Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravo i finansije 03-2019PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.


Sadržaj: Pravo i finansije 03-2019

Sadržaj: Pravo i finansije 3/2019

PRAVO

Ponuda za zaključivanje ugovora kod međunarodne prodaje robe

Mirela Gljiva, mr. iur.

Kada se osvrnemo na veliki broj razičitih teorija o predugovornoj odgovornosti dovoljan je dokaz je koliko je teško da ni jedan od postavljenih principa nije lako primjenjiv, svaki je podložan kritici, jer pregovarači nisu u ugovornom odnosu, a ni među sobom nisu u položaju trećih lica. Postaviti princip koji bi učinio stranke odgovornim za postupke u toku pregovora, i pri tom sačuvao slobodu ugovaranja može se zasnivati samo na najopštijim pravnim načelima kao što su odgovornost za krivicu, princip poštenja i savjesnosti. Niko nije obavezan da pokrene, ili nastavi pregovore, ali onaj ko ih je pokrenuo, ili nastavio, čini to prema pravilima poštenja i dobre vjere. I pri izvršenju ugovora stranke moraju poštovati ova pravna načela, s tim da je pregovarač obavezan da se ponaša korektno, vršeći radnje od kojih slobodno može da odustane. Rješenja koja sadrže odredbe Konvencije koje se odnose na zaključivanje ugovora, sadrže rezultat kompromisa između različitih pravnih sistema, predviđeno je da države potpisnice mogu u odnosu na drugi dio Konvencije staviti rezervu, i ova pitanja rješavati u domenu nacionalnog prava. Učesnici međunarodnih trgovinskih transakcija čija se sjedišta nalaze u državama ugovornicama dobili su na pravnoj sigurnosti, jer su već u momentu zaključenja ugovora mogli znati da će u slučaju spora biti primjenjene odredbe Konvencije, pod uslovom da se nisu drugačije dogovorili.str. 11 – 21.

str. 11 – 21.

Pojam i pravna priroda prava građenja

Melisa Ahmić, MA

Donošenjem Zakona o stvarnim pravima na nivou entiteta izvršena je kodifikacija stvarnog prava, uvedeni su neki novi instituti i uspostavljeno načelo superficies solo cedit. Jedna od značajnijih promjena jeste uvođenje instituta prava građenja, koje u jednu ruku predstavlja izuzetak od gore pomenutog načela ili pak odgađa njegova djejstva. Naime, pravo građenja je stvarno pravo, koje se može nasljediti, prodati ili založiti i kao takvo izjednačeno je sa nekretninom. Svome nosiocu omogućava da izgradi zgradu na tuđem zemljištu i da bude njenim vlasnikom. Tek po prestanku prava građenja uspostavlja se načelo superficies solo cedit i vlasnik nekretnine na kojoj je sagrađena zgrada postaje vlasnik zgrade, a dotadašnjem nosiocu prava građenja dužan je platiti naknadu

str. 22 – 24.

Pravni položaj savjesnog i nesavjesnog posjednika u odnosu na vlasnika stvari

Irma Šahman-Šehić, mr. iur.

U svakom konkretnom slučaju kada vlasnik neke stvari zahtijeva njeno vraćanje od osobe u čijem posjedu se stvar nalazi, ključno je utvrditi subjektivno obilježje posjeda, odnosno savjesnost ili nesavjesnost, iz čega se dalje izvode pojedina prava i obaveze, kako posjednika, tako i vlasnika stvari. U ovom radu se analizira pravni položaj savjesnog i nesavjesnog posjednika u situaciji kada je stvar vraćena vlasniku ili on zahtijeva njeno vraćanje, razmatraju se međusobna prava i obaveze posjednika i vlasnika, te se ukazuje na specifičnosti od kojih zavisi da li će se primjenjivati odredbe stvarnog ili obligacionog prava

str. 25 – 28.

RADNO PRAVO

Osvrt na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Azra Bublin, dipl. iur.

Iako nije prošlo dugo vremena od stupanja na snagu novog Zakona o radu FBiH, nedavno je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. U članku se daje pregled izmjena i dopuna Zakona o radu, s osvrtom na to da li je trebalo još za neka pitanja dati odgovarajuća rješenja

str. 29 – 33.

