PRAKTIČNI ASPEKT POSLOVANJA SA BLANKO MJENICOM

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 20. 9. 2023. Hotel “Hollywood”

Poslovanje sa mjenicom treba da omogući brzu i ekonomičnu naplatu potraživanja. Preduslovi za ispunjenje te svrhe su stvoreni stupanjem na snagu entitetskih zakona o mjenici u toku 2000. odnosno 2001. godine, kada je blanko mjenica je uvedena u širu upotrebu kao instrument obezbjeđenja potraživanja. Njena efikasnost je ojačana u toku 2003. godine donošenjem zakona o izvršnom postupku, kada dobija svojstvo vjerodostojne isprave na osnovu koje se može pokrenuti izvršni postupak.

Međutim, u praksi se zapaža tendencija obustavljanja postupaka izvršenja do okončanja parnice kada dužnik često neosnovano uloži prigovor na rješenje o izvršenju. Time se naplata potraživanja obezbijeđenog sa mjenicom često pretvara u dugotrajan i skup sudski postupak koji nije u duhu mjenice kao pravnog instituta.

Raznolikost sudskih odluka, njihova nekonzistentnost i neusaglašenost sa pravilima mjeničnog prava ukazuje na potrebu kontinuirane edukacije i šire razmjene iskustava u ovoj oblasti prava. Stoga će na seminaru biti izložena i analizirana relevantna sudska praksa. Seminar je koristan kako za povjerioce koji moraju da zaštite svoje potraživanje tako i za dužnike koji trebaju da znaju svoja prava u cilju zaštite od eventualnih zloupotreba kojima je blanko mjenica podložna.

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Blanko mjenica:

 • Pojam i vrste blanko mjenice
 • Izdavanje blanko mjenice
 • Subjekti kod blanko mjenice
 • Mjenične radnje (akceptiranje, avaliranje, plaćanje)
 • Obavezne radnje povjerioca za očuvanje mjeničnih prava
 • Načini prestanka važenja blanko mjenice
 • Zastarjelost
 • Zastarjelost potraživanja iz osnovnog posla i naknadno popunjavanje mjenice

 

Popunjavanje blanko mjenice od strane povjerioca:

 • Datum i mjesto izdavanja
 • Iznos duga
 • Dospjelost
 • Mjesto plaćanja
 • Ime/naziv remitenta

 

Mjenični prigovori:

 • Pojam i vrste mjeničnih prigovora
 • Najčešće isticani prigovori od strane dužnika
 • Ocjena osnovanosti prigovora

 

Naplata potraživanja obezbjeđenog blanko mjenicom

 • Mjenica kao obezbjeđenje pravnog posla
 • Naplata mjenice putem banke – primjena zakona o unutrašnjem platnom prometu
 • Protest mjenice
 • Mjenice sa klauzulom „bez protesta“
 • Ostale radnje neophodne za naplatu potraživanja
 • Mjenica kao vjerodostojna isprava
 • Mjenica u izvršnom postupku
 • Mjenica u parničnom postupku
 • Regres
 • Neosnovano obogaćenje
 • Primjeri iz sudske prakse

 

Pitanja i odgovori


 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, master pravnik – autor Komentara Zakona o mjenici sa sudskom praksom
mr. Goran Vasilić, advokat

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Institucijama bankarskog sistema (banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće i štedno-kreditne institucije), osiguravajućim kućama, advokatima, pravnicima u privrednim društvima, direktorima, ekonomistima, računovođama te licima koji su dužnici, jemci, akceptanti, te regresni povjerioci itd.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo