Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2023

Časopis Pravo i finansije - Oktobar 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Radni odnosi u Republici Srpskoj

RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ – Seminar – Decembar 2023

Banja Luka - 08. 12. 2023.


Seminar – Zemljišne knjige

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Sarajevo - 12. 12. 2023.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2023

Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2023.

PRAVO

Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – II dio (činjenice, dokazi i vrijednost predmeta spora)


RADNI ODNOSI

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22)

Uređenje rada maloljetnika u zakonodavnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine

Sedmični odmor nije samo nedjelja

Uvjeti rada umirovljenika u Republici Hrvatskoj prema općim i posebnim propisima


JAVNE NABAVKE

Cijena i način plaćanja, mjesto i rok isporuke robe/pružanje usluga/izvođenja radova


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Vrednovanje nematerijalne imovine

Obračun po vrstama troškova

Kontrola indirektnih poreza (PDV-a)


OSVRT

Značaj učešća organizacije u stvaranju konkurentske prednosti


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 128. – 142.

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 143. – 158.

Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 159. – 175.

Računovodstvo i finansije FBiH – str. 176. – 192.


 

PRAVO

Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – II dio (činjenice, dokazi i vrijednost predmeta spora)

Adis Poljić

Predmet ovog rada, koji je drugi dio teme sastavljanje tužbe u vezi sa raspravnim načelom, je procesna građa i vrijednost predmeta spora. U ovom radu je ukazano na konkretne primjere iz sudske prakse u kojima je došlo do povrede raspravnog načela. Nije rijetka pojava da stranke ne iznosu sve pravno relevantne činjenice i ne predlože dokaze za dokazivanje pravno relevantnih činjenica, u kojem slučaju jedini zakonit ishod može da bude neuspjeh u parnici. U pojedinim slučajevima sudovi umjesto da sankcionišu ovaj propust stranaka na njihovu štetu, oni pribjegavaju primjeni istražnog načela čime se omogućava strankama, najčešće tužiocu, da iznesu nove činjenice i predlože nove dokaze. Tužilac se ne bi trebao pouzdati u nezakonito postupanje suda koje je usmjereno na utvrđivanje činjenica koje nisu iznesene i nalaganje ili poticanje od strane suda da iznese činjenice i predloži dokaze. Također, dužnost je tužioca da navede vrijednost predmeta spora koji je obavezan element tužbe i bez kojeg je tužba neuredna cijeneći pravila parničnog postupka za pojedine sporove. Na osnovu istraživanja u radu dolazi se do zaključka da se dužnost iznošenja činjenica u tužbi na kojima se zasniva tužbeni zahtjev odnosi samo na onaj obim činjenica koji omogućava raspravljanje o tužbenom zahtjevu i njegovu konkretizaciju, dok se u pogledu navođenja dokaza ne može uspostaviti bilo kakav pravni standard i bitno je da tužilac navede jedan ili više dokaza.

str. 14 – 26.


 

RADNI ODNOSI

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22)

Ljiljana Ćehajić

Autorica u tekstu obrađuje veći broj prijedloga i dopuna različitih instituta iz Zakona o radu u FBiH. Nakon dužeg perioda primjene zakona o radu iskristalizirali su se naječešća pitanja i problemi koji su nedorečeni koje bi pobliže trebalo urediti Zakonom o radu i naglasiti da se neka od tih pitanja urede podzakonskim aktom poslodavca.
Također, neka pitanja trebaju biti precizirana kako ne bi ostavljali prostor za zloupotrebu od strane poslodavca. Npr. zaključivanje ugovora o radu, ovaj pravni institut omogućava, u pravilu, zaključivanje ugovore o radu na određeno vrijeme bez obzira što je to sistematizovano radno mjesto, čime se radnici na teritoriji BiH dovode u neravnopravan položaj. Radnicima nije garantovana sigurnost na poslu ili se, nakon prekida od 60 dana, opet angažuju ista lica, što čini očiglednim potrebu poslodavca za tim radnim mjestom, uz izbjegavanje da radni odnos preraste na neodređeno vrijeme. Također, prijedlog izmjena različitih radnih instituta prate i izmjene i dopune kaznenih odredbi.

str. 27 – 36.

Uređenje rada maloljetnika u zakonodavnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine

Bernard Iljazović

U Federaciji Bosne i Hercegovine maloljetne osobe – maloljetnici imaju posebnu pravnu zaštitu zajamčenu relevantnim zakonskim propisima i međunarodnim aktima. Naime, maloljetnim osobama dopušta se rad, ali pod strogo propisanim uvjetima kojih se treba pridržavati, i to posebice radi njihove zaštite u radnom – pravnom odnosu. Što se tiče međunarodnih akata, Bosna i Hercegovina ratificirala je ukupno 83 Konvencije Međunarodne organizacije rada, uključujući i Konvencije koje se odnose na zaštitu maloljetnika, od kojih se posebno ističu Konvencija br. 138 o minimalnim godinama iz 1973. godine i Konvencija br. 182. o najgorim oblicima dječjeg rada iz 1999. godine. U Bosni i Hercegovini je važeći dualistički metod uvođenja konvencija Međunarodne organizacije rada, s tim da ratificirana konvencija ima supremaciju nad domaćim propisima. Prema dualističkom metodu, ratificirana međunarodna konvencija ne uključuje se automatski u unutrašnji pravni poredak, nego je obaveza države da poslije ratifikacije konvencije izvrši izmjene u nacionalnom zakonodavstvu (donošenjem novih propisa ili izmjenom i dopunom postojećih) i na taj način osigura primjenu konvencije.

str. 37 – 44.

Sedmični odmor nije samo nedjelja

Azra Bublin

U posljednje vrijeme aktualiziran je institut – SEDMIČNI ODMOR. Ide se sa zahtjevom da se ovaj odmor obavezno koristi u nedjelju. Međutim u raspravama, koje se vode o ovom odmoru, zapaža se nepoznavanje odnosno nedovoljno poznavanje odredaba ovog instituta. Naime, proizilazi kao da radnik uopšte ne koristi sedmični odmor, ako ga ne koristi u nedjelju, nego drugog radnog dana. Zbog ovih dilema, autorica želi da šire pojasni odredbe instituta o sedmičnom odmoru, kao i druge nepravilnosti i teškoće koje se javljaju u njihovoj primjeni.

str. 45 – 49.

Uvjeti rada umirovljenika u Republici Hrvatskoj prema općim i posebnim propisima

Alan Vajda

Navedenim stručnim člankom se daje prikaz bitnih pitanja za rad umirovljenika/penzionera što je jedne strane zbog manjka radne snage vrlo aktualno pitanje, dok s druge strane umirovljenici trebaju voditi brigu da im se zbog rada uz mirovinu ne bude obustavljena isplata iste. Naime, umirovljenici mogu raditi temeljem Zakona o radu, kao i temeljem Zakona o obveznim odnosima, odnosno Zakona o trgovačkim društvima.

str. 50 – 62.


 

JAVNE NABAVKE

Cijena i način plaćanja, mjesto i rok isporuke robe/pružanje usluga/izvođenja radova

Ervin Kreševljaković

Kod ugovora o javnoj nabavci robe, usluga i/ili radova, osim predmeta ugovora, osnovnim (bitnim) elementima ugovora smatraju se i cijena (vrijednost) ugovora i način odnosno rok plaćanja po ugovoru te na kraju mjesto i rok isporuke robe/pružanja usluge/izvođenja radova.
Kada je u pitanju cijena, u kontekstu javnih nabavki, najvažnije teme kojima ćemo se baviti u ovom članku su identične cijene ponuda i način rješavanja tog problema, (ne)promjenjivost cijena tokom trajanja ugovora, te možda ključna stvar a to je pitanje jedinične cijene te odnosa između jedinične i ukupne cijene ponude tj. ugovora.
Osim cijene (vrijednosti) ugovora gotovo podjednako bitno je i pitanje izbora momenta izvršenja same nabavke a ta problematika se ogleda u preciznom definisanju mjesta i roka isporuke robe/pružanja usluge i/ili izvođenja radova.

str. 63 – 76.


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Vrednovanje nematerijalne imovine

Ahmed Aljukić

Postoje brojni razlozi zašto se vlasnik ili vlasnici društva ili uprava društva odlučuje za korištenje usluge procjene vrijednosti. Nekad se radi o pripremi društva za dokapitalizaciju zbog potrebe pribavljanja kapitala, zatim se može raditi o izdvajanju dijela poslovanja koje se želi prodati ili društvo jednostavno želi izaći na berzu, gdje je potrebno napraviti procjenu vrijednosti, te izračunati vrijednost kapitala. Možda jedan od vlasnika ne želi više biti dijelom vlasničke strukture, te želi isplatu ili se jednostavno radi o prodaji 100% vlasničkih udjela nekoj od zainteresiranih strana.
Nebitno o kojim razlozima se radi i koju potrebu društvo ima, procjena pokušava dati odgovor na pitanje koliko nešto vrijedi. To nešto može biti dio udjela u vlasništvu jednog od suvlasnika, a može biti i cjelokupna vrijednost društva u koju spada i njegova nematerijalna imovina. U ovom članku navesti ćemo zakonski okvir ovlaštenih procjenitelja koji vrše evaluaciju nematerijalne imovine. Također navest ćemo da li se priznaje ili ne interno dobijena nematerijalna imovina, kao pristupe i metode prilikom procjene nematerijalne imovine.

str. 77 – 86.

Obračun po vrstama troškova

Jozo Piljić

Troškovi nastaju usljed ciljne upotrebe i trošenja dobara u proizvodnom procesu. Zbog toga se vrsta dobra i karakter potrošnje smatraju osnovnim kriterijem raščlanjavanja vrsta troškova. Za konkretno poduzeće treba izabrati one kriterije, koji predstavljaju pogodnu osnovu za dostizanje željenih ciljeva u obračunu troškova. Pri tom, od naročitog značaja za obračun troškova su kriteriji porijekla dobra koje je predmet potrošnje i mjesto nastanka troška. Nasuprot tome, raščlanjavanje koje se sprovodi na osnovu kriterija mogućnosti pripisivanja, ponašanja pri promjeni stepena uposlenosti, zatim područja i mjesta troškova, odnosno procesa i nosioca troškova, u mnogome zavisi od strukture samih mjesta troškova, proizvodnih procesa i obračuna po nosiocima troškova. Kalkulacijom se obuhvataju svi troškovi koji su nastali u procesu proizvodnje i obračunavaju na proizvode poduzeća. Sprovodiocima obračuna troškova i donosiocima poslovnih odluka su potrebni podaci o troškovima.

str. 87 – 98.

Kontrola indirektnih poreza (PDV-a)

Samira Memić

Kontrola je ispitivanje i utvrđivanje tačne poreske obaveze obveznika indirektnih poreza od inspektora i drugih lica UIO ovlaštenih za poslove kontrole. Predmet kontrole može biti svako lice koje ima obaveze po osnovu indirektnih poreza. Indirektni porezi su: uvozne i izvozne dažbine, akciza, porez na dodatu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge pored, ili umjesto navedenih obaveza. Postupak kontrole može da obuhvati kontrolu jednog ili više vrsta indirektnih poreza, činjenica bitnih za oporezivanje tih elemenata za jedan ili više poreskih perioda, kao i kontinuiranu kontrolu nad pojedinim poslovnim aktivnostima poreskog obveznika. Postavlja se pitanje, kako se vrši postupak kontrole indirektnih poreza (PDV-a) od strane ovlaštenih lica-inspektora? U ovom članku, autor pokušava dati odgovor da riješi dileme poreskih obveznika.

str. 99 – 110.

 

OSVRT

Značaj učešća organizacije u stvaranju konkurentske prednosti

Asja Gojačić

Savremene kompanije sve više postaju „učeće organizacije” (Learning Organization), dakle, organizacije koje su sposobne da sistematski i u kontinuitetu prikupljaju, kreiraju i koriste nova znanja u svom poslovanju. Učeće organizacije imaju mehanizme kojima neprestano uvećavaju fond svojih znanja o tržištu, tehnologiji, menadžmentu i, što je još važnije, ta znanja ove organizacije koriste da bi podizale efikasnost svojih poslovnih procesa i tako unaprijeđivale svoje performanse. Savremene kompanije postaju učeće organizacije ne zato što njihovi menadžeri i zaposleni vole da uče nove stvari već zato što je to jedini način da prežive u savremenom okruženju. Naime, posle zemlje i prirodnih resursa u XVIII i XIX vijeku, tehnologije i finansijskih resursa u XX vijeku, znanje postaje osnovni resurs i izvor konkurentske prednosti preduzeća u XXI vijeku. Neće više biti u prednosti ona kompanija koja ima pristup prirodnim resursima, tehnologiji i/ili obilju finansijskih sredstava već ona koja ima sposobnost kontinuelnog učenja i korišćenja znanja u cilju stvaranja superiornih proizvoda i usluga na tržištu.

str. 111 – 127.

 


 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 128 – 142.
 • Dopuštenost izjavljene žalbe od ponuđača, dok je na snazi Odluka o obustavi postupka
 • Izmjena ugovora kod principa “ključ u ruke”
 • Tumačenje člana 86. Zakona?
 • Ponovno pokretanje istog postupka usljed raskida ugovora, da li je potrebno mijenjati Plan nabavki?
 • Redoslijed koraka po zaprimljenoj žalbi?
 • Davanje prostora u Zakup sektorskog Ug. Organa?
 • Utvrđivanje kvalifikacionih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti kod udruženja?
 • Direktni sporazum u vezi najma i punjenja tonera
 • Objava i dostava odluke o otkazivanju postupka javne nabavke?
 • Tretiranje ponuda u kojim izjave iz čl. 45, 50 i 52 ne sadrže sve podatke postupka?
 • Pokretanje novog postupka, radi stalnih žalbi koje se ulažu?
 • Koji je rok za žalbu, ukoliko se isključuje ponuđač na 12 mjeseci iz učešća?
 • Primjena i uslovi za pregovarački postupak bez objave obavještenja kod nabavke knjigovodstvenog programa?
 • Gotovinski polog za jamstvo, na koji način propisani takvo zahtijevanje?
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 143 – 158.
 • Ugovor o radu sa studentom
 • Ne dostavljanje doznake i obračun plate
 • Disciplinski postupak u slučaju teže povrede radne obaveze
 • Da li je društvo dužno da primjenjuje Pravilnik o radu ili Zakon o radu u smislu disciplinske odgovornosti?
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada
 • Urnek ugovora o probnom radu
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Disciplinski postupak u javnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravni lijek na rješenje o otkazu ugovora o radu
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Obračunavanje naknade zbog manje plate na drugom radnom mjestu
 • Vođenje posebnih evidencija o materijalu sa kojim radnik radi
 • Da li skladište mora biti registrovano?
 • Može li se radnik prijaviti retroaktivno?
 • Produžavanje probnog rada
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u FBiH – str. 159 – 175.
 • Prekovremeni rad i rad na dane sedmičnog odmora
 • Službeno putovanje i prekovremeni rad
 • Izmjena ugovora o radu radniku koji je na bolovanju
 • Regulisanje isplata dnevnica za službeno putovanje
 • Obustava plaće
 • Otkaz ugovora o probnom radu
 • Preambula pravilnika o radu
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Usklađivanje ugovora o radu sa pravilnikom o radu
 • Ustupanje žalbe prvostepenoj komisiji
 • Angažman maloljetnih lica
 • Može li na zahtjev radnika poslodavac odobriti rad od 24h neprekidno?
 • Ocjena probnog rada
 • Pomoć u slučaju teške bolesti užeg člana porodice
 • Pripravnički staž i neplaćeno odsustvo
 • Premještaj radnika na novo radno mjesto
 • Može li poslodavac uposliti drugog radnika na određeno vrijeme ukoliko je radnik otišao na neplaćeno odsustvo?
 • Porodiljska naknada u KS
Odgovori na pitanja iz oblasti iz računovodstva i finansija FBiH – str. 176 – 192.
 • Obrazac za vođenje evidencije službenog vozila
 • Porez po odbitku
 • Knjiženje i raspodjela dobiti
 • Izlazna faktura
 • Usluge sponzorstva prema klijentu iz inostranstva
 • Zaokruživanje cijene
 • Porezni tretman prodaje robe radnicima po cijenama nižim od tržišnih cijena
 • Evidentiranje krajnje potrošnje u PDV prijavi
 • Obveznik obračuna PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza
 • Može li državni službenik otvoriti dopunsku djelatnost
 • Ulazni PDV
 • Ugovor o djelu – porezni tretman

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis