REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK

Sarajevo, 29. 03. 2019. – Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Mostar, 02. 04. 2019. – Hotel „Mostar“

Početak svakog seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Disciplinska odgovornost je odgovornost za utvrđene povrede radne obaveze i druge povrede radne discipline za koje se u zakonski propisanom postupku izriču propisane disciplinske mjere.

Disciplinski postupak sadrži odredbe definisane/regulisane zakonom o radu, a koje su najčešče sadržane u razlozima za otkaz ugovora o radu. Situacije koje se očituju kroz disciplinski postupak su prvenstveno kada zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, kada zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene internim aktom ili ugovorom o radu, ili situacije kada zaposleni zloupotrijebi pravo na odsustvo zbog privremene spriječenosti za rad i sl.

Kada se osvrnemo na sudsku praksu postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti vodi se i nastavlja kao nezavistan bez obzira na druge postupke koji se vode protiv zaposlenog.

Sankcija u najširem smislu je pravna posljedica koja prati povredu pravnih propisa, ali ona mora biti posljednje sredstvo koje prati određeni postupak.

SADRŽAJ SEMINARA

Zakon o radu – Disciplinska odgovornost u sistemu radnih odnosa

 • Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza i radne discipline
 • Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza (lakših, težih) i discipline ponašanja učinjenih s umišljajem ili iz nehata u stanju uračunljivosti
 • Povreda radnih obaveza
 • Povreda discipline ponašanja
 • Disciplinsko djelo, subjektivni i objektivni elementi odgovornosti za postojanje disciplinskog djela (postojanje propisane radne obaveze, povreda radne discipline, povreda nastala od uračunljivog lica/radnika)
 • Vrste povreda radnih obaveza
 • Podjela i vrste disciplinskih mjera u FBiH (vanredni otkaz i pismeno upozorenje)
 • Propisivanje lakših i težih radnih obaveza Pravilnikom o radu, i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
 • Rad disciplinske komisije i sankcije

Disciplinska odgovornost namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 

 • Disciplinska odgovornost namještenika
 • Povrede službene dužnosti
 • Disciplinske mjere i disciplinske kazne
 • Disciplinski postupak
 • Izricanje disciplinskih kazni
 • Organi za vođenje disciplinskog postupka
 • Preventivna suspenzija
 • Odgovornost za materijalnu štetu
 • Kaznene odredbe

Disciplinska odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 

 • Uredba
 • Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere
 • Obim disciplinske odgovornosti i disciplinske mjere
 • Prouzrokovanje veće materijalne štete iz krajnje nepažnje ili namjerno, sankcije
 • Kršenje pravila radne discipline
 • Izricanje kaznene suspenzije sa poslova i plaće
 • Opća pravila disciplinskog postupka
 • Pravo na žalbu i zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka
 • Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje prijave
 • Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka
 • Imenovanje članova disciplinske komisije
 • Javna rasprava
 • Izuzeća člana disciplinske komisije
 • Vrste odluka disciplinske komisije
 • Pravo na izjavljivanje žalbe
 • Izvršavanje rješenja o izrečenim disciplinskim mjerama
 • Pismena opomena
 • Mjere kaznene suspenzije
 • Suspenzija disciplinskog postupka
 • Žalba na rješenje o suspenziji

Disciplinski postupak u javnim preduzećima

 • Primjena propisa (opšti i posebni propisi)
 • Primjena odredbi Zakona o radu FBiH koje se odnose na pismeno upozorenje
 • Utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika zbog teže povrede obaveza ili težeg prijestupa (obaveza poslodavca da se radnik izjasni o okolnostima koje mu se stavljaju na teret, rok za otkaz)
 • Provođenje disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenih u javnom preduzeću (lex specialis Zakon o javnim preduzećima)
 • Razrješenje zaposlenika po okončanju provedenog disciplinskog postupka propisan pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti
 • Disciplinski postupak i nedozvoljene radnje i sankcije
 • Etički kodeks javnog preduzeća
 • Odgovorna i povezana lica u disciplinskom kažnjavanju
 • Obaveza Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća
 • Dužnost Uprave za vođenje evidencije izrečene sankcije
 • Razlike u odnosu na Zakon o radu FBiH
 • Sadržaj pravilnika o disciplinskom postupku
 • Rok vođenja disciplinskog postupka
 • Sankcija
 • Prigovor na žalbu
 • Razrješenje po skraćenom postupku

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Gordana Stojaković, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

Mirela Gljiva, mr.iur.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo