IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

ŠKOLA ZA JAVNE NABAVKE


Sarajevo:

Hotel “Hollywood”

09:30h
24. 1. 2023. 26. 1. 2023.
25. 1. 2023. 27. 1. 2023.

 

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 10. 12. 2022. godine donio je nove zahtjeve za ugovorene organe u pogledu funkcioniranja novog sistema javnih nabavki i postupanja u konkretnim postupcima javnih nabavki. To podrazumijeva usklađivanje/donošenje internih Pravilnika o javnim nabavkama, formiranje i rad Komisije za javne nabavke, pozicioniranje službenika za javne nabavke (za one ugovorene organe koji su to u obavezi) u interno funkcioniranje nabavne funkcije, planiranje javnih nabavki itd. Osim toga, usvojen je i Pravilnik o dodjeli ugovora za usluge iz Aneksa II, a očekuje se donošenje još nekih podzakonskih akata, a u korištenje su puštene nove funkcionalnosti elektronskih javnih nabavki.

Promjene u postupcima javnih nabavki, priprema tenderske dokumentacije i procedure vezane za prijem ponuda, korištenje novih funkcionalnosti elektronskih javnih nabavki, odabir najpovoljnijeg ponuđača, korištenje novih zaključenje i realizaciju ugovora pa sve do korištenja novih instituta kada je potrebno, zahtijevaju odgovoran i transparentan pristup od svih aktera u javnim nabavkama kako bi se osiguralo odgovorno i transparentno trošenje javnih sredstava.

 

Škola za javne nabavke

Budući da novi instituti u Zakonu o izmjenama i dopunama ne mogu biti adekvatno obrađeni na jednodnevnom seminaru ili radionici, odlučili smo za vas organizirati četverodnevnu obuku sa zaokruženim tematskim cjelinama nazvanu “Škola za javne nabavke”. Ova obuka nije namijenjena isključivo početnicima u javnim nabavkama, već je ciljana za sve one koji žele proširiti svoje znanje o novim institucionalnim rješenjima u relativno kratkom vremenu. Bez obzira da li se bavite javnim nabavkama povremeno ili stalno u kontinuitetu, ili ste pak član Komisije za javne nabavke, službenik za javne nabavke ili ponuđač, cilj nam je da vam pružimo sve relevantne informacije o promjenama u javnim nabavkama.

Stoga smo za vas pripremili program obuke koji uključuje sve važne elemente potrebne za primjenu Zakona u praksi, ali ćemo naravno uzeti u obzir vaše interese i probleme koji se pojave tijekom same realizacije obuke kako bismo sadržaj obuke dodatno obogatili. Stoga vas pozivamo da se uključite u rad Škole za javne nabavke i na taj način proširite svoje znanje o novim institucionalnim rješenjima u javnim nabavkama. Vjerujemo da će vam ova obuka pomoći da adekvatno odgovorite na izazove s kojima ćete se suočiti u njihovoj primjeni te da ćete uspješno provoditi postupke javnih nabavki ili učestvovati u postupcima u svojstvu ponuđača u skladu sa novim propisima.PROGRAM OBUKE JAVNIH NABAVKI:

Prvi dan: 24. 01. 2023.

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Josip Jakovac – trener za JN AJN

Tema Vrijeme
Osnovni principi javnih nabavkiObaveza primjene odredbi ZIDZJN

Izuzeća od odredbi ZIDZJN

Rezervisani ugovori

 

Priprema za provođenje postupka nabavke:

Izmjene vezano za planiranje javnih nabavki;

Značaj objave plana nabavki za ponuđače;

Kada ugovorni organ započinje postupak nabavke u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;

Obavezni elementi plana nabavki;

Kako se vrši procjena vrijednosti javne nabavke u planu nabavki;

Definisanje rokova u planu nabavki;

Postupanje u slučaju nepredviđenih i neplaniranih javnih nabavki;

Kako se mijenja i/ili dopunjava plan nabavki;

Odnos plana nabavki i budžeta/finansijskog plana;

Ko u ugovornom organu priprema plan nabavki a ko vrši procjenu vrijednosti nabavke;

Kako se objavljuje privremeni plan nabavki;

Kako u planu nabavki planirati direktni sporazum do 6.000 KM a kako istovrsne nabavke u direktnom sporazumu do 10.000 KM;

Šta sa planiranim a neutrošenim sredstvima u 2022. godini;

Obaveza objavljivanja Plana nabavki na portalu javnih nabavki;

Značaj internog pravilnika o javnim nabavkama za pravilno planiranje nabavki;

Šta se uređuje internim pravilnikom o javnim nabavkama;

Upute za izradu internog pravilnika o javnim nabavkama i šta je obavezno da se propiše ovim aktom.

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

9.30-11.00
 

Pauza

 

11.00-11.30
Ugovorni organ

Službenik za javne nabavke;

Uloga, zadaci i obaveze članova KJN;

Zaštita integriteta članova KJN;

Interna akta o radu KJN;

Obavještenja u postupcima javnih nabavki i transparentnost procedura javnih nabavki.

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

11.30-13.00
 

Pauza za ručak

 

 13.00-14.00
Provođenje postupka javne nabavke

Kvalifikacija kandidata i ponuđača;

Lična sposobnost;

Ekonomska i finansijska sposobnost;

Tehnička profesionalna sposobnost;

Nabavke usluga iz Aneksa II ZIDZJN

(kada se provode, i kako; obaveze ugovornog organa u provođenju ovog postupka nabavke; potpisivanje i realizacija ugovora; žalbeni postupak u postupku nabavke usluga iz Aneksa II ZIDZJN; primjeri provođenja postupaka nabavke za hotelske usluge, seminarske usluge i nabavke usluga sistematskog pregleda).

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

14.00 – 15.30

 

Drugi dan: 25. 01. 2023.

Ervin Kreševljaković – trener za javne nabavke

Zlatko Lazović – trener za javne nabavke

Tema Vrijeme
Postupci u javnim nabavkama

Postupci nabavki (direktni sporazum, konkurentski zahtjev, otvoreni postupak).

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

9.30-11.00
 

Pauza

 

 

11.00-11.30

Postupci nabavki (ograničeni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci).

Primjeri i vježbe.

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

11.30-13.00
 

Pauza za ručak

 

 13.00-14.00
Okvirni sporazum (kada se primjenjuje, razlika između ugovora i okvirnog sporazuma, primjeri, sklapanje pojedinačnih ugovora i realizacija okvirnog sporazuma).

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

14.00 – 15.30

 

Treći dan: 26. 01. 2023.

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Samir Buljina – trener za JN AJN

Tema Vrijeme
Tenderska dokumentacija

Izrada tenderske dokumentacije I dio

 • uslovi za kvalifikaciju privrednih subjekata;
 • rokovi vezani za tendersku dokumentaciju (rok za dostavu ponuda, rok za preuzimanje tenderske dokumentacije, rok za postavljanje i pitanja i odgovora na pitanje);
 • definisanje načina pripreme i dostave ponuda;
 • definisanje uslova ugovora (rokovi plaćanja, garancija za predmet nabavke, rokovi isporuke/izvršenja…);

Primjeri i vježbe.

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

 

9.30-11.00
 

Pauza

 

11.00-11.30
Izrada tenderske dokumentacije II dio

 • definisanje kriterija za dodjelu ugovora (najniža cijena/ekonomski najpovoljnija ponuda);
 • opis predmeta nabavke i izrada tehničkih specifikacija predmeta nabavke;
 • garancije (garancija za ozbiljnost ponude, garancija za dobro izvršenje ugovora);
 • ostale odredbe tenderske dokumentacije;

Primjeri i vježbe;

Izrada tenderske dokumentacije (rad u grupama).

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

 

11.30-13.00
 

Pauza za ručak

 

 13.00-14.00
Ponuda

Otvaranje ponuda (procedura i pravila kada otvaranje ponuda);

Otvaranje ponuda (procedura, šta se saopštava, obaveze članova KJN, itd.);

Priprema zapisnika o ocjeni ponuda

Pregledanje i ocjena ponuda dio (detalji vezani za garanciju za ozbiljnost ponuda, čvrst uvez i numeracija ponuda, osnovna pravila za ocjenu pregledanje i ocjenu ponuda, pregledanje kvalifikacione dokumentacije, izjava ponuđača…);

Grupa ponuđača;

Alternativna ponuda;

Uzorci i provjera uzoraka;

Pojašnjenje i dopuna ponude;

Kako sačiniti zahtjev za pojašnjenje ponude;

Neprirodno niska cijena (kada se ispituje, kako se ispituje, priprema i dostavljanje zahtijeva za ispitivanje neprirodno niske cijene; kakvi odgovori ponuđača su prihvatljivi a kakvi nisu, itd.);

Potpisivanje ugovora;

Ugovori i izmjene ugovora;

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

14.00 – 15.30

 

Četvrti dan: 27. 01. 2023.

Kemal Mehmedović – trener za JN AJN

Milica Pranjić – trener za JN AJN

Tema Vrijeme
Elektronska podrška javnih nabavki

Plan nabavki na portalu JN;
Postupak za usluge iz Aneksa II;
Notifikacije u slučaju zaprimljene žalbe;
Direktni sporazum – poziv za dostavu ponuda/slanje ponuda putem sistem e-nabavke;
Objava osnovnih elemenata ugovora;
Objava poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja (provođenje svih faza putem portala JN);
Objava obavještenja o dodjeli ugovora/godišnjeg obavještenja za konkurentski postupak.

Pitanje i odgovori (kontinuirano)!

9.30-11.00
 

Pauza

 

11.00-11.30
Žalbeni postupak

Izmjene u žalbenom postupku i izjavljivanju žalbi;

Izmjene u postupanju ugovornog organa po izjavljenoj žalbi;

Ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe;

Novi rokovi za izjavljivanje žalbe;

Koje su apsolutno bitne povrede zbog kojih URŽ/KRŽ može da poništi postupak nabavke djelimično ili u cjelosti;

Zahtjev ugovornog organa da se nastavi postupak nabavke po uloženoj žalbi;

Advokatski troškovi i naknada troškova u postupcima javnih nabavki;

Rokovi za odlučivanje po tužbi;

Izmjene u prekršajima;

Uvođenje elektronskih nabavki.

Pitanja i odgovori (kontinuirano)!

11.30 – 13.00
 

Pauza za ručak

 

 13.00-14.00
 

Kraj Programa Škole

 

 

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

24.1.

25.1.

26.1.

27.1.

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Amir Rahmanović

Samir Buljina

Kemal Mehmedović

Milica Pranjić


TRAJANJE ŠKOLE:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

890 KM po jednom učesniku;
840 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
790 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Napomena:

U cijenu nije uračunat smještaj u hotelu Hollywood. Učesnici, nakon prijave, sami rezervišu smještaj u hotelu i snose troškove. Za smještaj učesnika Škole obezbjeđen je popust za smještaj u hotelu Hollywood.
Ukoliko neko želi i ima potrebu da prisustvuje npr. samo jednom danu, u tom slučaju cijena je 210,00 KM po polazniku. U navedene cijene uključen je PDV, a učesnici koji se prijave za jednodnevnu obuku dobijaju Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Model Pravilnika za javne nabavke roba, radova i usluga (2x, oko 130 str.)
 • Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60 str.)
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, (Tvrdi povez, Format B5, 208. str.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – prečišćeni tekst (u formi Priručnika, meki povez, Format B5, 336 str., na tri jezika)
 • Cijena obuke uključuje i uslugu „Produženog savjetovanja“, u roku od 30 dana od dana završetka obuke. „Produženo savjetovanje“ podrazumijeva da polaznik ima pravo da u navedenom periodu postavlja pitanja iz oblasti javnih nabavki, na koja će u roku od 24, maksimalno 48 sati od trenutka postavljanja pitanja, dobijati pisane odgovore od trenerskog tima obuke za javne nabavke.
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak svaki radni dan (četiri dana)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA ŠKOLU:

Obavezna prijava na školu javnih nabavki putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.
 3. Mjesta za obuku ćemo popunjavati po redoslijedu prijavljivanja.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati školi uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

„Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 160 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike ovog seminara 50 KM sa PDV-om)

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez, 30.00 KM sa PDV-om

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo