Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 10/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izdanju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar – Najčešće greške Ugovornih organa i ponuđača u praksi – Februar

Seminar – Javne nabavke – Februar 2024> <hr /> </a>
				<hr style=

Mostar - 26. 02. 2024.

Sarajevo - 27. 02. 2024.

Banja Luka - 28. 02. 2024.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 10/2015

PRAVNI SAVJETNIK 10

Oktobar/Listopad 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Bosanskohercegovački porez na dohodak
Rad upućuje na značaj što ga oporezivanje dohotka fizičkih osoba ima za fiskalni sistem Bosne i Hercegovine. Predmet oporezivanja čini prihod (dohodak) koji može biti ostvaren na više načina: nesamostalnom djelatnošću, samostalnim radom, od imovine i imovinskih prava, ulaganjem kapitala, te učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću. Oporezivanju ne podliježu određeni prihodi iz socio-ekonomskih i političkih razloga, pri čemu se mora voditi računa o utvrđivanju osobnog odbitka, koji prije svega referira na porodično i zdravstveno stanje poreznog obveznika. Na utvrđenu poreznu osnovicu primjenjuje se stopa od 10%. Proces harmonizacije direktnih poreza unutar Europske unije prvenstveno obuhvata porez na dobit, a manjim dijelom i porez na dohodak fizičkih osoba, na prvom mjestu kamata od štednje, te dividendi, i samo u začecima mirovina
PS – br. 10., str. 11-21.

Pregovarački postupak kao postupak javne nabavke
Ugovorni organi prilikom nabavke roba, usluga i radova dužni su primjenjivati postupke nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama. U ovom radu detaljno je obrađen pregovarački postupak kao jedan od postupaka javne nabavke koji su na raspolaganju ugovornim organima kada nabavljaju robe, usluge ili radove. Razmatra se i obrađuje pregovarački postupak nabavke u njegova dva modaliteta u kojma se može primjenjivati u praksi. U prvom dijelu rada navedene su vrste postupaka definisane Zakonom o javnim nabavkama. Dalje je detaljnije definisan pregovarački postupak nabavke. Najveći dio rada posvećen je pojašnjenju pregovaračkog postupka, s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, uslovima za njihovu primjenu, kao i toku i aktivnostima koje ugovorni organi moraju poduzimati kada provode pregovarački postupak .
PS – br. 10., str. 22-29.

Šta sadrži novi Zakon o radu
U prvom dijelu članka autorica govori o naporima koji su učinjeni između socijalnih partnera da se u zakonsko regulisanje područja radnih odnosa u FBiH nastavi dalje usklađivati sa ratiiciranim konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR) i zakonodavstvom Evropske uvije. S druge strane, naglašava se značaj uključivanja socijalih partnera – sindikata i poslodavaca u proces izrade i donošenja Zakona o radu. Autorica posebno ističe važnost donošenja Zakona o radu koji je pobudio veliko interesovanje javnost i kontroverze kako sindikata tako i drugih učesnika u tom procesu. U drugom dijelu članka autorica nas upućuje na pojedine, najzanačajnije odredbe novog Zakona o radu nastojeće ih sublimirati u jednu cjelinu kako bi se uočio duh novog radnopravnog zakonodavstva i promjene koje su vezane za rad i procese radnopravnih praksi.
PS – br. 10., str. 30-34.

Zakon o radu
Razlike i nova pravna rješenja u odnosu na dosadašnji zakon o radu (II dio)
Autorica u članku analizira ključne razlike između novog Zakona o radu i dosadašnjeg zakona o radu, sa ukazivanjem na nova ili drugačija rješenja, u odnosu na novi Zakon o radu, koji je objavljen 12. 8. 2015. godine, a stupio na snagu 19. 8. 2015. Potpuna primjena ovog zakona bit će moguća nakon zaključivanja novih ili usklađivanja dosadašnjih kolektivnih ugovora, donošenja provedbenih akata koji proističu iz ovog zakona, usklađivanja pravilnika o radu i ugovora o radu, u skladu sa rokovima propisanim Zakonom.
PS – br. 10., str. 35-47.

