Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Maj 2023

Časopis Pravo i finansije - Maj

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Banja Luka - 28. 05. 2024.

Sarajevo - 29. 05. 2024

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Maj 2023

Časopis Pravo i finansije – Maj 2023.

PRAVO

Ograničenja pasivnog biračkog prava za državne službenike


RADNO PRAVO

Mogućnosti za angažovanje studenata u Bosni i Hercegovini


ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca


JAVNE NABAVKE

Definicija ugovora o javnoj nabavci i način zaključivanja ugovora


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Primjena CEFTA Odluke 1/2021 u Bosni i Hercegovini u 2023. godini i pogodnosti za privredne subjekte učesnike u vanjsko-trgovinskom prometu Bosne i Hercegovine

Ispravka pogrešaka u financijskim izvještajima

Kako procijeniti vrijednost kompanije

Lohn poslovi kao postupak unutrašnje obrade


OSVRTI

Psihologija i marketing


DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija u Općinskom sudu u Živinicama


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 148. – 163.

Radni Odnosi Republike Srpske – str. 164. – 179.

Zaštita na radu u Federaciji BiH – str. 180. – 195.


 

PRAVO

Ograničenja pasivnog biračkog prava za državne službenike

Elvedin Jusufbašić, dipl. pravnik

U analizi će se predstaviti pasivno biračko pravo i njegovo ograničenje za državne službenike u BiH. Izvršit će se uvid u određivanje pojma državni, javni i upravni službenik, kako u pravnoj teoriji, tako i u zakonskim određenjem ovih pojmova u BiH, kao i komparativno. Fokus je na analizi normi iz Izbornog zakona BiH i statusnih zakona o državnoj službi u BiH, koji se bave ograničenjem pasivnog biračkog prava za državne službenike. Utvrdit će se da li je došlo do evolucije ili konzervacije pasivnog biračkog prava za državne službenike na pojedinim nivoima vlasti u BiH. Dat će se uvid i u zakonska rješenja u pojedinim državama članicama EU, o načinu ostvarivanja pasivnog biračkog prava, biti kandidiran i biti biran, za njihove državne ili javne službenike. Na kraju će se dati zaključak o potrebi dalje evolucije ili reforme – ukidanja ili ublažavanja ograničenja pasivnog biračkog prava za državne službenike u BiH.

str. 14 – 28.


 

RADNO PRAVO

Mogućnosti za angažovanje studenata u Bosni i Hercegovini

Danijela Radonić, diplomirani pravnik, dr.sc. Rialda Ćorović

Bosna i Hercegovina, kao i mnoge druge zemlje u svijetu, suočava se s brojnim izazovima u oblasti visokog obrazovanja. Jedan od ključnih problema je nedostatak prilika za praktično iskustvo i angažovanje studenata van učionice. Sve više poslodavaca prepoznaje važnost pružanja prilika za praktičnu edukaciju i sticanje radnog iskustva studentima, dok istovremeno i sve više studenata u BIH prepoznaje vrijednost uključivanja u takve programe. U ovom članku ćemo istražiti različite načine na koje se studenti u BIH mogu angažovati i koji su benefiti takvog angažmana kako za studente tako i za poslodavce. Status studenta regulisan je u cjelosti propisima o visokom obrazovanju. Negdje u „sivoj zoni“ između tih propisa i propisa o radu nalazi se studentska praksa koja nije regulisana u Bosni i Hercegovini.

str. 29 – 49.


 

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Edin Beganović, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.
U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, svaki poslodavac (koji ima jednog i više zaposlenih radnika), mora organizovati vođenje poslova zaštite na radu.
Način obavljanja tih poslova zavisi od broja radnika zaposlenih kod poslodavca, te nivoa opasnosti utvrđenog procjenom rizika.
Pri tome radnik zaštite na radu poslodavcu i radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, tj. Izvještava o zakonskim promjenama, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uslovi i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi sarađuje s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.

str. 50 – 61.


 

JAVNE NABAVKE

Definicija ugovora o javnoj nabavci i način zaključivanja ugovora

Ervin Kreševljaković, dipl. pravnik

Tekst ima za cilj pojašnjenje definicije ugovora o javnoj nabavci sa posebnim naglaskom na Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje su usvojene u septembru 2022. godine a kojima je definicija ugovora o javnoj nabavci doživjela izvjesne korekcije. Ovo se posebno odnosi na definiciju ugovora o javnoj nabavci usluga koja je izmijenjena u skladu sa potpuno novim konceptom usluga usklađenog sa Direktivama EU te na uvođenje, u naše zakonodavstvo, tri potpuno nova instituta: oznaka, zahtjevi za oznaku i životni vijek a koji su, na određeni način, usko povezani za definiciju ugovora o javnoj nabavci. S tim u vezi je i način zaključenja ugovora koji se odvija putem dvije pravne radnje odnosno dvije izjave volje, a to su: ponuda i prihvat ponude.

str. 62 – 73.

 


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Primjena CEFTA Odluke 1/2021 u Bosni i Hercegovini u 2023. godini i pogodnosti za privredne subjekte učesnike u vanjsko-trgovinskom prometu Bosne i Hercegovine

Nermin Jusić, magistar ekonomije

Početkom primjene CEFTA Odluke broj 1/2021 u Bosni Hercegovini je od 1.februara 2023. godine omogućena paralelna primjena dva seta preferencijalnih pravila porijekla robe, što će olakšati povlašteni vanjskotrgovinski promet roba privrednih subjekata iz BiH sa ostalim zemljama CEFTA zone (Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Moldavija) koje primjenjuju identična pravila porijekla. Osim starih pravila PEM Konvencije uvodi se paraleno i primjena novih revidiranih tranzicionih pravila porijekla (tzv.prelazna pravila) koja su modernizovana i fleksibilnija sa značajnim pojednostavljenjima u izradi finalnih proizvoda i strukturi materijala uz prilagođenje modernim uslovima proizvodnje i trgovine. Privredni subjekti sada mogu da biraju primjenu povoljnijih pravila porijekla čime smanjuju troškove proizvodnje.

str. 74 – 86.

Ispravka pogrešaka u financijskim izvještajima

Prof. dr.sc. Jozo Piljić

Pogreške mogu nastati u postupku priznavanja, mjerenja, prezentiranja ili objave elemenata financijskih izvještaja uslijed pogrešnih obračuna, pogrešne primjene računovodstvenih standarda, pogrešne procjene, previda, ili pak pokušaja prijevare radi ostvarenja određenih ekonomskih koristi. Ako financijski izvještaji sadrže pogreške koje su ili značajne, ili nisu značajne, ali su učinjene sa svjesnom namjerom da se njima postigne očekivani sud prezentiranjem financijskih izvještaja, za takve pogreške, zahtijeva se njihova retroaktivna korekcija kroz bilancu stanja na način da se bilanca stanja korigira kao da pogreške nisu ni nastale, neovisno o vremenu njihova nastanka. Pogreške tekućeg izvještajnog razdoblja ispravit će se prije objave financijskih izvještaja ukoliko su na vrijeme otkrivene, a pogreške nastale u prethodnom izvještajnom razdoblju korigiraju sve komparativne izvještaje uz izvještaj tekućeg obračunskog razdoblja.

str. 87 – 94.

Kako procijeniti vrijednost kompanije

Ahmed Aljukić, dipl. ecc.

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine 15/21) omogućio je ovlaštenim procjeniteljima pravo da mogu vršiti utvrđivanje ekonomske vrijednosti imovine, kapitala i obaveza. Međunarodni standardi procjene vrijednosti MSPV navode da je „Procjenitelj“ pojedinac, grupa pojedinaca ili pojedinac u okviru društva, bez obzira da li je riječ o osobi, odnosno osobama koje su u radnom od¬nosu (unutrašnji procjenitelji) ili angažovani (ugovoreni/vanjski procjenitelji), koji posjeduju neophodne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo da izvrše procjenu vrijednosti na objektivan, etički i kompetentan način. U ovom članku navesti ćemo pristupe procjene vrijednosti, te ćemo se najviše fokusirati na Dohodovni (prihodovni) pristup u kojem je najzastupljenija metoda diskontovanih novčanih tokova (DCF metoda). Prikazati ćemo i izračun rizika, odnosno kako izračunati ponderisani prosječni trošak kapitala odnosno WACC.

str. 95 – 105.

Lohn poslovi kao postupak unutrašnje obrade

Samira Memić, diplomirani ekonomist

Lohn poslovi predstavljaju poseban oblik unutrašnje obrade, koji se vrši na osnovu ugovora zaključenog između stranog lica kao nalogodavca i lica registrovanog u BiH na osnovu odobrenja carinskog organa (nosioc odobrenja), po osnovu kojeg ostvaruje pravo uvoza robe (dobara) radi procesa njihove obrade i ponovnog izvoza iste u obrađenom stanju. Postavlja se pitanje, na šta treba posebno obratiti pažnju prilikom izdavanja fakture nosioca odobrenja za unutrašnju obradu (lica registrovanog u BiH) te prava na odbitak ulaznog poreza na domaćem tržištu. U ovom članku autor, uz primjere, daje odgovor na postavljena pitanja sa namjerom da riješi dileme poreskih obveznika.

str. 106 – 111.

 

OSVRTI

Psihologija i marketing

Prof. dr. sci. Asja Gojačić

Marketing je proces koji uključuje niz aktivnosti vezanih za proizvod s ciljem ostvarenja razmjene dobara i usluga kojom će u konačnici biti zadovoljni ponuđač i potrošač. Temeljni smisao marketinga je u nastojanju da se prepoznaju potrebe i želje potrošača i ponude proizvodi koji će ih zadovoljiti. S tim ciljem osmišljava se marketinški program koji obuhvaća četiri temeljna upravljiva elementa: sam proizvod, cijenu, promociju i distribuciju. Usmjerenost na potrebe potrošača prirodno vezuje marketing za psihologiju, znanost koja se bavi psihičkim procesima i ponašanjem. Upoznavanje potrošačkih potreba, otkrivanje odrednica potrošačkog odlučivanja i ponašanja te otkrivanje razlika među potrošačima neke su od glavnih zadaća psihologije marketinga, discipline koja se ubrzano razvila otkako je masovni neizdiferencirani marketing zamijenjen strategijom usmjerenom na potrošača.

str. 112 – 127.

 


DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija u Općinskom sudu u Živinicama
 • OBLIGACIONO PRAVO – Plaćanje električne energije kod neovlaštene potrošnje
 • Povrat doprinosa uplaćenih od strane radnika
 • Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na razliku manje isplaćene plaće
 • STVARNO PRAVO – Pravni  karakter objekta bez građevinske dokumentacije
 • RADNO PRAVO – Obavljanje  poslova mimo ugovorenog radnog mjesta
 • MJENIČNO PRAVO – Dužnost  podizanja protesta mjenice
 • EKSPROPRIJACIJA  – Novčana  naknada kod faktičke eksproprijacije
 • PARNIČNI POSTUPAK – Karakter  dostavnice kao isprave
 • PARNIČNI POSTUPAK – Ocjena  iskaza svjedoka i parničnih stranaka od drugostepenog suda
 • REPUBLIKA HRVATSKA – OBLIGACIONO  PRAVO – Mjerodavni  zakon za povrat isplaćenih penzija
 • Zastarni rok kod restitucijskog zahtjeva zbog ništavosti ugovora
 • RADNO PRAVO – Ocjena  krajnje nepažnje kod radnika
 • CRNA GORA – OBLIGACIONO  PRAVO – Nesavjesnost  hipotekarnog povjerioca
 • Naknada štete zbog nečinjenja
 • RADNO PRAVO – Nepotpisivanje  aneksa ugovora o radu

str. 128 – 147.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 148. – 163.
 • Šta podrazumijevaju izmjene osnovnih elemenata ugovora?
 • Mogu li se mijenjati stavke unutar ugovora?
 • Mogu li se usluge iz Aneksa II nabavljati putem direktnog sporazuma;
 • Nabavka električne energije;
 • Šta ako ponuđač u toku realizacije ugovora postane obveznik PDV-a?
 • Prirodni i zakonski monopoli prema ZIDZJN;
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;
 • Da li se izuzeća uključuju u plan nabavki?
 • Potpisivanje ugovora do usvajanja budžeta;
 • Kako pokrenuti postupak nabavke prije usvajanja plana nabavki?
 • Nabavka električne energije, telekomunikacijskih usluga i prirodnih i zakonskih monopola;
 • Objava plana nabavki;
 • Odluka o utvrđivanju izuzeća od primjene ZJN;
 • Nabavka vozila na lizing;
 • Šta ako je postupak nabavke pokrenut u prethodnoj godini, a procedura nabavke se okončava u ovoj godini?
 • Službenik za javne nabavke;
 • Rok za objavu plana nabavki;
 • Rok isporuke i garantni rok u ugovorima o javnoj nabavci;
 • Mogućnost izmjene ugovora u tenderskim dokumentacijama.
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa Republike Srpske – str. 164. – 179.
 • Kada je poslodavac obavezan da donese program zbrinjavanja viška radnika?
 • Rad na terenu;
 • Da li se na zaštitu prava po osnovu ugovora o dopunskom radu primjenjuju rokovi iz Zakona o radu ili Zakona o obligacionim odnosima?
 • Obračun toplog obroka;
 • Prijava radnika iz inostranstva u poslovnicu poslodavca;
 • Smanjena radna sposobnost radnika;
 • Upućivanje radnika na rad iz Republike Srbije u povezano pravno lice u Republiku Srpsku;
 • Da li lice nakon navršenih 65 godina života može da zasnuje radni odnos?
 • Obračun naknade troškova prevoza;
 • Može li se povući sporazumni otkaz ugovora o radu od strane radnice?
 • Davanje izjave radnika za ostvarivanje prava na naknadu za prevoz;
 • Da li je poslodavac dužan isplatiti naknadu za prevoz ukoliko se radnik odseli u dalje mjesto stanovanja?
 • Naknada za prevoz u slučaju ugovora o radu na pola radnog vremena?
 • Klizno radno vrijeme;
 •  Da li je poslodavac obavezan da isplati puni iznos naknade za prevoz u slučaju korištenja godišnjeg odmora ili drugog odsustvovanja radnika?
 • Obavljanje poslova direktora nakon navršetka 65 godina života;
 • Rad sa polovinom radnog vremena;
 •  Na koji način utvrditi naknadu za prevoz ukoliko nema organiziran javni prevoz od mjesta stanovanja do radnog mjesta?
 • Obračun naknade plate u slučaju privremene spriječenosti za rad;
 • Raspored radnog vremena.
Odgovori na pitanja iz zaštite na radu u Federaciji BiH – str. 180. – 195.
 • Priprema i polaganje stručnog ispita!
 • Da li radnik zaštite na radu može vršiti obuku zaposlenih radnika u firmi?
 • Da li samo radnici s posebnim uslovima podliježu dodatnom osiguranju?
 •  Da li radnik zaštite na radu može raditi u dvije firme po četiri sata?
 • Da li kao inžinjer zaštite na radu (240 ETCS bodova mogu raditi kao radnik zaštite na radu?
 • Kako postupiti u slučaju da radnik odbija prisustvovati obuci iz oblasti ZOP ili ZNR?
 • Kako postupiti ako radnik odbija koristiti zaštitnu opremu?
 • Kako postupiti ako poslodavac odbija suradnju sa radnicom ZNR ili odbija nabaviti zaštitnu opremu?
 • Koje su teže a koje lakše povrede na radu (šta se smatra lakšom a šta težom povredom)?
 • Na koji način radnik ZNR može raditi obuku uposlenika u kojoj postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li radnik ZNR mora imati ugovor sa poslodavcem na 8 sati? Da li jedna osoba može raditi u više firmi?
 • Ukoliko radnik ZNR u preduzeću radi obuku uposlenika, da li to može raditi sam ili treba formirati komisiju od dva ili tri člana?
 • Da li je ovlaštena firma za izradu akta o procjeni rizika dužna da navede LZO za svako radno mjesto?
 • Šta uraditi u situaciji ukoliko kod poslodavca niko ne ispunjava uvjete za imenovanje radnika za zaštitu na radu?

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis