JAVNE NABAVKE – NOVI PRAVILNIK O E-AUKCIJI OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH, PLAN NABAVKI, PREVAZILAŽENJE PROBLEMA NEDOSTAVLJANJA PONUDA U NABAVKAMA PRIRODNIH I ZAKONSKIH MONOPOLA, ŽALBENI POSTUPAK I PREGLED NOVE PRAKSE URŽ-A

 


Seminar:

09:30h
Bihać 19. 12. 2023. Hotel “Emporium”
Sarajevo 21. 12. 2023. Hotel “Hollywood”
Banja Luka 22. 12. 2023. Hotel “Jelena”

 

Prvi modul seminara

REC d.o.o. organizuje seminar iz oblasti javnih nabavki u decembru iz najaktuelnijih pitanja koja se javljaju u praksi i pristižu u savjetodavni servis. Obzirom da je vrijeme kada Ugovorni organi planiraju koje nabavke će pokretati u narednoj godini u svrhu sačinjavanja adekvatnog Plana nabavki, a kako bi za iste bila planirana odgovarajuća sredstva, u prvom modulu će pažnja biti posvećena strategiji ispravnog planiranja javnih nabavki i svim pitanjima koja su vezana za navedenu tematiku. To podrazumijeva i obrađivanje pitanja objave plana javnih nabavki, privremenog plana nabavki i izmjena plana nabavki. Razmotriti će se i pitanje da li je obavezno izvršiti istraživanje tržišta prije objavljivanja Plana nabavki? Korelacija između privremenog Plana nabavki i Plana nabavki će biti detaljno prezentirana.

 

Drugi modul seminara

Cijeneći da je Novi pravilnik o E-aukciji objavljen u Službenom glasniku BiH te da stupa na snagu, u drugom modulu će pažnja biti posvećena analizi novih odredbi pomenutog pravilnika, te prezentiranjem ključnih novina za Ugovorne organe i ponuđače koji se tiču kompletne E-aukcije.

 

Treći modul seminara

Treći modul će obuhvatiti problematiku sa kojom se većina Ugovornih organa susreće u praksi – nedostavljanjem ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola. U predmetnom modulu će biti predstavljeni slučajevi u praksi sa kojim se Ugovorni organi susreću prilikom provođenja navedenih nabavki, te prikazivanjem eventualnih rješenja kojima se mogu prevazići, ili umanjiti potencijalni problemi sa kojima se Ugovorni organi susreću.

 

Četvrti modul seminara

Četvrtim modulom će se detaljno obraditi postupak pravne zaštite. Kompletan hodogram aktivnosti, te pravilnog postupanja po zaprimljenoj žalbi Ugovornog organa će biti prezentiran. U ovom modulu, pažnja će se skrenuti Ugovornim organima na najčešće greške koje se dešavaju u praksi, te radi kojih se tenderske dokumentacije mogu potencijalno poništiti pred URŽ-om. Također, akcenat će se staviti na ispitivanje aktivne legitimacije od strane Ugovornih organa, sa prikazom praktičnog primjera ispitivanja iste. Najčešće situacije supsidijarne primjene pravila ZUP-a će se kroz primjere prezentirati.

Na kraju, četvrti modul i seminar će se završiti prikazom nove najznačajnije prakse URŽ-a, u vremenskom intervalu od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. Imajući u vidu da je velika zainteresiranost za novijom praksom URŽ-a od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, pregled najbitnijih Rješenja će biti prikazan.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji će se sukcesivno dopunjavati. Godišnja pretplata za 2024. godinu je 350 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:

 

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki
Ispravno planiranje nabavki
 • Na koji način ispravno planirati nabavke za iduću godinu?
 • Koje službe moraju raditi na planiranju javnih nabavki?
 • Na koji način planirati nabavke, ukoliko Ugovorni organ ne zna koliko sredstava će imati na raspolaganju za Ugovorne organe?
 • „Hitne nabavke“?
Objava plana i privremenog plana nabavki
 • U kojem roku Ugovorni organ objavljuje privremeni Plan nabavki?
 • Na temelju čega Ugovorni organ objavljuje privremeni Plan nabavki?
 • Koje nabavke privremeni Plan nabavki mora sadržavati?
 • Da li Plan nabavki može sadržavati i nabavke koje su bile predviđene privremenim Planom?
 • U kojem roku Plan nabavki se mora objaviti na Portalu JN?
 • Koje podatke mora sadržavati Plan nabavki?
 • Da li u Planu nabavki mogu biti planirana sredstva koja su ostala neutrošena od privremenog plana nabavki?
 • Na koji način izvršiti izmjenu Plana nabavki i kojim aktom?
 • Da li u planu nabavki može biti predviđen postupak višeg vrijednosnog praga u odnosu na niži rang iz privremenog Plana nabavki?
 • Da li je potrebno istraživati tržište prije Objave Plana nabavki?
Pitanja i odgovori

 

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu
Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu
 • Da li je Novi pravilnik o E-aukciji stupio na snagu i kada počinje sa primjenom?
 • Ključne novine u novom Pravilniku i analiza odredbi?
 • Na postupke koji su započeti prije primjene novog Pravilnika, u slučaju zakazivanja E-aukcije u periodu primjene novog Pravilnika, po odredbama kojeg pravilnika se ista održava?
 • Da li se ponuđači mogu nadmetati za sve pozicije?
 • Da li Ugovorni organ prema novom Pravilniku može poništiti / otkazati E-aukciju?
 • Da li se za sve postupke mora propisati održavanje E-aukcije gdje je kriterij najniža cijena?
Pitanja i odgovori

 

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola
Prirodni i zakonski monopoli
 • Na koji način nabaviti električnu energiju?
 • Da li je potrebno nabavku električne energije objaviti na Portalu javnih nabavki ukoliko smatramo da se samo jedan ponuđač može prijaviti?
 • Koji su naredni koraci Ugovornog organa u slučaju da se niko ne prijavi na postupak koji smo objavili na Portalu?
 • Na koji način sačiniti izvješće Agenciji za javne nabavke, ukoliko se niko ne prijavi na postupak, a bez snabdijevanja Ugovorni organ ne smije ostati?
 • Kako tretirati ponuđene Ugovore na zaključenje od isporučitelja električne energije mimo provođenja postupaka javnih nabavki preko Portala JN?
 • Komunalne usluge (voda, odvoz otpada itd.)
 • Da li je Ugovorni organ u prekršaju ukoliko plaća navedene usluge radi nedostavljanja ponuda, te u tom slučaju u kojoj rubrici na Portalu JN unijeti elemente Ugovora?
Pitanja i odgovori

 

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a
Žalbeni postupak
 • Stranke u postupku;
 • Aktivna legitimacija – ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe;
 • Praktičan primjer ispitivanja aktivne legitimacije;
 • Zabrana zaključivanja ugovora;
 • Postupak ugovornog organa po žalbi;
 • Obavještenje učesnika o uloženoj žalbi;
 • Praktični primjer postupanja Ugovornog organa po zaprimljenoj žalbi;
 • Rokovi i način izjavljivanja žalbe;
 • Može li se žalba izjaviti elektronskim putem bez dodatnog slanja poštom?
 • Pravna zaštita pred URŽ-om i žalba;
 • Dokazivanje u postupku po žalbi;
 • Sadržaj žalbe;
 • Postupanje sa neurednom žalbom?
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka (Advokatski troškovi);
 • „Profesionalni žalitelji“-problematika uloženih žalbi na tendersku dokumentaciju ponuđača koji se ne prijavljuju na postupak na kraju;
 • Odluke po žalbi;
 • Najčešće greške Ugovornih organa i ponuđača u praksi u žalbenim postupcima;
 • Odlučivanje URŽ-a po žalbi;
Praksa URŽ-a
 • Analiza najznačajnijih novih rješenja / prakse URŽ-a od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Da li je URŽ u svojoj praksi od primjene izmjena i dopuna ZJN donio neka nova Rješenja koja su u suprotnosti sa Rješenjima donesenim prije stupanja na snagu izmjena i dopuna?
 • Da li je URŽ donio rješenja u vezi sa ponudama čije cijene su preko procijenjene vrijednosti?
 • Da li URŽ ima nova /dodatna ovlaštenja od primjene izmjena i dopuna ZJN?
 • Rok u kojem URŽ rješava žalbe?
 • Kako postupiti u slučaju “šutnje” URŽ na uloženu žalbu?
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI – certificirani treneri Agencije za javne nabavke:

 

 

Bihać

Sarajevo Banja Luka

Vesna Dizdarić

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Samir Buljina

(bivši član URŽ-a)

Zlatko Lazović

Ivana Grgić


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 14:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku sa materijalom;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • TD za konkurentski zahtjev sa Smjernicama – na CD
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM,

godišnja pretplata za 2024. godinu

 

Portal trenutno sadrži preko 4.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)
„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)
Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (model internog akta usklađen sa ZIDZJN-a, 30 str. – 30 KM sa PDV-om, za složene UO 100. str. – 40 KM sa PDV-om) – na CD;
TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama – 30 KM sa PDV-om, na CD;
Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1) – 80 KM sa PDV-om – na CD.

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo