PARNIČNI POSTUPAK SA SUDSKOM PRAKSOM
I DIO

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Tuzla 17. 3. 2023. Hotel “Salis”

 

Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku je ključni procesni zakon za ostvarivanje i zaštitu subjektivnih prava, te shodno tome ga koristi najširi krug korisnika. Pravilna primjena ovog zakona u praksi je neophodna kako bi parnična procedura bila rezultat usklađivanja potreba i mogućnosti, odnosno kako bi se raspravljanje i donošenje odluka u parničnom postupku izvršilo što brže i efikasnije. Praktično znanje o tome kako sudovi vode dokazni postupak u kojem utvrđuju postojanje odlučnih činjenica o kojima zavisi primjena prava, osnovanost tužbenog zahtjeva, osnovanost prigovora i sl. je upravo ono što je neophodno pravnicima u privrednim društvima.

Ciklus seminara

S obzirom na veoma značajnu i obimnu problematiku, ovo je prvi seminar u ciklusu seminara koje planiramo organizirati iz navedene oblasti parničnog postupka, na kojem će se učesnici upoznati kako da na najbolji način primjenjuju odredbe ovog zakona u praksi i otklone sve nedoumice u vezi istog, a sve će to biti potkrijepljeno primjerima iz sudske prakse.

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Tužba

 • Značaj načela dispozicije i raspravnog načela
 • Tužba i njen sadržaj
 • Ispravka i dopuna tužbe
 • Vrste tužbe
 • Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi
 • Preinaka tužbe
 • Povlačenje tužbe
 • Postojanje parnice

 

Odgovor na tužbu

 • Obaveza dostavljanja odgovora na tužbu/posljedice
 • Sadržaj odgovora na tužbu
 • Protivtužba i odgovor na protivtužbu

 

Pripremno ročište

 • Posljedice nedolaska stranaka
 • Raspravljanje na pripremnom ročištu
 • Predlaganje i dostavljanje dokaza
 • Medijacija i sudska nagodba

 

Stranke i zastupanje

 • Stranačka sposobnost
 • Parnična sposobnost
 • Stvarna legitimacija
 • Suparničari
 • Zakonski zastupnici
 • Punomoćnici
 • Punomoćnik/zastupnik za prijem pismena

 

Prigovori u parničnom postupku

 

Procesnopravni prigovori

 • Apsolutna nenadležnost
 • Stvarna nenadležnost
 • Mjesna nenadležnost
 • Blagovremenost tužbe
 • Litis pendentia
 • Res judicata (sudska nagodba)

 

Materijalnopravni prigovori

 • Aktivna i pasivna legitimacija
 • Zastarjelost potraživanja
 • Prigovor kompenzacije/prigovor radi kompenzacije

 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Doc. dr. sci. Adis Poljić, sudija Općinskog suda Živinice
Dr. sci. Faruk Latifović, sudija Kanonalnog suda Tuzla

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Sudijama i advokatima
 • Pravnicima i pravnim zastupnicima
 • Odgovornima osobama u privrednim društvima jer je upravo prikupljanje i osiguranje dokaza presudno za uspjeh u određenom parničnom postupku.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo