Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 04/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - Decembar 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Decembar
Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi

Tuzla - 16. 12. 2022.

Bihać - 19. 12. 2022.

Mostar - 20. 12. 2022.

Banja Luka - 21. 12. 2022.

Sarajevo - 22. 12. 2022.

Snimak - 23. 12. 2022.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 04/2015

PRAVNI SAVJETNIK 4

April/Travanj 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Izazovi, prepreke i prednosti elektronske uprave
Javna uprava se nalazi pred novim izazovima, a poseban izazov u njenom razvoju predstavlja primjena informaciono-komunikacionih tehnologija. U tom smislu posebna uloga u društvenom razvoju pripada elektronskoj upravi koja podrazumijeva upotrebu informacione tehnologije u javnoj upravi sa ciljem poboljšanja efikasnosti, efektivnosti, transparentnosti i odgovornosti. Svrha elektronske uprave je osigurati građanima pristup informacijama i uslugama od javnog značaja na ugodan način i sa što većom uštedom vremena i sredstava. Izazovi za razvoj i primjenu elektronske uprave nisu dominantno tehničke prirode. Oni su brojni, počev od nedostatka podrške ključnih donosilaca odluka, pa do straha od neminovnih promjena načina funkcionisanja javne uprave.
PS – br. 4., str. 11 – 20.

Javna uprava u Federaciji BiH
Autor razmatra sistem javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, analizira pozitivnopravne propise koji regulišu organizaciju i funkcionisanje ovog sistema, pritom ukazujući na njegovu složenost. Postojeći sistem javne uprave nepotrebno je usložnjen, jer se organi uprave uspostavljaju na nivou svih političko-teritorijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini, čime se stvara ogroman finansijski teret koji bi teško mogla podnijeti i ekonomski razvijenija država nego što je Bosna i Hercegovina. Na kraju rada se daje i sažeti prikaz procesa reforme javne uprave u BiH. Zbog obimnosti teme, rad je ograničen samo na analizu sistema javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
PS – br. 4., str. 21 – 27.

Načelo povjerenja u zemljišne knjige u stvarnom pravu FBiH
Autor obrađuje načelo povjerenja u zemljišne knjige koje predstavlja jedno od osnovnih načela zemljišnoknjižnog prava. Navedeno načelo se javlja u vidu dvije komponente – pozitivne i negativne. Pozitivnu komponentu možemo označiti i kao pretpostavka o istinitosti (smatra se da je istinito – tačno ono što je upisano u zemljišnu knjigu), a negativnu, pak, kao prepostavka o potpunosti (smatra se da postoji samo pravo koje je upisano, dok ono što nije upisano ili je brisano ne postoji).
Stepen povjerenja koje zemljišne knjige uživaju krucijalan je za samu sigurnost pravnog prometa. U sudskoj praksi bivše SFRJ načelo povjerenja u zemljišne knjige primjenjivano je sa dosta izuzetaka, stoga su neki autori smatrali da je u bivšoj SFRJ isto bilo napušteno.
PS – br. 4., str. 28 – 37.

Sindikalna organizacija zaposlenih kod poslodavca (II dio)
U drugom dijelu rada nastavljeno je predstavljenje uloge, načina djelovanja i uslova rada sindikalne organizacije koji nisu obuhvaćeni u I Dijelu rada, koju osnivaju zaposlenici, prava i obaveze poslodavca i sindikalne organizacije, odnosno sindikalnih predstavnika i sindikalnih aktivista zaposlenih kod poslodavca, kao i predstavnika viših organa sindikata koji nisu zaposlenici poslodavca, propisane Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i granskim kolektivnim ugovorima koji su zaključeni na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i obavezu poslodavca da pravilnikom o radu propiše način djelovanja i uslove rada sindikalne organizacije, prava i obaveze sindikata prema Zakonu o vijeću zaposlenika i Zakonu o štrajku.
PS – br. 4., str. 38 – 47.

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu
Izbor – nabava – kroištenje i održavanje
Članak govori o sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu, koje radnik nosi, drži ili na bilo koji drugi način koristi na radu, sa ciljem da ga zaštiti od jedne ili više istovremeno nastalih opasnosti ili štetnosti, odnosno otkloni ili smanji rizik od nastanka povrede i oštećenja zdravlja.
U zavisnosti od dostignutog stepena ekonomske moći društva, odnosno preduzeća –poslodavca, zaštita i zdravlje na radu kvalitativno se poboljšavaju mehanizovanjem procesa proizvodnje, a i uvođenjem automatizacije. Kod nas su još uvijek dominantni klasični oblici proizvodnje, pa tako i ljudski rad, tako da su sistemi tehničke zaštite dopunjeni ličnom zaštitnom opremom koja će dugo služiti za smanjenje ugroženosti radnika od mnogih štetnosti i opasnosti kojima je radnik izložen tokom procesa rada. Za ovu oblast izbor, nabava, korištenje i održavanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu primijenjena je Direktiva Vijeća Evrope 89/656 EEC.
PS – br. 4. str., 48 – 53.

Zaštita prava radnika
U tekstu se govori o mogućnostima radnika da zaštite svoja prava iz radnog odnosa u slučajevima kada su ista povrijeđena od strane poslodavca. Autor obrađuje razičite zakonom predviđene institute zaštite prava radnika od obraćanje neposrednom poslodavcu za zaštitu povrijeđenih prava, zatim zatražiti arbitražu ili sporazumno riješiti spor sa poslodavcem, odnosno pokrenuti mirno rješavanje radnog spora, radnik se može obratiti inspekciji rada i, u krajnjoj lini obratiti se tužbom nadležnom sudu. Istovremeno radnik može zaštiti svoja prava svim navedenim oblicima zaštite koji se međusobno ne isključuju.
PS – br. 4., str. 54 -56

Koordinacija sistema socijaklne sigurnosti i najniži standardi u penzijskom osiguranju
Zvanična politika međunarodne zajednice je da su sva ljudska prava podjednako važna, a da ekonomska i socijalna prava zavise od stepena razvijenosti pojedine države i globalnih finansijskih tokova, sa tim što država može da bira koja će prava i minimum obaveza garantovati na svojoj teritoriji. Revidirani Evropski zakon o socijalnoj sigurnosti, te Konvencija broj 102. Međunarodne organizacije rada (MOR), na koju se poziva Europska socijalna povelja, nisu instrumenti standardizacije već minimalne harmonizacije, te zahtijevaju od država ugovornica uspostavljanje najnižeg stepena socijalne sigurnosti, a uređivanje višeg stepena prepuštaju državama ugovornicama, zavisno od njihovih mogućnosti.
PS – br. 4., str. 57 – 62.

Korupcija u javnoj upravi kao uzrok pojave
viška zaposlenih i nekvalificiranog kadra unutar iste
(Prevencija i model obuke)
Autor ukazuje na problem prisutnosti koruptivnog djelovanja unutar javne uprave, nudeći prijedlog modela obuke koji bi se mogao primjenjivati u svrhu educiranja državnih službenika. Pored toga, obuka bi predstavljala unapređenje znanja državnih službenika o fenomenu korupcije i štetnim posljedicama koje ona proizvodi po pojedince i cjelokupnu društvenu zajednicu kroz usvajanje novih znanja vezanih za uzroke pojave korupcije, te utvrđivanje dosadašnjeg poznavanja zakonskih propisa od strane državnih službenika koji se odnose na korupciju kao nužnog preduslova za provođenje istih.
PS – br. 4. str. 63 – 69.

Pitanje (ne)isplate porodiljskih naknada u FBiH
Problem nedostatka budžetskih sredstava ili potreba za novim sistemskim rješenjem
Članak tematizira problem nedovoljnog iznosa budžetskih sredstava koja se izdvajaju za porodiljsku naknadu u FBiH. On dijelom sugerira potrebu izmjene postojećeg sistemu socijalne zaštite? S druge strane, članak odgovara i na pitanje koje su to izmjene u sistemu socijalne zaštite neophodne da bi se unaprijedio sistem socijalne sigurnosti porodilja te kakva vertikalna i horizontalna saradnja među kantonalnim i federalnim ministarstvom je potrebna kako bi se sistem poboljšao. Autorica se zalaže za reformu postojećeg sistema, ali i eventualno prebacivanje naknade umjesto plaće za zaposlene majke u domen zdravstvene zaštite.
PS – br. 4., str. 70 – 72.

Savjetodavni servis – Naknada materijalne štete, PS – br. 4., str. 73 – 87.

Savjetodavni servis – Radni odnosi, PS – br. 4., str. 88 – 95.
Savjetodavni servis – Javne nabavke, PS – br. 4., str. 96 – 110.
Savjetodavni servis – Oblast kancelarijskog poslovanja prema propisima Republike Srpske, PS – br. 4., str. 111 – 120.
Savjetodavni servis – Naknada materijalne i nematerijalne štete, PS – br. 4., str. 121 – 124.