posebne, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima.
Pitanja i odgovori


2. Evidencija, izvještavanje i obavještavanje o nesrećama i profesionalnim oboljenjima

Zakon o zaštiti na radu  i Pravilnikom o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju propisane su evidencije koje vodi poslodavac o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima:

 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima
 • Prijava povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju kantonalnoj inspekciji
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika:
  • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu na radu (dalje: kantonalni inspektor) dužna je odmah po prijemu obavještenja poslodavca izvijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove (dalje: Federalna uprava) o svakom smrtnom slučaju, nesreći na radu koja dovodi do onesposobljenosti u trajanju od tri ili više dana ili bilo kojem događaju koji je zadesio jednog ili više radnika.
  • Kantonalni inspektor obavezan je izvršiti uviđaj svakog smrtnog slučaja, nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika i teže povrede na radu kod poslodavca.
  • Nakon izvršenog uviđaja, kantonalna uprava obavezna je preduzeti odgovarajuće mjere i dostaviti izvještaj Federalnoj upravi.
  • Kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika, uviđaj će izvršiti i federalni inspektor.
 • Izvještaj inspekcije
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Način popunjavanja Obrazca za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Dostavljanje izvještaja:
  • radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje,
  • nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran,
  • ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene
  • zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i
  • nadležnoj inspekciji rada.
Pitanja i odgovori

 

3. Prava radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisane su  mjere specifične zdravstvene zaštite koje mora osigurati poslodavac s ciljem stvaranja uvjeta za zaštitu zdravlja uposlenika na radnom mjestu i poticanja zdravstveno odgovornog ponašanja usmjerene su na provođenje:

 • mjera za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti, sprečavanje povreda na radu i pružanje odgovarajuće prve pomoći;
 • mjera za zaštitu zdravlja uposlenika koji su na radnom mjestu izloženi posebnim opasnostima po zdravlje;
 • mjera zdravstvene zaštite propisanih posebnim propisima koji obuhvataju najmanje:
 • liječničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za rad po nalogu poslodavca.
 • provođenje mjera za sprečavanje i rano otkrivanje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i sprečavanje povreda na radu;
 • preventivne preglede uposlenih (prethodne, periodične, kontrolne i ciljane preglede) u zavisnosti od spola, uzrasta i uvjeta rada, kao i pojavu profesionalnih bolesti, povreda na radu i hroničnih bolesti;
 • sanitarne preglede radi zaštite uposlenih i ostalog stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika i druge obavezne zdravstvene preglede u skladu sa zakonom;
 • upoznavanje uposlenih sa zdravstvenim mjerama zaštite na radu i njihovo obrazovanje u vezi sa specifičnim uvjetima, kao i na korištenje osobnih i kolektivnih zaštitnih sredstava;
 • osiguranje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja djelatnost od javnog interesa u skladu sa propisom o sanitarnom nadzoru, kao i osiguranje i provođenje općih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa propisom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 • druge preventivne mjere (neobavezne vakcinacije, neobavezni sistematski pregledi) u skladu sa općim aktom poslodavca;
 • praćenje uvjeta rada i sigurnosti na radu, kao i procjene profesionalnih rizika u cilju unapređivanja uvjeta rada i ergonomskih mjera prilagođavanjem rada psihofiziološkim sposobnostima uposlenih;
 • praćenje obolijevanja, povređivanja, odsutnosti sa posla i smrtnosti, posebno od profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom, povreda na radu i drugih zdravstvenih oštećenja koja utiču na privremenu ili trajnu izmjenu radne sposobnosti;
 • učešće u organizaciji režima rada i odmora uposlenih, kao i u procjeni nove opreme i novih tehnologija sa zdravstvenog i ergonomskog stanovišta;
 • provođenje mjera za unapređivanje zdravlja radnika izloženih zdravstvenim rizicima u toku procesa rada, uključujući i ocjenjivanje i upućivanje radnika uposlenih na posebno teškim i rizičnim poslovima na zdravstveno-preventivne aktivnosti i odmor;
 • ukazivanje prve pomoći u slučaju povrede na radnom mjestu.
Pitanja i odgovori

 

4. Prava radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja

  • Saglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obavezno osigurava:
   • zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,
   • odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti,
   • naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
   • naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.
  • Obaveza poslodavca prema radniku ako nadležna ustanova za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ocijeni da kod radnika postoji promijenjena radna sposobnost (invalid II kategorije).
  • U kojem slučaju poslodavac je dužan da ga premjesti na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, ukoliko takvo radno mjesto postoji kod poslodavca. Ukoliko takvo mjesto ne postoji, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu.
  • Prilikom ponude novih poslova radniku poslodavac treba primijeniti odredbe Zakona o zaštiti na radu, kojima je propisano da radnik sa promijenjenom radnom sposobnošću ne smije obavljati poslove na kojima postoji opasnost smanjenja preostale radne sposobnosti.
  • U kom slučaju i koju proceduru poslodavac može tom radniku (invalid II kategorije) otkazati ugovor o radu.
  • Prava radnika s promijenjenom random sposobnošću u slučaju otkaza ugovora o radu?
  • Poslodavac je dužan osigurati da radnik s promijenjenom radnom sposobnošću, i pored osposobljavanja za siguran i zdrav rad, bude u pisanoj formi obaviješten o:
   • rezultatima procjene rizika na radnom mjestu i
   • mjerama kojima se rizici otklanjaju u cilju povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisana su prava  osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnošću, koja  obezbjeđuje poslodavac kod koga je radio u vrijeme nastanka invalidnosti i to pravo na:

a) raspoređivanje na drugo radno mjesto,
b) prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, koja se obezbjeđuje osiguraniku do navršenih 55 godina života.
c) novčanu naknadu u vezi sa promijenjenom radnom sposobnošću.

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • Radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • Povjerenicima za zaštitu na radu;
 • Šefovima pravnih službi;
 • Inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • Direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • Advokatima i pravnicima;
 • Samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo