Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Mart 2023

Časopis Pravo i finansije - mart 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Bihać - 19. 09. 2023.

Mostar - 21. 09. 2023.

Sarajevo - 26. 09. 2023.

Banja Luka - 28. 09. 2023.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Mart 2023

Časopis Pravo i finansije – Mart 2023.

PRAVO

Sudska pravna shvatanja (stavovi, zaključci, ocjene, tumačenja, mišljenja, i sl.) i njihova obaveznost

Efekti primjene zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukob interesa u pravosuđu i mehanizmi njegovog sprečavanja

Stvarna prava, postupak prodaje nekretnina u vlasništvu FBiH, kantona i drugih organa lokalne samouprave

Pravni lijekovi u stečaju


RADNI ODNOSI

Određivanje naknade za godišnji odmor od strane sudskog vještaka ekonomske struke

Premještaj državnog službenika i namještenika


JAVNE NABAVKE

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Sprovođenje direktnog sporazuma – poseban osvrt na izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine

Prefakturisanje u sistemu PDV-a (Šta je prefakturisanje, prefakturisanje troškova, prefakturisanje režijskih troškova)

Etika kao pretpostavka objektivnog financijskog izvještanja i razvoja računovodstvene profesije

Harizmatično liderstvo


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 136. – 150.

Radni odnosi Republike Srpske – str. 151. – 166.

Radni odnosi u FBiH – str. 167. – 179.


 

PRAVO

Sudska pravna shvatanja (stavovi, zaključci, ocjene, tumačenja, mišljenja, i sl.) i njihova obaveznost

Predrag Krsmanović, sudija

U tekstu su obrađena neka ključna pitanja i dileme sa kojima se sudije praktičari u Bosni i Hercegovini, kroz zauzimanje i/ili primjenjivanje usvojenih pravnih shvatanja, susreću u tumačenju i primjeni prava. Predstavljeni su konkretni problemi i nedostaci u zakonskim i podzakonskim propisima koji se tiču načina zauzimanja i obaveznosti primjene pravnih shvatanja. Data je i njihova definicija, te prikazana podjela i klasifikacija, normativni okvir kojim su regulisana, te sudska praksa u kojoj su, u vezi određenih pravnih pitanja, zauzimana različita pravna shvatanja pojedinih sudova. Rad završava zaključnim razmatranjima o obaveznosti načelnih pravnih shvatanja.

str. 14 – 30.

 

Efekti primjene zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

dr.sc. Rialda Ćorović

Pravo na pravično suđenje u razumnom roku predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava koje je garantovano svakom čovjeku članom 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Vijeća Evrope. Prema ovom članu „svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, ima pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom. U članu II/1 Ustava BiH određeno je da će se u Bosni i Hercegovini i oba entiteta osigurati najviša razina međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Što se tiče međunarodnih standarda, u čl. II/2 određeno je da će se prava i slobode navedeni u EKLJP i njezinim protokolima primjenjivati izravno u BiH. Oni će imati prioritet nad svim drugim zakonima.

str. 31 – 46.

 

Sukob interesa u pravosuđu i mehanizmi njegovog sprečavanja

Dušan Đuričić

Pitanje koje se tokom cijelog radnog vijeka sudije kao nosioca pravosudne funkcije prožima kroz njegovog djelovanje i postupanje jeste pitanje sukoba interesa. U tom smislu, ovaj rad ima za cilj približavanje predmetne tematike čitaocima, opisivanjem aktivnosti koje se definišu kao sukob interesa, te opisom radnji kojima se sprečava ulazak u zonu sukoba interesa, a sve kako bi nosilac pravosudne funkcije svoj poziv mogao obavljati nezavisno, nepristrasno i sa integritetom, te omogućio ostvarivanje prava svim licima pod jednakim uslovima, uz unapređenje uspostavljanja vladavine prava.

str. 47 – 52.

 

Stvarna prava, postupak prodaje nekretnina u vlasništvu FBiH, kantona i drugih organa lokalne samouprave

Muhamed Grabus, dipl. iur.

Tekst prikazuje pojam, nastajanje i oblike stvarnih prava u teoriji i prema Zakonima o stvarnim pravima u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, te su u tom smislu prikazana stvarna prava na vlastitoj stvari (pravo vlasništva) i stvarna prava na tuđoj stvari (pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta). Prikazano je Pravno shvatanje Vrhovnog suda Federacije BiH prema kome su nadležni organi za sačinjavanje ugovora o prometu nekretnina pored notara i advokati, te kao nadležni organi za ovjeru ugovora pored notara su određeni i općinski sudovi, te naglašena bitnost promptnog djelovanja Parlamenta Federacije BiH s ciljem konačnog rješavanja navedenog pitanja i uvođenje reda u pravni sistem u prometu nekretninama, a time i provođenje ranije donijetih odluka Ustavnog suda Federacije BiH, te jasno i konačno definisanje koji organi su nadležni za obradu, a koji organi su nadležni za ovjeru ugovora o prometu nepokretnosti. Zakonom o stvarnim pravima Federacije BiH omogućeno je i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, te se prikazuje postupak i nadležni organi za navedeno raspolaganje, kao i postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Federacije BiH, kantona i drugih organa lokalne samouprave i nadležnost za sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti. Obzirom da u Bosni i Hercegovini postoje tri zakona kojima se regulišu stvarna prava naglašava se potreba jedinstvenog normiranja i donošenje jednog zakona kojim bi se uredila navedena pitanja na jednobrazan način.

str. 53 – 64.

 

Pravni lijekovi u stečaju

Elvedin Jusufbašić

U radu se vrši analiza pravnih lijekova u Zakonu o stečaju u Federaciji BiH. Opisuje se njihov pregled, vrste i značaj koji imaju u stečajnom postupku. Posebno se vrši komparacija pravnih lijekova u stečaju sa istovrsnim u drugim sudskim postupcima – parničnom, upravnom i izvršnom postupku. Analiziraju se redovni i vanredni pravni lijekovi u stečaju. Posebnost pravnih lijekova u stečajnom zakonu, vezana je za ciljeve koji su određeni stečajnim zakonom – hitnost, ekonomičnost, transparentnost, prekluzivnost, oficijalnost stečajnog sudije i drugi.
Izložit će se i faze sudskog postupka po žalbi – pred prvostepenim (stečajnim sudom), drugostepenim (žalbenim) i revizijskim (vrhovnim sudom) u stečajnom postupku.
Na kraju će se izvršiti pregled subjekata (učesnika u stečaju) koji imaju svojstvo žalioca tj. koji mogu izjaviti pravni lijek u cilju zaštite prava i interesa u stečajnom postupku.

str. 65 – 75.


RADNI ODNOSI

Određivanje naknade za godišnji odmor od strane sudskog vještaka ekonomske struke

mr. Aleksandar Bozalo

Nije rijedak slučaj da se parnični postupci vode protiv poslodavaca, po tužbama zaposlenih u vezi sa neisplaćenim naknadama za korištenje godišnjeg odmora. Prilikom utvrđivanja visine predmetne naknade, javljaju se određene nedoumice u tumačenju i primjeni propisa koji regulišu predmetnu oblast. U svrhu donošenja valjane odluke suda, navedenom pitanju je potrebno posvetiti posebnu pažnju, u čemu veliki značaj imaju Nalazi i mišljenja vještaka ekonomske struke.

str. 76 – 81.

 

Premještaj državnog službenika i namještenika

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U ovom tekstu predstavljamo mogućnost i praksu internog raspoređivanja, premještaja i napredovanja državnih službenika , koja je regulisana zakonima koji se na njih odnose, za razliku od radnika na koje se primjenjuje Zakon o radu, koji ova pitanja nije regulisao. Naslovljeno je kao premještaj, jer se svim ovim postupcima vrši premještanje s jednog na drugo radno mjesto, samo pod različitim nazivom i uslovima.

str. 82 – 84.

 


JAVNE NABAVKE

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Dr. sci. Samir Buljina, dipl. pravnik

Članak donosi prikaz pravilnog razumijevanja Zakona o javnim nabavkama koji se prvenstveno odnosi na pravilnu primjenu odredbi koji definiše pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jasno utvrđenim i definisanim uslovima kako bi u slučaju primjene takvog postupka ugovorni organ mogao postupati, a da takav postupak bude u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Posebne specifičnosti koje su propisane za takav postupak u slučaju provođenja postupka za nabavku robe, usluga i radova, te u svjetlu najnovijih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama gdje zakonodavac obavezuje ugovorni organ da objavi tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavki i učini je dostupnom svim potencijalnim ponuđačima u primjeni postupka iz člana 21. tačka a), b) i c) Zakona. Članak donosi i primjere iz prakse u radu Ureda za razmatranje žalbi BiH i Suda Bosne i Hercegovine.

str. 85 – 90.

 

Sprovođenje direktnog sporazuma – poseban osvrt na izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

Muhamed Dervišević, bachelor prava

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/2014 i 9/2022, u daljem tekstu ZJN) propisano je članom 124. da početkom primjene istih, prestaje da važi između ostalog i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 53/06 i 20/09). Direktni sporazum se shodno ZJN primjenjuje za postupke čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 6.000,00 (šesthiljada) KM bez PDV-a. Ugovorni organi nemaju obavezu da prilikom pokretanja direktnog sporazuma donese odluku ili rješenje u pisanoj formi. Ugovorni organi pisanim putem ili putem portala javnih nabavki traže prijedloge cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke. Ugovorni organ, ukoliko je sproveo direktni sporazum za određenu nabavku, ima mogućnost u toku godine, ukoliko se ukaže potreba, sprovesti ponovno direktni sporazum/sporazume za istovrsne nabavke do ukupnog iznosa 10.000,00 KM. Direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije. Ugovorni organi imaju obavezu uvrštavanja svih planiranih nabavki u Plan nabavki, uključujući i direktne sporazume prilikom objavljivanja istog na Portalu javnih nabavki.

str. 91 – 98.


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine

Nermin Jusić, mr ekonomske struke

Vijeće ministara BiH je izvršilo privremenu suspenziju i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba u 2023.godini s ciljem podsticanja domaće privrede, zadržavanja postojećih radnih mjesta i povećavanja zapošljavanja, te pomoći domaćim kompanijama da povećaju konkurentnost na tržištu. U skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi, Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju.
Obuhvaćene su robe u okviru 63 tarifne oznake Carinske tarife BiH na zahtjev privrednih subjekata i na osnovu inicijativa entitetskih Privrednih komora u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

str. 99 – 107.

 

Prefakturisanje u sistemu PDV-a (Šta je prefakturisanje, prefakturisanje troškova, prefakturisanje režijskih troškova)

Mr. Anes Muslimović

Jedna od bitnih dilema u primjeni propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja je i tzv. „prefakturisanje“. Postavlja se pitanje kada je prefakturisanje oporezivo, a kada nije. Kad treba izdati poresku fakturu, a kad ne i kada se može odbiti ulazni PDV, a kada ne. U ovom članku autor, uz primjere, daje odgovor na postavljena pitanja sa namjerom da rješi dileme poreskih obveznika.

str. 108 – 112.

 

Etika kao pretpostavka objektivnog financijskog izvještanja i razvoja računovodstvene profesije

Prof. dr. sc. Jozo Piljić

Financijsko izvještavanje u modernoj tržišnoj ekonomiji baziranoj na tržištima kapitala ima vrlo važnu informacijsku ulogu. Naime, u uvjetima razdvojenosti funkcija vlasništva i upravljanja u modernim korporacijama jedini su izvor financijskih podataka za ulagače upravo temeljni financijski izvještaji. Na temelju tih informacija ulagači dolaze do korisnih informacija koje mogu poboljšati njihove ulagačke odluke i maksimalizirati povrat ulaganja.

Profesionalne računovođe imaju važnu ulogu u društvu. Ulagači, vjerovnici, poslodavci, kao i država i opća javnost oslanjaju se na profesionalne računovođe za ispravno financijsko izvještavanje, učinkovit financijski menadžment i za mjerodavan savjet pri različitim poslovnim i poreznim pitanjima. Stav i djelovanje profesionalnih računovođa u pružanju takvih usluga ima utjecaja na ekonomiju zemlje. Kako bi postigli ciljeve računovodstvene profesije, računovođe bi pri svom radu morale primjenjivati načela čestitosti, objektivnosti, profesionalne sposobnosti, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

str. 113 – 130.

 

Harizmatično liderstvo

dr Faruk Latifović[1]

Teorija i praksa liderstva je, već više od sedam decenija, u fokusu ekonomske nauke. U radu se piše o opštim kategorijama liderstva, sa osvrtom na harizmatično liderstvo. Harizmatični lideri mogu imati odlučujući značaj na mase. Svrha rada jeste osigurati viši stepen razumijevanja harizmatičnog tipa liderstva.

str. 131 – 135.

 


 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Pitanja i odgovori pretplatnika iz oblasti javnih nabavki
str. 136. – 150.
 • Uslovi za primjenu direktnog sporazuma
 • Ko je odgovoran za javne nabavke u ugovornom organu, odgovorno lice ili referent za nabavke?
 • Objava sažetka ispravke obavještenja u Službenom glasniku BiH
 • Aktivna legitimacija kod žalbi izjavljenih na tendersku dokumentaciju
 • Otkazivanje postupka po žalbi na tendersku dokumentaciju
 • Da li se za konkurentski zahtjev u Službenom glasniku objavljuju sažeci obavještenja o nabavci
 • Šta znači “odbačena” ponuda na portalu nabavki
 • Da li firma koja je promijenila naziv u odnosu na preuzimanje TD sa portala nabavki može da učestvuje u postupku nabavke?
 • Više direktnih sporazuma za srodne predmete nabavki
 • Definisanje osnovnih elemenata ugovora u tenderskoj dokumentaciji
 • Subvencionisani ugovori
 • Stručne sprema lica zaposlenih na javnim nabavkama
 • Zakup termina u sportskoj dvorani
 • Kako se utvrđuje istovrsnost nabavki
 • Odredbe o mogućim izmjenama ugovora u tenderskoj dokumentaciji
 • Starost aktuelnog izvoda iz sudskog registra
 • Nabavka usluga iz Aneksa II u postupcima koji su pokrenuti prije početka primjene ZIDZJN
Pitanja i odgovori pretplatnika iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj
str. 151. – 166.
 • Koji je osnov za obračun naknade bolovanja na teret poslodavca?
 • Obračun i isplata naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
 • Obračun plate sa dodacima na platu
 • Obračun naknade plate za vrijeme privremene priječenosti za rad
 • Osnovica za obračun plate u slučaju porodiljskog odsustva
 • Može li se radnici odobriti plaćeno odsustvo u slučaju komplikacija u trudnoći?
 • Da li poslodavac mora isplatiti radniku minimalnu platu u slučaju bolovanja?
 • Otvorenje bolovanja prije stupanja radnice u radni odnos?
 • Zasnivanje radnog odnosa u Republici Srpskoj i Republici Srbiji
 • Kada i kako će se utvrditi koje trudničko bolovanje se isplaćuje 100%?
 • Diskriminaciju u slučaju refundacije sredstava po osnovu bolovanja?
 • Obračun plate za vrijeme bolovanja
 • Koliko puta poslodavac može u toku godine odobriti plaćeno odsustvo?
 • Isplaćivanje naknade predsjedniku sindikalne organizacije za vrijeme bolovanja
 • Koje propise o zaštiti ličnih podataka je obavezan da donese poslodavac?
 • Povrat naknade plate isplaćene radniku u slučaju privremene spriječenosti za rad
 • Naknada štete fondu ZO ukoliko je poslodavac zaposlio radnika koji u momentu zapošljavanja nije imao potpunu zdravstvenu sposobnost?
 • Radno vrijeme za radnika koji ima dijete sa posebnim potrebama
 • Neispravna dokumentacija po osnovu doznake
 • Obračun toplog obroka
 • Da li za obračun plate za vrijeme bolovanja ulazi i neto plata za efektivan rad ili neto plata koja sadrži umanjenje za bolovanje?
 • Refundacija bolovanja
 • Vanredna ocjena radne sposobnosti
 • Upućivanje radnika u penziju
 • Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu radnog staža
 • Rad sa polovinom radnog vremena radi brige o djetetu
 • Sticanje prava na godišnji odmor
 • Obračun minulog rada
Pitanja i odgovori iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH
str. 167. – 179.
 • Neopravdani razlozi za otkaz – prijava korupcije
 • Ugovor o radu sa direktorom
 • Isplata poklona za državne ili vjerske praznike
 • Godišnji odmor prije odlaska u penziju
 • Obračun minulog rada ukoliko je radnik radio u inostranstvu
 • Troškovi sahrane
 • Sporazum o nastavku radnog odnosa radnika koji je stekao uvjete za penzionisanje
 • Mirovanje radnog odnosa radnika izabranog na javne dužnosti
 • Može li poslodavac ponuditi otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu radnici na porođajnom odsustvu?
 • Naknada plaće
 • Platna lista
 • Raspored radnog vremena
 • Vođenje matične evidencije
 • Administrativna zabrana

[1] Sudija Kantonalnog suda u Tuzli. Iznijeti stavovi predstavljaju lične stavove autore i nužno ne odražavaju stavove pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Izražena mišljenja, u ovom radu, mene kao sudiju ne obavezuju, niti nužno ukazuju na to kako ću odlučivati u bilo kom predmetu.

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis