Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

MODALITETI PRESTANKA OTKAZA UGOVORA O RADU U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RADU RS

MODALITETI PRESTANKA OTKAZA UGOVORA O RADU U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RADU RS

MODALITETI PRESTANKA OTKAZA UGOVORA O RADU U SKLADU

SA NOVIM ZAKONOM O RADU RS

Trebinje, 11. 11. 2016., Hotel „Leotar”
Početak seminara 9:30

 

S obzirom na mnogobrojne i složene obveze poslodavaca u vezi s otkazom ugovora o radu namjera nam je da na jednostavan i pristupačan način približimo tematiku svih načina prestanka radnog odnosa kroz dva najvažnija pravca gledanja: sa stanovišta radnog prava, i poreskih i računovodstvenih propisa i isplata vezanih za obračun doprinosa i poreza koja su utvrđena Zakonom o porezu na dobit i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Otkaz ugovora o radu je najčešći razlog za vođenje radnog spora. Budući da postoji predodžba poslodavaca da sudovi unaprijed polaze od pretpostavke da je u radnom odnosu radnik slabija strana, te su sudovi skloni odlučivanju u korist radnika. Kako bi poslodavci osigurali da odluka o otkazu bude zakonita, pravilna i održiva u sudskom sporu važno je dobro poznavati ovaj dio odredbi Zakona o radu RS. Iskustva u primjeni prethodnog Zakona o radu RS nam pokazuju da je najveći postotak presuda u korist radnika  iz formalno-pravnih razloga koji nastaju zbog nepoštovanja zakonskih procedura koje je poslodavac obavezan da provede. Pri tome potrebno je poznavati sudsku praksu u primjeni prethodnog Zakona o radu RS i postojeću praksu sudova, kako bi se prilikom odlučivanja preveniralo pobijanje odluke poslodavca pred sudom.

SADRŽAJ SEMINARA:

        1. Način i razlozi prestanka radnog odnosa

 • Aktuelnosti kod otkaza ugovora o radu i na šta poslodavci trebaju paziti kod davanja otkaza, prestanka ugovora o radu?
 • Ko odlučuje o otkazu ugovora o radu;
 • Redovni otkazi ugovora o radu: otkaz iz opravdanog razloga, otkaz zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga, otkaz zbog teže povrede radne obaveze, otkaz ugovora o radu radniku sa promjenjenom radnom sposobnosti i otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu, otkaz izabranom predstavniku radnika;
 • Sporazumni raskid ugovora o radu;
 • Praktična pitanja kod sporazumnog raskida ugovora o radu;
 • Šta su to neopravdani razlozi za otkaz?
 • Postupak prije otkazivanja;
 • Otkazni rokovi  kod otkaza poslodavca – uslovi, bolovanje i godišnji odmor;
 • Oblik i obrazloženje akta o otkazu;
 • Dostava odluke o otkazu;
 • Otpremnina;
 • Sudski raskid ugovora o radu;
 • Program rješavanja viška radnika;
 • Uloga savjeta radnika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu.
 1. Računovodstvene i poreske obaveze kod prestanka/otkaza ugovora o radu
 • Utvrđivanje visine otpremnine;
 • Utvrđivanje najmanje i najviše otpremnine;
 • Neoporezivi iznosi otpremnina;
 • Računovodstveni i poreski položaj isplate otpremnine;
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor;
 • Prava i obaveze poslodavca kod smrti radnika;
 • Poreski položaj isplata u slučaju smrti radnika i obračun doprinosa;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija troškova za otpremninu;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija za naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa;
 • Računovodstveno postupanje – rezervacija sredstava za jubilarne nagrade.
 1. Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
 • Značaj inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa;
 • Zasnivanje radnog odnosa;
 • Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa;
 • Bitni elementi Ugovora o radu i njihov pravni značaj u praksi;
 • Načini prestanka radnog odnosa;

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMJENJEN: 

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima. 

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. pravnik

Ilinka Gavrilović, dipl. ecc

Radmila Puzić, dipl. prvanik

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

125,oo KM po jednom učesniku

115,oo KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

105,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravi savjetnik“

Kotizacija uključuje:

-Troškove sudjelovanja u radu seminara;

-Materijal za pisanje;

-„Priručnik o implementaciji Zakona o radu RS sa modelima akata“

-Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;

-Certifikat o učešću na seminaru.

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:
Priručnik: „Implementacija Zakona o radu u Republici Srpskoj“ može se posebno poručiti po cijeni 58,00 KM sa PDV-om i poštarinom (u printanoj i elektronskoj formi) za one koji nemaju mogućnost da prisustvuju seminaru.

 Priručnik IMPLEMENTACIJA ZAKONA O RADU REPUBLIKE SRPSKE + CD IZDANJE

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:
Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82
Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54
E-mail: rec@rec.ba

REC d.o.o., Tabašnica 8, 71000 Sarajevo