PRIRUČNIK – ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

50.00 KM

Svaki početak u primjeni novih sistemskih zakona, kojima se dosadašnja i postojeća praksa značajno ili radikalno mijenja pa i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je težak! Kako Zakon donosi više novih instituta i otvora mnoga pitanja sa kojima će se praktičari neizostavno suočiti pripremili smo Priručnik o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama da bi ovaj proces, dijelom, olakšali. Na mnoga kompleksna pitanja odgovori još uvijek ne postoje, ne zbog toga što ih neko ne želi dati, već je potrebno vrijeme i praksa da nadležne institucije, svaka iz svog domena djelovanja, zauzmu meritorne i zvanične stavove po tim pitanjima i učine ih dostupnim javnosti.

Priručnik smo pripremili u najboljem znanju, iskustvu i razumijevanju konkretnih odredbi Zakona, uzimajući u obzir intencije zakonodavca. Priručnik su pripremili dugogodišnji treneri iz javnih nabavki: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić.

U svakom slučaju stojimo Vam na raspolaganju za bilo koja pitanja ili problem sa kojima se susretnete u primjeni novog Zakona.

Obim priručnika: 230 strana
B5 format, meki uvez
Kategorija:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić

SADRŽAJ

11. PREDGOVOR
12. SKRAĆENICE

JOSIP JAKOVAC
15 – 72 str.

UVOD
ČLANAK 1. ZIDZJN – (Dopuna članka 1. ZJN – Predmet Zakona)
ČLANAK 2. ZIDZJN – (Izmjena članka 2. ZJN – Definicije)
ČLANAK 3. ZIDZJN – (Dopuna članka 4. ZJN – Nabave koje uključuju uključuju ugovorne organe sa sjedištem u BiH i ugovorne organe iz država članica Evropske unije)
ČLANAK 4. ZIDZJN – (Brisan dio odredbe članka 8. ZJN)
ČLANAK 5. ZIDZJN – (Izmjena članka 10. ZJN – Izuzeća od primjene Zakona, međunarodni ugovori)
ČLANAK 6. ZIDZJN – (Dopuna članka 10. ZJN – Izuzeća od primjene Zakona)

  • Članak 10a. ZJN – Izuzeća za ugovore o javnoj nabavi usluga
  • Članak 10b. ZJN – Posebna izuzeća u području elektroničkih komunikacija
  • Članak 10c. ZJN – Ugovori između subjekata u javnom sektoru
  • Članak 10d. ZJN – Nabava koja uključuje obrambene ili sigurnosne aspekte
  • Članak 10e. ZJN – Nabava s ciljem zaštite bitnih sigurnosnih interesa
  • Članak 10f. ZJN – Posebna izuzeća za ugovore koji su proglašeni tajnim ili moraju biti popraćeni posebnim sigurnosnim mjerama

ČLANAK 7. ZIDZJN – (Dopuna članka 11. ZJN – Povjerljivost)
ČLANAK 8. ZIDZJN – (Dopuna članka 13. ZJN- Interni pravilnik o javnim nabavama)
ČLANAK 9. ZIDZJN – (Dopuna članka 13. ZJN- Službenik za javne nabave)
ČLANAK 10. ZIDZJN – (Dopuna članka 14. ZJN- Prethodna provjera tržišta)
ČLANAK 11. ZIDZJN – (Dopuna članka 15. ZJN – Procijenjena vrijednost javne nabave)
ČLANAK 12. ZIDZJN – (Izmjena članka 16. ZJN – Podjela predmeta nabave na lotove)
ČLANAK 13. ZIDZJN – (Dopuna članka 17. ZJN – Uvjeti za početak postupka javne nabave)

AMIR RAHMANOVIĆ
77 – 121 str.

ČLAN 14. ZIDZJN – (Izmjena člana 18. ZJN – Odluka o pokretanju postupka nabavke u direktnom sporazumu)
ČLAN 15. ZIDZJN – (Izmjena člana 26. ZJN – Ograničeni postupak)
ČLAN 16. ZIDZJN – (Izmjena člana 27. ZJN – Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci)
ČLAN 17. ZIDZJN – (Izmjena člana 28. ZJN – Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci)
ČLAN 18. ZIDZJN – (Izmjena člana 32. ZJN – Okvirni sporazum)
ČLAN 19. ZIDZJN – (Izmjena člana 33. ZJN – Provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja)
ČLAN 20. ZIDZJN – (Izmjena člana 36. ZJN – Objavljivanje obavještenja)
ČLAN 21. ZIDZJN – (Izmjena člana 37. ZJN – Prethodno informacijsko obavještenje)
ČLAN 22. ZIDZJN – (Izmjena člana 39. ZJN – Način određivanja rokova)
ČLAN 23. ZIDZJN – (Izmjena člana 41. ZJN – Skraćeni rokovi za podnošenje ponuda)
ČLAN 24. ZIDZJN – (Izmjena člana 44. ZJN –Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača)
ČLAN 25. ZIDZJN – (Izmjena člana 45. ZJN – Lična sposobnost)
ČLAN 26. ZIDZJN – (Izmjena člana 50. ZJN – Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga)
ČLAN 27. ZIDZJN –  (Izmjena člana 51. ZJN – Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova)

IVANA GRGIĆ
124 – 176 str

ČLAN 28. ZIDZJN – (Izmjena člana 52. ZJN – Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije)
ČLAN 29. ZIDZJN – (Izmjena člana 53. ZJN – Sadržaj tenderske dokumentacije)
ČLAN 30. ZIDZJN – (Brisan član 55. ZJN – Preuzimanje tenderske dokumentacije)
ČLAN 31. ZIDZJN – (Izmjena člana 56. ZJN – Pojašnjenje tenderske dokumentacije)
ČLAN 32. ZIDZJN – (Izmjena člana 74. ZJN – Obavještenje o dodjeli ugovora)
ČLAN 33. ZIDZJN – (Izmjena člana 75. ZJN – Izvještaj o postupku javne nabavke, objava osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora)
Izvještaj o provedenom postupku nabavke / izuzećima (član 75. stav (1) i stav (3) ZJN)
Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora (član 75. stav (2) do (4) ZJN)
Izmjene ugovora i/ili okvirnih sporazuma (član 75. stav (5) do (13) ZJN)
ČLAN 34. ZIDZJN – (Izmjena člana 87. ZJN – Pragovi za postupke male vrijednosti
ČLAN 35. ZIDZJN – (Izmjena člana 88. ZJN – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda)
ČLAN 36. ZIDZJN – (Izmjena člana 89. ZJN – Dodjela ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva
ČLAN 37. ZIDZJN – (Izmjena člana 90. ZJN – Direktni sporazum)

MILICA PRANJIĆ
183 – 215 str

ČLAN 38. ZIDZJN – (Izmjena člana 93. ZJN – Kancelarija za razmatranje žalbi BiH)
ČLAN 39. ZIDZJN – (Izmjena člana 94. ZJN – Stranke u postupku)
ČLAN 40. ZIDZJN – (Izmjena člana 97. ZJN – Aktivna legitimacija)
ČLAN 41. ZIDZJN – (Izmjena člana 98. ZJN – Zabrana zaključenja ugovora)
ČLAN 42. ZIDZJN – (Izmjena člana 99. ZJN – Način izjavljivanja žalbe)
ČLAN 43. ZIDZJN – (Izmjena člana 100. ZJN – Postupak ugovornog organa po žalbi)
ČLAN 44. ZIDZJN – (Izmjena člana 101. ZJN – Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu)
ČLAN 45. ZIDZJN – (Izmjena člana 103. ZJN – Bitne povrede zakona)
ČLAN 46. ZIDZJN – (Izmjena člana 105. ZJN – Sadržaj žalbe)
ČLAN 47. ZIDZJN – (Izmjena člana 106. ZJN – Postupak s neurednom žalbom)
ČLAN 48. ZIDZJN – (brisan član 107. ZJN – izjavljivanje žalbe URŽ-u)
ČLAN 49. ZIDZJN – (Izmjena člana 108. ZJN – Naknada za pokretanje žalbenog postupka)
ČLAN 50. ZIDZJN – (Izmjena člana 109. ZJN – Postupanje URŽ-a po žalbi)
ČLAN 51. ZIDZJN – (Izmjena člana 110. ZJN – Suspenzivno djelovanje žalbe)
ČLAN 52. ZIDZJN – (Izmjena člana 111. ZJN – Odluke po žalbi)
ČLAN 53. ZIDZJN – (Izmjena člana 115. ZJN – Upravni spor)
ČLAN 54. ZIDZJN – (Izmjena člana 116. ZJN – Prekršajne odredbe)
ČLAN 55. ZIDZJN – (Izmjena člana 119. ZJN – pravo na naknadu troškova postupka)

IVANA GRGIĆ
219 – 227 str

ČLAN 56. ZIDZJN – Samostalni član (Usklađivanje s pravnom tečevinom Evropske unije)
ČLAN 57. ZIDZJN – Samostalni član (Izmjena Aneksa II)
ČLAN 58. ZIDZJN – Samostalni član (Prestanak važenja propisa početkom primjene ZIDZJN)
ČLAN 59. ZIDZJN – Samostalni član (Stupanje na snagu ZIDZJN)

LITERATURA

Zakoni
Podzakonski akti
Presude Evropskog suda pravde
Presude Suda BiH
Rješenja KRŽ-a
Ostalo

Obim priručnika: 230 strana
B5 format, meki uvez
Februar 2023.

 

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 50 KM

 

 


Više informacija na ovu temu možete saznati na našem interaktivnom seminaru:

Javne nabavke – seminar – april 2023.

 

Tri modula

REC DOO organizuje nastavak seminara iz javnih nabavki sa ciljem da u cjelini i do kraja juna „pređemo“ cijeli sadržaj Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22). Naredni seminar podjelili smo u tri modula:

Prvi modul (tema) posvećen je kvalifikaciji ponuđača, ličnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj sposobnosti.
Drugi modul sadržajno će obuhvatiti pitanja Tenderske dokumentacije: priprema modela TD, pojašnjenja tenderske dokumentacija; predmet javne nabavke, tehnička specifikacija; podjela predmeta nabavke na lotove, JRJN; kao i Ponuda: priprema, sadržaj, alternativna ponuda, period važenja ponude.
Treći modul će biti posvećen otvaranju i ocjenjivanju ponuda; uslovima i način korištenja E-aukcije; neprirodno niskoj cijeni, te razlozima za odbacivanje zahtijeva za učešće/ponude.
Ova tri modula su, na neki način, „suština ili srce“ javnih nabavki unutar kojih se sažima cijeli proces javnih nabavki: TD – Ponuda – izbor najpovoljnijeg ponuđača. Naravno, tek nakon ovog procesa ide se u realizaciju Ugovora (robe, usluge, radovi) javne nabavke.

 

Program edukacije i „baza znanja”

Mišljenja smo da će svi potencijalni učesnici, u ovom pristupu, pronaći vlastitu dobrobit jer će sve teme biti obrađene „po dubini“ i podrazumjevaju važeće obradbe zakonskih instituta, podzakonskih akta za pojedine teme u okviru modula kao i stavove i mišljenja Agencije za javne nabavke. Imajući sve to u vidu, pozivamo Vas da se uključite u naš Pogram edukacije u skladu sa Vašim interesom. Mi ćemo pokušati da na profesionalna i stručan način zadovoljimo Vaše potrebe.
Kao što Vam je poznato REC je izdao: „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ kojeg učesnici naših seminara mogu nabaviti po cijeni od 50 KM i „Priručnik o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ kojeg mogu učesnici seminara nabaviti po cijeni od 30 KM.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om

U pripremi je knjiga UGOVORI U JAVNIM NABAVKAMA koja će biti u prodaju u Maju ove godine. Predlažemo Vam korištenje naših usluga jer će te, u saradnji sa nama, najbolje i sveobuhvatnije, na jednom mjestu, dobiti najbolju uslugu iz oblasti javnih nabavki.

 

Seminar - Javne nabavke – seminar – April 2023.

Pozivamo Vas da se uključite u naš seminar koji će Vam, pored izlaganja, predavači moći adekvatno odgovoriti na sva Vaša pitanja i dileme koje imate u praksi.

PREDAVAČI:

Dragana Kovačević
Ivana Grgić
Amir Rahmanović
Samir Buljina
Zlatko Lazović
Josip Jakovac


Više informacija o seminaru