INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

DIREKTNIH POREZA

INDIREKTNIH POREZA I

RADNIH ODNOSA

 Sarajevo, 13.09.2017., Hotel „Holiday“ 

Početak seminara: 9:30 h

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju.

 

PROGRAM SEMINARA:

DIREKTNI POREZI

 • Postupak inspekcijskog nadzora – ovlaštenja inspektora, ciljevi i vrste kontrole, predmet nadzora
 • Aktuelna pitanja u vezi inspekcijskog nadzora:
 • Obaveza registracije poslovne jedinice kod PU
 • Obaveza prijave radnika na poslovnu jedinicu
 • Obračun „koristi“ po osnovu nesamostalnog rada (plaćanje troškova edukacija za radnika, pozajmice radnicima, korištenje službenog vozila 24/7, manjak robe po inventuri, korištenje službenog vozila i dr.) – šta ulazi, a šta ne ulazi u obračun plaće radnika?
 • Nesamostalni vs. samostalni rad (ugovor o radu vs. ugovor o djelu)
 • Službena putovanja
 • Porezni tretman angažmana volontera i praktikanata
 • Međuntitetski zaposlenici
 • Porez po odbitku – kada ima, a kada nema obračuna poreza (primjeri usluga)?
 • Troškovi reprezentacije
 • Dokumentacija u vezi transfernih cijena
 • Porezni tretman isplate dobiti

 

INDIREKTNI POREZI

 • Najčešće nepravilnosti kod primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost
 • Odbitak ulaznog PDV kod:
 • ulaganja u tuđe objekte
 • pripremnih radnji kod ulaska u PDV sistem
 • nabavke putničkih i testnih vozila
 • Ostala najčešća pitanja i dileme:
 • Mogućnost ispravke izlaznog PDV
 • Poklon bonovi, vrijednosne kartice
 • Prefakturisanje u sistemu PDV – kada je promet, a kada ne?
 • Mjesto prometa usluga – kratki osvrt
 • Naknada štete u sistemu PDV-a

RADNI ODNOSI

 • Postupak inspekcijskog nadzora – uloga, ovlaštenja, prava i obaveze u postupku inspekcijskog nadzora
 • Akutelna pitanja u vezi inspekcijskog nadzora primjene Zakona o radu
 • Zasnivanje radnog odnosa (uslovi, forma ugovora)
 • Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa (poslodavca i radnika)
 • Bitni elementi ugovora o radu i njihov pravni značaj u praksi
 • Prestanak radnog odnosa (različiti načini prestanka ugovora o radu)
 • Pravilnik o radu (o čemu treba voditi računa kod donošenja i usklađivanja pravilnika o radu)
 • Evidencije o radnicima – kako pravilno voditi?
 • evidencija o radnom vremenu – „šihterica“
 • matična evidencija
 • evidencija o drugim licima angažovanim na radu

PITANJA I ODGOVORI

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, pravnicima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

 • Irma Borovac, Porezna uprava FBiH
 • Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje
 • Nedim Mehmedbašić, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

 • 125,00 KM po jednom učesniku;
 • 115,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
 • 105,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Napomena: Uplatu kotizacije moguće je izvršiti i na dan seminara u gotovini.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

 

Seminar se priznaje kao 7 sati/ bodova KPE

 

 

POSEBNA PONUDA:

Zakon o porezu na dobit“ – 25,00 KM sa PDV i poštarinom

 „Konverzija obaveza u kapital“ – 10,00 KM sa PDV i poštarinom

„Troškovi službenih putovanja“ – 10,00 KM sa PDV i poštarinom

„Zakon o privrednim društvima FBiH“ – 25,00 KM sa PDV i poštarinom

„Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH“ – 15,00 KM sa PDV i poštarinom

„Statusne promjene privrednih društava“ – 20,00 KM sa PDV i poštarinom

“Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH” – 33,00 KM sa PDV i poštarinom

Matična evidencija radnika – 20,00 KM sa PDV i poštarinom

Matična evidencija drugih lica – 20,00 KM sa PDV i poštarinom

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20,00 KM sa PDV i poštarinom

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel/Fax:

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

+ 387 33 21 45 82

 

Mob:

+ 387 61 15 04 54

 

e-mail:

rec@rec.ba

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo