IMOVINSKO PRAVO

IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI

NAJČEŠĆA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE

PRAKTIČNO POSTUPANJE

KONKRETNI PRIMJERI IZ PRAKSE

 


Interaktivni seminar:

29. 03. 2023. 09:30h
Hotel Hollywood icon-briefcase Sarajevo

U svakoj nacionalnoj ekonomiji nekretnine predstavljaju posebno važan privredni resurs. Stoga je fokus procesa transformacije vlasničkih odnosa na nekretninama. Ovaj proces u BiH nije okončan ni nakon nešto više od 30 godina od donošenja Amandmana na Ustav SR BiH koji su inicirali ovaj proces.

Zakon o stvarnim pravima koji je trebao dovesti do okončanja ovog postupka, samo je ukazao na sve neriješene probleme prethodnog i post-dejtonskog uređenja koji su prepreka okončanju ovog procesa (neriješena denacionalizacija, zabrana raspolaganja određenim nekretninama u državnom vlasništvu, pitanje raspodjele državnog vlasništva između različitih nivoa vlasti itd.). Ovim pitanjima,  odnosno problemima, kao i konkretizaciji rješenja kroz iskustva i postupanje na konkretnim predmetima i primjerima iz prakse, posvećen je prvi dio seminara.

Međutim, pored problema uzrokovanih prošlim stanjem, pravni režim nekretnina treba biti preispitan i u kontekstu njegove usklađenosti sa novim izazovima, čemu je posvećen drugi dio seminara.  Novi razvoj ovdje donosi nove impulse i pitanja. U komparativnom pravu, ali sve više i u BiH se postavlja pitanje pravnog statusa zemljišta, izgradnje elektro-energetskih potencijala do uređaja za proizvodnju obnovljivih izvora energije i njihovog finansiranja i to na razlicitim kategorijama nekretnina i sa različitog aspekta u odnosu na učesnike ovakvih procesa ( lokalne zajednice, drugostepene organe, sudove, advokate, notare, banke itd.), te je ovo dobra prilika da na pitanja učesnika postupaka u imovinskom pravu isti dobiju konkretan odgovor.

Cilj nam je da na ovom  seminaru obradimo i jedan uvijek aktuelan i primjenjiv praktičan dio imovinskog prava koji se neposredno tiče :

 • Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima i Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, Eksproprijaciji, Zakonu o zemljišnim knjigama i Zakonu o premjeru i katastru zemljišta / nekretnina

Praktični problemi sa kojima se susreću nosioci takvih aktivnosti, kao i način rješavanja, imaju veliki značaj za pravnu sigurnost i vladavinu prava, kada se imaju u vidu javni interes sa jedne i pravo na imovinu sa druge strane, sve u okviru odredaba Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, Zakona o stvarnim pravima FBiH, Zakona o eksproprijaciji. Zakon o zemljišnim knjigama i drugih imovinskih propisa. Poseban problem u ovom kontekstu je notorna neusklađenost javnih evidencija o nekretninama i veliki broj faktičkih neevidentiranih promjena vlasničkih odnosa na terenu. To je sigurno generator neizvjesnosti i nepresušan izvor praktičnih problema koji, u pravilu, vode ka produženju trajanja postupka, ali u ugrožavanju vlsničkih prava. Sa druge strane, navedeno predstavlja i jedan izazov za usvajanje praktičnih rješenja, naravno sve u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i standardima.

Pozivamo Vas da se uključite u rad našeg seminara na kojem će predavači (koji su između ostalog i stručnjaci za imovinsko-pravih odnose na nivou lokalnih zajednica u Federaciji BiH.

Napomena: Zbog složenosti teme seminara, odgovore na Vaša pitanja predavači gospodin Jasmin Voloder i gđa. Nizama Mališević će odgovarati isključivo usmeno  tokom seminara.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima i Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom

 • Državna imovina – pojam;
 • Opća, javna dobra i dobra od općeg interesa – pojam, rješenja;
 • Raspolaganje imovinom subjekata javnog prava;
 • Primjena Zakona o građevinskom zemljištu;
 • Postupanje JLS u postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata.
Pitanja i odgovori


Eksproprijacija

 • Najčešća pitanja postupka eksproprijacije;
 • Odnos učesnika postupka – korisnici eksproprijacije – organ uprave – raniji vlasnik – sporedni učesnici ( Banke, organi starateljstva, upisani tereti);
 • Javni interes- opća, javna i dobra od općeg interesa;
 • Eksproprijacija i državna imovina;
 • Eksproprijacija i upisane hipoteke – odnos i prava hipotekarnih povjerilaca u postupku eksproprijacije ( Poreska uprava, Banke, treća lica);
 • Sporazumno sticanje;
 • Javni oglas;
 • Prijedlog za eksproprijaciju;
 • Čl. 11. ZE;
 • Procjena vrijednosti;
 • Sporazum o naknadi;
 • Praktično postupanje organa uprave;
 • Primjeri iz prakse.
Pitanja i odgovori

 

Zakon o zemljišnim knjigama

 • Sastavljanje isprava – advokati i/ili notari;
 • Ovjera potpisa od strane suda;
 • Problemi prilikom upisa prava u zemljišnu knjigu;
 • Etažna svojina i parcelacija zemljišta;
 • Nepokretnosti upisane u KPU i upis istih u ZK;
 • Amortizacija i brisanje upisane hipoteke;
 • Uspostava novog zemljišnoknjižnog uloška (Harmonizacija);
 • Prekid postupka uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška
 • Odbijanje upisa;
 • Praktični primjeri iz prakse.
Pitanja i odgovori

 

Zakon o premjeru i katastru zemljišta / nekretnina

 • Razlika između katastra zemljišta i katastra nekretnina;
 • Odnos između zemljišne knjige i katastra;
 • Pravilnik o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina;
 • Upis u katastar – postupak, isprave;
 • Problemi iz prakse;
 • Način rješavanja;
 • Neujednačena praksa;
 • Posjed;
 • Odluke sudova;
 • Obnova premjera;
 • Projekat registracije nekretnina;
 • Tehničke promjene na nekretninama.

 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

mr. iur. Jasmin Voloder,
mr. Nizama Mališević

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi na svim nivoima vlasti,
 • pravnicima,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama nadležnim za imovinsko-pravne poslove i katastar,
 • državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • zaposlenicima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.992 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo