Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravo i finansije 06-2019PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.


Sadržaj: Pravo i finansije 06-2019

Sadržaj: Pravo i finansije 6/2019

PRAVO

Osnove ugovorene međunarodne nadležnosti u Ruskoj Federaciji

Dr. sc. Adis Poljić

Predmet rada je zaključivanje sporazuma o izboru nadležnog suda u Ruskoj Federaciji, u građanskim i trgovačkim predmetima, kao i posljedice koje proizlaze iz ovog sporazuma. Bosna i Hercegovina ima veliku vanjskotrgovinsku razmjenu sa Ruskom Federacijom što, dalje, pretpostavlja postojanje sporova između ugovornih stranaka iz ove dvije države. Opšte pravilo je da se u Rusiji dozvoljava ugovaranje nadležnosti suda za rješavanje građanskih sporova, osim ako saveznim pravom nije drugačije propisano. Također je u trgovačkim predmetima dopušteno ugovaranje nadležnosti koja je različita od nadležnosti propisane, opšte nadležnosti i izberive nadležnosti, ali je zanimljivo da se zahtjeva pismena forma, što je previše restriktivno za trgovačke predmete. Međutim, sudska praksa ukazuje da se odluke ruskih sudova ne priznaju uvijek u državama Evropske unije. Alternativa ugovaranju nadležnosti suda u Ruskiji je prije svega ugovaranje nadležnosti suda u Bosni i Hercegovini, ali i Evropskoj uniji. Kod ugovaranja nadležnosti bitno je da stranke imaju u vidu država u kojoj će biti potrebno priznati i izvršiti sudsku odluku. Zbog navedenog, u radu se ukazuje i na osnovna pravila za ugovaranje nadležnosti u BiH i EU

str. 11 – 21.

Pravni okvir društva sa ograničenom odgovornošću s osvrtom na sudsku praksu (II dio)

Doc. dr. Esad Oruč

Izložena su osnovna pitanja društva s ograničenom odgovornošću prema Zakonu o privrednim društvima FBiH. Zbog ograničenosti obima rada, pažnja je posvećena određenim pitanjima funkcionisanja ovog oblika društva, s osnovnim ciljem da se kroz analizu zakonskih rješenja i aktuelne sudske prakse ukaže na probleme u primjeni pojedinih odredbi Zakona o privrednim društvima, kao i na moguća rješenja istih. Nastojali smo da posebno ukažemo na problem nedorečenosti pojedinih članova zakona, kao i na problem u primjeni upućujućih zakonskih normi. U prethonom broju detaljno smo obradili pitanja: pojam i obilježja društva sa ograničenom odgovornošću, osnovni kapital, prava i obaveze društva, a u ovom broju fokus će biti upravljačnim pravima članova društva, odnosno, istupanju i isključenju člana društva, kao i ništavost i pobojnost odluka skupštine društva

str. 22 – 30.

Ugovor o građenju u zakonodavstvu Republike Hrvatske (II dio)

Mr. sc. Ante Jelavić

U članku se razmatra institut ugovora o građenju u pozitivnom pravu Republike Hrvatske, njegovo porijeklo i narav. Ugovor o građenju jer vrsta ugovora o djelu. To je višestrani pravni posao kojim se jedna ugovorna strana obvezuje drugoj izgraditi građevinu ili obaviti neke druge građevinske radove, a druga se obvezuje prvoj isplatiti odgovarajuću naknadu. Elementi ovog ugovora jesu: građevina i cijena, ali postoje i dodatni elementi, kao što su zemljište, rok, kao i projekt. Kako broj ovih ugovora rapidno raste, zbog sve češće uloge građenja, pojavljuju se i novi tipovi ugovora o građenju. Ugovor o građenju prestaje iz zakonskih razloga, ali može prestati i voljom stranaka.

U ovom broju biće riječi o tipovima ugovora o građenju, te njihovim karakteristikama, kao i o načinu prestanka istog.

str. 31 – 40.

Likvidacija privrednih društava u Republici Srpskoj

Danijela Radonić, dipl. iur.

U vrijeme kada održavanje uspješnog poslovanja predstavlja pravi izazov u opštem okruženju dužničko-povjerilačkih odnosa u Bosni i Hercegovini konstatno se povećava broj ugašenih privrednih subjekata. Međutim, to ne mora biti jedini ili pretežni razlog prestanka subjekta. Istraživanjem u uporednim sistemima (npr. SAD) uočava se da je 40% preduzetničkih aktivnosti napušteno iako su uspješno poslovali. Najčešći način gašenja subjekta je stečaj, međutim postoje i subjekti koji su likvidni, odnosno nemaju dugova pa se na njihov prestanak može primjeniti likvidacija. U pozitivnim (možemo reći neusklađenim) propisima Republike Srpske postoji nekoliko oblika likvidacije koje je autorica obradila s aspekta učesnika, njihovih obaveza, troškova, te toka postupka likvidacije

str. 41 – 50.

RADNO PRAVO

Nezakonitost odluke o otkazu ugovora o radu date zbog učinjene teže povrede radne obaveze ili težeg prijestupa

Elma Omerćajić, mr. iur.

Pojašnjava se ukratko koji su to razlozi zbog kojih otkaz ugovora o radu dat zbog učinjene teže povrede ili težeg prijestupa radne obaveze, kao i ponavljanja lakše povrede ili lakšeg prijestupa radne obaveze može biti nezakonit, koje su posljedice nezakonitog otkaza ugovora o radu, prava radnika u slučaju istog, kao i prikaz Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH koji daje prikaz pozitivnog ishoda za poslodavca

str. 51 – 58.

Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupaku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

Mr. sc. Kenan Spahić

Institut staža osiguranja s uvećanim trajanjem je kompleksan i važan dio sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a time i sistema socijalne politike u cjelini. Staž osiguranja s uvećanim trajanjem definisan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju[1] (ZPIO). Zakonom je propisano da se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem računa vrijeme u kojem je osiguranik radio na naročito teškom, opasnom i po zdravlje štetnom radnom mjestu, odnosno poslu, kao i na radnom mjestu, odnosno poslu na kojem osiguranik poslije navršenja određenih godina života ne može uspješno da obavlja svoju profesionalnu djelatnost i za koje je, pored doprinosa za staž osiguranja s efektivnim trajanjem, plaćen doprinos srazmjerno stepenu uvećanja staža.

str. 59 – 65.

 

Što donosi Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo?

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Temeljem Zakona o radu, propisana je obveza vladama kantona da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona donesu propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, te je u skladu sa tim Vlada Kantona Sarajevo donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javom sektoru u Kantonu Sarajevo koja je i stupila na snagu

str. 66 – 71.

POREZI I FINANSIJE

Kontroling

Edin Fatić, magistar dipl oecc, interni revizor

Kontroling pruža stručnu podršku i pomaže u procesu odlučivanja, vođenja i upravljanja. Osnovna načela kontrolinga su principi koordinacije i integracije, a sastoji se od šest sistema i to redom: sistem vrijednosti, sistem kontrole, sistem planiranja, sistem informiranja, sistem organiziranja i sistem upravljanja ljudskim potencijalima. U savremenom poslovanju nudi se kontroling koji je u praksi već dokazan kao jedna od najznačajnijih funkcija u rješavanju konkretnih problema

str. 72 – 79.

Principi funkcionisanja EU budžeta

Doc. dr. sc Mirza Čaušević

Primarno se determinišu principi funkcionisanja budžeta Evropske unije. U skladu sa tim, budžet EU je definisan osnivačkim ugovorima EU, preciznije Ugovorom o osnivanju Evropske ekonomske zajednice iz 1957. godine i Ugovorom iz Mastrihta iz 1992. godine, kao i sekundarnim zakonodavstvom koje obuhvata uredbe i niz pravila i priručnika Evropske komisije za njihovo sprovođenje (uredbi). U samom članku posebno se postuliraju primarna tumačenja koherentnosti i međuzavisnosti principa koji omogućavaju nesmetano funkcionisanje i sprovođenje budžeta EU i evropskih politika. Naime, pojedinačno su naznačane karakteristike i značaj sljedećih principa: princip jedinstva, princip univerzalnosti, princip anualiteta, princip ravnoteže, princip specifikacije, princip jedinstvenog računa i princip transparentnosti i finansijskog menadžmenta. Samim tim, intencija članka ogleda se u činjenici da autor članka nastoji odgovoriti na ključno pitanje djelovanja principa funkcionisanja na realizaciju i sprovođenje budžeta EU

str. 80 – 85.

MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima

Dr. sc. Jozo Piljić

Novi standard o prihodima (MSFI 15) zamjenjuje MRS 11 Ugovori o izgradnji i MRS 18 Prihodi te neka tumačenja koja su povezana sa prihodima (IFRIC 13 Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca, IFRIC 15 Ugovori o izgradnji nekretnina, IFRIC 18 Prijenos imovine sa kupaca i SIC 31 Prihod – nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja). Nadalje, MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima donosi novi model priznavanja prihoda koji se temelji na kontroli, mijenja osnovu za odlučivanje o tome hoće li se prihodi priznavati tokom vremena ili u određenom trenutku, pruža nove i detaljnije upute o određenim temama te proširuje i poboljšava objavljivanja o prihodima.

MSFI 15 odnosi se na sve ugovore sa kupcima koji prodaju robu ili pružaju usluge, uključujući i ugovore o izgradnji te licenciranje intelektualnog vlasništva. MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima se ne odnosi na ugovore sa kupcima koji su obuhvaćeni nekim drugim MSFI-jem ili MRS-om poput ugovora o najmu, ugovora o osiguranju i financijskih instrumenata

str. 86 – 99.

MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Pripremio: Mr. sc. Ernis Imamović

str. 100 – 104.

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke

str. 105 – 115.

Radni odnosi u RS

str. 116 – 121.

Porezi i finansije

str. 122 – 132.

Info stranica

str. 133 – 143.

  1. „Službene novine Federacije BiH“, broj 13/18.