Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – April 2024PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Banja Luka - 28. 05. 2024.

Sarajevo - 29. 05. 2024

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – April 2024

Časopis Pravo i finansije – April 2024

PRAVO

Pranje novca – pojam, modaliteti i izvori informacija

Nepostojeći ugovori, ništavi ugovori i kauza ugovora

Klasifikacije ustava s osvrtom na Ustav Bosne i Hercegovine

Novosti kod provedbe mirnog rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj


RADNI ODNOSI

Pojam zabrane klauzule konkurencije sa poslodavcem u ugovorima o radu

U pripremi je izrada Zakona o dopunama Zakona o radu


JAVNE NABAVKE

Greške ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama

Ostale opšte odredbe ugovora


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Izvještavanje o intelektualnom kapitalu i nefinancijskim performansama poduzeća

Prihodi od ugovora sa kupcima – praktična primjena MSFI 15


OSVRTI

Kibernetička sigurnost i ESG


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: Predrag Krsmanović


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 142 – 157.

Radni odnosi u FBiH – str. 158 – 172.

Javne nabavke – str. 173 – 187.


PRAVO

Pranje novca – pojam, modaliteti i izvori informacija

Aleksandar Bozalo

Pranje novca je postupak kojim počinioci krivičnih djela prikrivaju stvarno porijeklo i vlasništvo nad novcem, te drugom imovinom ili pravima stečenim kriminalnim radnjama, kako bi ih na kraju uveli u legalne finansijske tokove. Cilj je sredstva ostvarena na nezakonit način, postupkom pranja novca pretvoriti u sredstva sa zakonitim izvorom, a ostanu li neotkriveni, perači novca mogu uživati u plodovima kriminalnih aktivnosti. Proces kroz koji se odvija pranje novca sastoji se od tri osnovne faze, a to su: faza polaganja, faza raslojavanja (prikrivanja/oplemenjivanja) i faza integracije. Faze se ne moraju odvijati tim redoslijedom već su moguće i međufaze, kao novi načini pranja novca. Prema načinu izvršenja krivičnog djela pranja novca postoji više tipologija pranja novca: pranje novca u bankarskom sektoru, u sektoru računovodstva, revizije, nekretnina, korišćenjem usluga advokata, notara, vrijednosnih papira, kredita… Kako je pranje novca i finansiranje terorizma globalni problem, postoje međunarodne institucije koje intenzivno sarađuju, postavljaju standarde i preduzimaju aktivnosti na prevenciji i sprječavanju navedenih pojava. Radna grupa za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) uspostavlja standarde za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma MONEYVAL, periodično procjenjuje stepen ispunjenosti standarda u ovoj oblasti, što direktno utiče na međunarodni rejting zemalja, posebno u vezi sa mogućnošću dobijanja zajmova, perspektive za privlačenje stranih investicija, te eventualnim restrikcijama prilikom međunarodnog platnog prometa. Za ispunjavanje međunarodnih standarda, presudnu važnost ima sposobnost institucija jedne države, prije svega agencija za provođenje zakona, da se efikasno suprotstave pranju novca i finansiranju terorizma.

str. 14 – 29.

Nepostojeći ugovori, ništavi ugovori i kauza ugovora

Faruk Latifović

U radu se pojašnjava razlika između nepostojećih i ništavih ugovora. Njih uočava pravna teorija (u najvećoj mjeri) i sudska praksa (sporadično), ali ne i zakonodavac. Raspravljeno je i o jednom od najapstraktnijih pitanja ugovornog prava – kauzi. Obrazložen je status ugovora u kojima nije sadržana kauza. Data je i sudska praksa za pravnike praktičare.

str. 30 – 32.

Klasifikacije ustava s osvrtom na Ustav Bosne i Hercegovine

Elvedin Jusufbašić

U radu će se predstaviti pregled pojedinih komparativnih klasifikacija (tipologija ) ustava sa kratkim osvrtom na karakter i pripadnost ovim klasifikacijama Ustava BiH tzv. Dejtonskog ustava. Izvršiće se prikaz tradicionalnih (pravnih) i savremenih (politoloških) klasifikacija. Iznijeće se stavovi kojoj od analiziranih klasifikacija Ustav BiH pripada po svojim karakteristikama pripada bilo da je u pitanju tradicionalna i/ili moderna komparativna klasifikacija. Na kraju će se izvesti zaključci o bitnosti i značaju klasifikacije ustava za samo donošenje i izradu ustava, kao i za primjenu pojedinog ustava u praksi uključujući i Ustav BiH.

str. 33 – 48.

Novosti kod provedbe mirnog rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj

Alan Vajda

Navedenim stručnim tekstom dajemo pregled novih zakonodavnih rješenja temeljem novog Zakona o mirnom rješavanju sporova koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 67/23, a koji je u primjeni od 29. lipnja 2023. godine.

str. 49 – 62.


RADNI ODNOSI

Pojam zabrane klauzule konkurencije sa poslodavcem u ugovorima o radu

Jovana Tešnjak

Svaki pojedinac ima pravo, da u skladu sa svojim znanjem i sposobnostima bira gde će se zaposliti i pod kojim uslovima. U toku pregovora koji se vode, kada neko želi da zaključi Ugovor o radu sa Poslodavcem, često se kao jedna od glavnih tema pominje i „klauzula zabrane konkurencije“.

Kod zaposlenih se zato često javlja osećaj straha i nerazumijevanja ove klauzule i zabrana koje ona donosi, kao i pitanje koje se odnosi na to kako sama klauzula može uticati na njihovo svakodnevno obavljanje radnih zadataka, ali i na kasniji tok karijere. Osnovno pitanje koje se prvenstveno postavlja jeste značenje same klauzule.

U praksi se najčešće susrećemo sa Ugovorima o radu koji u odredbi koja se odnosi na zabranu konkurencije sadrže prepisan član zakona. Takva praksa može da dovede do toga da klauzula zabrane konkurencije ostane „mrtvo slovo na papiru”. U skladu sa svim napred navedenim, odlučila sam da u ovom članku detaljno pojasnim ovaj aktuelni pravni institut i njegovu sve učestaliju primjenu.

str. 63 – 69.

U pripremi je izrada Zakona o dopunama Zakona o radu

Azra Bublin

Dopune Zakona o radu odnose se na Institut – PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI. Prijedlog je da se donese po skraćenom postupku, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

str. 70 – 73.


JAVNE NABAVKE

Greške ugovornih organa i ponuđača u javnim nabavkama

Muhamed Dervišević

Revizijska tijela su prilikom sačinjavanja svojih izviješća kao jednu od primjedbi navodila da se istraživanje tržišta vrši na neadekvatan način. U kontekstu procijenjene vrijednosti javne nabavke, pored zahtjeva za dostavljanje informativnih ponuda, Ugovorni organi bi se trebali voditi i službenim podacima koje objavljuju relevantne institucije. Često, Ugovorni organi prilikom sačinjavanja tenderskih dokumentacija, naprave greške koje dodatno komplikuju postupak javne nabavke. Pored toga što niti jednim propisom nije propisano obavezno zahtijevanje parafiranja i ovjeravanja pečatom svake stranice ponude, nije svrsishodno isto zahtijevati kada ponuđači pripremaju svoje ponude na nekoliko stotina stranica, da svaka bude parafirana i pečatom ovjerena. Sama tenderska dokumentacija bi bila mnogo preglednija, kada Ugovorni organi u istoj propisuju uslove, te potom ispod istih odmah i dokaze kojima se takvi uslovi ispunjavanju. Ugovorni organi u tenderskim dokumentacijama često ograničavaju starost Izjava iz članova 45., 47. i 52. ZJN, na način da propisuju da navedene izjave ne smiju biti npr. starije od 15 (petnaest) ili 7 (sedam) dana od krajnjeg roka za predaju ponuda. Nije potrebno zahtijevati popunjavanje Nacrta Ugovora, jer to nije ni obaveza Ugovornih organa da zahtijevaju, stoga je preporuka istim da zahtijevaju samo potpisivanje Nacrta Ugovora / Okvirnog sporazuma, kao akta saglasnosti sa odredbama Ugovora. Greške koje Ugovorni organi prave prilikom zaprimanja žalbi najčešće se tiču u vezi nepravilnog računanja rokova prilikom određivanja blagovremenosti same žalbe žalitelja. Ukoliko žalitelj ne spori razloge svoje neprihvatljivosti, suštinski bi se složio sa ocjenom Ugovornog organa, i samim time nije dokazao pravni interes za dodjelu Ugovora. Česte greške koje ponuđači prave u postupcima javnih nabavki jeste da ne postavljaju zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno.

str. 74 – 83.

Ostale opšte odredbe ugovora

Ervin Kreševljaković

Osim opštih odredbi ugovora poput: roka odnosno perioda važenja ugovora, stupanja na snagu ugovora, prestanka ugovora tj. raskida i poništenja ugovora, više sile kao razloga za raskid ugovora te ništavosti ugovora, postoje i neke druge opšte odredbe i elementi ugovora o javnoj nabavci koje nisu ništa manje bitne od navedenih.

Tu se prije svega misli na: mjerodavno pravo (zakon) ugovora, jezik ugovora, redoslijed važnosti odredbi ugovora odnosno dokumenata koji čine ugovor, tumačenje ugovora, razdvajanje odredbi ugovora, odricanje od prava, ustupanje ugovora, razmjenu informacija tj. međusobnu komunikaciju zainteresovanih (ugovornih) strana sa naglaskom na Portal javnih nabavki, ograničenost odgovornosti te na kraju jedna od najvažnijih stvari u bilo kojim ugovornim odnosima, pa tako i u ugovorima o javnim nabavkama, a to je rješavanje sporova proisteklih iz ugovora o javnoj nabavci.

str. 84 – 102.


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Izvještavanje o intelektualnom kapitalu i nefinancijskim performansama poduzeća

Jozo Piljić

U posljednje vrijeme sve je veći značaj i uloga intelektualnih resursa poduzeća u stvaranju i održavanju konkurentske prednosti poduzeća. Sve je veće učešće nematerijalnih resursa u ukupnoj aktivi suvremenih poslovnih sustava. Tržišna vrijednost nekih kompanija nadmašuje njihovu knjigovodstvenu vrijednost čak i nekoliko puta. To je naročito izraženo kod uslužnih kompanija sa dominantnom »neopipljivom« aktivom, kao i kod poduzeća sa znatnim učešćem informacijskih tehnologija, što zahtijeva i određene promjene u praksi i normativnom reguliranju izvještavanja u cilju ostvarivanja potpunog i realnog uvida u imovinski, financijski i profitni položaj poduzeća.

str. 103 – 108.

Prihodi od ugovora sa kupcima – praktična primjena MSFI 15

Mirna Pajević Rožajac

U maju 2014. godine, Međunarodni odbor za računovodstvene standarde (IASB) je objavio Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima, koji mijenja Međunarodni računovodstveni standard 18 – Prihodi, MRS 11 – Ugovori o izgradnji, kao i interpretacije vezane za njih. MSFI 15 prevazilazi nedosljednosti i slabosti prethodnih zahtjeva u vezi sa prihodima, te obezbjeđuje jasan okvir priznavanja prihoda, pruža uporedivost prihoda između različitih pravnih lica, industrija, jurisdikcija i tržišta kapitala.

Namjera MSFI 15 je da obezbjedi mnogo više korisnih informacija korisnicima finansijskih izvještaja uz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima, kao i jednostavniju pripremu finansijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumenata koje pravno lice koristi u ovoj aktivnosti.

Pored standarda MSFI 15 objavljeni su i dodaci (tumačenja) čija je namjena objašnjenje određenih zahtjeva i dodatna pomoć, iz razloga što MSFI 15 nije jednostavno primjeniti.

Na osnovu člana 17. stav (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) donešen je Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva dana 11.10.2021. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 81/21. Novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva donio je izmjene u dijelu ugovora sa kupcima, priznavanja troškova iz istih kao i knjiženja prihoda (određena konta su dodana, promijenjeni nazivi konta i slično).

str. 109 – 121.


OSVRTI

Kibernetička sigurnost i ESG

Haris Hamidović

Iz Svjetskog ekonomskog foruma naglašavaju da s obzirom da je posljednjih godina sve veći broj kibernetičkih napada na kritičnu infrastrukturu, organizacije moraju početi gledati na kibernetičku sigurnost kao na dio ESG-a. Organizacije mogu imati velike koristi od istraživanja bliskih veza između kibernetičkih i ESG rizika. Oba ova područja su usredotočena na prepoznavanje i upravljanje rizicima i prilikama, što dovodi do poboljšanih proizvoda i rješenja te boljeg društva. Ovu povezanost sve više prepoznaju tržišta, uključujući pružatelje usluga ESG procjena koji teže većoj transparentnosti i pravednosti u mjerenju i usporedbi organizacija.

str. 122 – 127.


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: Predrag Krsmanović

str. 128 – 141.


SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 142 – 157.
 • Pravo prenošenja godišnjeg odmora kod novog poslodavca u RS;
 • Probni rad, ko vrši ocjenu probnog rada i urnek ocjene probnog rada;
 • Šta podrazumijeva najniža plata u RS?
 • Praznovanje vjerskih praznika na dan praznika;
 • Rad u dane praznike;
 • Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti za poslove vozača i registrovanje obrta kao dopunske djelatnosti automehaničara;
 • Kojim aktom se propisuje visina naknade troškova za službena putovanja u Republici Srpskoj?
 • Isplata pomoći;
 • Aneks ugovora o radu kod plata nižih od najniže;
 • Primjena odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku u RS-a;
 • Disciplinski postupak za radnika uslijed privremene spriječenosti za rad;
 • Vođenje disciplinskog postupka protiv radnika na bolovanju;
 • Rok za podnošenje zahtjeva za mirovanje radnog odnosa;
 • Neoporeziva visina toplog obroka kada poslodavac organizuje kolektivnu ishranu radnika u vidu kateringa;
 • Usklađivanje visine toplog obroka sa Odlukom o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku;
 • Otkazivanje ugovora o radu radniku na visokoobrazovnoj instituciji uslijed nedolaska na posao;
 • Otkazivanje ugovora o radu zbog zatvaranja poslovnica;
 • Odjava radnika kod Poreske uprave po isteku ugovora o radu;
 • Poreski tretman ugovora o djelu i postupak podnošenja prijave kod nadležne Poreske uprave.
Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH – str. 158 – 172.
 • Prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora u narednu kalendarsku godinu i mogućnost isplate naknade
 • Otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog dolaska na posao duže od tri dana
 • Otkaz ugovora o radu nakon isteka porodiljnog odsustva
 • Šta se smatra javnom dužnošću i ko su nosioci izvršnih funkcija
 • Neiskorišteni prvi dio godišnjeg odmora i mogućnost prenošenja i isplate regresa
 • Da li posebni staž čini staž osiguranja?
 • Prekid i nastavak pripravničkog /vježbeničkog staža
 • Da li je obaveza poslodavca uvećati broj dana godišnjeg odmora od zakonskog minimuma i kada?
 • Neispunjavanje zdravstvenih uvjeta za nastavak rada nakon periodičnog ljekarskog pregleda
 • Dani sedmičnog odmora za radnike u turnusima i naknada za pripravnost i dežure
 • Koliko dugo dioničko društvo može zadržati vlastite dionice
 • Prava direktora kao nosioca mandatne funkcije u javnoj ustanovi na otpremninu i druga prava
 • Prekovremeni rad na službenom putu
 • Evidencija bolovanja
 • Prekovremeni sati kod organizovanog rada u turnusima
 • Zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima
 • Da li je potrebna saglasnost osnivača za imenovanje v.d. Direktora
 • Kontrola bolovanja i upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti
 • Nosioci izvršnih funkcija-prava i obaveza iz radnog odnosa
Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str . 173 – 187.
 • Dodjela Ugovora drugorangiranom ponuđaču?
 • Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača;
 • Ugovor nije vraćen ovjeren niti potpisan;
 • Do kojeg trenutka se postupak odgađa?
 • Sadržaj Odluke kojom se odlučuje o žalbi;
 • Izjava iz člana 45. (lična sposobnost);
 • Profesionalni žalitelji;
 • Produženje opcije ponude;
 • Aneks okvirnog sporazuma?
 • Utvrđivanje aktivne legitimacije – žalba na TD, objava sažetaka obavještenja;
 • Pokretanje novog postupka do donošenja Rješenja URŽ-a za isti predmet nabavke?
 • Praksa URŽ po propisanim Ugovornim kaznama u TD;
 • Aktivna legitimacija u slučaju podnošenja ponude koja je preko procijenjene vrijednosti;
 • Poništavanje postupka;
 • Odustanak od Ugovora prvorangiranog ponuđača;
 • Aneks II;
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda;
 • Troškovi za naknadu sastavljanja žalbe;
 • Zakup prostora, izuzeće?

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis 2024 – Časopis