Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Februar 2023.

Časopis Pravo i finansije - Februar 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Banja Luka - 28. 05. 2024.

Sarajevo - 29. 05. 2024

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Februar 2023.

Časopis Pravo i finansije – Februar 2023.

PRAVO

Pravni status, osnivanje i djelovanje crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini

Poseban penzijski staž u Federaciji BiH

Sudske odluke u parničnom postupku


RADNI ODNOSI

Naknade i pomoć radnicima po kolektivnim ugovorima

Druga primanja koja se isplaćuju radnicima a koja su regulisana kolektivnim ugovorima u Republici Srpskoj


JAVNE NABAVKE

Uloga povjerenstva za javne nabavke i odnos prema službeniku za javne nabavke

Izrada tenderske dokumentacije za konkurentski zahtijev za dostavu ponude – Smjernice i primjer tenderske dokumentacije


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Carinske tarife za 2023. godinu (tarifne kvote, nove tarifne oznake, brisane tarifne oznake, izmjene, novosti)

Oporezivanje frilensera u Republici Srpskoj


OSVRTI

Kritički osvrt na članak „Upravljanje krizom“, koautora Dragutina Funde i Tomislava Majića


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija i Predrag Krsmanović 


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Radni Odnosi Republike Srpske – str. 173. – 188.
Javne nabavke – str. 189. – 206.


 

PRAVO

Pravni status, osnivanje i djelovanje crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini

Nedim Muhić, magistar prava

Vjersku djelatnost mogu obavljati crkve i vjerske zajednice na teritoriji Bosne i Hercegovine koje imaju status pravne osobe, a koje su upisane u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Pravni okvir za osnivanje i djelovanje crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini sastoji se od Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i Pravilnika o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kao nadležno ministarstvo za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, donijelo je i Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. U radu se analizira postojeći pravni okvir u pogledu pravnog statusa i postupka osnivanja crkava i vjerskih zajednica, kao i način finansiranja i djelovanja crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

str. 14 – 23.

 

Poseban penzijski staž u Federaciji BiH

Predrag Krsmanović, sudija

U radu su obrađena neka od najvažnijih pitanja koja se tiču posebnog penzijskog staža u Federaciji BiH. Prema federalnim propisima, ova specifična kategorija penzijskog staža u Federaciji BiH priznaje se licima koja su uzela učešće u pripremama za odbranu Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu propisanom zakonom. Prava koja se stiču po osnovu posebnog staža regulisana su brojnim propisima, od kojih su oni najvažniji predstavljeni u ovom radu. Rad pokušava rasvijetliti i neka od najvažnijih praktičnih pitanja koja se, između ostalog, tiču uslova i načina za priznavanje prava na redovnu, invalidsku i prijevremenu starosnu penziju po federalnim zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje po određenim federalnim zakonima i drugim propisima.

str. 24 – 43.

 

Sudske odluke u parničnom postupku

Dušan Đuričić, sudija

Parnični postupak ima za cilj zaštitu subjektivnih građanskih prava, te u tom smislu nezaobilazan dio parničnog postupka, od njegovog iniciranja pa do završne faze, jesu sudske odluke, kojima se odlučuje, kako o meritumu pravne stvari, tako i o pitanjima koja su procesne prirode. Dakle, povodom procesnih radnji parničnih stranaka, u zavisnosti od vrste, sud dejstvuje i praktično reaguje na takve radnje i zahtjeve svojim odlukama, koje predstavljaju svojevrstan odgovor na postavljeni zahtjev od stranke u postupku, ali isto preduzima i radnje u postupku i bez zahtjeva stranaka i u tim situacijama donosi odluke, o čemu će svakako biti riječi u daljem tekstu. Takođe, u ovom tekstu će biti i riječi o vrstama odluka koje sud donosi, odnosno presudama i rješenjima, njihovim obaveznim sastavnim dijelovima, kao i o situacijama i fazama u postupku u kojima se takve odluke mogu donositi.

str. 44 – 54.


RADNI ODNOSI

Naknade i pomoć radnicima po kolektivnim ugovorima

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Na primjerima iz deset kolektivnih ugovora koji su zaključeni u 2021. godini, odnosno kojima je proširena primjena na sve poslodavce u određenim oblastima, prikazat ćemo različite naknade koje nemaju karakter plaće, a koje predstavljaju pomoći ili nagrade radnicima, te različite načine na koje su one regulisane ili prepuštene nižim kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i aktima poslodavca .

str. 55 – 70.

 

Druga primanja koja se isplaćuju radnicima a koja su regulisana kolektivnim ugovorima u Republici Srpskoj

Radmila Puzić, dipl. pravnik

Kada govorimo o pravu na platu, moramo imati u vidu i pravo radnika na druga primanja koja isplaćuje poslodavac i koja se regulišu zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovor o radu. Norma koja se odnosi na isplatu ostalih primanja ima imperativan karakter i poslodavac je dužan obezbjediti isplatu tih primanja na način kako je to utvrđeno kolektivnim ugovorima. U Republici Srpskoj primjenjuje se nekoliko kolektivnih ugovora koji se uglavnom odnose na budžetske korisnike. U tekstu autorica govori o različitim primanjima radnika kao što su regres, jubilarne nagrade, troškovi prevoza, topli obrok i dr..

str. 71 – 87.

 


JAVNE NABAVKE

Uloga povjerenstva za javne nabavke i odnos prema službeniku za javne nabavke

Josip Jakovac, dipl. iur.

Članak donosi prikaz uloge povjerenstva za javne nabave u odnosu na pozicioniranje službenika za javne nabave unutar nabavne funkcije ugovornih tijela, te podcrtava konkretan hologram aktivnosti povjerenstva, s naglaskom na izmjene i dopune ZJN (koje između ostalog propisuju službenika za javne nabave i obvezu donošenja internog pravilnika), a koje su se počele primjenjivati od 10.12.2022. Nadalje detaljnije razlaže, korak po korak, svaku obaveznu pojedinačnu aktivnost komisije, od njenog formiranja do obavještavanja ponuđača o rezultatima postupka, pri čemu je ispravno i zakonito provođenje tih aktivnosti preduvjet uspjeha svake javne nabave koju provodi povjerenstvo za javne nabave.

str. 88 – 100.

 

Izrada tenderske dokumentacije za konkurentski zahtijev za dostavu ponude – Smjernice i primjer tenderske dokumentacije

Zlatko Lazović

U tekstu se daje prikaz ključnih izmjena vezano za postupke male vrijednost sa fokusom na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda. Također, cijeneći nove odredbe članova Zakona o javnim nabavkama koji se odnose na ovu vrstu postupka u tekstu se također daju i konkretni prijedlozi i smjernice za definisanje uslova i dokaza iz određenih članova Zakona o javnim nabavkama kako bi svi ugovorni organi pripremili tendersku dokumentaciju u skladu sa općim principima javnih nabavki. U tekstu se nalazi sadržaj svake tačke tenderske dokumentacije sa opisom i preporukama za njihovo definisanje. Praktičan primjer tj. izgled tenderske dokumentacije, kao cjeline, koji može poslužiti kako i na koji način treba da bude ista koncipirana je sastavni dio ovog teksta. Ovaj tekst može biti jednako koristan kako ugovornim organima tako i ponuđačima.

str. 101 – 108.


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Carinske tarife za 2023. godinu (tarifne kvote, nove tarifne oznake, brisane tarifne oznake, izmjene, novosti)

Nermin Jusić, magistar ekonomije

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem decembra 2022. godine donijelo Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2023. godinu koja se primjenjuje u Bosni i Hercegovini od 1. januara 2023. godine. Carinska tarifa BiH obuhvata nomenklaturu roba koja je u skladu sa Harmonizovanim sistemom (HS) i sa Kombinovanom nomenklaturom koju koristi Evropska unija.
U Carinskoj tarifi su sadržane carinske stope koje se primjenjuju na robu koja se u 2023. godini uvozi u Bosnu i Hercegovinu, te preferencijalne carinske stope u skladu sa međunarodnim sporazumima o slobodnoj trgovini koje je BiH zaključila s određenim zemljama ili grupama zemalja kao i tarifne kvote za određene količine robe koja se može uvesti uz sniženu ili nultu stopu carine.

str. 109 – 121.

 

Oporezivanje frilensera u Republici Srpskoj

Dragan Zorić, dipl. iur.

Iako se u Bosni i Hercegovini permanentno povećava broj lica koja rade za ino poslodavce koji nemaju sjedište u BiH, niti neki drugi oblik organizovanja (poslovna jedinica, stalno mjesto poslovanja i sl.), te na taj način ostvaruju dohodak iz inostranstva, pozitivni pravni propisi u Bosni i Hercegovini još uvijek ne poznaju pojam frilensera (eng. Freelancer), što znači da njihov status nije posebno regulisan opštim materijalnim propisima, niti poreskim propisima Republike Srpske, Federacije BiH ili Brčko distrikta BiH. Međutim, bez obzira što poreskim propisima Republike Srpske, nakon invazije rada za ino poslodavce, ovo pitanje nije posebno uređeno, poreski organi Republike Srpske zauzeli su određene stavove po ovom pitanju, te frilensere uklopili u već postojeći zakonodavni okvir.

str. 122 – 132.


 

OSVRTI

Kritički osvrt na članak „Upravljanje krizom“, koautora Dragutina Funde i Tomislava Majića

Dr. Faruk Latifović, sudija

U radu se daje kritička analiza naučnog rada pod naslovom „Upravljanje krizom“, koautora Dragutina Funde i Tomislava Majića, objavljenog 2011.godine, u susjednoj Hrvatskoj. Taj se rad bavi ponašanjem organizacija u uslovima upravljanja krizama.

str. 133 – 135.


SUDSKA PRAKSA – DOMAĆA I MEĐUNARODNA

Priredio: Predrag Krsmanović

Poseban staž

 • Penzije – Poseban staž – Mogućnosti uračunavanje posebnog staža u penzijski staž i staž osiguranja
 • Penzije – Prijevremeno povoljnije penzionisanje
 • Penzije – Prijevremeno povoljnije penzionisanje – Uslovi za ostvarivanje prava
 • Penzije – Prijevremeno povoljnije penzionisanje – Kojim kategorijama Oružanih snaga se priznaje pravo na poseban staž?
 • Penzije – Prijevremeno povoljnije penzionisanje – Kojim kategorijama Oružanih snaga se priznaje pravo na poseban staž?

str. 136 – 149.

Priredio: doc. Dr. Sci. Adis Poljić, sudija

Domaća i međunarodna sudska praksa

 • OBLIGACIONO PRAVO – Odnos ugovora o zajmu i ugovora o kreditu
 • Raskid ugovora zbog materijalnih nedostataka na stvari
 • Znanje prodavca o postojanju materijalnog nedostatka
 • NASLJEDNO PRAVO – Plaće kao predmet zaostavštine
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju sa teško oboljelim licem
 • PRIVREDNO PRAVO – Kupovina nekretnina od većinskog vlasnika
 • RADNO PRAVO – Blagovremenost tužbe za poništenje ugovora o radu
 • Naknada za minuli rad u organima vlasti FBiH
 • Troškovi specijalizacije kod neizvršenja ugovora
 • SOCIJALNO PRAVO – Prava kod promijenjene radne sposobnosti
 • STEČAJ – Osporavanje potraživanja drugih povjerilaca
 • STVARNO PRAVO – Vrijeme primjene Zakona o stvarnim pravima
 • PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost za utvrđivanje nezakonitosti rješenja Federalnog ministarstva odbrane
 • PARNIČNI POSTUPAK – Pravni interes kod deklaratorne tužbe
 • REPUBLIKA HRVATSKA – OBLIGACIONO PRAVO – Obaveze fiducijarnog vlasnika za komunalne usluge
 • PORODIČNO PRAVO – Izjava o diobi zajedničke imovine

str. 150 – 172.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa Republike Srpske
str. 173. – 188.
 • Osnova za obračun naknade plate;
 • Potvrda od prevoznika kao uvjet za dobijanje naknade za prevoz;
 • Zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme radnika kojima ugovor o radu na određeđeno vrijeme;
 • Prijava povrede na radu;
 • Rješenje za godišnji odmor;
 • Obaveze poslodavca kod otkaza ugovora o radu na neodređeno vrijeme;
 • Koliko dugo radnik može biti na čekanju;
 • Ugovor o dopunskom radu nastavnika;
 • Otpremnina prilikom odlaska u penziju;
 • Teža povreda radne obaveze;
 • Obaveze poslodavca prema licu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Ugovor o povremenim i privremenim poslovima;
 • Porodiljsko odsustvo;
 • Otpremnina u slučaju odlaska u penziju;
 • Može li kod poslodavca biti više osoba prijavljeno po osnovu ugovora za obavljanje poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa?
 • Uvećanje plate po osnovu kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva;
 • Uvećanje plate po osnovu sudske nagodbe;
 • Poreski tretman isplate naknade za topli obrok učeniku na stručnoj praksi kod poslodavca.
Odgovori na pitanja iz oblasti javnih nabavki
str. 189. – 206.
 • Početak primjene ZIDZJN;
 • Uslovi za primjenu direktnog sporazuma;
 • Nabavka prirodnih i zakonskih monopola;
 • Izrada TD nakon izmjena i dopuna ZJN;
 • Da li se izmjenama i dopunama Zakona o JN mijenja sadržaj TD?
 • Određivanje istovrsnosti predmeta nabavke;
 • Nabavka prirodnih i zakonskih monopola prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama;
 • Da li se u izjavama mora navoditi i broj ispravke obavještenja o nabavci (ako je rađena ispravka obavještenja o nabavci);
 • Rok plaćanja premije osiguranja u nabavkama usluga obaveznog osiguranja vozila;
 • Šta ako izabrani ponuđač dostavi dokaze kvalifikacije sa danom zakašnjenja?
 • Izmjene okvirnog sporazuma sa nepromjenjivim cijenama;
 • Proces izmjene ugovora;
 • Koje mogućnosti ugovorni organ ima ako dobavljač kaže da ne može da nastavi realizaciju ugovora po definisanim cijenama iz okvirnog sporazuma?
 • Da li se može tražiti povećanje cijena i za već plaćene situacije/fakture?
 • Da li se ugovor može izmijeniti nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, a prije potpisivanja ugovora?

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis