PRAVNI REŽIM PROMETOVANJA I OPTEREĆENJA NEKRETNINA

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Sarajevo 12. 9. 2023. Hotel “Hollywood”

Stanje u pogledu pouzdanosti, tačnosti i ažurnosti evidencija o nekretninama u Bosni i Hercegovini može da stvara velike probleme, kako fizičkim i pravnim licima koja učestvuju u prometu nekretnina, tako i organima koji vode ove evidencije, poreznim organima, investitorima, i drugim subjektima. Dodatni problem mogu predstavljati entitetski propisi, koji počev od 2012. godine, nisu više usklađeni u pogledu načina vođenja ovih evidencija i organa nadležnih za njihovo vođenje.

Zemljišnoknjižno pravo u Federaciji BiH donijelo je pojačano dejstvo načela povjerenja u zemljišne knjige. To načelo je jedno od temeljnih načela zemljišnih knjiga i od stepena povjerenja u zemljišne knjige zavisi i njihov značaj za sigurnost pravnog prometa. Zato se metaforički kaže da je zemljišna knjiga ogledalo prava na nekretninama. Novo stvarno pravno uređenje donijelo je korjenite promjene i stvorilo zakonski okvir za nove odnose u uslovima tržišne ekonomije. Pored ostalog, naglašena je jednovrsnost prava svojine, ponovo je uspostavljeno pravno jedinstvo nekretnine, posebna pažnja posvećena je založnom pravu koje u savremenoj tržišnoj privredi ima veliki značaj, uvedeni su novi instituti – zemljišni dug i pravo građenja, detaljno su regulisani susjedska prava, lične službenosti i pravo realnog tereta i promijenjen je koncept etažne svojine.

Praktični problemi sa kojima se susreću nosioci takvih aktivnosti, kao i način rješavanja, imaju veliki značaj za pravnu sigurnost i vladavinu prava, kada se imaju u vidu javni interes sa jedne i pravo na imovinu sa druge strane, sve u okviru odredbi o etažnom vlasništvu i upisu prava u zvaničnu evidenciju o nekretninama.

Poseban problem u ovom kontekstu je notorna neusklađenost javnih evidencija o nekretninama i veliki broj faktičkih neevidentiranih promjena vlasničkih odnosa na terenu. To je sigurno generator neizvjesnosti i nepresušan izvor praktičnih problema koji u pravilu, vode ka produženju trajanja postupka, ali u ugrožavanju vlasničkih prava. Sa druge strane, navedeno predstavlja i jedan izazov za usvajanje praktičnih rješenja, naravno sve u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i standardima.

 

 


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

1. Modul: Aktuelna pitanja prometovanja i opterećenja nekretnina

 • Forma ugovora
 • Da li se ipak odlučiti za formu notarski obrađene isprave, iako nije obavezna?
 • Da li je moguća kombinacija notarske obrade i ovjere?
 • Provjera ZK i katastarskog stanja bez notara i nakon harmonizacije?
 • Pitanja i odgovori

 

2. Modul: Aktuelna pitanja etažnog vlasništva:

 • Kupovina stana/poslovnog prostora u “predgradnji”
 • Kupovina stana/poslovnog prostora u izgradnji
 • Da li je obavezno regulirati pitanja privremenog etažnog vlasništva?
 • Osiguranje kupca, banke koje finansira kupca, banke koje finansira prodavač
 • Kako urediti upravljanje i međusobne odnose etažnih vlasnika u cilju nesmetanog funkcioniranje zajednice etažnih vlasnika
 • Pitanja i odgovori

 

3. Modul: Transformacija v. Zabrana raspolaganja državnom imovinom

 • Stanje nakon izmjena i dopuna Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom u FBiH;
 • Najnovija sudska praksa;
 • Pitanja i odgovori

 


 

PREDAVAČ:

Prof. dr. Meliha Povlakić

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi na svim nivoima vlasti,
 • pravnicima,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama nadležnim za imovinsko-pravne poslove i katastar,
 • državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • zaposlenicima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo