Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Decembar 2023

Časopis Pravo i finansije - Decembar 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zaštita na radu – AugustSarajevo - 07 – 08. 08. 2024.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Decembar 2023

Časopis Pravo i finansije – Decembar 2023.

PRAVO

Pravni okvir eksproprijacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preticanje i skretanje ulijevo kao uzrok nezgode


RADNI ODNOSI

Zasnivanje radnog odnosa

Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću


ZAŠTITA NA RADU

Povreda na radu i profesionalna oboljenja


JAVNE NABAVKE

Transportne klauzule – Incoterms® 2020


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine

Pripremene radnje za izradu financijskih izvještaja

Računovodstveni i porezni tretman pozajmica


SUDSKA PRAKSA

Pripremio Predrag Krsmanović


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 139 – 154.

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 155 – 169.

Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 170 – 186.

Računovodstvo i finansije FBiH – str. 187 – 202.


Bibliografija objavljenih radova u 2023. godini

PiF – str. 203 – 209.

 

PRAVO

Pravni okvir eksproprijacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Jasmin Voloder

Pojam eksproprijacije u našem društvu nije nepoznanica, posebno u onim gradskim područjima gdje je najveća koncentracija stanovnika, a koja se provodi u cilju ostvarivanja javnog interesa svih građana određenog područja. Dugo godina je država prilikom realizacije istog, zanemarivala prava pojedinaca, a što je posebno dolazilo do izražaja u socijalističkom društvu. Navedeno se svakako odnosi na ostvarivanje prava na naknadu, a koja je u pravilu bila simbolična. Već početkom novog vijeka, položaj ranijeg vlasnika se uveliko mijenja na bolje, posebno u odnosu na stepen zaštite vlasničkih prava, položaja u postupku i samog obeštećenja, što je u konačnici donijelo ravnotežu između javnog i privatnog interesa. Postizanje takve ravnoteže je krucijalno u ostvarivanju i zaštiti ustavnog prava na imovinu, a u kontekstu jednovrsnosti prava vlasništva, kao i subjekata stvarnopravnih odnosa ma kojeg statusa, fizičkog, pravnog ili javnog prava.

str. 14 – 30.

Preticanje i skretanje ulijevo kao uzrok nezgode

Dragan Stanišić, Danislav Drašković, Aleksandar Jefić i Vladimir Gatarić

Jedna od najčešćih situacija prilikom koje dolazi do saobraćajne nezgode jeste kada jedan od učesnika vrši radnju skretanja ulijevo, a drugi vrši radnju preticanja. Iako postoji nekoliko isključivih stavova ko je kriv kada se ovako dogodi nezgoda, svaku situaciju je neophodno analizirati za sebe i doći do zaključka. Prilikom analize je neophodno tumačiti na adekvatan način relevantne zakonske odredbe, a da bi se to uradilo neophodno je da vještak utvrdi činjenično stanje na pravi način.

str. 31 – 41.


 

RADNI ODNOSI

Zasnivanje radnog odnosa

Danijela Radonić

Radni odnos je odnos između radnika i poslodavca, а povodom rada. Potpuno je uređen Zakonom o radu. Da bi došlo do zasnivanja radnog odnosa treba ispuniti opšte i eventualno posebne uslove, ali i dokazati ispunjenje ovih uslova. Nakon uspješnog izbora radnika dolazi do zaključenja ugovpra o radu. Postojanje ugovora o radu pravi razliku između zakonitog rada i faktičkog rada (kolokvijalno „rada na crno“). U članku su obrađeni uslovi za zasnivanje radnog odnosa te zaključivanje ugovora o radu.

str. 42 – 52.

Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću

Ljiljana Ćehajić

Autor u članku rezimira prava radnika s promijenjenom radnom sposobnošću propisana Zakonom o radu, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

str. 53 – 58.


 

ZAŠTITA NA RADU

Povreda na radu i profesionalna oboljenja

Ernis Imamović

U članku je riječ o povredama na radu i profesionalna oboljenja. Sadržaju teme i samog problema se ne prilazi samo inženjerski, odnosno tehnički pristup, kao da je zaštita, odnosno sigurnost na radu prvenstveno tehnički problem. Međutim pristup ovom pitanju, u članku je prvenstveno pravni, a onda i medicinski, obzirom da se pitanje prijave povrede na radu i profesionalnog oboljenja normativno uređuje odgovarajućim propisima, a zbrinjavanje radnika koji pretrpe povredu na radu ili profesionalno oboljenje vrše medicinske ustanove, odnosno ljekari. Također, težište je na kreiranje radnih mjesta koja pružaju mogućnost da radnik zadrži i sačuva zdravlje i radnu sposobnost bez obzira na radni proces u kojem se nalazi. Opasni i štetni faktori u radnim procesima obuhvataju mnoge opasnosti (električne, mehaničke i toplinske), štetnosti (fizičke, biološke i hemijske) i napore (psihičke i statodinamičke).

str. 59 – 75.

 


 

JAVNE NABAVKE

ITransportne klauzule – Incoterms® 2020

Ervin Kreševljaković

U postupcima javne nabavke, jedna od ključnih stvari jeste „svođenje“ svih pristiglih ponuda na isti nivo kako bi one bile uporedive i kako bi ih ugovorni organi mogli porediti na osnovu identičnih elemenata odnosno kriterija. Takođe, pogotovo kod javne nabavke roba, u slučajevima dobijanja ponuda domaćih i stranih ponuđača, neophodno je izvršiti ujednačavanje ponuda ponuđača iz više zemalja tj. izvršiti njihovo svođenje na istu ravan odnosno identičnu polaznu osnovu, a što kod postupaka javne nabavke ima krucijalno značenje.
U tom smislu od velike pomoći može biti upotreba tzv. transportnih klauzula poznatijih kao INCOTERMS, jer se njihovom primjenom, na vrlo efikasan i jednostavan način može izvršiti ujednačavanje ponuda različitih ponuđača tj., u slučaju tzv. međunarodnih tendera, ponuđača iz više zemalja. Ove transportne klauzule, inače prvobitno namijenjene samo vanjskoj trgovini, sada se mogu bez problema upotrebljavati i u unutrašnjoj (domaćoj) trgovini, što je veoma značajno za javne nabavke.

str. 76 – 87.

 


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine

Nermin Jusić

U skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi, Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou usvaja privremenu mjeru suspenzije i smanjenje carinskih stopa za određene robe s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju. Vijeće ministara BiH je izvršilo privremenu suspenziju i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba u 2024.godini s ciljem podsticanja domaće privrede, zadržavanja postojećih radnih mjesta i povećavanja zapošljavanja, te pomoći domaćim kompanijama da povećaju konkurentnost na tržištu. Obuhvaćene su robe u okviru 68 tarifnih oznaka Carinske tarife BiH na zahtjev privrednih subjekata i na osnovu inicijativa entitetskih Privrednih komora u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

str. 89 – 97.

Pripremene radnje za izradu financijskih izvještaja

Jozo Piljić

Prije izrade financijskih izvještaja neophodno je provesti u računovodstvu određene kontrolne postupke. Cilj provođenja kontrolnih postupaka prije izrade financijskih izvještaja je stvaranje pretpostavki za izradu kvalitetnih i pouzdanih financijskih izvještaja. Na temelju financijskih izvještaja interni i eksterni korisnici donose poslovne odluke. Pouzdanost financijskih izvještaja ovisi o profesionalnosti računovođe i tačnosti podataka iskazanih u izvještajima koja oni prezentiraju menadžerima i javnosti. Zato računovođe imaju veoma važnu ulogu u društvu.
Radnje i aktivnosti koje se svake godine provode prije izrade financijskih izvještaja obuhvaćaju knjiženje svih poslovnih promjena, transakcija, obračuna i procjena koje se odnose na tu godinu, u skladu s MRS/MSFI i računovodstvenim politikama koje je odabralo gospodarsko društvo.

str. 98 – 108.

Računovodstveni i porezni tretman pozajmica

Mirna Pajević Rožajac

Kada se daju pozajmice treba biti obazriv na računovodstveni tretman, koji direktno ovisi o poreznom tretmanu. Prije svega se misli na propise poreza na dobit (oporezive transferne razlike ukoliko se radi o povezanim licima, a kamata se ne naplaćuje ili se naplaćuje po stopi nižoj od tržišne) i propise o porezu na dohodak (ukoliko je u pitanju pozajmica data zaposleniku, bez zaračunavanja kamate ili uz kamatu manju od prosječne godišnje stope koju daju banke, u takvom slučaju postoji „korist“ zaposlenika na koju se plaća porez na dohodak i svi doprinosi). Tržišne kamatne stope, odnosno kamatne stope koje daju banke, smatraju se za potrebe obračuna iznosa koristi kamatne stope koje objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine o kamatnim stopama komercijalnih banaka na kredite odobrene stanovništvu, a koje su javno dostupne na web stranici CBBiH.

str. 109 – 126.

 


 

SUDSKA PRAKSA

Pripremio Predrag Krsmanović

 • Penzije – Obustava isplate penzije korisniku koji nakon penzionisanja ponovo stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju (ponovo zasnuje radni odnos);
 • Građenje – Prava susjeda u slučaju izdavanja lokacijske informacije

str. 127 – 138.


 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 139 – 154.
 • Obaveza dostavljanja važećeg izvještaja ukoliko tenderskom dokumentacijom nije propisan rok važenja?
 • Ponuda nakon kontrole računske ispravnosti prelazi procijenjenu vrijednost, rok plaćanja ponuđen duži od propisanog, postupanje Ugovornog organa?
 • Ponuđač nije preuzeo prvobitnu tendersku dokumentaciju, da li takvu ponudu odbiti?
 • Ponuda ovjerena faksimilom, nije potpisana;
 • Stupanje na snagu Izmjena i dopuna Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke;
 • Zahtijevanje pojašnjenja neprirodno niske cijene?
 • Rok za obavještenje ponuđača o zaprimljenoj žalbi?
 • Izuzeće, imovinsko-pravni odnosi;
 • Sukcesivna isporuka, direktni sporazum;
 • Zaključenje ugovora, pod izmjenjenim cijenama u odnosu na ponuđene;
 • Propisivanje uslova uspješne realizacije ugovora (član 48. ZJN) ?
 • Provođenje sitnih nabavki za isti predmet, kada je otvoren postupak propisan Planom nabavki?
 • Dodatni direktni sporazum, da li se povećava vrijednost, ili se dodaje nova stavka?
 • Izmjena ponude nakon provedene e-aukcije?
 • Rok za žalbu u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda?
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 155 – 169.
 • Promjena naziva ustanove i izmjena ugovora o radu;
 • Prijava povrede radne obaveze;
 • Pravo na penziju i raskid ugovora o radu;
 • Naknada za prevoz;
 • Pismeno upozorenje uz najavu otkaza;
 • Pismeno upozorenje radniku;
 • Naknada troškova za prevoz;
 • Korištenje godišnjeg odmora bez odobrenja poslodavca;
 • Pravo na otpremninu u slučaju odlaska u invalidsku penziju;
 • Otkazni rok i naknada štete poslodavcu;
 • Otkazni rok;
 • Disciplinski postupak i pravo na žalbu u slučaju lakše povrede radne obaveze;
 • Ugovor o djelu sa stranim državljaninom;
 • Isplata regresa;
 • Poreski tretman plaćanja životnog osiguranja za radnika i ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu uplaćenog životnog osiguranja:
 • Poreski tretman isplata sudskom tumaču.
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u FBiH – str. 170 – 186.
 • Ostvarivanje prava na penziju za radnike koji su ostvarili penzioni staž dijelom u FBiH, a dijelom u RS-u?
 • Novi izračun penzije ukoliko penzioner zaključi ugovor o radu;
 • Neuplaćivanje doprinosa;
 • Uplaćivanje doprinosa kao pravni sljedbenik;
 • Pravo na penziju;
 • Neuplaćivanje doprinosa od ranijeg poslodavca;
 • Ostvarivanje prava na osnovu plaćenih doprinosa;
 • Odjava radnika na dan 31.12.;
 • Staž osiguranja i penzijski staž;
 • Dokaz o radnom stažu;
 • Utvrđivanje trajanja radnog odnosa do zaposlenja kod poslodavca;
 • Koja lica mogu ostvariti pravo na penziju i na radni odnos?
 • Odsustvo zbog njege djeteta;
 • Zloupotreba bolovanja;
 • Mirovanje radnog odnosa;
 • Invalidska penzija i pravo na korištenje godišnjeg odmora;
 • Korištenje godišnjeg odmora;
 • Pravo na jedan dan godišnjeg odmora;
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima;
 • Zloupotreba bolovanja;
 • Isplata otpremnine;
 • Pravo na regres u slučaju kada radnik ne koristi godišnji odmor;
 • Korištenje godišnjeg odmora i plaćenog odsustva;
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima;
 • Korištenje plaćenog odsustva za vjerske praznike;
 • Minuli rad;
 • Korištenje godišnjeg odmora za vrijeme trajanja otkaznog roka.
Odgovori na pitanja iz oblasti iz računovodstva i finansija FBiH – str. 187 – 202.
 • Obrazac za vođenje evidencije službenog vozila;
 • Porez po odbitku;
 • Knjiženje i raspodjela dobiti;
 • Izlazna faktura;
 • Obaveza plaćanja PDV i carine;
 • Usluge sponzorstva prema klijentu iz inostranstva;
 • Zaokruživanje cijene;
 • Porezni tretman prodaje robe radnicima po cijenama nižim od tržišnih cijena;
 • Evidentiranje krajnje potrošnje u PDV prijavi;
 • Obveznik obračuna PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza;
 • Može li državni službenik otvoriti dopunsku djelatnost;
 • Ugovor o djelu – porezni tretman.
Bibliografija objavljenih radova u 2023. godini – str. 203 – 209.

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis