IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 17. 10. 2022. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 18. 10. 2022. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Tuzla 19. 10. 2022. Loft bar, Hotel “Tehnograd”
icon-briefcase Banja Luka 20. 10. 2022. Hotel “Bosna”

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama stekli su se uvjeti za njegovu primjenu u praksi tri mjeseca nakon stupanja na snagu, dok su odredbe o promjenjivosti ugovora i okvirnih sporazuma počele sa primjenom od 10.09.2022. godine. U pripremnom intervalu za njegovu primjenu REC d.o.o. organizuje seriju seminara na kojima će detaljnije upoznati zainteresovane aktere o ključnim izmjenama Zakona o javnim nabavkama, svrsi, ciljevima i načinu primjene istog.

U prvom redu zakonodavac je imao za cilj da se poveća sadašnji nivo transparentnosti u postupcima javnih nabavki kako bi se obezbjedili osnovni zahtjevi i principi javnih nabavki: adekvatna „vrijednost za novac“ koja se postiže „jednakim tretmanom“ ugovornih organa prema ponuđačima. Sa druge strane, otklonjene su neke nedorečenosti i pravna rješenja iz prethodnog zakona, kao što je postupanje ugovornih organa u slučaju neusvajanja budžeta ili finansijskog plana kada ugovorni organi, radi obavljanja djelatnosti radi kojih su osnovani moraju nabavljati potrebna sredstva rada ili promjene ugovora tokom njegove realizacije. Neka od zakonskih rješenja iz prethodnog zakona su proširena i značajno unaprijeđena. Npr. planiranja javnih nabavki koji je preciznije uređen s aspekta potrebnog sadržaja plana nabavki i obavezu objave na jedinstvenom portalu javnih nabavki BiH, istraživanje tržišta, žalbeni postupak, itd…

Na drugoj strani osigurana je, u ovoj fazi, neophodna razina usaglašenosti ovog zakona sa standardima savremenog evropskog prava i pravnog naslijeđa sa međunarodnim standardima i preporukama Vijeća Evrope u oblasti javnih nabavki.

U ovoj fazi priprema za implementaciju novousvojenog Zakona neophodno je adekvatno približiti, svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima) nova zakonska rješenja. Iz tih razloga smo se odlučili organizovati dvodnevni seminar za ugovorne organe i ponuđače na kojem će biti riječ o ključnim (bitnim) izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Kako mi organizujemo dvodnevni seminar o javnim nabavkama u Neumu, ova serija je namijenjena za one učesnike koji nemaju namjeru biti na tom seminaru. Kako je ovdje riječ o sadržaju izmjena ZJN sa kojim se trebaju upoznati svi zainteresirani akteri javnih nabavki želimo vas upoznati da je sadržaj seminara gotovo identičan i da nema potrebe prisustvovati istim dva puta u Neumu i nekom od navedenih gradova u ovom Pozivu.SADRŽAJ SEMINARA:


Priprema i provođenje postupka javne nabavke
 • Izuzeća od primjene odredbi ZJN, koja su i koje su obaveze ugovornog organa po istim;
 • Službenik za javne nabavke i uloga u procedurama javnih nabavki;
 • Sastav, komisije i poslovi komisije za JN;
 • Plan nabavki;
 • Procjena nabavke – ispitivanje tržišta;
 • Promjenljivost cijana na tržištu i procjene cijena roba radova i usluga;
 • Prethodna provjera tržišta, šta je i kako se sve može provoditi
 • Pravilnik o javnim nabavkama;
 • Uslovi za početak postupka javne nabavke;
Pitanja i odgovori

 

Izmjene u postupcima javnih nabavki
 • Okvirni sporazum;
 • Okvirni sporazum sa minitenderisanjem;
 • Ograničeni postupak;
 • Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci;
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;
 • Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda;
 • Direktni sporazum;
 • Rokovi u postupcima javnih nabavki.
Pitanja i odgovori

 

Tenderska dokumentacija i ponuda
 • Priprema i izrada tenderske dokumentacije, sa akcentom na najčešće propuste
 • Obaveze podjele predmeta nabavke na lotove
 • Priprema ponuda, (izmjene vezane za pripremu ponude)
 • Kvalifikacija kandidata i izmjene vezane za kvalifikaciju kandidata
 • Otvaranje i evaluacija ponuda – prihvatljiva ponuda?
 • Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije
 • Obaveze ugovornog organa po završenom postupku – Portal za JN i druge vrste obaveze objavljivanja
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Mostar

Sarajevo

Tuzla

Banja Luka

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Dragana Kovačević

Amina Malkić

Zlatko Lazović

Dragana Kovačević

Ivana Grgić

Miralem Kovačević

Amir Rahmanović

Ivana Grgić

Dražen Vidaković

Dragana Kovačević


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima i sudijama

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o JN“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, Format B5, meki povez (oko 300 str.)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak prvi dan
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINARWEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM,

godišnja pretplata za 2022. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez, 30,00 KM sa PDV-om30 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo