IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

 • Ocjenjivanje ponuda, priprema ponuda, kompletna procedura isključivanja ponuđača iz učešća u postupku nabavke na period od 12 mjeseci

 

 • Pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora sa posebnim osvrtom na potkriterije

 

 • Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke

 

 • Analiza nove prakse URŽ-a, presuda Suda BiH, stavova AJN nabavke od izmjena i dopuna ZJN, postupak pravne zaštite

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 12. 7. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 13. 7. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Banja Luka 14. 7. 2023. Hotel “Bosna”

Prvi dio seminara

REC DOO organizuje seminar sredinom jula prije nastupajućih godišnjih odmora, a kako bi bile obrađene teme koje su trenutno najaktuelnije. Obzirom da veliki broj zahtjeva za mišljenje pristiže u naš savjetodavni servis vezano za pripremu i ocjenjivanje ponuda, Prvi modul će između ostalog obuhvatiti temu ocjenjivanja ponuda i pripreme istih, što je od koristi kako za Ugovorne organe, tako i za ponuđače. Obzirom da se javila velika polemika u vezi sa isključivanjem ponuđača na period od 12 mjeseci, posebna pažnja će biti posvećena ovoj tematici i kompletnoj proceduri u vezi iste.

 

Drugi dio seminara

Drugi modul će obuhvatiti tematiku koja se odnosi na pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora u tenderskim dokumentacijama, sa detaljnim objašnjenjem za koje postupke se koji kriterij može odabrati, sa akcentom na utvrđivanje i metodologiju vrednovanja potkriterija, kako se ne bi izvršila eventualna diskriminacija određenih ponuđača. Podrobno će biti razjašnjeni potkriteriji unutar ekonomski najpovoljnije ponude.

 

Treći dio seminara

U Trećem modulu će biti više riječi o razlozima za poništavanje i otkazivanje postupaka javnih nabavki od strane Ugovornih organa. Analizirati će se situacije u kojima je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke, njegovo obligatorno postupanje nakon poništenja postupka, akti koje mora donositi, ali i razlozi zbog kojih Ugovorni organ može otkazati jedan postupak javne nabavke. Distinkcija između poništenja i otkazivanja postupka će biti decidno prezentirana.

 

Četvrti dio seminara

Na kraju, seminar će se završiti četvrtim modulom koji će obraditi novu praksu URŽ-a, Suda BiH kao i stavove Agencije za javne nabavke, kao i postupak pravne zaštite. Imajući u vidu da je velika zainteresiranost za novijom praksom URŽ-a od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, pregled najbitnijih Rješenja će biti prikazan, ali i presuda Suda BiH, kao i stavovi Agencije za javne nabavke koje objavljuje. Sve navedeno će biti obrađeno u korelaciji sa postupkom pravne zaštite.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:


Modul I – Ocjenjivanje ponuda, priprema ponuda, kompletna procedura isključivanja ponuđača iz učešća u postupku nabavke na period od 12 mjeseci

 

Ocjena ponuda

 • Koje obaveze ima Komisija prilikom ocjene ponuda?
 • Šta mora sadržavati zapisnik o ocjeni ponuda?
 • Da li se zakašnjele ponude tretiraju kao neprihvaljive / nepravilne ili se ne uzimaju na razmatranje?
 • Distinkcija između nepravilne, neprihvatljive i odbačene ponude koju nudi sistem e-nabavke?
 • Ukoliko je ponuda nepravilna i neprihvatljiva, da li se kao takva može označiti u sistem?
 • U kojim slučajevima zahtijevati pojašnjenje neprirodno niske cijene?
 • U kojim slučajevima zahtijevati saglasnost za ispravku računske greške i daljnje postupanje Komisije?
 • Kada tražiti pojašnjenje dokumenata iz članova 45—51. ZJN, kako cijeniti dostavljeno pojašnjenje ponuđača?

Priprema ponuda

 • Da li ponuđač mora dostavite sve Anekse koji su dijelovi tenderske dokumentacije?
 • Da li ponuđač mora parafirati i numerisati sve stranice?
 • Šta se smatra manjim odstupanjem, te kako isto tretirati kod ponuda ponuđača?
 • Šta se smatra pod čvrstim uvezom ponude?
 • Da li ponuđač dostavlja sve izjave propisane tenderskom dokumentacijom, ukoliko se iz drugih traženih dokumenata nalaze informacije koje se zahtijevaju u dodatnim izjavama?
 • Najčešće greške prilikom spremanja ponuda?

Isključivanje ponuđača

 • Procedura isključivanja ponuđača iz daljnjih postupaka?
 • Razlozi za isključivanje ponuđača?
 • Ko je nadležan organ propisan Zakonom?
 • Da li se ponuđač isključulje iz svih postupaka kod Ug. Organa ili za konkretan predmet nabavke?
 • Da li se ponuđač isključuje iz postupaka javnih nabavki kod jednog Ug. Organa ili kod svih?
 • Od kada se računa rok od 12 mjeseci?
 • Ponuđač koji odbija potpisati ugovor, da li se može isključiti?
 • Ponuđač koji neosnovano raskine ugovor, da li se može isključiti iz daljnjih postupaka kod Ug. Organa?
Pitanja i odgovori

 

MODUL II – Pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora sa posebnim osvrtom na potkriterije

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Da li kod ekonomski najpovoljnije ponude, poktriterij mora biti i cijena?
 • Na koji način utvrditi sve potkriterije?
 • Koji potkriteriji postoje, da li je dozvoljeno propisati više od 2 potkriterija?
 • Kako propisati potkriterije, a da pri tome nije izvršena “nenamjerna” diskriminacija?
 • Da li se može propisati bilo koji potkriterij, koji nije decidno propisan Zakonom o javnim nabavkama?
 • Čime se voditi prilikom kreiranja metodologije vrednovanja potkriterija?
 • U slučaju jednakih bodova nakon evaluacije ponuda kod kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, kako postupa Ug. Organ?
 • Da li kvalifikacijski uslovi mogu biti potkriteriji?

Kriteriji za dodjelu ugovora

 • Koji kriteriji za dodjelu ugovora se primjenjuju?
 • Na koji način se određuje kriterij za dodjelu ugovora?
 • Da li se u svim postupcima može primijeniti bilo koji kriterij za dodjelu ugovora?

E-aukcija

 • Da li se u svim postupcima može predvidjeti održavanje E-aukcije?
 • Šta se sve smatra pod intelektualnim radom i kako utvrditi / procijeniti da je riječ o istom u predmetu nabavke?
 • U slučaju pogrešnog unosa ponuđenih cijena u sistem e-nabavke, da li Ug. Organ može navedenu grešku ispraviti?
 • U slučaju da niko od ponuđača ne licitira na e-aukciji, šta radi Ugovorni organ?
 • Ukoliko ponuđači imaju identične cijene prilikom zakazivanja e-aukcije i ne snize svoje cijene na istoj, kako će Ugovorni organ okončati postupak javne nabavke?
 • U kojim slučajevima je dozvoljeno otkazivanje / prolongiranje e-aukcije?
 • Ukoliko je e-aukcija zakazana na dan vjerskog praznika gdje ponuđači imaju sjedište, a kod Ugovornog organa je pretežno radni dan, da li se može zahijevati prolongiranje e-aukcije?
 • Ukoliko ponuđači greškom u sistemu e-nabavke snize svoju cijenu neplanirano nisko -pogrešnim unosom (greška “tehničke prirode”), te odbiju potpisati ugovor, da li se garancija za ozbiljnost ponude može aktivirati ukoliko ponuđač tvrdi da se desila greška tehničke prirode?
 • Ukoliko prilikom održavanja e-aukcije, učesnik / ponuđač iznenadno ostane bez struje, odnosno mogućnosti nastavka e-aukcije, kakve su pravne posljedice?
 • Ukoliko ponuđač snizi svoje cijenu na “banalan” iznos od npr. 10 KM, da li Ugovorni organ istog može sankcionisati, jer odbija potpisati ugovor?
 • Da li se može predvidjeti održavanje E-aukcije, ukoliko je nekim drugim materijalnopravnim propisom / aktom propisana najniža cijena koja se može ponuditi?
Pitanja i odgovori

 

MODUL III – Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke

Poništavanje postupka

 • Koji su to razlozi za poništavanje postupka javne nabavke?
 • U slučaju poništavanja postupka, koje obaveze ima Ug. Organ?
 • Koje elemente Odluka o poništenju mora imati i gdje se objavljuje?
 • Obavještavanje o poništavanju postupka javne nabavke;

Otkazivanje postupka

 • Šta podrazumijeva otkazivanje postupka i koje su pravne posljedice?
 • Razlika između poništavanja i otkazivanja postupka javne nabavke?
 • Šta podrazumijevaju dokazani razlozi koji su izvan kontrola Ug. Organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke?
Pitanja i odgovori

 

Modul IV– Analiza nove prakse URŽ-a, presuda Suda BiH, stavova AJN nabavke od izmjena i dopuna ZJN, postupak pravne zaštite

 

Pravna zaštita

 • Stranke u postupku;
 • Aktivna legitimacija – ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe?
 • Rokovi i način izjavljivanja žalbe?
 • Postupak ugovornog organa po žalbi;
 • Obavještenje učesnika o uloženoj žalbi
 • Koje su apsolutno bitne povrede zbog kojih URŽ/KRŽ može da poništi postupak nabavke djelimično ili u cjelosti;
 • Sadržaj žalbe;

Praksa URŽ-a

 • Analiza najznačajnijih novih rješenja / prakse URŽ-a od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Da li je URŽ u svojoj praksi od primjene izmjena i dopuna ZJN donio neka nova Rješenja koja su u suprotnosti sa Rješenjima donesenim prije stupanja na snagu izmjena i dopuna?
 • Da li je URŽ donio rješenja u vezi sa ponudama čije cijene su preko procijenjene vrijednosti?
 • Da li URŽ ima nova /dodatna ovlaštenja od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Rok u kojem URŽ rješava žalbe?
 • Kako postupiti u slučaju “šutnje” URŽ na uloženu žalbu?

Sud BiH

 • Najnaznačajnije presude suda BiH od izmjena i dopuna ZJN?
 • Da li je ustanovljena bila koja novina za postupanje Suda BiH u Upravnim sporovima?
 • Koji je rok za donošenje presude Suda BiH?
 • Ukoliko sud ne riješi Upravni spor u propisanom roku, šta dalje učiniti?
 • Kako Ug. Organ postupa u slučaju donošenja Presude suda BiH kojom se tužba tužitelja uvažava?

Stavovi AJN

 • Najznačajniji stavovi AJN od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Stavovi AJN koji su preinačeni u praksi, razlozi za takvo postupanje?
 • Da li su stavovi AJN obavezujući za Ug.organe?
 • Ukoliko Ug. Organi u praksi postupaju suprotno od objavljenih stavova AJN, da li mogu biti sankcionisani?
 • Da li u postupku pravne zaštite se Ug. Organi i ponuđači mogu pozivati na stavove AJN?
 • Da li URŽ ili Sud BiH uvažava stavove AJN, da li su obavezujući za iste?
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Mostar

Sarajevo

Banja Luka

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Ivana Grgić

Dragana Kovačević


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 14:00 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

140 KM po jednom učesniku sa materijalom;
130 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
120 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom;

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Autor: Ervin Kreševljaković, Format B5, tvrdi povez, str. 208.)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.623 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

 • „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez – 30 KM sa PDV-om
 • „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara  50 KM sa PDV-om)
 • Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. –  40 KM) – na CD;
 • Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta)30 KM sa PDV-om – na CD;
 • TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama 30 KM sa PDV-om, na CD;
 • Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1)80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo