Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.



Seminar – Zaštita na radu – August



Sarajevo - 07 – 08. 08. 2024.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

 

PRAVO

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – pozicija, nadležnosti i status u političko-teritorijalnoj strukturi Bosne i Hercegovine

Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prerađevina i ostalih proizvoda u Federaciji BiH – propis sa odloženom primjenom


RADNI ODNOSI

Premještaj na drugo radno mjesto


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Gubici po proračun usljed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina

Novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti u Federaciji BiH

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5


SUDSKA PRAKSA

Obligaciono pravo


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 76. – 86.

Radni odnosi RS – str. 87. – 99.

Radni odnosi FBiH – str. 100. – 111.

Finansije i računovodstvo RS – str. 112. – 122.

Finansije i računovodstvo FBiH – str. 123. – 132.

Info stranica – str. 133. – 143.


 

PRAVO

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – pozicija, nadležnosti i status u političko-teritorijalnoj strukturi Bosne i Hercegovine

doc. dr. sc. Željko Petrović

Bosna i Hercegovina kao suvremena država po mnogo čemu je posebna država. Njena specifičnost ogleda se prije svega u posebnoj ulozi koju ima u međunarodnoj zajednici, odnosno njen status međunarodnog subjekta u obliku koji danas ima, kao i njeno državno uređenje sa podjelom na dva entiteta i Distrikt Brčko. Distrikt Brčko je jedna od posebnosti Bosne i Hercegovine. Jedan od razloga zbog kojih je postojala opasnost da ne dođe do zaključenja Dejtonskog mirovnog sporazuma predstavljali su pregovori oko statusa Brčkog. U radu će se analizirati pozicija, nadležnosti i status Distrikta Brčko kao posebne teritorijalne jedinice u okviru Bosne i Hercegovine

str. 11 – 15.

 

Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija

Nermin Preljević, Mr iur.

Konvencija o pravima djeteta je dokument koji je nastao u najboljem interesu djeteta, radi zaštite i promocije prava djece na međunarodnom planu. Svoje utočište je našao i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine gdje je sastavni dio istog, ima primat nad domaćim pravom, te snagu ustavne norme. Sastoji se od 54 člana raspoređena u tri dijela. Konvencija je pohranjena kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

str. 16 – 21.

 

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prerađevina i ostalih proizvoda u Federaciji BiH – propis sa odloženom primjenom

Momir Stefanović, dipl.oec

Novi Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prerađevina i ostalih proizvoda u Federaciji BiH konačno je, nakon proteka četiri godine od pokretanja procedure njegovog donošenja, ugledao svjetlo dana. Mjere kojima se na direktan ili indirektan način ograničava upotreba duhanskih prerađevina su u odnosu na dosadašnji Zakon raznovrsnije i sveobuhvatnije. Najvažnije mjere se odnose na zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, kao i sprečavanje pristupa maloljetnih lica tim proizvodima.
Imajući u vidu da su za primjenu Zakona u punom kapacitetu potrebne opsežne pripreme svih subjekata na koje se Zakon odnosi, predviđen je prelazni period u trajanju od godinu dana koji će to omogućiti. U istom vremenskom trajanju neće se vršiti ni primjena kaznenih odredbi (naplata kazni).

str. 22 – 30.



RADNI ODNOSI

Premještaj na drugo radno mjesto

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

U ovom tekstu analizira se premještaj radnika na drugo radno mjesto, razlozi i način premještaja, odnosno uslovi koje poslodavac treba ispuniti prilikom premještaja radnika, za razliku od državnih službenika i namještenika, odnosno dileme u slučaju kad ne obezbijedi potrebnu saglasnost vijeća zaposlenika / sindikata, koje nastaju kao rezultat različitih mišljenja o primjeni Zakona o radu i Zakona o vijeću zaposlenika.

str. 31 – 33.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Gubici po proračun usljed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina

dr.sc. Jozo Piljić

Siva ekonomija ili rad u neslužbenom gospodarstvu jedna je od pojava koje imaju velik utjecaj na proračun i cjelokupno gospodarstvo zemlje. Šteta za proračun je neposredna – neostvarivanje planiranih poreznih prihoda, dok je za privredne subjekte najčešće posredna – oni privredni subjekti koji uredno plaćaju poreze diskriminirani su u konkurenciji sa sektorom sive ekonomije. Glavni razlozi za pojavu sive ekonomije su izbjegavanje ili utaja poreza. odnosno izbjegavanje ili kršenje propisa koji reguliraju privredne transakcije. Međutim, u nekim situacijama, izbjegavanje ili utaja poreza nisu primarni uzrok ili namjera, nego posljedica obavljanja zabranjenih aktivnosti, koje se, budući da su ilegalne, ne mogu prijaviti poreznim tijelima. Tako namjerno izbjegavanje jednih obveza uzrokuje nenamjerno izbjegavanje drugih, a neprijavljivanje radnika i prikrivanje dobiti ili dohotka zbog izbjegavanja poreza na dobit ili dohodak za posljedicu ima izbjegavanje doprinosa za zdravstveno i penzijsko/mirovinsko osiguranje (PIO/MIO).

str. 34 – 44.

 

Novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti u Federaciji BiH

Mirela Mašić, dipl.oec.

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 33/22 od 29.4.2022. godine objavljen je novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti koji se primjenjuje od 1. juna 2022. godine. Ovim Pravilnikom detaljno je uređen postupak utvrđivanja rezidentnosti fizičkih i pravnih lica u porezne svrhe, te, s tim u vezi, propisano je izdavanje potvrde o rezidentnosti, ali i potvrde o nerezidentnosti, kao i druga pitanja od značaja za primjenu Ugovora/Sporazuma/Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom tekstu upoznat ćemo se sa novinama koje donosi primjena novog Pravilnika.

str. 45 – 56.

 

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

Mehmed Budić bacc.oec.

Dugotrajna imovina koju je poslovni subjekt odlučio prodati mora se klasificirati kao imovina namijenjena prodaji, uz uvjet da je prodaja te imovine vrlo vjerovatna i raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. Računovodstveni tretman imovine namijenjene prodaji, objavljivanje i prezentacija prestanka poslovanja uređen je MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Autor u ovom članku pojašnjava zahtjeve standarda te prikazuje računovodstvene postupke vezane uz tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

str. 57 – 65.


SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

BOSNA I HERCEGOVINA

 • OBLIGACIONO PRAVO

str. 66 – 75.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke – str. 76. – 86.
 1. Žalba ponuđača na nepromjenjivost cijena prilikom provedbe e-aukcije
 2. Kako obezbijediti predmet nabavke dok je žalbeni postupak u toku
 3. Određivanje vrste postupka nabavke u novoj godini, ako je postupak nabavke poništen u prethodnoj godini
 4. Kako da postupi ugovorni organ nakon usmene najave da će doći do raskida okvirnog sporazuma?
 5. Rok za dostavljanje dokaza od strane izabranog ponuđača (predaja na preporučenu poštu)
 6. Može li se za hitne nabavke, do zaključenja novog ugovora, provesti direktni sporazum?
 7. Da li je obavezna provjera kvalifikacija u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN?
 8. Promjena cijena u ugovoru
 9. Unos izvještaja o izuzećima na portal nabavki
 10. Postupak ugovaranja nepredviđenih radova
 11. Ugovor o nabavci usluga iz Aneksa II dio B ZJN sa više ponuđača
 12. Cijene po kojima se zaključuje ugovor o nabavci usluga iz Aneksa II dio B ZJN sa više ponuđača
 13. Nabavke za razvojne i istraživačke projekte
 14. Potpisivanje ponude od strane prokuriste
 15. Šta ako ponuđač ne popuni sve stavke u obrascu za cijenu ponude i ne upiše datum važenja ponude?
 16. Da li je prihvatljiva ponuda u kojoj rješenje o registraciji lijeka glasi na drugog ponuđača?
 17. Rok za unos pojedinačnih ugovora iz okvirnog sporazuma, kada se okvirni sporazum realizuje u dvije kalendarske godine
 18. Šta se unosi u rubriku “Datum potpune realizacije ugovora” u obrascu osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora?
 19. Direktni sporazum sa sukcesivnom isporukom
Radni odnosi RS – str. 87. – 99.
 1. Aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme
 2. Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u
 3. Isplata najniže plate
 4. Ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju
 6. Aneks ugovora o radu zbog promjene plaće
 7. Definisanje najniže plaće
 8. Obračun plate
 9. Naknada za topli obrok i otpremnina
 10. Godišnji odmor radnika koji rade u turnusima
 11. Uslovi za penzionisanje
 12. Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
 13. Naknada plate
 14. Postupanje sa zamjenikom pravobranilaštva nakon isteka mandata
 15. Regulisanje naknade plate
 16. Sporazumni raskid ugovora o radu
 17. Mirovanje radnog odnosa
 18. „Mirovanje“ radnog odnosa bez rješenja
 19. Akt o sistematizaciji
 20. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 21. Koliki je minimalni topli obrok RS, u kom rasponu?
Radni odnosi FBiH – str. 100. – 111.
 1. Radno iskustvo
 2. Korištenje godišnjeg odmora u više dijelova
 3. Korištenje godišnjeg odmora nakon neplaćenog odsustva
 4. Godišnji odmor u slučaju produžavanja ugovora o radu
 5. Propisivanje otkaznog roka pravilnikom o radu
 6. Može li radnica započeti koristiti GO iz prošle godine u novoj godini?
 7. Šta znači odredba da “radnik radi i druge poslove po nalogu direktora”?
 8. Rok za objavljivanje konsultacija sa vijećem zaposlenika
 9. Izmjene i dopune pravilnika o radu
 10. Plaćeno odsustvo u slučaju smrti užeg člana porodice i državni praznik
 11. Porodiljska naknada po kantonima
 12. Radno vrijeme
 13. Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
 14. Smanjenje plate i novo radno mjesto
 15. Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću
 16. Korištenje godišnjeg odmora prije odlaska u prijevremenu penziju
 17. Ugovor o radu sa penzionerom
Finansije i računovodstvo RS – str. 112. – 122.
 1. Obveznik uplate poreza na prihod od zakupa u RS-u
 2. Osnovica za oporezivanje kod poslodavca koji ima organizovanu ishranu radnika u vlastitom restoranu
 3. Obračun plate za radnike koji se nalaze na čekanju
 4. Mjesečna prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002
 5. Ugovori o isporuci na stranom jeziku
 6. Obračun poreske osnovice/poreskog odbitka kod radnog odnosa kod više poslodavaca
 7. Definisanje satnice i plate u ugovorima o radu
 8. Otpis potraživanja
 9. Obaveza isticanja instituta plate prije oporezivanja
 10. Prihodi od ugovora sa kupcima
Finansije i računovodstvo FBiH – str. 123. – 132.
 1. Izmirivanje ličnih troškova od poslodavca
 2. Plaćanje PDV-a za usluge edukacije pravnom licu sa sjedištem u inostranstvu
 3. Avansi za rezervne dijelove – porezni tretman
 4. Da li se izdata ino faktura unosi u D PDV prijavu – izvoz robe
 5. Odbitak PDV-a za nabavku građevinskog materijala
 6. Zaduženje i razduženje robe koja nije namijenjena danjoj prodaji
 7. Popunjavanje specifikacije – obrazac 2001 – dio u stvarima a dio u bonovima
 8. Shema knjiženja naknade za eksploatisano zemljište
 9. Obaveza korištenja lokalnog kontnog plata
 10. Porez po odbitku – na ima članarine prema vanjskom dobavljaču
 11. Naknada za šume
Info stranica – str. 133. – 143.

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis