Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2023

Časopis Pravo i finansije - Septembar 2023

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Banja Luka - 28. 05. 2024.

Sarajevo - 29. 05. 2024

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Septembar 2023

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2023.

PRAVO

Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – I dio (podaci koje mora sadržavati svaki podnesak i tužbeni zahtjev)

Odgovornost za štetu na motornom vozilu izazvanu udarom u divljač na javnom putu i pitanje pasivne legitimacije

Sloboda pružanja odvjetničkih usluga u Evropskoj uniji


RADNI ODNOSI

Narušavanje zdravlja kao conditio sinequa non uznemiravanje na radu

Rad duži od punog radnog vremena


JAVNE NABAVKE

(Osnovni) Bitni elementi ugovora, predmet ugovora, tehničke specifikacija roba, usluga i/ili radova

Provođenje postupka javne nabavke putem dinamičkog sistema kupovine u Bosni i Hercegovini

Kratak pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima


RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Metode obračuna troškova proizvodnje

Bankarska garancija, pojam i analiza pravne regulative u pravnom sistemu BiH i u zemljama regiona, sličnosti i razlike u odnosu na ostala sredstva obezbjeđenja ugovorenih obaveza


OSVRT

Utjecaj liderstva na organizacijsku kulturu


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 142. – 160.

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 161. – 174.

Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 175. – 190.

Računovodstvo i finansije FBiH – str. 191. – 203.


 

PRAVO

Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – I dio (podaci koje mora sadržavati svaki podnesak i tužbeni zahtjev)

Adis Poljić

Predmet rada su ,,nova pravila zakona o parničnom postupku“, koja su nova već 20 godina i prema istim se ne postupa u cijelosti. Radi se o primjeni raspravnog načela, koje u odnosu na ranije istražno načelo u cijelosti stavlja na stranke teret iznošenja činjenica i predlaganja dokaza. Međutim, nije rijetka pojava da stranke ne iznosu sve pravno relevantne činjenice i ne predlože dokaze za dokazivanje pravno relevantnih činjenica, u kojem slučaju jedini zakonit ishod može da bude neuspjeh u parnici. U pojedinim slučajevima sudovi umjesto da sankcionišu ovaj propust stranaka na njihovu štetu, oni pribjegavaju primjeni istražnog načela čime se omogućava strankama, najčešće tužiocu, da iznesu nove činjenice i predlože nove dokaze. Kroz obavezne elemente tužbe u radu se ukazuje na postupanje tužioca prilikom sastavljanja tužbe, i to na način da bude zadovoljeno raspravno načelo i da mu omogući uspjeh u parničnom postupku. Primjena raspravnog načela direktno dolazi do izražaja kod navođenja činjenica na kojima tužilac zasniva tužbeni zahtjev i dokaza kojima se dokazuju te činjenice, dok kroz pravilno navođenje ostalih elemenata tužiocu se omogućava da pravilno navođenja činjenica i dokaza dovede do njegovog uspjeha u što kraćem roku.

str. 14 – 26.

Odgovornost za štetu na motornom vozilu izazvanu udarom u divljač na javnom putu i pitanje pasivne legitimacije

Lejla Pilić

Rad obrađuje pitanje problema naknade štete korisnicima javnih cesta prilikom udara u divlju životinju. Nesporno je da sve češće dolazi do ovakvih saobraćajnih nezgoda, a na šta utiče razvoj cestovne infrastrukture kroz njihova prirodna staništa, kao i prirodni nagon životinja za traženjem hrane. Iz sudske prakse je vidljivo da u velikom broju ovakvih saobraćajnih nezgoda pojava divljači na cesti je prepreka koja se poštujući sva pravila ZOOBS-a na putevima u BIH, nije mogla izbjeći, bila je iznenadna i neočekivana, te u slučajevima kada je materijalna, a nerijetko zbog siline udara i nematerijalna štete nastupila, očito je da neko štetu treba namiriti oštećenom jer isto ne spada u ugovorene rizike police autoodgovornosti (osim kasko osiguranja, te ukoliko se tako ugovori police osiguranja iz djelatnosti osiguranika). Ovaj rad se bavi pitanjem naknade štete od strane upravitelja cesta, lovačkog udruženja, izvođača radova održavanja javnih puteva, odnosno njihove odgovornosti – subjektivne ili objektivne, kao i pasivne legitimacije u sudskim sporovima.

str. 27 – 36.

Sloboda pružanja odvjetničkih usluga u Evropskoj uniji

Alan Vajda

Navedenim stručnim tekstom prikazujemo uvjete koji se odnose na slobodu pružanja odvjetničkih usluga u državama Europske unije Evropskog gospodarskog prostora.
Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donijelo je promjene u pravnom, politič¬kom i gospodarskom poretku, koji je postao dio europ¬skoga pravnog, političkog i gospodarskog sustava u ko¬jem subjekti prava nisu samo države već i svaki pojedinac, građanin Europske unije. Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena i hrvatskim pravnim poretkom, građani Republike Hrvatske su ujedno i građani Europske unije koja funkcionira kao jedinstveno unutarnje tržište s priznatim tržišnim slobodama.

str. 37 – 45.


 

RADNI ODNOSI

Narušavanje zdravlja kao conditio sinequa non uznemiravanje na radu

Danijela Radonić i Aleksandar Pejić

Mobing, poznat kao zlostavljanje ili uznemiravanje na radnom mjestu, odnosi se na situaciju u kojoj lice ili grupa ljudi više puta i namjerno maltretira, uznemirava ili cilja pojedinca na radnom mjestu. Narušavanje zdravlja kao posljedica mobinga nameće se i kao uslov bez kojeg nema uznemiravanja na radu. To je posebno naglašeno određenim definicijama kojima je normativno određena ova pojava. A utvrđenje narušavanja zdravlja treba da utvrde nadležni ljekari primjenom određenih metodoloških pristupa i pregleda mobingovanog radnika.

str. 46 – 53.

Rad duži od punog radnog vremena

Ljiljana Ćehajić

U članku se analizira zakonodavno-pravni okvir rada dužeg od punog radnog vremena, prekovremenog rada i, s obzirom da brojni poslodavci imaju poslovne jedinice na teritoriji oba entiteta, ukazuje na razlike u entitetskim propisima kojima se reguliše ovaj pravni institut, koje, s obzirom na teritorijalnu primjenu radnog zakonodavstva, dovodi radnike istog pravnog lica u različit položaj. Također, osvrnut ćemo se i na zloupotrebu ovog pravnog instituta od strane poslodavaca, ali i samih radnika, koje poslodavac odobrava.

str. 54 – 61.


 

JAVNE NABAVKE

(Osnovni) Bitni elementi ugovora, predmet ugovora, tehničke specifikacija roba, usluga i/ili radova

Ervin Kreševljaković

Kod ugovora o javnoj nabavci robe, usluga i/ili radova, osnovnim tj. bitnim elementima ugovora mogu se smatrati: predmet ugovora (ono o čemu je ugovor), cijena i način odnosno rok plaćanja te na kraju izbor momenta izvršenja ugovora, koje podrazumijeva mjesto i rok isporuke robe/pružanja usluge/izvođenja radova. Sam predmet ugovora oličen je u tehničkoj specifikaciji robe, usluga i/ili radova kao centralnom i najvažnijem dijelu tenderske dokumentacije a koji određuje (definiše) ugovorni organ.

str. 62 – 72.

Provođenje postupka javne nabavke putem dinamičkog sistema kupovine u Bosni i Hercegovini

Samir Buljina

Članak donosi prikaz pravilnog razumijevanja potpuno novog načina provođenja postupka javne nabavke putem dinamičkog sistema kupovine koji je propisan kroz poslednje izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.
Također, članak objašnjava koje su to posebne specifičnosti u slučaju provođenja postupka javne nabavke dinamičkim sistemom kupovine gdje se slijede pravila ograničenog postupka javnih nabavki koji je propisan članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22). Osnovna zadaća jeste pravovremena informisanost svih učesnika u postupku javne nabavke u Bosni i Hercegovini kako bi bili na vrijeme upućeni šta donosi i koje su novine prilikom provođenja postupka javne nabavke putem dinamičkog sistema kupovine.

str. 73 – 82.

Kratak pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima

Muhamed Dervišević

U članku su predstavljena najbitnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi po pitanju neprihvatljive ponude koja prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke. Dat je prikaz i analiza Rješenja koja se odnose na momenat kada se cijeni neprihvatljivost ponude prilikom predviđenog održavanja E-aukcije. Također, o istoj problematici su prikazani zauzeti stavovi Agencije za javne nabavke. Najznačajnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi i njihova analiza je prezentirana i po pitanju ispitivanja aktivne legitimacije na strani žalitelja, te su data pojašnjenja svih prikazanih Rješenja.

str. 83 – 92.

 


 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Metode obračuna troškova proizvodnje

Jozo Piljić

Postoje različite koncepcije i brojna pojmovna određenja troška, ali može se reći da troškovi predstavljaju u novcu izraženu vrijednost utrošenih resursa u proizvodnji novih ili stvaranju određenih učinaka. U užem smislu pod troškovima se smatra potrošnja resursa zbog izrade novih proizvoda. Prema MRS 2 – Zalihe, za obračun zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda relevantna je podjela troškova na: troškove proizvoda i troškove razdoblja kao i na primarne i konverzijske troškove. Troškovi proizvoda sadrže trošak direktnog materijala, trošak direktnog rada i OTP (opće troškove proizvodnje). OTP jesu, za razliku od direktnih troškova, indirektni troškovi koji nastaju u proizvodnom dijelu poduzeća ali se ne mogu direktno rasporediti na nositelje troškova, kao što su proizvodi ili usluge. OTP se sastoje od dvije komponente, i to varijabilnog i fiksnog dijela OTP. Najveći računovodstveni problem je razdvajanje varijabilnog od fiksnog dijela OTP.

str. 93 – 107.

Bankarska garancija, pojam i analiza pravne regulative u pravnom sistemu BiH i u zemljama regiona, sličnosti i razlike u odnosu na ostala sredstva obezbjeđenja ugovorenih obaveza

Srđan Branković

Tema ovog istraživanja jeste bankarska garancija kao samostalni pravni posao. U savremenim uslovima poslovanja u kojima je istovremeno došlo do značajnog povećavanja broja međunarodnih poslova velikih vrijednosti i do velikih poremećaja na ekonomskim tržištima kojih nisu pošteđene ni najrazvijenije zemlje, bankarska garancija se pokazala kao sredstvo od nesagledivog značaja za odluku velikih poslovnih korporacija da uopšte i ulaze u ovakve poslove. U radu će biti obrađena pozitivno – pravna regulativa bankarske garancije u BiH i u zemljama regiona, razvoj, osnovni pravni odnosi u pravnom poslu garancije te će posebno biti analizirane razlike, sličnosti kao i prednosti koje bankarska garancija ima u odnosu na druga sredstva obezbjeđenja ugovornih obaveza..

str. 108 – 124.

 

OSVRT

Utjecaj liderstva na organizacijsku kulturu

Asija Gojačić

Liderstvo i organizacijska kultura su možda najviše istraživani pojmovi u oblasti organizacijskog ponašanja pa i menadžmenta. Prirodno je onda da njihov međusobni odnos pobuđuje veliku pažnju kako istraživača tako i menadžera iz prakse. Toj pažnji doprinosi i svojevrsna „kokoš ili jaje“ kontroverza: oblikuje li lider organizacije njezinu kulturu ili pak organizacijska kultura oblikuje lidera i njegov stil. Mada je ova kontroverza daleko od toga da bude riješena, primjetno je u literaturi da daleko veći broj autora stoji na gledištu da je liderstvo „starije“ odnosno da lider više oblikuje kulturu nego što je to obratno. No, ako i prihvatimo stav većine, postavlja se pitanje: kako lider organizacije stvara i oblikuje njezinu kulturu? Saznanje o tome koje mehanizme i procese koristi lider da bi uticao na organizacijsku kulturu kao i o tome kojim svojim atributima on utječe na kulturu organizacije koju vodi, može biti veoma značajno kako za teoriju tako i za praksu. Ta saznanja mogu biti dragocjena u objašnjenju izvora i učinaka kako kulture tako i liderstva. Isto tako, saznanja o mehanizmima utjecaja lidera na kulturu organizacije koju vodi mogu biti itekako od koristi u praksi vođenja organizacija, posebno u uvjetima promjena.

str. 125 – 141.

 


 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Odgovori na pitanja iz javnih nabavki  – str. 142. – 160.
 • U kojem broju primjeraka se žalba proslijeđuje URŽ-u?
 • Mogućnost zaključenja aneksa Ugovora?
 • Poništavanje ograničenog postupka nakon prve faze pretkvalifikacije?
 • Zaključivanje Okvirnog sporazuma na iznos do procijenjene vrijednosti iz Plana nabavki za tekuću godinu?
 • U kojem roku je izabrani ponuđač obavezan potpisati ugovor?
 • Kako provesti postupak u slučaju kada se niko ne prijavljuje od ponuđača?
 • Da li možemo izmjeniti plan nabavki i postupak provesti kao otvoreni, a prethodno smo proveli ograničeni postupak?
 • Zahtijevanje dokumentacije od ponuđača kod nabavke lijekova da su registrirani kod nadležne agencije?
 • Isključivanje učesnika iz postupka javnih nabavki u skladu sa članom 45. stav (5) tačka c Zakona o javnim nabavkama?
 • U Aneksu II da li je potrebno za svaki dobijeni račun objaviti dobrovoljno ex ante obavještenje ili samo godišnji izvještaj?
 • Da li se nabavka usluga snimanja spota (snimanje i montaža video materijala), može podvesti pod izuzeće?
 • Izmjena ugovora
 • Tumačenje člana 10.c stav (5) Zakona o javnim nabavkama?
 • Da li ponuđač mora biti registrovan za elektroradove, jer mora izvršiti instalaciju elektroormara?
 • Pojašnjenje tenderske dokumentacije u konkurentskom zahtjevu?
 • Postupak sprovođenja nabavke usluga osiguranja?
 • Kako sprovesti postupak izvođenja koncerta na otvorenom?
 • Mogućnost prestruktuiranja viška neiskorištenih količina jednih stavki u druge?
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – str. 161. – 174.
 • Pouka o pravnom lijeku
 • Istek ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Otkazni rok
 • Pristup informacijama
 • Naknada troškova prijevoza
 • Ugovor o djelu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Rješenje o isteku ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme i službeni put
 • Naknada za prevoz
 • Naknada troškova za advokata u disciplinom postupku
 • Sistematizacija radnih mjesta
 • Odsustva nosilaca javnih funkcija
 • Plan korištenja godišnjih odmora
 • Plan godišnjih odmora
 • Uvećanje plate za obavljanje visokosloženih, najsloženijih i izuzetno značajnih poslova u oblasti zdravstva
 • Vođenje evidencije za rad sa pola radnog vremena
 • Evidencija o prisustvu na radu
 • Teža povreda radne discipline
 • Uvećanje plate po osnovu staža osiguranja
Odgovori na pitanja iz radnih odnosa u FBiH – str. 175. – 190.
 • Neopravdani izostanak sa posla
 • Materijalna odgovornost radnika za neispunjenje obaveza iz radnog odnosa
 • Naknade troškova za službena putovanja
 • Službeno putovanje državnog službenika na dan sedmičnog odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
 • Korištenje zaostalog godišnjeg odmora
 • Topli obrok i dnevnica shodno novoj Uredbi o naknadama troškova za službena putovanja
 • Korištenje godišnjeg odmora nakon bolovanja i pravo na regres
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Povratak na posao radnika kojem je mirovao radni odnos zbog obavljanja javne funkcije
 • Izmjena koeficijenata u pravilniku o radu
 • Plaćanje pripravnosti
 • Radni odnos penzionera
 • Klizno radno vrijeme
 • Invalidska penzija
 • Postupanje poslodavca u slučaju kada radnik ne želi da koristi godišnji odmor
Odgovori na pitanja iz oblasti iz računovodstva i finansija FBiH – str. 191. – 203.
 • Na koji se način tretira dohodak u slučaju isplate naknade direktoru sa menadžerskim ugovorom?
 • Usluge reklamiranja i obračuna poreza po odbitku
 • Porez na dodatnu vrijednost
 • Osnovica za obračun otpremnine
 • Faktura za troškove renta car-a
 • Konsolidovani finansijski izvještaj
 • Knjiženje uniformi po osnovu presude
 • Otpremnina kod odlaska u penziju
 • Isplata naknade plaće od strane poslodavca za vrijeme odsustva s posla
 • PDV tretman umanjenja cijene koštanja usluge
 • Pravdanje troškova službenog putovanja
 • PDV tretman izmirenja duga cesijom
 • Promjena radnog mjesta – izmjena JS3100

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis 2023 – Časopis