IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

JAVNE NABAVKE

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Bihać 13. 3. 2023. Hotel “Emporium”
icon-briefcase Sarajevo 14. 3. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Tuzla 15. 3. 2023. Hotel “Salis”
icon-briefcase BanjaLuka 16. 3. 2023. Hotel “Bosna”
icon-briefcase Mostar 17. 3. 2023. Hotel “Mostar”

Program edukacije

Želimo Vas obavjestiti da smo kreirali Program edukacije iz oblasti javnih nabavki za naredna četiri mjeseca (mart – april – maj – juni) sa ciljem da kroz, neku vrstu, „naprednih“ seminara ponudimo učesnicima kontinuirani sadržaj koji će im omogućiti uvid u cjelinu sistema javnih nabavki (tzv. „stari“ i „novi“ Zakon), odnosno Zakon o javnim nabavkama u cjelini sa važećim podzakonskim aktima. Do sada su seminari, na neki način, bili fokusirani na „izmjene i dopune“. Sa ovim pristupom, u prvom redu, seminari ciljaju na Službenike za javne nabavke u ugovornim organima, stručne saradnike kod ponuđača, članove komisija za javne nabavke, kao i one stručne saradnike u ugovornim organima koji imaju namjeru da steknu zvanje Službenika za javne nabavke. Potpuno svjesni različite pozicije i uloge koju imaju ugovorni organi i ponuđači u postupcima javnih nabavki i realizaciji krajnje svrhe kroz ugovore o javnim nabavkama ne mislimo da je dobro razdvajanje programa edukacije namjenjene samo jednim ili samo drugima.

 

Komentar Zakona i priručnik

Pored Programa edukacije pripremili smo i štampali Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i Priručnik o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. U pripremi je knjiga Ugovori u javnim nabavkama sa pratećim modelima ugovora kao jednom od najinteresantijih instituta u Zakonu o javnim nabavkama. Također, kreirali smo novi Portal pitanja i odgovora (elektronska baza REC-ko) koju nudimo na godišnju pretplatu svim zainteresovanim pojedincima i kolektivima koji mogu, na dnevnoj bazi, pratiti najaktuelnije odgovore na pitanja i pobleme iz javnih nabavki. Također, u časopisu „Pravo i finansije“, obradit ćemo tokom ove godine sve institute iz javnih nabavki i na taj način zaokružiti, na cjelovit način, naš pristup sistemu javnih nabavki na najbolji način i u interesu sadašnjih i budućih korisnika naših usluga.

 

Tri modula

Prvi seminar kreirali smo sa slijedeća tri modula: Prvi Modul posvećen je principima javnih nabavki, službeniku za javne nabavke, pravilniku o javnim nabavkama, planiranje i izuzeća u primjeni Zakona. Drugi Modul posvećen je formiranju i radu komisije za javne nabavke, vrijednosnim razredima, pokretanje postupka javne nabavke i rokovima. Treći modul posećen je postupcima u javnim nabavkama. Mišljenja smo da će svi potencijalni učesnici, u ovom pristupu, pronaći vlastitu dobrobit jer će sve teme biti obrađene „po dubini“ i podrazumjevaju važeće obradbe zakonskih instituta, podzakonskih akta za pojedine teme u okviru modula kao i stavove i mišljenja Agencije za javne nabavke. Imajući sve to u vidu, pozivamo Vas da se uključite u naš Program edukacije u skladu sa Vašim interesom. Mi ćemo pokušati da na profesionalna i stručan način zadovoljimo Vaše potrebe.SADRŽAJ SEMINARA:


MODUL I (Principi, službenik, interna akta, planiranje, izuzeća)
 • Opšti principi javnih nabavki;
 • Ugovorni organ, sektorski ugovorni organ;
 • Službenik za javne nabavke i interni akt (Pravilnik) ugovornog organa o javnim nabavkama;
 • Planiranje (Plan) javnih nabavki;
 • Prethodna provjera tržišta;
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama;
 • Dodjela ugovora o uslugama – Aneks II Zakona;
Pitanja i odgovori

 

MODUL II (Komisija, vrijednosni razredi, pokretanje postupka, rokovi)
 • Uspostavljenje i rad komisije za javne nabavke;
 • Provođenje postupka zajedničke nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa;
 • Vrijednosni razredi i procjenjena vrijednost nabavke;
 • Uslovi za početak postupka javne nabavke. Odluka/e o pokretanju postupka nabavke;
 • Obavještenje o nabavci, prethodno informacijsko obavještenje;
 • Rokovi u postupcima javne nabavke:
Pitanja i odgovori

 

MODUL III (Postupci javne nabavke)
 • Otvoreni postupak;
 • Ograničeni postupak;
 • Pregovarački postupak s objavom obavještenja (uslovi za primjenu);
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja (uslovi i posebni uslovi za primjenu);
 • Konkurs za izradu idejnog rješenja;
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Bihać

Sarajevo

Tuzla

Banja Luka

Mostar

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Amir Rahmanović

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Samir Buljina


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“.
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

195 KM po jednom učesniku sa materijalom;
185 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
175 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara i webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara i webinara
 • Seminarski materijal:
  – Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str.
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

• „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez – 30 KM sa PDV-om 

• „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)

• Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. – 40 KM)

• Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om i poštarinom.

 

 

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo