REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme:

E- NABAVKE

I POSTUPAK PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Sarajevo, 16.04. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Mostar, 17.04. 2019., Hotel „Mostar“

Banja Luka, 24.04. 2019., Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Šta nam donosi Pravilnik o korištenju informacionog sistema E-nabavke? Koje su novine u funkcionalnostima portala, kako će funkcionisati elektronske nabavke i kako se za njih pripremaju ugovorni organi i ponuđači? Želimo da se svi ugovorni organi pravovremeno upozanju sa predstojećim aktivnostima, obavezama i smjernicama za jednostavniju primjenu E-nabavki. Seminar je namijenjen svim praktičarima iz oblasti javnih nabavki. Na seminaru ćemo demonstrirati novu funkcionalnost informacionog sistema koja se ogleda u elektronskim ponudama, a koja će biti operativna u 2019. godini, kao i druge funkcionalnosti koje je neophodno poznavati da bi uspješno proveli javnu nabavku ili konkurisali na istu, bilo da ste ponuđač ili ugovorni organ.

Druga tema je priprema i izrada Tenderske dokumentacije (TD), iz ugla ugovornih organa i ponuđača. Kako ugovorni organ da uradi tendersku dokumentaciju koja je u skladu sa zakonskim odredbama i koja obezbjeđuje aktivnu konkurenciju? Naravno, bit će riječi o specifikacijama roba, usluga i radova kod izrade TD, ali i o pravnoj zaštiti pred ugovornim organom i URŽ/KRŽ-om, procedurama i pravilima žalbenog postupka vezanim za tendersku dokumentaciju, najčešćim greškama koje prave ugovorni organi i ponuđači i kako ih izbjeći.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će, pored pripremljenih materijala, odgovoriti na pitanja iz područja sadržaja seminara, kao i na Vaša ostala pitanja u cilju otklanjanja dilema i problema u provođenju E-nabavki i pripreme tenderske dokumentacije.

SADRŽAJ SEMINARA:

Prijedlog Pravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke

E-Nabavke sa demonstracijom na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e-postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Zahtjev za pojašnjenje ponude
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

Postupak pripreme i izrada tenderske dokumentacije:

 • Kako definisati uslove, istaći potrebne dokaze i druge odredbe u TD – primjeri
 • Koje su smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
 • Kako izvršiti izbor najsvrsishodnijih kriterijuma za selekciju i dodjelu ugovora?
 • Pojašnjenja i izmjena tenderske dokumentacije?
 • Zašto je važno definisanje rokova isporuke/izvršenja ugovora?
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki?
 • Na šta je važno da ponuđači obrate pažnju u tenderskim dokumentacijama dok su tenderi još otvoreni?

Tehničke specifikacije kod pripreme tenderske dokumentacije

 • Priprema tehničkih specifikacija i njihova veza sa principima jednakog tretmana i nediskriminacije
 • Definisanje tehničkih specifikacija u formi izvedbenih i fukcionalnih zahtjeva
 • Upotreba ekoloških oznaka prilikom pripreme tehničkih specifikacija
 • Pravilna primjena termina ”ili ekvivalent” u pripremi tehničkih specifikacija
 • Kada se smije koristiti termin ”ili ekvivalent”?
 • Ekvivalentnost i kriteriji mjerodavni za ocjenu ekvivalentnosti
 • Ko je dužan osigurati dokaze ekvivalentnosti?

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Sarajevo i Mostar

Dario Kihli – Šef Grupe za informacione tehnologije AJN

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN

Banja Luka:

Dario Kihli – Šef Grupe za informacione tehnologije AJN

Dragana Ribić – trener za javne nabavke AJN

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30 časova

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima, ponuđačima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165,00 KM po jednom učesniku;

155,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
  • Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja
  • Brošura: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravila izrade – na CD-u)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“ za 2019. godinu: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.750 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo