IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

USVOJEN NOVI PRAVILNIK O E-AUKCIJI

AKTUELNI PROBLEMI I PRAKTIČNI PRIMJERI

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 25. 10. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Banja Luka 27. 10. 2023. Hotel “Jelena”
icon-briefcase Bihać 30. 10. 2023. Hotel “Emporium”
icon-briefcase Mostar 31. 10. 2023. Hotel “Mostar”

 

Prvi dio seminara

REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti javnih nabavki u oktobru iz aktuelnih pitanja koja se javljaju u praksi. Imajući u vidu da je vrijeme kada Ugovorni organi moraju planirati koje nabavke će pokretati u narednoj godini u svrhu sačinjavanja adekvatnog Plana nabavki, a kako bi za iste bila planirana odgovarajuća sredstva, u prvom modulu će pažnja biti posvećena strategiji ispravnog planiranja javnih nabavki i svim pitanjima koja su vezana za navedenu tematiku. To podrazumijeva i obrađivanje pitanja objave plana javnih nabavki, privremenog plana nabavki i izmjena plana nabavki. Razmotriti će se i pitanje da li je obavezno izvršiti istraživanje tržišta prije objavljivanja Plana nabavki?

 

Drugi dio seminara

Drugi modul će obuhvatiti kompletan hodogram aktivnosti u vezi provođenja otvorenog i ograničenog postupka, najvažnije napomene za provođenje konkurentskog zahtjeva, kao i izuzeća. Naime, imajući u vidu da je riječ o redovnim postupcima, kao i činjenici da ogroman broj javnih nabavki se realizira kroz ove postupke, akcenat će biti stavljen na provođenju ove vrste postupaka. Obzirom da Ugovorni organi i dalje u praksi imaju velike dileme i upite u vezi izuzeća, ovaj modul će se završiti hodogramom aktivnosti u vezi izuzeća, obavezama Ugovornih organa u vezi istih, te smjernicama za jednostavnije i efikasnije postupke nabavki.

 

Treći dio seminara

U trećem modulu će biti izvršen prikaz od strane IT službe Agencije za javne nabavke ispravnog rada i postupanja Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN). Navedeno podrazumijeva rad Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN) u vezi objava Plana, izmjena Plana i privremenog Plana nabavki. Također, u ovom modulu će kroz sistem e-Nabavke biti prikazan Postupak za usluge iz Aneksa II, kao i postupanje u slučaju zaprimljenih žalbi, te provođenje direktnog sporazuma kroz sistem e-Nabavke. Najčešće greške koje ugovorni organi prave će biti prezentirane u posljednjem dijelu ovog modula.

 

Četvrti dio seminara

Posljednji, ali ne i manje bitan četvrti modul, će podrazumijevati prezentaciju novog Pravilnika o E-aukciji, koji je usvojen od strane Vijeća Ministara BiH. Novine koje isti podrazumijeva će kroz sistem e-Nabavke biti prikazane. Također, u ovom modulu će biti obrađene teme Objave osnovnih elemenata ugovora, kao i poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja, uključujući sve faze putem Portala JN.

 

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji će se sukcesivno dopunjavati. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om.

 SADRŽAJ SEMINARA:


Modul I – Ispravno planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki, istraživanje tržišta prije objave Plana?

Ispravno planiranje nabavki

 • Na koji način ispravno planirati nabavke za iduću godinu?
 • Koje službe moraju raditi na planiranju javnih nabavki?
 • Na koji način planirati nabavke, ukoliko Ugovorni organ ne zna koliko sredstava će imati na raspolaganju za Ugovorne organe?

Objava plana i privremenog plana nabavki

 • U kojem roku Ugovorni organ objavljuje privremeni Plan nabavki?
 • Na temelju čega Ugovorni organ objavljuje privremeni Plan nabavki?
 • Koje nabavke privremeni Plan nabavki mora sadržavati?
 • Da li Plan nabavki može sadržavati i nabavke koje su bile predviđene privremenim Planom?
 • U kojem roku Plan nabavki se mora objaviti na Portalu JN?
 • Koje podatke mora sadržavati Plan nabavki?
 • Da li u Planu nabavki mogu biti planirana sredstva koja su ostala neutrošena od privremenog plana nabavki?
 • Na koji način izvršiti izmjenu Plana nabavki i kojim aktom?
 • Da li je potrebno istraživati tržište prije Objave Plana nabavki?
Pitanja i odgovori

 

Modul II – Kompletan hodogram aktivnosti provođenja otvorenog i ograničenog postupka, najvažnije napomene za provođenje konkurentskog zahtjeva, izuzeća

Otvoreni postupak, napomene za konkurentski zahtjev

 • Koji su rokovi za prijem ponuda, i za preuzimanje tenderske dokumentacije u otvorenom postupku?
 • Koje su obaveze Ugovornog organa u otvorenom postupku?
 • Koji su uslovi obavezujući da se zahtijevaju u otvorenom postupku od ponuđača?
 • Koji broj članova Komisija za javne nabavke mora imati prilikom provođenja otvorenog postupka?
 • Šta podrazumijeva „međunarodni vrijednosni razred”?
 • Za koji raspon procijenjene vrijednosti se otvoreni postupak mora provoditi?
 • Da li se otvoreni postupak može predvidjeti i za postupke niže od Zakonom utvrđene procijenjene vrijednosti?
 • Rokovi za žalbu u otvorenom postupku?
 • Razlike između konkurentskog zahtjeva i otvorenog postupka nabavke, i najvažnije napomene za provođenje konkurentskog zahjeva
 • Smjernice za efikasnije provođenje postupaka nabavki

Ograničeni postupak

 • Koje su obaveze Ugovornog organa u ograničenom postupku?
 • Od koliko faza se sastoji tenderska dokumentacija u ograničenom postupku?
 • Na koji način se provodi ograničeni postupak?

Izuzeća

 • Koje usluge se više ne smatraju izuzećima prema izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?
 • Da li se izuzeća objavljuju u Plan nabavki, ili na nekom drugom mjestu?
 • Kako se pokreće izuzeće od primjene ZJN, i da li je dozvoljeno objavljivati poziv?
 • Koje pravne usluge spadaju u izuzeća, a koje ne?
 • Da li se dostavljaju Izvještaji Agenciji za javne nabavke za izuzeća?
 • Prirodni i zakonski monopoli (problematika nedostavljanja ponuda)

 

Modul III – Prikaz ispravnog rada i postupanja Ugovornog organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN), najčešće greške u sistemu e-nabavke (Portal JN)

Plan nabavki

 • Objava privremenog plana nabavki
 • Objava plana nabavki
 • Objava izmjena i dopuna privremenog plana/plana nabavki

Postupak za usluge iz Aneksa II

 • Provođenje postupka sa jednim ili više ponuđača
 • Unos ugovora/računa
 • Objava dobrovoljnog Ex Ante obavještenja
 • Objava godišnjeg obavještenja

Notifikacije u slučaju zaprimljene žalbe

 • Obavještavanja o zaprimljenoj žalbi na TD
 • Obavještavanje ponuđača koji naknadno preuzmu TD
 • Obavještavanje o zaprimljenoj žalbi na Odluku

Direktni sporazum

 • Kreiranje objava i izvještaja o provedenom postupku
 • Objava otvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude
 • Objava zatvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude
 • Pojašnjenje ponude i pregovaranje
 • Ispravka računske greške
 • Dodavanja odgovorne osobe i tima kod ponuđača
 • Slanje i povlačenje ponude
 • Generisanje izvještaja o podnesenoj ponudi
 • Obavještavanje o rezultatima

Najčešće greške Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN)

 • Tekuća pitanja
Pitanja i odgovori

 

Modul IV – Usvojen novi Pravilnik o E-aukciji, objava osnovnih elemenata ugovora i poziva za pregovarački postupak (sve faze)

Usvojen novi Pravilnik o E-aukciji

 • Provođenje postupka sa jednim ili više ponuđača
 • Obaveznost predviđanja e-aukcije kod NC za 60% postupaka
 • Maksimalan broj e-aukcija: tri lota u jednom satu
 • Svako snižavanje cijene ponude moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže ponuđene cijene
 • Nadmetanje za sve pozicije
 • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa (opravdani razlozi)
 • Učestvovanje u više e-aukcija u isto vrijeme

Objava poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja (provođenje svih faza putem portala JN)

 • Objava poziva
 • Provođenje faze kvalifikacije
 • Provođenje faze incijalne ponude
 • Provođenje faze konačne ponude
 • Objava obavještenja o dodjeli ugovora

Objava osnovnih elemenata ugovora

 • Unos inicijalnih osnovnih elemenata ugovora
 • Unos izmjene osnovnih elemenata ugovora
 • Unos realizacije ili poništenje ugovora
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

 

Sarajevo

Banja Luka

Bihać

Mostar

Samir Buljina

Kemal Muhamedović

Ivana Grgić

Kemal Muhamedović

Samir Buljina

Kemal Muhamedović

Josip Jakovac

Kemal Muhamedović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 14:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

 • „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara  50 KM sa PDV-om)
 • Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. –  40 KM) – na CD;
 • Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta)30 KM sa PDV-om – na CD;
 • TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama 30 KM sa PDV-om, na CD;
 • Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str.cijena 50 KM sa PDV-om i poštarinom. (za učesnike seminara  30 KM sa PDV-om)

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo