Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 11/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Radni odnosi u Republici Srpskoj

RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ – Seminar – Decembar 2023

Banja Luka - 08. 12. 2023.


Seminar – Zemljišne knjige

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Sarajevo - 12. 12. 2023.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 11/2015

PRAVNI SAVJETNIK 11

Novembar/Studeni 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Prikaz Zakona o unutrašnjem platnom prometu
Zakon o unutrašnjem platnom prometu ima za cilj uvođenje finansijske discipline. U prilog tome idu odredbe o Finansijsko-informatičkoj agenciji koja, između ostalog, uspostavlja i vodi jedinstveni registar računa poslovnih subjekata. Uz jasno određenje pozicije učesnika platnog prometa – ovlaštenih organizacija i poslovnih subjekata, koji otvaraju račune za redovno poslovanje, račune organizacionim dijelovima, račune za posebne namjene i račune javnih prihoda, te utvrđenog sistema nadzora, značajnom se smatra i odredba o prinudnoj naplati, odnosno blokadi računa, te o prioritetima naplate. Provedbu zakona trebala bi olakšati Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem. Normativno renoviranje platnog prometa nužno je posmatrati u kontekstu pitanja nelikvidnosti privrede i izmirenja fiskalnih obaveza, kao i refleksije na poslovni sistem, posebno u pogledu urednog izvršenja ugovornih obaveza.
PS – br. 11., str. 13.-18.

Pravna zaštita u javnim nabavkama država zapadnog Balkana
U fokusu su temeljna pitanja vezana za sisteme pravne zaštite u javnim nabavkama država Zapadnog Balkana i to: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Svaka od navedenih država u sklopu posebnog zakona, koji uređuje oblast javnih nabavki, kao specifičnu cjelinu, definira i norme koje se odnose na pitanja pravne zaštite u vezi sa postupcima javnih nabavki. Na početku rada daje se pregled nacionalnih normativnih izvora za pitanja pravne zaštite u javnim nabavkama, dok je centralni dio rada posvećen analizi rješenja koja ti izvori predviđaju za sljedeća bitna pitanja sistema pravne zaštite: ustrojstvo organa nadležnog za pravnu zaštitu, sredstva pravne zaštite, aktivna legitimacija, rokovi za pokretanje postupka pravne zaštite i odluke u postupku pravne zaštite.
PS – br. 11., str. 19.-27.

Transparentnost javnih nabavki, obaveze i koristi za ugovorne organe
U prvom dijelu rada razmatraju se obaveze ugovornih organa u fazi otpočinjanja postupka nabavke. U drugom i trećem dijelu dat je pregled obaveza, načina objavljivanja informacija i prednosti ovakvog postupanja u fazi donošenja odluke o izboru ponuđača ili poništenju postupka, te u fazi nakon potpisivanja ugovora, respektivno. Zakon o javnim nabavkama insistira na transparentosti kao mehanizmu za nadozor nad postupcima javnih nabavki, sa ciljem smanjenja zloupotrebe postupaka nabavki i nepravilnosti u trošenju javnih sredstava.
PS – br. 11., str. 28.-36.

Ugovor o radu na određeno vrijeme
U članku je predstavljen pravni institut ugovora o radu na određeno vrijeme u svjetlu pravnih rješenja novog Zakona o radu, kao i pitanja i nedoumice koji se pojavljuju kad je u pitanju njegovo zaključivanje i trajanje, pravno djejstvo, prava i obaveze koje iz njega proističu, a postojale su i prilikom primjene prethodnog zakona o radu, te pokušava se odgovoriti na sva sporna pitanja koja se odnose na ovaj pravni institut.
PS – br. 11., str. 37.-48.

Pravo na odmor prema novom Zakonu o radu FBiH sa posebnim osvrtom na godišnji odmor
U članku se analizira pravo na odmore, kao jedno od osnovnih prava lica u radnom odnosu. Na početku se daje pojmovno određenje prava na različite vrste odmora (odmor u toku radnog vremena, dnevni odmor, sedmični odmor i godišnji odmor), uz poseban osvrt na godišnji odmor, ističe se njegova funkcija i značaj za svakog radnika, te nakon toga analizira zakonski okvir reguliranja prava na odmore u pravnom sistemu FBiH. S obzirom da je usvojen novi Zakon o radu u FBiH, autorice u svojoj analizi ukazuju na razlike u uređenju ovog prava u novom zakonu u odnosu na raniji.
PS – br. 11., str. 49.-56.

Odnos između prava stvarne služnosti i prava na mirno uživanje imovine, s osvrtom na sudsku praksu
Članak tematizira se odnos između prava stvarne služnosti i prava na mirno uživanje imovine. Pojam i osnovne karakteristike prava stvarne služnosti i prava na mirno uživanje imovine se razmatraju s aspekta domaćeg zakonodavstva i pravne teorije, ali i u svjetlu aktuelnih sudskih odluka. Problematika mogućeg sukoba između prava na mirno uživanje imovine i prava stvarne služnosti se posmatra kroz analizu četiri sudska postupka koja su vođena pred domaćim sudovima, uz osvrt na određene odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Posebna pažnja je posvećena razmatranju načina na koji sudovi utvrđuju da li je uspostavljanjem prava stvarne služnosti na tuđoj imovini povrijeđeno pravo na mirno uživanje imovine.
PS – br. 11., str. 57.-65.

Pojam, značaj i pravna priroda zastarjelosti
Autorica u članku tematizira razliku između zastarjelosti i prekluzije. Razlika je u tome što o zastarjelosti sud ne vodi računa po službenoj dužnosti, što prigovor zastarjelosti ističe tuženi koji potom i dokazuje da je zastarjelost nastupila, u kojem slučaju sud donosi odluku kojom odbija tužbeni zahtjev, dok kod prekluzije, odnosno o blagovremenosti tužbe sud vodi računa po službenoj dužnosti jer se radi o mogućnosti sudske zaštite u zakonom određenim rokovima, tužitelj je dužan dokazati da je tužba blagovremena, a u slučaju da je prekluzija nastupila, tužba se odbacuje.
PS – br. 11., str. 66.-69.

Odgovornost za štetu
Autorica u članku obrađuje opšte pretpostavke odgovornosti za štetu, u koje spadaju subjekti obligaciono-pravnog odnosa odgovornosti za štetu, štetna radnja, protivpravnost štetne radnje, šteta, uzročna povezanost između štetne radnje i posljedica te radnje. Posebne skreće pažnju na pretpostavke odgovornosti za naknadu štete, u koje spadaju krivica: dokazana i pretpostavljena i objektivna odgovornost po načelu uzročnosti. Autorica povezuje teoriju i sudsku praksu koje su o ovom pitanju zauzeli stanovište, tako da pojam „opšte pretpostavke odgovornosti za štetu“ predstavlja pravni standard i utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju, na osnovu elemenata tog konkretnog slučaja.
PS – br. 11., str. 70.-74.

Da li obaveza izdržavanja maloljetne djece isključuje pravo na supružansko izdržavanje?
Predmet rada je utvrđivanje odnosa obaveze izdržavanja maloljetnog djeteta u odnosu sa pravom na supružansko izdržavanje. Povod rada je odluka drugostepenog suda kojom se ova dva oblika isključuju jer sud smatra da ako roditelj nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a ne može se zaposliti, onda nije u mogućnosti ni doprinositi za izdržavanje maloljetnog djeteta i, obrnuto, ako je u mogućnosti da doprinosi za izdržavanje maloljetnog djeteta, onda ima dovoljno sredstava i za samostalno izdržavanje.
PS – br. 11., str. 75.-87.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 11., str. 88-115.
Javne nabavke PS – br. 11., str. 116-124.
Primjeri modela akata kod planiranja javnih nabavki PS – br. 11., str. 125-134.