REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Banja Luka, 28. 05. 2019. godine, Hotel „Bosna“

Mostar, 29. 05. 2019. godine, Hotel „Mostar“

Sarajevo, 30. 05. 2019. godine, Hotel „Hollywood“

Početak svakog seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Privredna društva, finansijske institucije, ministarstva i druge upravne organizacije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine.
Zakon propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka, te niz prekršajnih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi.

Iz svih navedenih razloga, fokus ovih seminara je upravo na različitim aspektima praktične primjene u oblasti finansija sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa. Fokus seminara je na dokumentaciji neophodnoj za obradu ličnih podataka, usaglašenoj sa Zakonom o zaštiti podataka. U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

SADRŽAJ SEMINARA

Zaštita ličnih podataka

 • Pravni osnov
 • Principi obrade ličnih podataka
 • Izuzeci od primjene ZZLP
 • JMBG kao lični podatak
 • Upotreba različitih tehnologija za nadzor radnika i trećih lica (videonadzor i sl.)
 • Obrada ličnih podataka putem automatske obrade podataka
 • Obaveze knjigovodstvenog servisa u oblasti zaštite ličnih podataka
 • Odnos Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa ZZLP
 • Lični podaci radnika koje prikuplja poslodavac, a obrađuje knjigovodstveni servis
 • Postupanje sa radnim knjižicama radnika
 • Krivično djelo neovlašćeno korišćenje ličnih podataka

Pitanja i odgovori

Obaveze poslodavca u zaštiti ličnih podataka u odnosu na evidencije u oblasti rada i zastite na radu

 • Evidencije iz oblasti rada – zbirke ličnih podataka
 • Evidencije iz oblasti zaštite na radu – zbirke ličnih podataka
 • Prethodna saglasnost za automatsku obradu podataka
 • Prijavljivanje vođenja zbirki ličnih podataka
 • Uspostavljanje Evidencije o zbirkama ličnih podataka
 • Uspostavljanje Evidencije o davanju ličnih podataka korisniku i Evidencije o odbijenim zahtjevima
 • Pravila/pravilnik poslodavca o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Odluka/Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka
 • Plan sigurnosti ličnih podataka
 • Odluka o pravilima obrade ličnih podataka prikupljenih videonadzorom

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Banja Luka

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Miroslav Brkić, dipl. ecc.

Mostar i Sarajevo

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Mr. Sabina Džanović dipl.ecc

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

170 KM po jednom učesniku

160 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

150 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!