Disciplinski postupak u institucijama Bosne i Hercegovine

Mr. Samir Sabljica

Daju se osnovne karakteristike i značajke disciplinskog postupka koji se provodi u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedene su osnovne proceduralne odredbe samog toka disciplinskog postupka propisanog Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sa posebnim ukazivanjem na rokove koji se moraju poštivati. Date su ulazne informacije s osvrtom na pojedine detalje navedenog pravilnika na koje treba obratiti posebnu pažnju sa napomenom da važeći Pravilnik ima nekoliko pravnih praznina koje bi trebalo anulirati odgovarajućim izmjenama i dopunama. Također, na nekoliko mjesta se ukazuje na one odredbe Pravilnika koje su nejasne i nedorečene i koje bi bile predmet noveliranja

str. 34 – 40.

POREZI I FINANSIJE

Pravni aspekt kategorija finansijskog izvještaja

Prof. dr. Mehmed Jahić

Pojam kapitala danas u praksi i u teoriji, a pogotovo u navedenom žargonu očito da nije isti pojam, niti isto znači. Računovodstveni tretman kapitala je definisan u Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). Kapital je računovodstvena pozicija bilansa stanja i to u strukturi pasive bilansa (kao izvor sredstava). Ovaj pojam nam govori odakle sredstva u aktivi vuku porijeklo, ali samo ona koja pripadaju vlasnicima pravnog lica. Struktura izvora (pasiva bilansa stanja) nam dokumentuje i druge izvore sredstava (tuđe izvore) među koje ubrajamo razne vrste obaveza (prema radnicima, prema državi, prema bankama, prema dobavljačima, prema stanovništvu i sl.).

Ako uporedimo aktivu bilansa stanja sa vrijednošću kapitala i sa vrijednošću obaveza, saznat ćemo koliko je vlasnik preduzeća stvarno vlasnik, a koliko nije (tj. kolike su obaveze).

Važno je da ovo razumiju oni koji se s ovim pojmovima rjeđe susreću. Ponekad se čuje za nekoga ko je bogat da ima kapitala, ili da mu je kapital veliki jer se vide zgrade, zemljišta, mašine i sl. A mi ustvari ne znamo koliko je sve to tuđe jer ne znamo koliko je za to dužan: bankama, državi, radnicima, dobavljačima i sl. Toliko se ta kategorija stavlja u kontekst svakodnevne upotrebe da često kažemo da je zdravlje kapital, tj. zdrav čovjek je bogat, tako da i bogatstvo izjednačimo sa kapitalom, ne pitajući se o činjenici da riječ kapital traži i drugi pojam a to je vrijednost.

str. 41 – 51.

Novine koje donosi Zakon o porezu na promet nekretnina u Kantonu Sarajevo i njegovi nedostaci

Enisa Šero-Smailji, dipl. iur.

U Kantonu Sarajevo od početka ove godine u primjeni je novi Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone. U odnosu na raniji, novi zakon donosi niz izmjena kako materijalne, tako i tehničke prirode. U ovom tekstu izvršena je analiza novog propisa, evidentirane su izvjesne nedorečenosti i nejasnoće u njegovim odredbama, te se pokušalo predvidjeti koje odredbe mogu izroditi dileme prilikom njihove primjene. Svaki propis treba da bude u dovoljnoj mjeri fleksibilan da bi se pod njega mogle podvesti sve pojavnosti u praksi, ali i dovoljno regulatoran da ne ostavi prostora za manipulacije i zloupotrebu prava. Da li se to postiglo s ovim novim zakonom, odnosno da li su građani Kantona Sarajevo dobili pravedan, koristan, jednostavan i provodiv zakon?

str. 52 – 63.

Porezi na imovinu u EU, BiH i zemljama regiona

Doc. dr. sc. Mirza Čaušević

U kontekstu determinisanja karaktera i oblika poreza na imovinu, u članku se naglašava važnost komparativne analize pitanja oporezivanja imovine u EU, BiH i zemljama regiona. Dakle, na temelju definisanja samog poreza na imovinu i njegovih vrsta nastoje se diferencirati različiti pristupi pri oporezivanju, sa ciljem postizanja konačne koordinacije poreza u EU. Sa druge strane, nastoji se prikazati poresko-pravnu utemeljenost poreza na imovinu u BiH, uz naznaku da zemlje regiona moraju uskladiti svoje poresko pravo sa primarnim i sekundarnim zakonodavstvom EU. Dakle, članak prezentira pregled utemeljenih učinaka poreza na imovinu, te trenutnu situaciju za zemlje EU, BiH i regije, uz obaveznu analizu poreskih sistema na načelima pravednosti i efikasnosti

str. 64 – 72.

Uvod u internu reviziju, definicija i principi

Dr. sc. Mirna Pajević

Uloga interne revizije je osigurati nezavisno uvjerenje da su procesi upravljanja i nadzora nad rizicima kompanije efikasni, te da je sistem internih kontrola učinkovit. Interni revizori doprinose razvoju odgovarajućih kontrola unutar kompanija, kao dijela šire strategije rizika i pružaju uvjeravanja o pouzdanosti kontrola. Interni revizori imaju profesionalnu obavezu da osiguraju nepristrasan i objektivan pregled, te isti trebaju biti nezavisni od poslovnih procesa koje procjenjuju i izvještavati prema najvišem nivou kompanije. Da bi bili učinkoviti, potrebno je da interni revizori budu kvalifikovani, vješti i iskusni, te obavljaju svoj posao u skladu sa Kodeksom etike i Međunarodnim standardima interne revizije. Interni revizori se bave pitanjima koji su izuzetno značajni za opstanak i prosperitet bilo koje kompanije. Za razliku od eksternih revizora, interni revizori se bave i pitanjima koji se ne tiču samo finansijskih rizika i izvještaja nego se tiču tematike kao što je reputacija kompanije, rast i razvoj, utjecaj okruženja, upravljanje procesima i rizicima, kao i način na koji kompanije tretiraju svoje zaposlenike.

Uloga interne revizije je i pružanje usluga savjetovanja u dijelu dizajniranja procesa i sistema unutar kompanija, da bi se osiguralo da kompanije posluju u skladu sa standardima i dobrim praksama poslovanja. Interni revizori stoga imaju savjetodavnu ulogu sa ciljem unaprjeđenja sistema i procesa unutar kompanija. Općenito, interni revizori pomažu kompaniji u ostvarivanju ciljeva kako na strateškom tako i na operativnom nivou, kombinacijom osiguranja kvaliteta i savjetovanja

str. 73 – 80.

JAVNE NABAVKE

Primjena ekonomski najpovoljnije ponude na primjeru nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja

Mr. Admir Bašić, dipl. oecc

Javna nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja, kao i drugih sličnih usluga sa standardizovanim cijenama i kvalitetom, praktično je nemoguća uz primjenu kriterija najniže cijene. Ugovorni organi su primijenili kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i dobili brojne ponude s istim cijenama i brojem bodova i ponude koje su kreirane nauštrb kvaliteta usluge. Predstavit ćemo jedan od mogućih modela pripreme tenderske dokumentacije s uputstvom kako kreirati kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, izbora kriterija za ocjenu ponuda, njihovo vrednovanje i izbora formula za ocjenu ponuda

str. 81 – 87.

Izvodi iz rješenja Ureda/Kancelarije za razmatranje žalbi

Pripremila: Ivana Grgić, dipl. oec.

U ovom broju časopisa „Pravo i finansije“ dat je pregled prakse i izvodi iz obrazloženja Ureda / Kancelarije za razmatranje žalbi po pitanjima:

  1. Dokazivanja kvalifikacije grupe ponuđača,
  2. Sastavljanja obrasca za cijenu ponude, kada se ocjenjuju i operativni troškovi,
  3. Upotrebe faksimila u ponudama,
  4. Primjene žalbenih rokova iz člana 101. stav (1) tačka a) i b) Zakona o javnim nabavkama.

str. 88 – 90.

SAVJETODAVNI SERVI

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke

str. 91 – 103.

Radni odnosi u FBiH

str. 104 – 115.

Radni odnosi u RS

str. 116 – 120.

Porezi i finansije

str. 121 – 133.

Info stranica

str. 134 – 144.