INSPEKCIJSKI NADZOR I

SUDSKO PREISPITIVANJE ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU

 


Savjetovanje:

09:30h
Sarajevo 24. 06. 2022. icon-briefcase Hotel “Hollywood”

Radno-pravna zaštita

Radno-pravna zaštita odvija se kroz dva oblika: interna i eksterna, odnosno, kao postupak koji provodi poslodavac – donošenjem odgovarajućih pojedinačnih pravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa, i kao postupak pred trećim nepristrasnim organima – sudom ili alternativnim organima (mirno rješavanje radnih sporova – ako su se strane tako sporazumjele). Kada je riječ o inspekcijskom nadzoru prevashodno je u pitanje „zaštita zakonitosti“ od strane države. Iz tih razloga veoma je važno da inspekciju rada ne posmatramo u kontekstu zaštite prava radnika već primjene Zakona o radu ili pravilnika o radu kod poslodavca. Iz tih razloga u savjetovanje smo uključili inspektora rada.

Građanski parnični postupak

Opće pravilo građanskog parničnog postupka, primjenom čijih pravila naši sudovi odlučuju o zakonitosti otkaza, nalaže da je teret dokazivanja na tužiocu. Imajući u vidu to pravilo, radnik u sudskom sporu, u kojem tvrdi da je njegov otkaz nezakonit mora dokazati osnovanost svojih tvrdnji. To ima za posljedicu da se radnici kao tužioci suočavaju sa značajnim poteškoćama jer im, u pravilu, nedostaju saznanja o određenim odlučujućim činjenicama. Dosadašnja sudska praksa je pokazala da sudovi, u nemalom broju slučajeva, donose presude iz formalno-pravnih razloga, tj. kada su proceduralni razlozi otkaza ugovora o radu upitni.

Cilj savjetovanja

Ovo savjetovanje ima za cilj da, kroz praktične primjere inspektora rada, sudije i neovisnog eksperta za radno pravo, pruži poslodavcima i radnicima odgovore i savjete kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

Pozivamo vas da se prijavite na naše savjetovanje i pokušate proširiti svoja znanja i iskustva iz oblasti radnopravnih odnosa. Predavači će pripremiti prezentacije ali će težište savjetovanja biti na pitanjima i komentarima učesnika.


 

SADRŽAJ SAVJETOVANJA:

 

Inspekcijski nadzor:

Zasnivanje radnog odnosa

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
 • Primjena najpovoljnijeg prava;
 • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
 • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
 • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (“Službene novine FBiH” broj 13/19, 19/21 i 53/21);
 • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 19/21 i 10/22);
 • Mogućnost ugovaranja probnog rada;

Zaključivanje ugovora o radu i vrste ugovora

 • Ugovori sa zasnivanjem radnog odnosa;
 • Ugovori bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
 • Angažman radnika putem studentskih servisa;
 • Ugovor o poslovnoj saradnji u svrhu angažovanja radnika;
 • Obavezni elementi zaključenog ugovora o radu;
 • Prijem pripravnika;
 • Prijem volontera;

Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva

 • Prekovremeni rad;
 • Preraspodjela radnog vremena;
 • Rad na dan sedmičnog odmora;
 • Sticanje prava na godišnji odmor i način korištenja istog;
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba;

Prava i obaveze radnika

 • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
 • Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti;
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti;
 • Pravo na povećanu plaću;
 • Zaštita plaće i naknade plaće;
 • Prisilna obustava plaće i naknade plaće;
 • Utvrđivanje lakših i težih povreda radne obaveze;
 • Disciplinski postupak;

Obaveze poslodavaca

 • Otpremnina;
 • Obaveza donošenja Pravilnika o radu;
 • Obaveza konsultiranja Vijeća zaposlenika/sindikata;


Sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu

 • Forma otkaza ugovora o radu
 • Otkazni rok, trajanje i obaveza poštovanja otkaznog roka
 • Otpremnina
 • Opravdani i neopravdani razlozi za otkaz
 • Pravo radnika na iznošenje odbrane
 • Konsultacije sa vijećem zaposlenika i sindikatom
 • Pravo na naknadu plate u slučaju nezakonitog otkaza
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga većem broju radnika
 • Otkaz ugovora o radu radniku koji nije u mogućnosti da izvršava svoje radne obaveze
 • Otkaz ugovora o radu radniku zbog povrede radnih obaveza / skrivljenog ponašanja radnika (lakše i teže povrede radne obaveze)
 • Otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Sudska ocjena zakonitosti odluke o otkazu i postupka otkazivanja ugovora o radu u radnim sporovima
 • Pregled sudske prakse u pojedinačnim slučajevima otkazivanja ugovora o radu
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Zlatan Kišić, dipl. iur. – inspektor rada
Dušan Đuričić, dipl. iur. – sudija

Jusuf Brkić,
dipl. iur. – REC d.o.o.

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
  • Priručnik: Pitanja i odgovori iz radnih odnos a u FBiH iz 2021. godine, I DIO, na CD-u, obim 250 str.
  • Prezentacije sa seminara / webinara
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na savjetovanju

PRIJAVA NA SAVJETOVANJE:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.304 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu


REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo