Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravo i finansije 12-2019PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.


Sadržaj: Pravo i finansije 12-2019

Pravo i finansije 12/2019

PRAVO

Zaštita založnih povjerilaca u stečajnom postupku

Prof. dr. Duško Medić, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

Zakon o stečaju Republike Srpske (ZS) je usvojio evropski koncept stečajnog postupka koji je više naklonjen interesima stečajnih povjerilaca, ali je isto tako uzeo u obzir i moderne tendencije u stečajnom zakonodavstvu po kojima je moguće spašavanje stečajnog dužnika, što može da bude u zajedničkom interesu svih zainteresovanih lica, ali i društvene zajednice. Poznato je da je stečaj radikalna mjera čijim okončanjem najčešće svi gube i on nesumnjivo proizvodi i određene socijalne i političke probleme. Sigurno je da je efikasan postupak stečaja jedno od krucijalnih pitanja od koga zavisi i uspješno vođenje ekonomske politike. Zbog toga se donošenjem navedenog zakona pokušala na najbolji mogući način izvršiti višedimenzionalna transformacija stečajnog prava, koja bi trebala pozitivno uticati na strana ulaganja i proces integracije u moderne tržišne tokove.

str. 11 – 14.

Neujednačena sudska praksa kod zastarjelosti reprograma duga

Darko Božić, dipl. iur. i Gorica Rakić, dipl. iur.

Predmet je pitanje zastarjelosti reprograma duga prema domaćinstvima kada su u pitanju dugovi za isporuku električne energije i ostalih komunalnih usluga gdje je predviđen jednogodišnji rok zastarjelosti. U članku se autori fokusiraju na dvije presude drugostepenog suda, gdje je navedeni sud zauzeo različite stavove po pitanju zastarjelosti reprograma duga prema domaćinstvima. Prema jednom stavu, primjenjuje se rok zastarjelosti od tri godine jer je u pitanju povremeno potraživanje. Drugi stav drugostepenog suda polazi od činjenice da su rokovi zastarjelosti određeni imperativnim normama Zakona o obligacionim odnosima pa se pravnim poslom ne mogu mijenjati, iz čega proizlazi primjena roka zastarjelosti od jedne godine. Namjera autora je da se kroz analizu zakonskih odredbi i pomenute dvije presude dođe do zaključka koji stav je prihvatljiviji

str. 15 – 21.

RADNO PRAVO

Pravo na (ne)jednak pristup radu prilikom zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu

Alija Sinanović, MA

Bosna i Hercegovina je potpisnik niza međunarodnih dokumenata, deklaracija i povelja kojima se obavezuje da osigura pravo na nediskriminaciju prilikom zapošljavanja radnika u javnim službama i općenito da osigura zaštitu od diskriminacije. Zabrana diskriminacije propisana je Zakonom o radu FBiH, a na nivou Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o zabrani diskriminacije, sve sa ciljem normativnog uređenja ove oblasti. Ovdje je analiziran jedan segment osiguranja prava na jednak pristup radu prilikom zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona kroz primjenu pravila propisanih Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa na poslovima nastavnika, stručnog saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

str. 22 – 24.

ZAŠTITA PODATAKA

Računarstvo u oblaku i rizici zaštite podataka

Doc. dr. Haris Hamidović

U Mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini u vezi sa mogućim prebacivanjem servisa Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na Microsoft Office 365 i Azure platformu se navodi da Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine propisuje obavezu kontrolora i obrađivača da se brinu o sigurnosti ličnih podataka koje obrađuju, te da preduzmu sve tehničke i organizacione mjere i utvrđuju pravila postupaka koji su neophodni za sprovođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka i drugih propisa u vezi sa zaštitom i tajnošću podataka. Kontrolor i obrađivač su dužni donijeti plan sigurnosti podataka kojim se određuju tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka, kako bi spriječili neovlašten ili slučajan pristup ličnim podacima, neovlašten prijenos ličnih podataka i druge nezakonite radnje obrade ličnih podataka. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini naglašavaju da je i u slučaju cloud servisa potrebno utvrditi da li isti uključuje potrebne mjere za sigurnost podataka, te upućuju na preporuke iz Mišljenja EU Radne grupe za zaštitu podataka iz člana 29. (Opinion 05/2012 on Cloud Computing – WP 196). U ovom radu se daje kratak pregled predmetnog Mišljenja EU Radne grupe za zaštitu podataka

str. 25 – 27.

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Računovodstveni aspekt obrazovanja kao investicija i vrednovanje firmi sa aspekta uposlenih radnika

Prof. dr. Mehmed Jahić

Interes za ovom temom je nešto što već dugo postoji ne samo kod nas već i u široj javnosti, kod nas, a i u svijetu uopšte. Međunarodni računovodstveni standardi i Okvir međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MRS i MSFI) su uistinu definisali mogućnosti priznavanja obrazovanja kao investicije, kroz razne forme novih vrijednosti i goodwila i sl., ali nam nisu još od autora ponuđena računovodstvena rješenja. Zato ćemo svoje razmišljanje i iskustva iz poznavanja računovodstva i revizije iznijeti u ovom radu, kao prikaz mogućeg rješenja problema priznavanja ulaganja u obrazovanje kao investicije ili kao tekućeg troška ili rashoda perioda.

Opis problema, primjeri i knjiženja će vjerovatno otvoriti i vašu maštu i usmjeriti vaš interes, da i uz vaše sugestije dođemo do još boljeg rješenja i u računovodstvu ubuduće prepoznamo ulaganje kroz jednu od pomenutih računovodstvenih pozicija.

str. 28 – 35.

Pripremne radnje za izradu godišnjih finansijskih izvještaja, porezni i računovodstveni tretman inventurnih razlika

Dr. sc. Mirna Pajević

Pripremne radnje obuhvataju kontrolne i druge postupke kojim se provjeravaju knjiženja poslovnih događaja i knjigovodstvena dokumentacija, te organizacija i provedba godišnjeg popisa imovine i obaveza. Pripremne radnje se obavljaju prije godišnjeg popisa imovine i obaveza, kojim se utvrđuju stvarna stanja bilansnih pozicija i usklađuju knjigovodstvena stanja. Izvođenje popisa veoma ovisi o kvalitetu pripremnih radnji.

Popis imovine i obaveza može se vršiti i tokom poslovne godine u slučajevima promjene cijena proizvoda i robe i statusnih promjena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (spajanje, pripajanje ili dijeljenje, otvaranje stečajnog postupka ili pokretanje postupka likvidacije). Popis se obavlja tokom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne oslobađa pravnu osobu od popisa sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31. 12. tekuće godine.

Godišnjim popisom utvrđuju se stvarna stanja imovine, obaveza i kapitala, te se postojeća knjigovodstvena stanja svode na popisom utvrđena stvarna stanja kroz iskazivanje viškova ili manjkova. Porezni i računovodstveni tretman inventurnih razlika (viškova i manjkova) je ključni korak u popisnim aktivnostima. Na osnovu dobijenih podataka popisom, sastavljaju se finansijski izvještaji koji bi trebali pružiti istinit, fer, pouzdan i nepristrasan pregled imovine, obaveza, kapitala, promjena finansijskog položaja i dobiti ili gubitka pravnog subjekta

str. 36 – 54.

Forenzička revizija

Edin Fatić, mr. oecc., interni revizor za javni sektor

Isticanje novog polja forenzike, forenzičke revizije, prouzrokovano je brzim promjenama u elektronskom poslovnom okruženju, te naglim porastom broja poslovnih prijevara. Iako se prijevare mogu naći u različitim oblicima, uglavnom se svode na krađu sredstava i informacija ili zlouporabubu nečije imovine u obliku informacija. Forenzička revizija predstavlja potpuno novo i nedovoljno istraženo angažiranje neovisne revizije, koja zahtjeva angažiranje profesionalaca u reviziji, sa posebnom obukom i iskustvom u brobi protiv kriminalnih radnji.

str. 55 – 65.

 

 

Komunalna taksa za isticanje firme

Predrag Krsmanović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

U pogledu komunalne takse za isticanje firme u Bosni i Hercegovini postoji više pitanja i dilema o kojima, čini se, ne postoji dovoljno afirmisanih i dovoljno saglasnih stavova sudova (kako redovnih, tako i ustavnih), kao ni dovoljno javno publikovanih stručnih i naučnih radova.

Ukazano je na neka od važnijih pitanja i dilema koji mogu biti od značaja kako za obveznike plaćanja ove takse, tako i za učesnike u upravnim i sudskim postupcima koji se vode povodom njihovog plaćanja. U radu su, između ostalog, dotaknuta pitanja koja se odnose na suštinu, karakter i osnovna obilježja ovog javnog prihoda, ustavnost zakona i zakonitosti podzakonskih propisa kojima je propisana obaveza njihovog plaćanja, povredu prava stranaka na jednakost pred zakonom, odnosno prava na nediskriminaciju, predviđenog odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, te direktne primjene ove Konvencije. U zaključcima se osvrnulo i na potrebu i opravdanost daljneg postojanja ovog vida javnih dažbina

str. 66 – 78.

POREZI

Oporezivanje dohotka od prenosa udjela kod fizičkih lica

Mirela Mašić, dipl. oec.

Prenos udjela u d.o.o. u Federaciji BiH moguće je vršiti po osnovu pisanog ugovora i nasljeđivanjem, na način kako je to uređeno Zakonom o privrednim društvima. Ukoliko vlasnik udjela u d.o.o. – fizičko lice, izvrši prodaju, odnosno na drugi način prenese vlasništvo nad udjelima u d.o.o. na drugo fizičko ili pravno lice, on može ostvariti određeni dobitak / dohodak na razlici između ostvarenog prihoda i nabavne vrijednosti udjela čije je vlasništvo predmet prenosa. U trenutno važećim propisima o porezu na dohodak nije posebno tretirano oporezivanje takve vrste dobitaka, međutim imajući u vidu da se u dohodak od imovine i imovinskih prava uključuju prihodi ostvareni otuđenjem, odnosno prodajom, ustupanjem, zamjenom ili drugim prenosom, uz naknadu, i ostale imovine koja se sastoji samo od prava, u prethodnom periodu nadležni organi su izdavali mišljenja prema kojima je dohodak ostvaren po osnovu prodaje, kao i drugih načina prenosa udjela predmet oporezivanja kao dohodak od imovinskih prava.

U ovom tekstu dato je kratko pojašnjenje pravnog osnova za prenos udjela u društvima s ograničenom odgovornošću, a potom se obrazlaže porezni tretman takve transakcije, primarno s aspekta trenutno važećih propisa o porezu na dohodak, ali i sa aspekta kantonalnih propisa o oporezivanju poklona i nasljeđa, kao i s osvrtom na način na koji će ova vrsta dohotka biti tretirana u novim propisima o porezu na dohodak

str. 79 – 86.

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2020. godine

Priredio: Dr. sc. Jozo Piljić

Prema Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu, posebna akciza na cigarete povećana je za 7,50 KM za 1.000 komada, odnosno 0,15 KM za pakiranje od 20 komada cigareta.

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UINO do 07.01.2020. godine, a razliku između obračunate (nove) i ranije uplaćene akcize uplatiti na Jedinstveni račun UINO do 17.01.2020. godine.

str. 87 – 90.

SUDSKA PRAKSA

Priredio: Predrag Krsmanović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

Komunalna taksa za isticanje firme – Povreda prava na jednakost pred zakonom

Komunalna taksa za isticanje firme – Ovlaštenje Porezne uprave da u ime obveznika plaćanja podnese poreznu prijavu za naplatu komunalne takse

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta – Plaćanje po dužnom metru

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta – Postavljanje podzemnih i nadzemnih kablovskih i drugih instalacija

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta – Koja lica se smatraju korisnicima građevinskog zemljišta u smislu odredaba Zakona o građevinskom zemljištu

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta – Koja lica se smatraju korisnicima građevinskog zemljišta u smislu odredaba Zakona o građevinskom zemljištu

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta – Neustavnost odredaba Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH

str. 91 – 102.

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke

str. 103 – 112.

Radni odnosi u RS

str. 113 – 123.

Info stranica

str. 124 – 134.

Bibliografija objavljenih radova u 2019. godini

str. 135 – 139.