IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 


Seminar:

Neum

 Hotel “Sunce”
13. 10. 2022. 10:00
14. 10. 2022. 09:30

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama stekli su se uvjeti za njegovu primjenu u praksi tri mjeseca nakon stupanja na snagu, dok su odredbe o promjenjivosti ugovora i okvirnih sporazuma počele sa primjenom od 10.09.2022. godine. U pripremnom intervalu za njegovu primjenu REC d.o.o. organizuje seriju seminara na kojima će detaljnije upoznati zainteresovane aktere o ključnim izmjenama Zakona o javnim nabavkama, svrsi, ciljevima i načinu primjene istog.

U prvom redu zakonodavac je imao za cilj da se poveća sadašnji nivo transparentnosti u postupcima javnih nabavki kako bi se obezbjedili osnovni zahtjevi i principi javnih nabavki: adekvatna „vrijednost za novac“ koja se postiže „jednakim tretmanom“ ugovornih organa prema ponuđačima. Sa druge strane, otklonjene su neke nedorečenosti i pravna rješenja iz prethodnog zakona, kao što je postupanje ugovornih organa u slučaju neusvajanja budžeta ili finansijskog plana kada ugovorni organi, radi obavljanja djelatnosti radi kojih su osnovani moraju nabavljati potrebna sredstva rada ili promjene ugovora tokom njegove realizacije. Neka od zakonskih rješenja iz prethodnog zakona su proširena i značajno unaprijeđena. Npr. planiranja javnih nabavki koji je preciznije uređen s aspekta potrebnog sadržaja plana nabavki i obavezu objave na jedinstvenom portalu javnih nabavki BiH, istraživanje tržišta, žalbeni postupak, itd…

Na drugoj strani osigurana je, u ovoj fazi, neophodna razina usaglašenosti ovog zakona sa standardima savremenog evropskog prava i pravnog naslijeđa sa međunarodnim standardima i preporukama Vijeća Evrope u oblasti javnih nabavki.

U ovoj fazi priprema za implementaciju novousvojenog Zakona neophodno je adekvatno približiti, svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima) nova zakonska rješenja. Iz tih razloga smo se odlučili organizovati dvodnevni seminar za ugovorne organe i ponuđače na kojem će biti riječ o ključnim (bitnim) izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.


Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem Seminaru. Također vas pozivamo da se pretplatite na našu elektronsku bazu pitanja i odgovora Portal REC-ko za javne nabavke.SADRŽAJ SEMINARA:


Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

dr. Tarik Rahić, Direktor Agencije za JN
 • Razlozi za izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama
 • Ključne izmjene Zakona o javnim nabavkama
 • Donošenje pratećih podzakonskih akata
 • Razvoj elektronskih nabavki
 • Druga pitanja
Pitanja i odgovori

 

Početak postupka javne nabavke

Josip Jakovac, trener za JN AJN
 • Izuzeće od primjene odredbi ZJN
 • Nabavka koja uključuje obrambene ili sigurnosne aspekte
 • Nabavka s ciljem zaštite bitnih sigurnosnih interesa
 • Službenik za javne nabavke
 • Prethodna provjera tržišta
 • Podjela predmeta nabavke na lotove
 • Uslovi za početak postupka javne nabavke
Pitanja i odgovori

 

Izmjene u postupcima javnih nabavki

Zlatko Lazović, trener za JN AJN
 • Ograničeni postupak
 • Postupak sa objavom obavještenja o nabavci
 • Postupak bez objave obavještenja o nabavci
 • Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
 • Direktni sporazum
Pitanja i odgovori

 

Tenderska dokumentacija i ponuda

Ivana Grgić, trener za JN AJN
 • Tenderska dokumentacija
 • Ponuda
 • Potpisivanje ugovora
 • Izmjene ugovora o nabavci
 • Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije
Pitanja i odgovori

 

Žalbeni postupak

Milica Pranjić, trener za JN AJN, Sud BiH
 • Postupak ugovornog organa po žalbi
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka
 • Žalbeni postupak pred URŽ/KRŽ-om
 • Usklađivanje sa pravnom stečevinom EU
 • Aneks II Dio B
 • Prestanak važenja i stupanje na snagu
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Neum

Tarik Rahić

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Milica Pranjić

Direktor Agencije za JN

trener za JN AJN

trener za JN AJN

trener za JN AJN

trener za JN AJN, Sud BiH


TRAJANJE SEMINARA:

Prvi dan: od 10:00 – 16:00 h

Drugi dan: od 09:30 – 13:00 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • Internim revizorima i revizorima,
 • Advokatima i sudijama

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

270 KM po jednom učesniku;
250 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
230 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o JN“ – neslužbeni/prečišćeni tekst. Format B5, meki povez. (oko 300 str.)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak prvi dan
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

Smještaj:

Učesnici sami obezbjeđuju smještaj jer u cijenu kotizacije ne ulazi cijena smještaja.

U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti. Za učesnike ovog seminara obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu “Sunce” za 20%.

Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu “Sunca” dovoljno je da naglasite da ste učesnik REC-ovog seminara.

Kontakt: Hotel Sunce d.o.o., Davor Krešić – Sales manager, mail: davor.kresic@hotel-sunce.com

Kralja Tomislava b.b. 88390 Neum, BiH, ID : 4227107020003, tel.: + 387 36 880 033, fax.: + 387 36 880 065, www.hotel-sunce.com.

 

AGENDA SEMINARA:

PRVI DAN – 13. 10. 2022. godine

Vrijeme Tema Predavač
10:00 – 10:10 Otvaranje seminara Organizator
 

10:10 – 11:30

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama  

Dr. Tarik Rahić – Direktor Agencije za JN BiH

11:30 – 12:00 Pauza za osvježenje
12:00 – 13:30 Početak postupka javne nabavke Mr. Josip Jakovac – trener za JN AJN
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Izmjene u postupcima javnih nabavki Zlatko Lazović – trener za JN AJN
16:00 Završetak prvog dana seminara

 

DRUGI DAN – 14. 10. 2022. godine

Vrijeme Tema Predavač
09:30 – 11:00 Tenderska dokumentacija i ponuda Ivana Grgić – trener za JN AJN
11:00 – 11:30 Pauza za osvježenje
11:30 – 13:00 Žalbeni postupak Milica Pranjić – trener za JN AJN
13:00 Završetak seminara Organizator

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM,

godišnja pretplata za 2022. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


 

Više informacija možete dobiti direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo