Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – April 2023

Časopis Pravo i finansije - april 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - JuliSarajevo - 04. 07. 2024

Mostar - 05. 07. 2024

Banja Luka - 09. 07. 2024.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – April 2023

Časopis Pravo i finansije – April 2023.

PRAVO

Osnovna prava i obaveze države

Pojam i značaj žalbe, žalbeni postupak i odluke po žalbi u parničnom postupku

Redovni i vanredni pravni lijekovi parničnog i izvršnog postupka u R Sloveniji


RADNI ODNOSI

Provedba postupka provjere da li se radnik kod poslodavca nalazi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti

Ombudsmen za ljudska prava BiH, diskriminacija i zaštita prava iz radnog odnosa


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Oporezivanje poljoprivrednika u Republici Srpskoj u 2023. godini

Poreski tretman manjka dobara, sa akcentom na manjak utvrđen na teret odgovorne osobe

Izvještaj o poslovanju društva u suvremenoj računovodstvenoj praksi


OSVRTI

Primjena poslovne etike i etičkih kodeksa

Razvoj diplomatskog osiguranja u vrijeme krize s terorizmom u okviru diplomatsko-konzularnog sistema Sjedinjenih Američkih Država


DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija u Općinskom sudu u Živinicama


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 121. – 135.

Radni Odnosi Republike Srpske – str. 136. – 150.

Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 151. – 166.

Zaštita na radu u Federaciji BiH – str. 176. – 183.


 

PRAVO

Osnovna prava i obaveze države

Doc. dr. sc. Željko Petrović

Država nastaje ukoliko posjeduje određene konstitutivne elemente koji se odnose na postojanje jedinstva teritorije, stanovništva i suvjerene vlasti. Za njen nastanak nije potreban neki poseban akt tako da samo međunarodno priznanje predstavlja isključivo formalni akt političke prirode. Država svojim nastankom bez određenog formalnog akta stiče određena prava, a paralelno njima i preuzima određene obaveze. Riječ je o osnovnim pravima i obavezama država koja su jednaka za sve države i treba ih razlikovati od ugovornih prava i obaveza. Rad je usmjeren na analizu osnovnih prava i obaveza država sa ciljem da se ukaže na njihov značaj u savremenoj međunarodnoj zajednici i međusobnim odnosima država.

str. 14 – 26.

 

Pojam i značaj žalbe, žalbeni postupak i odluke po žalbi u parničnom postupku

Dušan Đuričić, sudija

Donošenjem nepravosnažne odluke suda u prvostepenom parničnom postupku, parnične stranke stiču mogućnost osporavanja iste kroz žalbeni postupak, podnošenjem redovnog pravnog lijeka-žalbe. Dakle, parnična stranke, koje su nezadovoljne donesenom odlukom, imaju pravo podnošenja žalbe protiv donesene odluke u parničnom postupka drugostepenom sudu, kojim suštinski traže preispitivanje prvostepene odluke od strane drugostepenog suda. Žalbom se sudska odluka osporava iz zakonom propisanih razloga, te je jako važno dati jasan prikaz suštine i ciljeva ulaganja žalbe kroz redovni postupak po pravnim lijekovima, kao i njene valjane sadržine, o čemu će biti riječi u nastavku teksta.

str. 27 – 34.

 

Redovni i vanredni pravni lijekovi parničnog i izvršnog postupka u R Sloveniji

prof. dr. Sara Ahlin Doljak

Svrha članka je da prikaže i usporedi pravne lijekove dva postupka, i to parničnog i izvršnog. To su dva postupka sa kojima se mi kao pojedinačni subjekti, fizička i pravna lica, svakodnevno susrećemo na ovaj ili onaj način. Kao kupci ili prodavci, povjerioci ili dužnici, tužitelji ili tuženi itd., a unatoč tome razlikovanje između prigovora i pritužbe i razumijevanje razlika između redovnih i vanrednih pravnih lijekova predstavlja veliki problem.

U članku su prikazane bitne razlike između redovnih i vanrednih pravnih lijekova, a u okviru ovih grupa razlika između pritužbe i prigovora i stepena strogosti prvog i drugog pravnog lijeka.

str. 35 – 41.


 

RADNI ODNOSI

Provedba postupka provjere da li se radnik kod poslodavca nalazi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti

Alan Vajda, mag. iur.

Navedenim tekstom dajemo prikaz postupka provjere da li je radnik kod poslodavca nalazi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/2014., 118/2014., 94/2018. i 96/2018.).

str. 42 – 50.

 

Ombudsmen za ljudska prava BiH, diskriminacija i zaštita prava iz radnog odnosa

Mirna Softić, dipl. pravnik

Institucija Ombudsmena za ljudska prava je nezavisna institucija koja se bavi zaštitom prava fizičkih i pravnih lica, u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima.

Ombudsmen BiH, kao centralna institucija za zaštitu od diskriminacije, postupa po predmetima formiranim na osnovu pojedinačnih žalbi fizičkih i pravnih lica, kao i ex officio (po službenoj dužnosti).

str. 51 – 57.


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Oporezivanje poljoprivrednika u Republici Srpskoj u 2023. godini

Dragan Zorić, dipl. iur.

Imajući u vidu da je poljoprivredno-prehrambeni sektor jedan najznačajnijih privrednih sektora Bosne i Hercegovine, te da analize robne razmjene Bosne i Hercegovine pokazuju da izvoz poljoprivrednih proizvoda ima trend stalnog povećanja, samim tim javlja se i potreba da ova oblast bude uređena materijalnim propisima i propisima kojima se reguliše oporezivanje poljoprivrednika.

str. 58 – 71.

 

Poreski tretman manjka dobara, sa akcentom na manjak utvrđen na teret odgovorne osobe

Mr. Aleksandar Bozalo

Manjak utvrđen na teret odgovorne osobe predstavlja osnov za utvrđivanje poreskih obaveza, kao i manjak iznad visine kala, rastura, kvara i loma utvrđenih pravilnikom privrednog društva, koji se knjiži na teret pravne osobe, te je na tako utvrđene manjkove potrebno obračunati porez na dodatu vrijednost (PDV) i druge pripadajuće obaveze (direktni porezi i doprinosi). Komisija za popis provodi postupak kontrole fizičkog postojanja evidentirane imovine sa ciljem ispitivanja realnosti i objektivnosti podataka u knjigovodstvenim evidencijama. Važno je utvrditi da li je eventualno nastali manjak rezultat objektivnih okolnosti, te da li postoje dokazi na osnovu kojih bi se nastali manjak mogao opravdati, odnosno obrazložiti uzroci nastanka manjka usljed više sile.

str. 72 – 79.

 

Izvještaj o poslovanju društva u suvremenoj računovodstvenoj praksi

Prof. dr.sc. Jozo Piljić

Financijski izvještaji ne pružaju sve informacije koje bi korisnicima mogle poslužiti za donošenje nekih ekonomskih odluka imajući u vidu da uglavnom daju sliku o financijskim učincima prošlih događaja i ne pružaju nefinancijske informacije. Od izvještaja o poslovanju se očekuje da sadrži i nefinancijske podatke i informacije (Izvještaj o poslovanju osigurava financijske informacije i pokazatelje vezane za financijski položaj i uspješnost poslovanja društva. Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, društva su obvezna sačinjavati godišnje izvještaje o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja društva i njegov položaj. U suvremenoj računovodstvenoj praksi izvještaj o poslovanju, predstavlja dio godišnjeg obračuna društva i od njega se, pored ostalog očekuje značajna pomoć eksternim korisnicima financijskih izvještaja.

str. 80 – 86.


OSVRTI

Primjena poslovne etike i etičkih kodeksa

Prof. dr. Asja Gojačić

U radu su date teoretske postavke poslovne etike, uloga etičkih kodeksa u procesu poslovanja, u cilju poboljšanja uspjeha poslovanja preduzeća, boljeg odnosa između zaposlenih, kao i boljeg ugleda kompanije u očima kupaca, dobavljača, kako kod nas tako i u inostranstvu.

str. 87 – 95.

Razvoj diplomatskog osiguranja u vrijeme krize s terorizmom u okviru diplomatsko-konzularnog sistema Sjedinjenih Američkih Država 

Dr. Faruk Latifović

Sjedinjene Američke Države posvećuju veliku pažnju sigurnosti svog diplomatskog osoblja i objekata diplomatskih predstavništava u svijetu. Izmijenjen je, naime, način vođenja savremenog rata, često se diplomatske misije nalaze u ratnom zonama, a pojačala se opasnost i od izvođenja terorističkih napada. Diplomatsko osoblje je često najizloženije tim prijetnjama. Postalo je utoliko pravilo da teroristički akti koincidiraju s kriznim političkim događajima u svijetu. To je nametnulo potrebu da istražimo razvoj diplomatskog osiguranja u vrijeme krize sa terorizmom u okviru diplomatsko-konzularnog sistema Sjedinjenih Američkih Država.

str. 96 – 100.


DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija u Općinskom sudu u Živinicama
 • OBLIGACIONO PRAVO – Određenost roka kod ugovora o zajmu
 • Zastarjelost prava i povremenih davanja
 • RADNO PRAVO – Dokazivanje naknade štete zbog nekorištenja godišnjeg odmora
 • Obim primjene roka za otkaz ugovora o radu
 • STVARNO PRAVO – Raspolaganje sa neizgrađenim građevinskim zemljištem
 • PARNIČNI POSTUPAK – Navođenje pravnog osnova tužbenog zahtjev u izreci presude
 • Prekid parničnog postupka zbog utvrđivanja razloga invalidnosti
 • VANPARNIČNI POSTUPAK – Protest mjenice
 • REPUBLIKA HRVATSKA – OBLIGACIONO PRAVO – Povrat potraživanja iz radnog odnosa
 • Zakonska zatezna kamata na neplaćene penzije
 • REPUBLIKA SRBIJA – OBLIGACIONO PRAVO – Gubitak u zaradi oštećenog van radnog odnosa
 • Isplata deviznog potraživanja u dinarskom iznosu
 • CRNA GORA – OBLIGACIONO PRAVO – Obim ništavosti ugovora zbog nedopuštene pobude
 • RADNO PRAVO – Karakter roka kod pobijanja odluke o prestanku radnog odnosa

str. 101 – 120.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 121. – 135.
 • Pregovarački postupak bez objave
 • Do kada se treba  objaviti privremenog plana nabavki
 • Rok za objavu privremenog plana nabavki
 • Mogu li se izreći sankcije za neobjavljivanje plana javnih nabavki na portalu u roku od 30 dana od objave budžeta
 • Da li je potrebno mijenjati plan nabavki ako ugovorni organ naknadno izmijeni procijenjenu vrijednost nabavki i planirani postupak nabavke?
 • Nabavka usluga prevođenja, lektorisanja i dizajna
 • Da li ponuđač u postupku nabavke može da ponudi veću cijenu od cijene koju je naveo u okviru istraživanja tržišta?
 • Da li ugovorni organ ima pravo tenderskom dokumentacijom da predvidi da ima pravo provjere dostavljenih potvrda o uspješno realizovanim poslovima kod izdavaoca potvrda?
 • Da li ugovorni organ mora da objavi plan nabavki na svojoj web stranici, a imajući u vidu prekršajne odredbe?
 • Da li se u planu nabavki obavezno navodi podjela na lotove?
 • Koraci prije započinjanja postupka javne nabavke
 • Da li, i kako, ponuđač koji je realizovao ugovor sa klauzulom tajnosti može da dostavi dokaz o uspješno realizovanom poslu u postupcima javnih nabavki?
 • Da li je uslov prethodnog iskustva ponuđača obavezan uslov u TD?
 • Da li postoji uspješno proveden postupak nabavke električne energije na području BiH
 • Da li se prethodna provjera tržišta vrši prije sačinjavanja plana nabavki?
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa Republike Srpske – str. 136. – 150.
 • Koji je osnov za obračun naknade bolovanja na teret poslodavca?
 • Obračun i isplata naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
 • Obračun plate sa dodacima na platu
 • Obračun naknade plate za vrijeme privremene priječenosti za rad
 • Osnovica za obračun plate u slučaju porodiljskog odsustva
 • Može li se radnici odobriti plaćeno odsustvo u slučaju komplikacija u trudnoći?
 • Da li poslodavac mora isplatiti radniku minimalnu platu u slučaju bolovanja?
 • Otvorenje bolovanja prije stupanja radnice u radni odnos?
 • Zasnivanje radnog odnosa u Republici Srpskoj i Republici Srbiji
 • Kada i kako će se utvrditi koje trudničko bolovanje se isplaćuje 100%?
 • Diskriminaciju u slučaju refundacije sredstava po osnovu bolovanja?
 • Obračun plate za vrijeme bolovanja
 • Koliko puta poslodavac može u toku godine odobriti plaćeno odsustvo?
 • Isplaćivanje naknade predsjedniku sindikalne organizacije za vrijeme bolovanja
 • Koje propise o zaštiti ličnih podataka je obavezan da donese poslodavac?
 • Povrat naknade plate isplaćene radniku u slučaju privremene spriječenosti za rad
 • Naknada štete fondu ZO ukoliko je poslodavac zaposlio radnika koji u momentu zapošljavanja nije imao potpunu zdravstvenu sposobnost?
 • Radno vrijeme za radnika koji ima dijete sa posebnim potrebama
 • Neispravna dokumentacija po osnovu doznake
 • Obračun toplog obroka
 • Da li za obračun plate za vrijeme bolovanja ulazi i neto plata za efektivan rad ili neto plata koja sadrži umanjenje za bolovanje?
 • Refundacija bolovanja
 • Vanredna ocjena radne sposobnosti
 • Upućivanje radnika u penziju
 • Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu radnog staža
 • Rad sa polovinom radnog vremena radi brige o djetetu
 • Obračun minulog rada
Pitanja i odgovori iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH – str. 151. – 166.
 • Naknadna isplata toplog obroka
 • Sporazumni otkaz ugovora o radu i pravo na godišnji odmor
 • Premještaj radnika na novo radno mjesto
 • Regulisanje rada u turnusima
 • Korištenje godišnjeg odmora ukoliko radnik radi kod dva poslodavca
 • Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
 • Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Popunjavanje radnog mjesta zbog porodiljskog odsustva
 • Prekovremeni rad
 • Rad od kuće
 • Izuzeci za prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja.
 • Neplaćeno odsustvo
Odgovori na pitanja iz zaštite na radu u Federaciji BiH- str. 176. – 183.
 • Da li dolaskom novog radnika zaštite na radu treba nešto mijenjati u aktu o procjeni rizika
 • Šta pisati u Obrazcu broj 1. kod povrede na radu ako radnik zaštite na radu još nije položio ispit zaštite na radu
 • Korištenje maske za dizajne organe –obrijano ili neobrijano lice kod muškaraca?
 • Ko može u firmi donijeti interni akt o mjerama zaštite na radu, a da je mjerodavan?
 • Imam položen stručni ispit iz oblasti ZOP 2006. god. Da li trebam polagati stručni ispit iz oblasti ZNR?
 • Na koji način evidentiramo lakše povrede na radu?
 • Da li se svaka povreda gdje je radnik privremeno spriječen za rad podrazumijeva kao teža povreda na radu?
 • Da li je zakonska obaveza dostaviti inspekciji zaštite na radu obrazac povrede na radu?
 • Ko je odredio metodologiju procjene rizika radnog mjesta i mjesta rada da li se pitala stručna osoba iz segmenta zaštite na radu?
 • Šta se podrazumjeva pod praktičnim polaganjem na stručnom ispitu?
 • Gdje se možemo informisati koji je tačan okvir opštih poslova za zaštitu na radu u firmama gdje se isključivo rade administrativnim poslovi?
 • Da li je potreban u sklopu osposobljavanja za siguran rad, raditi i obuku iz prve pomoći u kojoj nema radnih mjesta sa povećanim rizikom?
 • Prilikom dostavljanja izvještaja o povredi na radu, zanima me da li svih 5 primjeraka treba ovjeriti u ZZO?
 • Dužnosti i obaveze prema stranim radnicima koji svakog dana sve više pristižu na naše tržište rada?

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis2023 – Časopis