NAKNADA ŠTETE

UGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

UGOVOR O DJELU U RADNIM ODNOSIMA

 


Interaktivni seminar:

18. 05. 2023. 09:30h
Hotel “Hollywood” icon-briefcase Sarajevo

Prvi dio seminara

Šteta kao izvor obligacija u današnjem vremenu, usljed ubrzanog industrijskog i tehnološkog razvoja, sve više dobiva na značaju te kao takva izaziva i najviše sporova pred sudovima. Klasikovanje štete ima ne samo teorijski značaj, već važne i praktične posljedice. Na seminaru ćete moći dobiti informacije o vrstama odgovornosti za štetu te na koji način postaviti tužbeni zahjtev u slučaju naknade štete. Bitan pojam u naknadi štete jeste i odgovornost prodavca koje ima u slučaju materijalnih nedostataka na stvarima koje je stavio u promet. U praksi se često postavlja pitanje odgovornost poslodavca za štetu koju učini radnik, ali i odgovornost radnika za štetu koju učini trećim licima. U svakom konkretnom slučaju potrebno je napraviti analizu slučaja te utvrditi odgovornost takvih lica. Međutim, u određenim situacijama lice koje je učinilo štetu se može osloboditi od obaveze naknkade štete. Sve navedene primjere ćete moći poslušati na našem seminaru od vrhunskih stručnjaka u ovoj oblasti.

 

Drugi dio seminara

U drugom dijelu seminara ćete moći čuti kakve su obaveze ali i posljedice neispunjenja ugovore obaveze. Bitno je naglasiti da se uslovi za odmjeravanje naknade materijalne i nematerijalne štete bitno razlikuju. Objektivizacija kriterija koje treba primijeniti prilikom utvđivanja i određivanja visine, a zatim i subjekata koji imaju pravo na navedenu naknadu. Krivica povjerioca je jedan od uvjeta za naplatu štete, te ćete imati priliku da poslušate u kojim situacijama i na koji način se utvrđuje krivica poslodavca.

 

Treći dio seminara

Treći dio seminara se oslanja na Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o radu. Svjedoci smo da se u praksi sve više koristi Ugovor o djelu u dijelu radnih odnosa kako u privatnom ali sve više i u javnom sektoru. Napominjemo da u posljednje vrijeme Poreska uprava sve više tretira poslodavce koji zaključuju Ugovor o djelu na nezakonit način te za navedeni period obračunava pune poreze i doprinose na takve ugovore. Zbog navedene probelmatike na seminaru ćete imati priliku čuti na koji način angažirati radnike koji su Vam potrebni na kraći vremenski period kako bi se izbjegla zloupotreba zaključivanja Ugovora o djelu koji je vrsta obligacionog ugovora ne ugovora iz radnih odnosa.

Ovaj seminar ima za cilj i da kroz praktične odgovore, pruži pomoć kako da postupe u konkretnim situacijama sa namjerom da izbjegnu nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

MODUL I: Naknada štete

 • Uopće o naknadi štete
 • Obična šteta
 • Izmakla dobit
 • Vrste odgovornosti za štetu
  • Subjektivna i objektivna odgovornost za štetu
  • Odgovornost za drugoga
 • Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke na stvari
 • Odgovornost poslodavca za štetu
 • Odgovorna lica za naknadu štete
 • Oslobađanje od obaveze naknade štete
Pitanja i odgovori

 

MODUL II: Ugovorna odgovornost za štetu

 • Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja
 • Pojam
 • Pretpostavke
 • Oslobađanje dužnika od odgovornosti
 • Ugovorno proširenje odgovornosti
 • Ugovorno isključenje ili ograničenje odgovornosti
  • ZOO i egzoneracione klauzule
 • Obim naknade štete kod ugovorne odgovornosti za štetu
  • Posebno o naknadi nematerijalne štete
 • Krivica povjerioca
  • Dužnost obavještavanja i posljedice zbog propuštanja obavijesti
 • Odnos između ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu
  • Problem izbora odštetnog zahtjeva
Pitanja i odgovori

 

MODUL III: Ugovori o djelu – poslovi, porezi…

 • Pojam
  • Predmet ugovora
 • Odnos između ugovora o djelu i drugih ugovora
 • Bitni elementi ugovora o djelu
 • Obilježja ugovora o djelu
 • Obaveze izvođača
  • Obaveza izvršenja djela
  • Odgovornost za nedostatke izvršenog djela
  • Predaja predmeta posla
 • Obaveza naručioca posla
  • Isplata naknade
  • Obaveza prijema posla
  • Saradnja pri izvršenju posla
 • Da li se ugovor o djelu računa u radno iskustvo?
 • Da li se ugovor o djelu može zaključiti na vremenski period?
 • Rizik propasti stvari
 • Prestanak ugovora
 • Poreski tretman ugovora
Pitanja i odgovori

 

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

 • Uvjeti za zaključivanje
 • Trajanje ugovora
 • Mogućnost zaključivanja više takvih ugovora
 • Poreski tretman
Pitanja i odgovori

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme

 • Pojam ugovora
 • Predmet ugovora
 • Trajanje ugovora
 • Prava i obaveze radnika
 • Produženje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Raskid ugovora o radu na određeno vrijeme
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu
Dr. sc. Vesna Lazić – Pravni fakultet u Sarajevu
Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave obligacionim i privrednim pravom, koji prate aktuelnosti i žele unaprijediti svoje kompetencije iz ovih oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo