IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

ŠTA NAM DONOSI POČETAK PRIMJENE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI

 


Seminar:

09:30h
Tuzla 16. 12. 2022. Hotel “Salis”
Bihać 19. 12. 2022. Hotel “Emporium”
Mostar 20. 12. 2022. Hotel “Mostar”
Banja Luka 21. 12. 2022. Hotel “Bosna”
Sarajevo 22. 12. 2022. Hotel “Hollywood”

Snimak:

23. 12. 2022.

10:00h

 

Početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama počinje sa primjenom 10. 12. 2022. godine. Upravo iz tih razloga REC d.o.o organizuje jednodnevni seminar (webinar) na temu: Šta nam donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi? Drugim riječima: kako i na koji način usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije implementirati u praksi. Seminar smo koncipirali na način da daje odgovore na najvažnija pitanja za ugovorne organe i ponuđače. Teme koje slijede su važne u početku njegove primjene u praksi. Od stvaranja pretpostavki kroz planiranje javnih nabavki, izbora službenika za javne nabavke za one ugovorne organe koji su u obavezi da to učine do internih akata.

 

Ispitivanje tržišta

Službenik za javne nabavke i komisija ugovornog organa će se suočiti sa institutom prethodnog „ispitivanja tržišta“ kako bi na temelju toga mogla pristupiti realizaciji postupka javne nabavke. Šta to konkretno znači, koja je metodologija, dokazi da je tu urađeno na način i u skladu sa zakonodavnim pretpostavkama. Također, važno je napomenuti „izuzeća“ od primjene Zakona kao i druga pitanja o kojima će biti riječi na seminaru. Kako je ovdje riječ o početku procesa primjene ukratko ćemo govoriti o svim izmjenama i dopunama koje su usvojene i njihov utjecaj na početak postupka javne nabavke i primjene Zakona. Mi želimo naglasiti sve važne elemente koji su bitni za primjenu Zakona u praksi ali se oslanjamo i na vašu intuiciju, interes i probleme koji će, Vašim isticanjem, obogatiti Sadržaj planiranog seminara. Zato Vas pozivamo da uzmete učešće na seminaru kako biste usavršili postojeća znanja vezano za praktičnu primjenu ZIDZJN, a posebno imajući u vidu da su se odredbe ZIDZJN počinju primjenjivati u decembru.


Za sve one koji su zainteresirani REC DOO je pripremio: KOMENTAR ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA kojeg možete nabaviti, kako na seminaru, tako i posebnom porudžbom. Nabavna cijena Komentara je 70 KM (sa PDV-om), a
za učesnike seminara i webinara je 50 KM (sa PDV-om). Više informacija o Komentaru dobit ćete na samom seminaru i webinaru.SADRŽAJ SEMINARA:


Šta donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi?

Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

 • Najznačajnije izmjene u zakonskoj regulativi o javnim nabavkama!
 • Šta su prioriteti u primjeni pojedinih instituta za UO i ponuđače?

Službenik za javne nabavke i interni akt ugovornog organa o javnim nabavkama:

 • Pozicioniranje službenika za javne nabavke u tekst zakona i njegovi zadaci
 • Uslovi za sticanje „statusa“ službenika za javne nabavke
 • Angažman službenika za javne nabavke izvan ugovornog organa
 • Da li službenik za javne nabavke može (treba) biti član odnosno sekretar komisije za javne nabavke?
 • Obaveza donošenja internog akta (pravilnika) ugovornog organa
 • Šta treba da sadrži odnosno reguliše interni akt ugovornog organa

Izuzeća od primjene zakona:

 • Dodjela ugovora o javnim nabavkama prema međunarodnim pravilima
 • Izuzeća za ugovore o javnoj nabavci usluga putem sticanja, najma ili zakupa nepokretne imovine (pravo upotrebe i pravo korištenja)
 • Pravne usluge, usluge arbitraže i mirenja, ugovori o radu
 • Finansijske usluge CB BiH, zajmovi i krediti, koncesioni i ugovori o javno-privatnom partnerstvu
 • Usluge civilne zaštite, usluge željezničkog prevoza, usluge političkih kampanja, usluge istraživanja i razvoja
 • Audiovizuelne usluge i izuzeća u području elektroničkih komunikacija
 • Ugovori između subjekata u javnom sektoru
 • Obrambeni ili sigurnosni aspekti, zaštita bitnih sigurnosnih interesa i ugovori koji su proglašeni tajnim
Pitanja i odgovori

 

Uslovi za početak postupka javne nabavke

Prethodna provjera tržišta i uslovi za početak postupka javne nabavke

 • Prethodna provjera tržišta, obaveza ili mogućnost,
 • Kako ispravno istražiti tržište,
 • Primjer dokaza o učinjenom istraživanju
 • Istraživanje tržišta i uticaj na plan javnih nabavki
 • Procijenjena vrijednost nabavki, specifičnosti za različite postupke javnih nabavki
 • Kako istraživanje tržišta može uticati na sam postupak javne nabavke, pozitivni i negativni primjeri
 • Početak postupka javne nabavke – Odluka i posebna odluka o pokretanju postupka nabavke,
 • Definicije ponude,
 • Razlike neprihvatljive i nepravilne ponude, primjeri iz prakse

Isključenje iz učešća ponuđača – sukob interesa u javnim nabavkama

 • Karakteristike i izmjene člana 45. Zakona o javnim nabavkama,
 • Uslovi za isključenje ponuđača, odluka nadležnog organa- obaveza ili ne
 • Ko je nadležni organ u smislu člana 45 ZJN
 • Da li i u kojim situacijama ugovorni organ može isključiti ponuđača
 • Aktivacija garancije za ozbiljnost ponude u vezi sa članom 45 ZJN
 • Izmjene člana 52. Zakona o javnim nabavkama
 • Sukob interesa i jačanje antikoruptivnih mehanizama
 • Ko su predstavnici ugovornog organa i njihova veza sa sukobom interesa
Pitanja i odgovori

 

Okvirni sporazum
 • Izmjene i dopune odredbi koje se odnose na okvirni sporazum
 • Izmjena definicije okvirnog sporazuma
 • Da li se bilo koji tip okvirnog sporazuma može primijeniti za bilo koju nabavku?
 • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma?
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke?
 • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu?
 • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka javne nabavke u minitenderu
 • Da li postoji mogućnost žalbe u minitenderu
 • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?
 • Zaključivanje pojedinačnih ugovora iz okvirnog sporazuma (računi i narudžbenice kao pojedinačni ugovori);
 • Da li se mogućnost izmjene ugovora odnosi i na okvirne sporazume
 • Obaveza objave informacija o stepenu realizacije okvirnih sporazuma na Portalu javnih nabavki
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Tuzla

Bihać

Mostar

Banja Luka

Sarajevo

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Vesna Dizdarić

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima i sudijama

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Snimak:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 160 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike ovog seminara 50 KM sa PDV-om)

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez, 30.00 KM sa PDV-om

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo