Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Juli/Avgust 2022.

Časopis Pravo i finansije - Avgust 2022.

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - JuliSarajevo - 04. 07. 2024

Mostar - 05. 07. 2024

Banja Luka - 09. 07. 2024.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Juli/Avgust 2022.

Časopis Pravo i finansije – Juli/Avgust 2022.

 

PRAVO

Kratki prikaz opštih naznaka koncesionih ugovora u Bosni i Hercegovini

Standardi kao jedan od elemenata za plasman proizvoda na tržište

Imunitet države od odgovornosti

Revizija poslovnih procesa u organima uprave u FBiH – Između želja, ciljeva i poraznih rezultata

Uspostavljanje vlasničkih prava – pravni osnov sticanja vlasništva


RADNI ODNOSI

Utjecaj nove sistematizacije na radnopravni status radnika


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Upravljanje potraživanjima

Značaj i utjecaj računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata


SUDSKA PRAKSA

Obligaciono pravo


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 91. – 102.

Radni odnosi RS – str. 103. – 114.

Radni odnosi FBiH – str. 115. – 126.

Finansije i računovodstvo FBiH – str. 127. – 136.

Obaveznik uplate poreza od zakupa u RS – str. 137.

Info stranica – str. 138. – 148.


 

PRAVO

Kratki prikaz opštih naznaka koncesionih ugovora u Bosni i Hercegovini

dr. Faruk Latifović

Koncesioni ugovor, zajedno s prethodno donesenim aktom o dodjeli koncesije, predstavlja jedan od dva osnovna gradivna elementa koncesionog odnosa. Govoreći u figuri, isto kao što postoje sunčevi sistemi sa dvije zvijezde, koje međusobno gravitiraju, tako i u koncesionom pravnom odnosu, postoje dva pravna instrumenta koja međusobno korespondiraju. Njihov odnos je složen. Akt o dodjeli koncesija jeste instrument javno-pravnog karaktera, a ugovor o koncesiji jeste instrument privatno-pravnog karaktera. Prvi akt je jednostran, a drugi je dvostran ili višestran. U radu se daju kraći prikaz osnovnih obilježja koncesionih ugovora u nacionalnom pravu Bosne i Hercegovine. Osvrnuli smo se i na pojedine izvore prava Evropske unije.

str. 11 – 20.

 

Standardi kao jedan od elemenata za plasman proizvoda na tržište

Dr. Sc. Samir Sabljica

U ovom radu se ističe značaj i uloga standarda kao elementa koji je neophodan za plasman proizvoda na tržište. Standardi su bitno sredstvo za postizanje ciljeva proizvoda kao što su kvalitet, jednostavna upotreba, sigurnost i prihvatljivost proizvoda koji neće štetiti okolišu. U drugom dijelu rada je ukazano na značaj standarda radi neometanog funkcionisanja tržišta Evropske unije. Uz standarde se vežu i tehnički propisi pa je elaboriran primjer direktiva Novog pristupa EU kao model unificiranja legislative i prevazilaženja nacionalnih barijera. U radu su date i osnovne naznake bosanskohercegovačke standardizacije u kojoj se jednim manjim dijelom još uvijek primjenjuju pojedini JUS standardi koji nisu stavljeni van snage.

str. 21 – 27.

 

Imunitet države od odgovornosti

Doc. dr. sc. Željko Petrović

Rad se bavi pitanjem imuniteta države od odgovornosti, polazeći od teorijskih pravaca koji postoje u tom pogledu, donesenih međunarodnih konvencija kao i sudske prakse. Rad ukazuje na jedno izuzetno bitno pitanje u međunarodnoj zajednici koje u uslovima globalnih promjena dobija na dodatnom značaju. Takođe rad ukazuje na tradicionalnu zasnovanost imuniteta na suverenosti, sa jedne strane dok sa druge strane sam suverenitet država dovodi se u pitanje i postaje sve više fleksibilan u savremenoj međunarodnoj zajednici.

str. 28 – 31.

 

Revizija poslovnih procesa u organima uprave u FBiH – Između  želja, ciljeva i poraznih rezultata

mr.sci Alen Taletović

Autor u tekstu daje kratak presjek normativnog okvira za provođenje i funkcionisanje interne revizije, a potom analizira suštinu i smisao interne revizije. Na osnovu konkretnih uvida u postupa provođenja interne revizije može se zaključiti da je revidiranje poslovnih procesa „reducirano“ na posao finansijskog karaktera, te da on predstavlja grupu svojevrsnih pomoćnih poslova koji uopće ne utiču na ispunjavanje uloge postojanja organa izvršne i zakonodavne vlasti, nego je isključivo usmjeren na unutrašnje odnose unutar tih organa, vršeći pri tome poslove pregleda i procjene finansijskog poslovanja tih organa. Ovakav karakter poslova uopće ne utiče ni na građane prema kojima su usmjereni poslovi svih organa državne vlasti i u čijem interesu i za čije potrebe se oni osnivaju.

str. 32 – 37.

 

Uspostavljanje vlasničkih prava – pravni osnov sticanja vlasništva

Muhamed Grabus, dipl. iur.

U radu se analizira pojam prava vlasništva, načini sticanja prava vlasništva na pokretninama i nekretninama: originarni – kada sticatelj svoje pravo vlasništva ne zasniva na pravu vlasništva prednika (dosjelost, sticanje prava vlasništva od nevlasnika, stvaranje nove stvari, spajanje i miješanje, građenje na tuđem zemljištu, odvajanje plodova i okupacija) i derivativni – kada sticatelj svoje pravo vlasništva izvodi iz prava svog prednika. Analizirane su odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje reguliše pravo vlasništva, uslovi za sticanje prava vlasništva, zakonska ograničenja u sticanju, dvostruka prodaja nekretnina, bitnost forme ugovora, isključiva nadležnost notara za sačinjavanje ugovora o prenosu nepokretnosti, postupak upisa prava vlasništva u zemljišne knjige, sticanje prava vlasništva predbilježbom, te važnost usklađivanja podataka zemljišno-knjižnih ureda i katastra, kao i njihovo elektronskog uvezivanje sa bazama podataka drugih državnih institucija i agencija, a što doprinosi pravnoj sigurnosti i vladavini prava.

str. 39 – 47.RADNI ODNOSI

Utjecaj nove sistematizacije na radnopravni status radnika

Danijela Radonić, dipl. iur.

Uticaj poslovnih promjena na unutrašnju organizaciju poslodavca se ispoljava kroz izmjene akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U nekim situacijama to može dovesti do smanjenja broja radnika i u konačnici do otkaza ugovora o radu tih radnika. Ukoliko se radi o većem broju radnika poslodavac ima obavezu donošenja programa rješavanja viška radnika. No potrebno je preduzeti i druge obaveze propisane ZOR kako bi se radilo o zakonitom otkazu. U članku autorica analizira obaveze poslodavca u pogledu otpuštanja radnika koje proizilazi nakon usvajanja nove organizacije.

str. 48 – 57.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Upravljanje potraživanjima

dr.sc. Jozo Piljić

Sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS/MSFI), pri sastavljanju financijskih izvještaja pravne osobe su obvezne fer i istinito prezentirati financijsko stanje, financijsku uspješnost i novčane tokove. Između ostalog, obveza fer prezentiranja odnosi se tako i na vrijednosti imovine i prihoda pravne osobe. Drugim riječima, takva obveza za pravnu osobu znači da za razdoblje financijskog izvještavanja mora fer i istinito iskazati prihode, a u vezi s njima i potraživanja od kupaca. U tu svrhu provodit će ispravku potraživanja kada postoje objektivni razlozi o umanjenju vrijednosti potraživanja, kao što su značajan povećani rizik neplaćanja uslijed financijskih poteškoća dužnika, nepoštivanja ugovora, pokrenutog stečajnog postupka i sl.

str. 58 – 70.

 

Značaj i utjecaj računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata

Mehmed Budić, dipl.oec

Osnovni cilj rada je da se ukaže na važnost računovodstvenih politika kao ključnog instrumenta pomoću kojeg rukovodstvo poslovnog subjekta oblikuje računovodstvene informacije koje će biti prezentirane kroz sastavljeni set financijskih izvještaja krajnjim internim odnosno eksternim korisnicima informacija. Računovodstvene politike obuhvaćaju specifična načela, osnove, konvencije, pravila i prakse koje su usvojene od strane rukovodstva poslovnih subjekata, koje ono koristi u sastavljanju i prezentiranju osnovnih financijskih izvještaja. Računovodstvene politike imanentne su svakom poslovnom subjektu, odnosno svaki će subjekt odabrati i primjenjivati one računovodstvene politike koje će se na najbolji način – fer i objektivno prikazat njihov, financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove.

Tako sastavljeni financijski izvještaji kvalitetna su podloga za donošenje poslovnih odluka. Računovodstvene politike amortizacije predstavljaju jednu od najznačajnijih računovodstvenih politika u poslovnim subjektima i to posebno kod onih kod kojih dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina čini znatan dio ukupne imovine. Računovodstvene politike amortizacije mogu značajno utjecati na financijski položaj i poslovni rezultat subjekta u pojedinim obračunskim razdobljima, iako kumulativno gledajući, učinci primjene različitih računovodstvenih politika se eliminiraju na kraju vijeka upotrebe pojedine dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine.

str. 71 – 80.


SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

BOSNA I HERCEGOVINA

 • OBLIGACIONO PRAVO

str. 81 – 90.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke – str. 91. – 102.
 1. Gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude
 2. Ispravka grešaka u numeraciji stranica ponude
 3. Kako se sačinjava zapisnik o ocjeni ponuda kada su cijene u dostavljenim ponudama iznad procijenjene vrijednosti nabavke?
 4. Do kada se može mijenjati TD?
 5. Numeracija stranica ponude na kojoj je samo ovjera nadležnog organa
 6. Da li se u ponudama porede cijene sa ili bez PDV-a?
 7. Odluka o pokretanju postupka nabavke u direktnom sporazumu
 8. Kako tretirati ponude za koje ponuđač nije snižavao cijenu tokom e-aukcije?
 9. Postupanje UO po rješenju KRŽ-a kada je jedna od ponuda ocijenjena kao neprihvatljiva, a u postupku održana i e-aukcija
 10. Da li se uz zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene dostavlja zapisnik o ocjeni ponuda?
 11. Koja vrijednost ponude se unosi u zapisnik u otvaranju ponuda ako se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke
 12. Cijepanje nabavki, primjer iz prakse
 13. Unos izvještaja na portal nabavki za izuzeća
Radni odnosi RS – str. 103. – 114.
 1. Elektronska evidencija o prisustvu radnika na radu
 2. Da li razrješenje dužnosti direktora zbog isteka mandata mora sadržavati pouku o pravnom lijeku?
 3. Uvećanje osnovne plate za rad na dane državnog praznika
 4. Stupanje na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama u javnim zdravstvenim ustanovama – mjesec njegove primjene
 5. Dopunska djelatnost radnika koji radi u FBiH a dopunsku djelatnost u RS-u
 6. Refundacija bolovanja porodilji
 7. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 8. Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u
 9. Isplata najniže plate
 10. Sticanje prava na puni godišnji odmor
 11. Pravo na godišnji odmor u godini u kojoj stiče to pravo
 12. Obračunavanje toplog obroka
 13. Korištenje godišnjeg odmora prije odlaska u penziju
 14. Pravo na godišnji odmor radnika koji prvi put zasniva radni odnos
 15. Korištenje godišnjeg odmora i raskid radnog odnosa
 16. Raspored korištenja godišnjeg odmora
 17. Naknada radi nekorištenja godišnjeg odmora
 18. Ugovor o radu na određeno vrijeme
 19. Rezerve akcionarskog društva
Radni odnosi FBiH – str. 115. – 126.
 1. Izmjena ugovora o radu
 2. Korištenje starog godišnjeg odmora u novoj godini
 3. Obračun satnice
 4. Početak radnog vremena radnika koji je komercijalista
 5. Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja prilikom prijema u radni odnos u KS
 6. Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova
 7. Korištenje godišnjeg odmora nakon isteka porodiljskog odsustva
 8. Isplata najniže plate u slučaju kada je radnik na bolovanju
 9. Izmjene pravilnika o radu
 10. Produžavanje radnog odnosa radnika koji treba u penziju
 11. Popunjavanje ponude na računaru ili ručno?
 12. Korištenje godišnjeg odmora od prethodne godine u tekućoj godini
 13. Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju
 14. Uvećanje plate na najnižu plaću propisanu Uredbom
 15. Naknada plaće zbog smanjenog obima posla
 16. Jubilarna nagrada
 17. Prekovremeni rad invalida II kategorije
 18. Obračun minulog rada za vrijeme privremene spriječenosti za rad
Finansije i računovodstvo FBiH – str. 127. – 136.
 1. Da li se ti putni troškovi mogu voditi kao trošak u knjizi prihoda i rashoda kroz putni nalog
 2. Da se porez po odbitku obračunava na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji FBiH?
 3. Kreditna pozajmica drugoj firmi u inostranstvu
 4. Da li imamo pravo dati radniku pozajmicu na godinu dana?
 5. Da li se za uposlenika koji je član Upravnog odbora naše ustanove plaćaju mali ili veliki doprinosi i porezi jer on je naš uposlenik?
 6. U slučaju da radnik nema poreznu karticu, te je samim tim koeficijent odbitka 0, da li u tom slučaju radnik mora dobiti na račun najnižu platu u iznosu od 543,00 KM?
 7. Da li banka u izvršnom postupku oduzme pokretnu stvar i istu proda dužna uračunati i PDV?
 8. Prijava u sistem PDV-a?
 9. Ko su obaveznici vođenja Trgovačke knjige usluga?
 10. Radniku je isplaćen određeni dodatak na platu a kasnije utvrđeno da nije bilo osnove kako da to radnik vrati na najispravniji način?
 11. Da li se šihtarica ili Knjiga udjela mogu voditi elektronski?
 12. Kolika je najniža satnica u FBiH?
 13. Šta sve treba mijenjati kada se promjeni adresa pravnog lica?
Obaveznik uplate poreza od zakupa u RS – str. 137.
Info stranica – str. 138. – 148.

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis