Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 05/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - Decembar 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Decembar
Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi

Tuzla - 16. 12. 2022.

Bihać - 19. 12. 2022.

Mostar - 20. 12. 2022.

Banja Luka - 21. 12. 2022.

Sarajevo - 22. 12. 2022.

Snimak - 23. 12. 2022.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 05/2015

PRAVNI SAVJETNIK 5

Maj/Svibanj 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Rokovi za dostavljanje ponuda/zahtijev za učešće u postupcima javnih nabavki
Ovaj rad ima za cilj da razjasni postavljanje minimalnih rokova za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za učešće u postupcima javnih nabavki, kao i da pojasni definisanje minimalnih zakonskih rokova za dostavljanje ponuda / zahtjeva za učešće.
U radu su obrađeni osnovni pojmovi koji su bitni za definisanje minimalnih rokova za dostavu ponuda / zahtjeva za učešće, odnosno od kojih zavisi dužina ovih rokova. Dalje su obrađeni redovni minimalni rokovi za dostavu ponuda / zahtjeva za učešće propisani zakonom o javnim nabavkama posebno za svaki postupak nabavke.
PS – br. 5., str. 11-16.

Medicinska greška kao krivično-pravno pitanje
U ovom tekstu analizirana su obilježja krivičnog djela nesavjesno liječenje, njegova zaštitna dimenzija, kao i njegovi osnovni elementi, od oblika krivice do propisanih kazni. Sa jedne strane, jasno je da ponekad može doći do neželjenih ishoda liječenja, a sa druge strane pacijenti često sumnjaju da je uzrok njihove patnje nemar ljekara ili drugog medicinskog osoblja. Međutim, nije uvijek lako dokazati uzročno-posljedičnu vezu između greške osoblja i pogoršanja zdravstvenog stanja ili smrti pacijenta. Sa tim u vezi, potrebno je otkloniti određene dileme koje se javljaju u praksi vezano za pitanja radnje učinjenja krivičnog djela nesavjesno liječenje i njegovih potencijalnih učinilaca
PS – br. 5. str., 17-27.

Tržište rada kao determinanta ostvarivanja prava na rad u BiH kao zemlji tranzicije
Pravo na rad kao osnovno ljudsko pravo u zemljama tranzicije povezano je sa tržištem rada, odnosno tržište rada determiniše ostvarivanje prava na rad. Jednostavno, tržište rada je bitna determinanta ostvarivanja prava na rad u zemljama tranzicije. U tom smislu, tržište rada je razmotreno na prostoru Bosne i Hercegovine (samim tim i na prostoru entiteta na nivou kojih je nadležnost radnog prava) u kontekstu ostvarivanja prava na rad kao osnovnog ljudskog prava u zemljama tranzicije
PS – br. 5. str., 28-32.

Vansudsko rješavanje radnog spora
U članku su predstavljeni propisani načini i uslovi za mirno rješavanje radnog spora nastalog između zaposlenika i poslodavca i ukazano je na značaj i potrebu da se ova pitanja regulišu pravilnikom o radu.
PS – br. 5., str. 33-34.

Otkaz ugovora o radu u prava iz radnog odnosa
U tekstu autor se referora na obrađena prava radnika i obaveze poslodavaca prilikom prestanka radnog odnosa radnika, odnosno otkaza ugovora o radu bilo od strane poslodavca ili radnika. Prestank ugovora o radu prestaje radni odnos između poslodavca i radnika. Ovaj naizgled jednostavan odnos veoma često dovodi do sporova obzirom na pošivanje prava iz ugovora u zakona. Autor se u tekstu referira na otkaz ugovora o radu od strane poslodavca i zaposlenika kaomi koraci koji slijede, otkazni rok, otpreminina i dr..
PS – br. 5., str. 35-38.

Diskriminacija pri zapošljavanju i u radnom odnosu, kako je razlikovati od povrede prava?
Članak daje pregled posebnih oblika diskriminacije – uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, mobing i segregacija – objašnjavajući njihove pojavne oblike pri zasnivanju radnog odnosa i u radnom odnosu. Kroz zakonska rješenja, predstavljena u Zakonu o zabrani diskriminacije BiH, daju se uputstva za postupanje u slučaju diskriminacije, kako u pogledu aktivnosti koje se imaju činiti tako i u pogledu toga kome se u konkretnom slučaju obratiti. Navode se i razlike između diskriminacije i povrede zakonom propisanog prava te razlika između diskriminacije i pozitivne (afirmativne) diskriminacije.
PS – br. 5., str. 39-42.

Posljedice nezakonitog djelovanja Porezne uprave u postupku razreza poreza na promet nepokretnosti i pasivna uloga općinskog pravobranilaštva
S obzirom na činjenicu da je prihod od razreza poreza na promet nepokretnosti prihod općine na čijem teritoriju se prometovana nekretnina nalazi, a u vezi sa nezakonitim djelovanjem koje u praksi suprotno važećim odredbama zakona provodi porezna uprava, te imajući u vidu funkciju općinskog pravobranilaštva, jasnim se ukazuje na nužnost aktivne uloge općinskog pravobranilaštva kao zainteresirane stranke u postupku da se uključi u postupak razreza poreza na promet nepokretnosti u cilju zaštite finansijskog interesa općine.
PS – br. 5. str., 43-54.

Kako do Evropskog suda za ljudska prava? (Fundamentalni postulati funkcionisanja strazburškog sistema zaštite ljudskih prava)
U članku je predstavljen sistem zaštite ljudskih prava Vijeća Evrope koje je uspostavila Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i druge konvencije: Evropska socijalna povelja, Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, Konvencije o suzbijanju trgovine ljudima, itd. U ovom članku je fokus isključivo na Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Ciljna grupa ovog članka su najprije pojedinci koji smatraju da im je neko ljudsko pravo garantovano Evropskom konvencijom ili njenim Protokolima povrijeđeno i koji se, sa tim u vezi, namjeravaju za zaštitu obratiti Evropskom sudu za ljudska prava.
PS – br. 5. str., 55-66.

Slučaj „dvije škole pod jednim krovom“: osvrt na različito rezonovanje postupajućih sudskih instanci i tumačenje odredbi Zakona o zabrani diskriminacije
Slučaj „dvije škole pod jedim krovom“, koji je odavno prisutan u obrazovnoj praksi Bosne i Hercegovine, dobio je svoj sudski epilog. Sudski postupak koji je vođen (i konačno završen 2014. godine) u ovoj pravnoj stvari bio je izuzetno interesantan s aspekta različitog rezonovanja postupajućih sudskih instanci u tumačenju Zakona o zabrani diskriminacije. Utoliko je od izuzetnog značaja konačna presuda u ovom predmetu koju je donio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. U tom smislu, ova presuda predstavlja i svojevrsnu dogradnju komentara Zakona o zabrani diskriminacije. U radu je dat prikaz sudskog razumijevanja pojedinih odredbi Zakona o zabrani diskriminacije i pravne argumentacije sve tri postupajuće sudske instance.
PS – br. 5., str. 67-73.

Pravo na žalbu u uprasvom postupku Federacije BiH
Članak se bavi rješavanjem u upravnim stvarima o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica u upravnom postupku. S obzirom da uprava odlučuje o pravima i obavezama navedenih subjekata, koristeći pri tome prerogative državne vlasti, neophodno je postojanje određenih procesnih garancija zaštite njihovih prava i pravnih interesa. U vezi sa tim, kao temeljno načelo upravnog postupka, ali i ustavno načelo u svim savremenim pravnim porecima, utvrđeno je pravo na žalbu kao jedini redovni pravni lijek koji stoji na raspolaganju subjektima radi zaštite od nezakonitog i nepravilnog postupanja upravne vlasti.
PS – br. 5. str., 74-85.

Društvo sa ograničenom odgovornošću kao dominantan oblik organizovanja privrednih društva (I Dio)
Društvo s ograničenom odgovornošću jeste, zasigurno, najdominantniji oblik organizovanja privrednih društava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i u većini zemalja uporednog prava. U tekstu se iznese osnovne odredbe o društvu s ograničenom odgovornošću, kao i pojedine zakonske specifičnosti kada je u pitanju Zakon o privrednim društvima u Republici Srpskoj, a koje se tiču društva s ograničenom odgovornošću..Tekst će biti objavljen u dva dijela.
PS – br. 5., str. 86-97.

Lobiranje u lokalnim zajednicama – Izazovi i mogućnosti za BiH
Lobiranje se u našoj kulturi često tumači u negativnom kontekstu utjecaja pojedinih elitističkih skupina na ključne aktere u vlasti kako bi doprinijeli nekom ličnom privatnom ili poslovnom interesu. Razlozi za ovakav pristup jednoj od legitimnih djelatnosti u SAD i EU za našu zemlju leži u činjenici da nema definisan zakonski okvir niti pravila ponašanja za ovakvu vrstu odnosa sa ciljnim skupinama. Osim toga, nedovoljno je poznato u BiH da lobirati ne moraju, niti to više čine, isključivo državne strukture ili interesne skupine vezane za državnu vlast.
PS – br. 5., str. 98-103.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi, PS – br. 5. str., 115-120.
Javne nabavke, PS – br. 5. str., 121-135.
Kancelarijsko poslovanje, PS – br. 5. str.,136-144.