Značajnije novine u Zakonu o radu
U članku se Zakon o radu ističe kao egzistencijalani zakon za koji je tokom njegovog donošenja bila zainteresovana najšira javnost. Od novog zakona, kao reformskog, uz donošenje drugih zakona, očekuje se otvaranje novih radnih mjesta i uopće veće zapošljavanje. Zakon o radu sadrži rješenja koja su u funkciji zaštite radnika kao slabije strane u radnom odnosu, ali i rješenja koja treba da omoguće lakše poslovanje poslodavca u tržišnim uslovima privređivanja, kao i da se otkloni svijest o poslodavcu kao eksploatatoru. Tržište rada mora se prilagoditi evropskim zahtijevima i ostvariti veća mobilnost radnika, što sve ima odraza na adekvatno zakonsko regulisanje položaja radnika i poslodavca.
PS – br. 10., str. 48-64.

Odmor i odsustva prema novom Zakonu o radu u Republici Hrvatskoj
Početkom kolovoza 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o radu, čijim su odredbama na potpuno nov način uređena mnoga pitanja vezana za radne odnose u Republici Hrvatskoj. Stoga navedenim stručnim radom detaljno pojašnjavamo zakonsko uređenje stanke, obveznih dnevnih i tjednih odmora radnika, te mogućnost uređivanja iznimaka od primjene zakonskih odredbi koje se odnose na navedena pitanja
PS – br. 10., str. 65-71.

Alternativne mjere za maloljetnike u krivičnom zakonodavstvu i praksi Bosne i Hercegovine
Do početka 2010. godine krivični postupak prema maloljetnicima u Bosni i Hercegovini bio je u okviru općih zakona koji tretiraju krivičnu oblast. Novo odvojeno maloljetničko krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine posebnu pažnju poklanja alternativnim mjerama i insistira na donošenju podzakonskih propisa koji će omogućiti njihovu primjenu. Predmet ovog članak je prikaz mjera koje predstavljaju alternative pokretanju krivičnog postupka prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela u novom maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Uz to je također sagledana implementaciju navedenih mjera u krivičnopravnoj praksi Bosne i Hercegovine.
PS – br. 10., str. 72-82.

Nadoknada parničnih troškova kod povlačenja tužbe
Predmet rada je nadoknada parničnih troškova u slučaju povlačenja tužbe. Povlačenje tužbe predstavlja dispoziciju tužitelja da na ovaj način okonča parnični postupak koji je pokrenuo. S obzirom na više mogućih načina povlačenja tužbe, postoje i različita rješenja za nadoknadu troškova te se ukazuje na koji će način sud postupiti kod različitih načina povlačenja tužbe. Može se reći da je osnovno pitanje, koje se postavlja kod nadoknade parničnih troškova, na kome je teret dokazivanja činjenice da li je udovoljeno tužbenom zahtjevu. Sudska praksa se razlikuje o ovom pitanju, iako osnovno pravilo za nadoknadu parničnih troškova ne ostavlja šire neodoumice.
PS – br. 10. str. 83-96.

Kratak prikaz evropskih legislativnih akata u oblasti besplatne pravne pomoći
Temeljno vanjskopolitičko opredjeljenje Bosne i Hercegovine jeste punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Takva orijentacija nacionalnih vlasti ukazuje na potrebu ispitivanja i preuzimanja u domaći pravni poredak evropske pravne stečevine (acquis communautaire). Pravo na pristup pravosuđu je jedno od temeljnih prirodnih i pozitivnih prava evropskog nacionalnog i nadnacionalnog zakonodavstva, a iz tog prava se izvodi pravo na besplatnu pravnu pomoć.
PS – br. 10., str. 97-103.

Socijalna politika Evropske unije: izazovi za Bosnu i Hercegovinu
Autorice analiziraju jedan segment obaveza u procesu integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koji obuhvata domen radnih i socijalnih odnosa. Da bismo mogli razumijeti koje su obaveze BiH u ovoj oblasti, prvo se u radu razmatraju sadržaj i razvoj socijalne politike EU, uz poseban osvrt na ekonomsku krizu i njen uticaj na politiku zapošljavanja kao segment socijalne politike, te tržište rada, zatim je dat opći osvrt na reguliranje radnih i socijalnih odnosa u Bosni i Hercegovini, te odnos BiH i EU. Treba podsjetiti da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije stupio na snagu, a usvojen je i niz dokumenata koji sadrže i pitanja u vezi sa reguliranjem radnih i socijalnih odnosa. Zbog toga će u posebnom dijelu rada biti detaljnije prikazan odnos BiH i Evropske unije, kako bi se dobila potpunija slika o kompleksnom i delikatnom procesu normativnog i institucionalnog prilagođavanja.
PS – br. 10., str. 104-117.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 10., str. 118-129.
Javne nabavke PS – br. 10., str. 130-135.
Kancelarijsko poslovanje PS – br. 10., str. 136-144.