Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Juli/August 2023

Časopis Pravo i finansije - Juli-Avgust 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Banja Luka - 28. 05. 2024.

Sarajevo - 29. 05. 2024

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Juli/August 2023

Časopis Pravo i finansije – Juli/Avgust 2023.

PRAVO

Evidencije o nekretninama u BiH: propisi i problemi u vezi pouzdanosti, tačnosti i ažurnosti upisanih podataka

Eutanazija u slovenskom zakonodavstvu

Odgovornost države za međunarodne zločine


RADNI ODNOSI

Aktuelna pitanja instituta priprevnika

Procedura iskazivanja prestanka potrebe za radnicima u sistemu osnovnog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu


ZAŠTITA NA RADU

Prikaz provedbe postupka prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj


JAVNE NABAVKE

Odredbe (elementi) ugovora. (Osnovni) bitni i sporedni elementi ugovora prethodna provjera tržišta


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Određivanje troškova kapitala preduzeća

Promet dobara

Statističke metode u internoj reviziji


OSVRT

Značaj etične komunikacije kod prodajnog osoblja


SUDSKA PRAKSA

Domaća sudska praksa


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Zaštita na radu u FBiH – str. 148. – 160.

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 161. – 178.

Javne nabavke – str. 179. – 186.

Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 187. – 213.


 

PRAVO

Evidencije o nekretninama u BiH: propisi i problemi u vezi pouzdanosti, tačnosti i ažurnosti upisanih podataka

Predrag Krsmanović

Stanje u pogledu pouzdanosti, tačnosti i ažurnosti evidencija o nekretninama u Bosni i Hercegovini već dugo vremena nije zadovoljavajuće, što može da stvara velike probleme, kako fizičkim i pravnim licima koja učestvuju u prometu nekretnina, tako i organima koji vode ove evidencije, poreznim organima, investitorima, i drugim subjektima. Dodatni problem predstavljaju entitetski propisi, koji počev od 2012. godine, nisu više usklađeni u pogledu načina vođenja ovih evidencija i organa nadležnih za njihovo vođenje. S obzirom na brojnost i složenost propisa kojima je regulisana ova materija, svrha ovog rada je prikaz ranijih i trenutno važećih zakona i drugih propisa koji regulišu pitanja evidencija o stvarnim i drugim pravima na nekretninama, te vođenje katastarskih podataka. U zaključku su dati i konkretni prijedlozi za unapređenje postojećeg stanja.

str. 14 – 29.

Eutanazija u slovenskom zakonodavstvu

Sara Ahlin Doljak

U ovom kratkom članku predstavljamo slovenske zakonske regulative koje se odnose na eutanaziju i probleme s kojima se suočavamo. Cilj članka je utvrditi je li Slovenija jedna od zemalja s malim krugom prava i je li konkurentna u području eutanazije u usporedbi s drugim zemljama EU-a.

str. 30 – 34.

Odgovornost države za međunarodne zločine

Željko Petrović

Država je najvažniji subjekt međunarodnih odnosa i kao takav subjekt preduzima određene aktivnosti u međunarodnoj zajednici kojim može da načini određenu štetu, te može da odgovora za istu. Od međunarodnih delikata treba razlikovati međunarodne zločine. Međunarodni zločin je povreda međunarodne obaveze od strane države, koja je od značaja za čitavu međunarodnu zajednicu. Međunarodnim zločinima dovode se u pitanje interesi cjelokupne međunarodne zajednice. Rad se bavi pitanjem odgovornosti država za međunarodne zločine kao posebnim oblikom odgovornosti koji je naročito aktuelan u današnjim složenim odnosima u međunarodnoj zajednici.

str. 35 – 40.


 

RADNI ODNOSI

Aktuelna pitanja instituta priprevnika

Azra Bublin

Nove tehnologije, vještačka inteligencija, tržišna konkurencija zahtijevaju nove i obučene kadrove. Oni, koji imaju radno iskustvo i potrebne vještine, uspješno i brzo će se zaposliti. Obzirom na navedeno, autorica smatra da bi se više trebao aktuelizirati i institut pripravnika, posebno pitanja obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

str. 41 – 46.

Procedura iskazivanja prestanka potrebe za radnicima u sistemu osnovnog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

Nejra Muharemović Orić

Autorica u ovom radu prikazuje proceduru koja se provodi u skladu sa Kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za radnicima u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Naime, kriterijima su utvrđeni uslovi za iskazivanje prestanka potrebe za radnicima i način zbrinjavanja viška radnika u javnim ustanovama – osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, te se radi usklađivanja broja izvršilaca u odgojno-obrazovnom radu sa Pedagoškim standardima, na nivou škole, provodi postupak iskazivanja viška zaposlenika koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

str. 47 – 55.


ZAŠTITA NA RADU

Prikaz provedbe postupka prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj

Alan Vajda

Provedba zakonskih mjera koje se odnose na zaštitu života i očuvanje zdravlja radnika obveze su koje proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu i iz međunarodnih deklaracija, a uspješnost provedbe tih mjera proizlazi iz izvješća o ozljedama na radu za 2021. godinu. Republika Hrvatska je pristupanjem u punopravno članstvo Europske unije dužna primjenjivati ESAW metodologiju prikupljanja podataka o ozljedi na radu. Prethodni postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a statistička izvješća priprema Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Navedenim tekstom obrađujemo postupanje kod prijave ozljede na radu te prikaz statističkih podataka u svezi ozljeda na radu u 2021. godini u Republici Hrvatskoj.

str. 56 – 72.


 

JAVNE NABAVKE

Odredbe (elementi) ugovora. (Osnovni) bitni i sporedni elementi ugovora prethodna provjera tržišta

Ervin Kreševljaković

Svaki ugovor, pa tako i ugovor o javnoj nabavci, je sačinjen od određenog broja odredbi, elemenata ili klauzula koje bi trebalo da definišu o čemu je taj ugovor, ko ga zaključuje i pod kojim uslovima, prije svega u pogledu: cijene te roka i načina plaćanja ali isto tako i svih ostalih elemenata koji bi trebalo da definišu jedan obligaciono-pravni odnos. Te odredbe (elementi, klauzule) se mogu odnositi kako na tzv. bitne elemente ugovora tako i na neke (manje-više) formalno-pravne odnosno sporedne elemente ugovora ali bez kojih ugovor zapravo nije potpun i ne predstavlja zaokruženu cjelinu. No, kako bi se ugovor o javnoj nabavci zaključio na valjan i kvalitetan način prethodno je potrebno ispitati (provjeriti) tržište.

str. 73 – 81.

 


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Određivanje troškova kapitala preduzeća

Jozo Piljić

Kapital koji formira strukturu kapitala nekog poduzeća ima svoju cijenu odnosno trošak, a jedna od važnijih zadaća financijskog menadžera i njegovog tima jest kontinuirano određivanje ukupnog troška kapitala angažiranog u poslovanju. Trošak kapitala odražava prinos kojeg poduzeće u prosjeku treba zaraditi koristeći sve oblike imovine kako bi zadovoljilo očekivanja investitora. Pri izračunu pondera sastavnica troška kapitala ne bi trebalo koristiti knjigovodstvene, već tržišne vrijednosti.
U članku su prezentirane metode izračuna troškova pojedinačnih komponenti kapitala jer bez poznavanja istih izračun ukupnog, odnosno prosječnog ponderiranog troška kapitala nije moguć. Stoga je posebna pozornost posvećena detaljnoj analizi različitih metoda izračuna troška glavnice, povlaštene glavnice i troška duga te su pojašnjene određene dvojbe i problemi s kojima se analitičari prilikom izračuna susreću. Pravilnim razumijevanjem ovog rada, čitateljima je omogućena direktna primjena prikazanih postupaka u praksi poduzeća u kojem rade, što ovom radu daje, ne samo teorijsku, već i aplikativnu dimenziju

str. 82 – 98.

Promet dobara

Samira Memić

Porez na dodatu vrijednost se plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu, te uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Promet dobara je prenos prava raspolaganja na stvarima, licu koji tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Postojanje prometa između registrovanih PDV obveznika osnovni je preduslov za korištenje prava na odbitak ulaznog poreza, te se postavlja pitanje na šta treba posebno obratiti pažnju prilikom izdavanja fakture za promet dobara na teritoriji BiH. U ovom članku autor, uz primjere, daje odgovor na postavljena pitanja sa namjerom da riješi dileme poreskih obveznika.

str. 99 – 109.

Statističke metode u internoj reviziji

Aida Bičo

U današnje vrijeme preduzeća se sve više suočavaju sa velikim konkurencijama te nastoje zadržati ali i poboljšati svoj položaj na tržištu. Njihova konkurentska prednost ogledat se u kvaliteti obavljenog posla pa interna revizija mora raspolagati sa razvijenim informacijskim i komunikacijskim sistemima. Interni revizori moraju dobro poznavati cjelokupno poslovanje preduzeća. Predmet istraživanja se upravo odnosi na istraživanje i utvrdivanje povezanosti primjene statističkih metoda uzorkovanja i zaključaka koja donosi interna revizija.

str. 110 – 120.

 


OSVRT

Značaj etične komunikacije kod prodajnog osoblja

Asja Gojačić

Različita akademska, ali i praktična istraživanja kontinuirano pokazuju da je etika iznimno važan čimbenik uspješnog prodavanja. Dok je u početcima prodajno osoblje imalo prije svega ulogu nagovaranja, razvoj konkurencije te sve veći značaj razvijanja i održavanja dugoročnih poslovnih odnosa pomaknuo je usredotočenje na sve izraženiju brigu o zadovoljstvu kupaca i njihovom zadržavanju za buduće kupnje. Da bi se to ostvarilo, prodajno osoblje mora kroz sveukupni prodajni proces voditi brigu o potrebama i željama kupca, kako bi rezultat bio dugotrajan odnos prožet međusobnim povjerenjem. Povjerenje kao koncept je teško precizno definirati, ali za većinu taj se pojam tiče očekivanja da se možemo pouzdati u nečiju riječ, obećanje, pisanu ili usmenu izjavu. U prodaji je ono jako važno jer se prodaja često događa s kupcima s kojima nemamo prethodnih iskustava kao vjerojatno niti oni s nama.

str. 121 – 136.

 


SUDSKA PRAKSA

Domaća sudska praksa, priredio

Predrag Krsmanović

 • Materijalno pravo – Penzije – Obustava isplate penzije korisnicima starosne penzije koji su stekli status osiguranika u obaveznom osiguranju
 • Procesno pravo – Prekid upravnog postupka radi ocjene ustavnosti zakona
 • Materijalno pravo – Porezi – Porez na dohodak od samostalne djelatnosti na osnovu bankovnih prihoda iz inostranstva

str. 137 – 147.

 


 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz oblasti zaštite na radu u FBiH – str. 148. – 160.
 • Ko je dužan utvrditi rizike za svako radno mjesto?
 • Koja je dokumentacija potrebna za građeviske kooperante na jednom zajedničkom poslu?
 • Kada ostvarujem pravo da polažem stručni ispit za zaštitu na radu?
 • Da li se spremju svi pravilnici zaštite na radu ili samo oni koje koristim u firmi?
 • Koliko pitanja dobijamo u općem a koliko u posebnom dijelu? Da li je usmeno ili pismeno?
 • Ukoliko se ne položi odmah ispit, nakon koliko imamo pravo opet polagati?
 • Kako se formuliraju pitanja: problemski i formalno-pravo (po članu)?
 • Program za osposobljavanje radnika!
 • Ljekarski pregleda za radnika koji radi noćnu smjenu!
 • Ko i kada radi akt poslodavca o zaštiti na radu?
Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 161. – 178.
 • Obračun prekovremenih sati;
 • Da li je plata tajna?
 • Objava na oglasnoj tabli radnika koji su ostvarili pravno na radni učinak;
 • Ugovor na neodređeno, povreda prava;
 • Otkaz od strane poslodavca;
 • Davanje otkaza radniku radi odbijanja zahtjeva za liječenjem?
 • Koja izvršna funkcija u političkoj stranci dovodi do sukoba interesa istog lica u Upravni javnog preduzeća;
 • Topli obrok;
 • Invalidska penzija;
 • Da li se plaća uvećava za 40% radniku koji radi na vjerski praznik?
 • Da li šihtarica treba biti potpisana od strane radnika?
 • Zabrana konkurencije poslodavcu;
 • Da li poslodavac može da uputi radnika na korištenje godišnjeg odmora bez da je radnik podnio zahtjev?
 • Isplata naknade zbog nekorištenja godišnjeg odmora u slučaju kada je radnica na bolovanju;
 • Na koji način se produžava ugovor o radu na određeno vrijeme;
 • Da li se radniku plata uvećava ukoliko je radio na Veliki ponedjeljak?
 • Poslovna tajna
 • Da li je obavezno formiranje disciplinske komisije?
 • Radna mjesta u kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju
 • Identifikacija kupaca putem lične karte
 • Evidencija o zbirci ličnih podataka
Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 179. – 186.
 • Kako sprovesti postupke usluge štampanja i materijal štampan po narudžbi (jedanput godišnje), da li u jednom postupku ili u razdvojenim?
 • Definisanje dokumentacije u tenderskoj dokumentaciji u okviru tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda?
 • Rok za preuzimanje izmjene tenderske dokumentacije?
 • Nabavka usluge komunalne naknade i vatrogasne naknade?
 • Direktni sporazum sa više ponuđača?
 • Kako sprovesti postupak medijskog oglašavanja?
 • Nabavka autobusa na lizing od 4 godine, da li provesti kroz dva lota ili za tim nema potrebe?
 • Kako sprovesti postupak stručnog osposobljavanje od više dobavljača kroz ANEKS II
 • Može li se tražiti nepromjenjivost cijena u postupku nabavke medicinskog materijala?
 • Da li smo u obvezi provesti Izravni postupak i nabaviti auto gume ili smo u obvezi iste kupiti od odabranog dobavljača;
 • Kako sprovesti hotelske usluge u okviru ANEKSA II, da li mora biti uključen organizovani prevoz, ili moram i za tu uslugu raspisati posebno postupak?
 • Kako provesti mini tender ako je kriterij za dodjelu OS ekonomski najprihvatljivija ponuda?
 • Kako sprovesti Uslugu procjene rizika te kako izvršiti nabavku hotelskih usluga predviđenih ANEKSOM II
 • Da li se u direktnom sporazumu zahtijeva dostavljanje određene izjave ili je dovoljno poslati smo ponudu?
 • Na koji način sprovesti dodatne radove, a imamo već zaključen osnovni ugovor
 • Kako postupiti u slučaju kada je stupio na snagu novi cjenovnik za osiguranje vozila od autoodgovornosti a imamo već sproveden isti postupak
 • Kako postupiti kada su u planu nabavki planirane određene nabavke koje najvjerovatnije na kraju nećemo pokrenuti jer nećemo ostvariti planirane prihode?
 • Da li je potrebno donositi Posebnu odluku o pokretanju i za direkte/izravne sporazume, budući da roba nije navedena u planu a riječ je o manjem iznosu cca 3000 KM.
Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa u FBiH – str. 187. – 213.
 • Naknada za prevoz;
 • Službeno putovanje na dan praznika;
 • Službeno putovanje na dan praznika;
 • Naknada plaće u slučaju umjetne oplodnje;
 • Korištenje pauze tokom skraćenog radnog vremena;
 • Nedostavljanje doznaka od strane radnika;
 • Korištenje godišnjeg odmora za radnika koji nije zadovoljio na probnom radu;
 • Obračun plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad;
 • Sporazumni otkaz ugovora o radu i korištenje godišnjeg odmora;
 • Poklon radnicama za 8. Mart;
 • Godišnji odmor i otkaz ugovora o radu od strane radnika;
 • Obavljanje poslova u iznajmljenom prostoru;
 • Izmjena ugovora o radu zbog povećanja plate;
 • Otkaz ugovora o radu zbog tehnološkog viška.

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis