Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Novembar 2022.

Časopis Pravo i finansije - Novembar 2022

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - JuliSarajevo - 04. 07. 2024

Mostar - 05. 07. 2024

Banja Luka - 09. 07. 2024.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Novembar 2022.

Časopis Pravo i finansije – Novembar 2022.

 

PRAVO

O pojedinim pitanjima odnosa sudskih taksi i parničnih troškova

Troškovi parničnog postupka

Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u R Sloveniji


RADNI ODNOSI

Odsustvo radnika sa rada u smislu zdravstvenih propisa

Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 2 dio

Pravo na regres


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere

Procjena vrijednosti potraživanja od kupaca


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 146. – 167.

Radni odnosi RS – str. 168. – 187.

Radni odnosi FBiH – str. 186. – 207.


 

PRAVO

O pojedinim pitanjima odnosa sudskih taksi i parničnih troškova

Dr. Faruk Latifović

Sudske takse čine dio ukupnih parničnih troškova. Njima se pridavao efemeran značaj, tako da o njima nije puno pisano u našoj pravnoj književnosti a rijetko su bile predmetom sudske prakse. Zamisao ovog rada jeste ostvariti bolji nivo razumijevanja forme, sadržine i uslova stranačkog zahtjeva za naknadu troškova postupka u vidu sudske takse. Dat je osvrt na regulativu vezanu za parnični postupak i neke srodne institute (oslobađanje obaveze plaćanja sudske takse i slično), te sudsku praksu. Ukazano je neke probleme u radu i data su moguća zakonodavna i aplikativna rješenja.

str. 11 – 27.

 

Troškovi parničnog postupka

Dušan Đuričić, sudija Okružnog suda Istočno Sarajevo

Nezaobilazan dio parničnog postupka jesu troškovi postupka. Isti predstavljaju izdatke učinjene tokom postupka, a odnose se na troškove samog postupka u vidu sudske takse, troškova uviđaja, troškova koji nastaju zastupanjem stranaka u vidu nagrade advokata, pristupanjem svjedoka ročištima, putni troškovi, troškovi objave oglasa putem dnevnih novina te troškova nastalih vještačenjem, te će isti biti predmet ovog rada.

str. 28 – 35.

 

Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u R Sloveniji

Prof. dr. Sara Ahlin Doljak

U ovom kratkom članku je predstavitev slovenačke zakonske regulative BMPO (Biomedical Assisted fertilization) i problemi sa kojima se susrećemo. Cilj članka je utvrditi da li je Slovenija jedna od država s malim krugom prava i da li je Slovenija konkurentna u području biomedicinske potpomognute oplodnje u odnosu na druge države EU.

str. 36 – 40.


 

RADNI ODNOSI

Odsustvo radnika sa rada u smislu zdravstvenih propisa

Danijela Radonić, diplomirani pravnik

Од јуна 2022. године измјењен је сет закона којима је уређена здравствена заштита у Републици Српској. Ове измјене доводе до преклапања са радноправним прописима иако нису у потпуности компатибилне са важећим рјешењима из ЗОР. Због тога је у чланку обрађен утицај нових здравствених прописа на обавезе послодавца у ситуацији када је радник привремено спријечен за рад или када обавља одређене превентивне прегледе. Сврха давања осврта је да се послодавцима олакша упознавање са новим обавезама које произилазе из ових прописа, као и измјенама постојећих обавеза.

str. 41 – 65.

 

Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 2 dio

Alan Vajda, mag. iur.

Navedenim stručnim člankom nastavljamo s prikazom radno-pravnog statusa zaposlenih i samozaposlenih stranih državljana koje rade ili obav¬ljaju samostalnu djelatnost u Republici Hrvatskoj.

str. 64 – 72.

 

Pravo na regres

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Pravo na regres je akcesorno pravo koje je uslovljeno korištenjem godišnjeg odmora pa dijeli u veličini i osnovi sudbinu godišnjeg odmora. Pravo na regres nije propisano Zakon o radu, nego se propisuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odlukom (za poslodavce koji nisu u obavezi da imaju pravilnik o radu) i ugovorom o radu.

str. 73 – 76.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere

Dr. Milica Vidović

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07.2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 47/22 od 19.07.2022. godine. Sastavni dio ovog Pravilnika je novo Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje. Ono što je dodatno pojašnjeno novim Uputstvom o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je upravo popunjavanje krajnje potrošnje. Zbog toga je i izmijenjen naziv ovog Uputstva.

Novo Uputstvo za popunjavanje PDV prijave izrađeno je sa ciljem pojašnjenja određenih situacija i nejednobraznog postupanja u ranijem periodu. Budući da ključni osnov za raspodjelu naplaćenih prihoda od indirektnih poreza prema Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj te Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine, predstavljaju iznosi evidentirani u poljima krajnje potrošnje u PDV prijavi od strane poreskih obveznika kroz postupak samooporezivanja odnosno podnošenja PDV prijava kao i iznosi u ovim poljima koji su „ispravljeni“ od strane kontrolnih organa Uprave za indirektno oporezivanje, ovaj rad ima za cilj da poreskim obveznicima, njihovim predstavnicima i knjigovođama kroz primjere predstavi popunjavanje podataka o krajnjoj potrošnji u poljima PDV prijave na osnovu kojih se utvrđuju koeficijenti za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

U radu će detaljnije biti prezentovano novo Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje sa primjerima iz prakse, koji se odnose na popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi.

str. 77 – 104.

 

Procjena vrijednosti potraživanja od kupaca

prof. dr.sc. Jozo Piljić

Ispravka potraživanja provodi se kada postoje objektivni razlozi o umanjenju vrijednosti potraživanja, kao što su značajan povećani rizik neplaćanja uslijed financijskih poteškoća dužnika, nepoštivanja ugovora, pokrenutog stečajnog postupka i sl. S druge strane, ne postoji ujednačenost računovodstvenih i poreznih pravila, jer porezni propisi ne priznaju sve ispravke potraživanja u porezno priznate rashode, već za takvo postupanje propisuje određene uvjete. Pozicija potraživanja od kupaca treba da bude iskazana istinito i fer, a ne bi smjela biti prostor za manipulacije rezultatom poslovanja. Računovodstveni propisi i standardi propisuju obvezu provedbe umanjenja vrijednosti potraživanja na način da financijski izvještaji prezentiraju fer i objektivno stanje poduzetnika. Pobliže postupanje pri vrijednosnom usklađivanju potraživanja pravna osoba bi morala definirati računovodstvenom politikom.

str. 105 – 121.


SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

BOSNA I HERCEGOVINA

 1. Obligaciono pravo – Odgovornost za solidnost građevine
 2. Obligaciono pravo – Polica s karakterom ugovora o osiguranju od odgovornosti
 3. Obligaciono pravo – Promjena cijene kod ugovora „ključ u ruke“
 4. Obligaciono pravo – Valjanost ugovora o ustupanju potraživanja
 5. Obligaciono pravo – Zastarjelost potraživanja zavoda zdravstvenog osiguranja prema osiguravajućem društvu
 6. Radno pravo – Dokazivanje kod otkaza ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora
 7. Radno pravo – Sporazum između poslodavca i radnika
 8. Radno pravo – Dokazivanje zdravstvene sposobnosti radnika
 9. Eksproprijacija – Karakter sporazuma o naknadi zaključen pred organom uprave
 10. Mjenično pravo – Način popunjavanja mjenice
 11. Parnični postupak – Nadležnost privrednih sudova kada su stranke fizička lica
 12. Parnični postupak – Protivljenje tuženog pristupanju novog tužioca
 13. REPUBLIKA HRVATSKA – Stvarno pravo – Dokazivanje činjenica za dosjelost
 14. REPUBLIKA SRBIJA – Obligaciono pravo – Odgovornost za povredu u vezi sa sportskom aktivnošću

str. 122 – 145.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki (Pitanja se odnose na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama) – str. 146. – 167.
 1. Ugovori koji se sklapaju između dva ili više ugovornih organa
 2. Izmjena ugovora
 3. Službenik za javne nabavke
 4. Odložni rokovi početka realizacije ugovora
 5. Definisanje promjenjivosti cijena
 6. Početak primjene ZIDZJN
 7. Šta kada se naknadno javi potreba za određenim predmetom nabavke?
 8. Uslovi za primjenu direktnog sporazuma
 9. Nabavka prirodnih i zakonskih monopola
 10. Kada se očekuju izmjene Pravilnika o direktnom sporazumu?
 11. Izrada TD nakon izmjena i dopuna ZJN
 12. Utvrđivanje srodnosti predmeta nabavke
 13. Kako planirati direktni sporazum nakon što ZIDZJN počne sa primjenom?
 14. Da li ponuđači iz inostranstva mogu učestvovati u postupcima nabavki koje provode ugovorni organi iz BiH?
 15. Određivanje istovrsnosti predmeta nabavke
 16. Prag za direktni sporazum prema Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN
 17. Nabavka prirodnih i zakonskih monopola prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama
 18. Da li se u izjavama mora navoditi i broj ispravke obavještenja o nabavci (ako je rađena ispravka obavještenja o nabavci)
Radni odnosi RS – str. 168. – 185.
 1. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme radnika koji se nalazi na bolovanju
 2. Može li se na osnovu mjenice „bez protesta“ pokrenuti izvršni postupak kod suda?
 3. Visina isplate regresa
 4. Isplata dodatnih naknada svim zaposlenicima
 5. Uvećanje plate zbog povećanog obima posla
 6. Raspisivanje konkursa prilikom zapošljavanja
 7. Pravo na godišnji odmor nakon privremene spriječenosti za rad
 8. Status namještenika u upravi
 9. Prestanak radnog odnosa
 10. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 11. Određivanje posebnih uslova za radna mjesta
 12. Akt o sistematizaciji radnih mjesta
 13. Određivanje uvećanja plate za posebne vještine
 14. Izrada sistematizacije radnih mjesta i pravni okvir za isto
 15. Obračun plate
 16. Postupanje sa radnicima kod kojih je umanjena radna sposobnost
 17. Postupanje sa radnikom ukoliko ne ostvaruje očekivane rezultate rada
 18. Promjena radnog mjesta nakon isteka porodiljskog odsustva
 19. Izmjena ugovora o radu tokom porodiljskog odsustva
 20. Sporazumni prestanak radnog odnosa
 21. Rješenje o prestanku ugovora o radu sa probnim radom
 22. Troškovi toplog obroka
 23. Obaveza podnošenja obrasca M4 Fondu za PIO
Radni odnosi FBiH – str. 186. – 207.
 1. Maksimalan iznos otpremnine
 2. Dostavljanje rješenja o otkazu ugovora o radu
 3. Nadzor nad bolovanjem radnika
 4. Neplaćeno odsustvo i pravo na godišnji odmor
 5. Korištenje godišnjeg odmora državnog službenika prije odlaska u penziju
 6. Zloupotreba bolovanja
 7. Uvećanje plate
 8. Kriteriji za uvećanje godišnjeg odmora
 9. Isplata otpremnine bivšem radniku firme
 10. Izmjena ugovora o radu radnici sa promijenjenom radnom sposobnošću
 11. Izmjena ugovora o radu zbog promjene radnog mjesta
 12. Pravo radnika izabranog/imenovanog na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 13. Izmjena ugovora sa ravnateljem zavoda
 14. Da li se porodiljsko odsustvo može prekinuti zbog korištenja bolovanja?
 15. Plan godišnjih odmora

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis