Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 03/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - Decembar 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Decembar
Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi

Tuzla - 16. 12. 2022.

Bihać - 19. 12. 2022.

Mostar - 20. 12. 2022.

Banja Luka - 21. 12. 2022.

Sarajevo - 22. 12. 2022.

Snimak - 23. 12. 2022.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 03/2015

PRAVNI SAVJETNIK 3

Mart/Ožujak 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Kolektivni ugovor u oblasti elektroprivredne djelatnosti u FBiH s osvrtom na status zaposlenika Elektroprenosa A.D. Banjaluka
Prvi dio članka posvećen je analiziranju odredbe Kolektivnog ugovora u oblasti elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme, odmore, odsustva, zaštitu zaposlenika, plaće, naknade i druga materijalna prava koja su pojedinačno navedena i objašnjena. Analizirane su i odredbe koje se odnose na sindikalno djelovanje, obaveze poslodavca prema sindikatu, sindikalne akcije, te posebno je obrađena oblast restrukturiranja i privatizacije preduzeća.
PS – br. 3., str. 15-36.

Profesionalni rizik – pojam – cilj zakonodavna i stndardizaciona regulativa u oblasti profesionalnog rizika
Rad obrađuje problematiku profesionalnog rizika kroz međunarodnu, evropsku i nacionalnu regulativu, kao i metode koje su dobre za procjenu profesionalnog rizika. Govori se o dozi subjektivnosti koja je prisutna u svakoj od njih, međutim da bi se ta subjektivnost svela na najmanju moguću mjeru potrebno je kod procjene formirati timove od pojedinaca – eksperata čija su znanja komplementarna sa predmetom procjene.
PS – br. 3., str. 37-42.

Sindikalna organizacija zaposlenih kod poslodavca (I dio)
Predstavljena je uloga, način djelovanja i uslovi rada sindikalne organizacije koju osnivaju zaposlenici, prava i obaveze poslodavca i sindikalne organizacije, propisane Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i granskim kolektivnim ugovorima koji su zaključeni na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i obavezu poslodavca da pravilnikom o radu propiše način djelovanja i uslove rada sindikalne organizacije, prava i obaveze sindikata prema Zakonu o vijeću zaposlenika i Zakonu o štrajku.
PS – br. 3., str. 43-52.

Osnovne karakteristike modela restorativne pravde
Članak objašnjava razvoj modela restorativne pravde, kao jednog od najznačajnijih dostignuća krivičnopravnog sistema i savremene kriminalne politike. Detaljno se raspravlja o osnovnim principima na kojima model restorativne pravde počiva, njeni načini za primjenu u krivičnopravnoj praksi i prednosti koje bi ta primjena donijela. Rad o ovom novom uglu gledanja na fenomen kriminaliteta, je ustvari svojevrsno zalaganje sa ciljem da se probudi zanimanje za ovaj novi krivičnopravni i kriminalnopolitički koncept.
PS – br. 3., str. 53-69.

Autorsko pavo u Bosni i hercegovini (II dio)
Rad ističe značaj autorskih prava nad intelektualnom svojinom sa objašnjenjima, njihove definicije kao zajednički naziv za autorsko pravo i industrijsku svojinu. Nadalje, u radu je elaborirana kolizija radnog i autorskog prava, jer se nerijetko intelektualna ostvarenja realiziraju i u radnom odnosu. Ukazan je i način na koji se autorsko djelo može koristiti od strane osobe koja nije nosilac autorskog djela, uz osvrt na sadržajna ograničenja autorskog prava.
PS – br. 3., str. 70-79.

Posjed
Obrađen je posjed kao jedan od kontroverznijih pravnih instituta sa blagim naglaskom na njegov historijski razvoj i aktuelnu sudsku zaštitu. Posjed kao faktička vlast nad stvari, sam po sebi, ne predstavlja nikakvo pravo, ali pod određenim uvjetima uživa određenu ograničenu pravnu zaštitu. Za eventualni spor oko posjeda nepokretnosti je karakteristično to da se parnicom ne rješava definitivno, odnosno da se istom ne rješava pitanje prava. U tekstu je bilo riječi i o nekim specifičnostima posjeda pokretnosti i nekretnina naročito sa stanovišta njihove sudske zaštite
PS – br. 3., str. 80-86.

Protest mjenice
PS – br. 3., str. 87-91.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 3., str. 92-105.
Javne nabavke PS – br. 3., str. 106-120.
Kancelarijsko poslovanje PS – br. 3., str. 121-128.