EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

PRAKTIČNI PROBLEMI PRIMJENE ZAKONSKIH ODREDBI

 


Savjetovanje:

09:30 – 15:00
Sarajevo 27. 06. 2022. icon-briefcase Hotel “Hollywood”

Uvod

„Autoritativno zadiranje javne vlasti u pravo na imovinu” jeste osnovna definicija pojma eksproprijacije i ista predstavlja osnovu i polazište kako za korisnike eksproprijacije, tako i za organe koji provode postupke izvlaštenja u odnosu na ranije vlasnike i zaštićena imovinska prava istih. Zadatak zakonodavca jeste da osigura adekvatan zakonski okvir kako bi se postigla ravnoteža između javnog i privatnog interesa. Da li je Zakon o eksproprijaciji, kao osnovni propis uspio u toj namjeri? Da li zakonska rješenja predstavljaju dovoljan izvor normi u prevazilaženju problema koje generiše postupak eksproprijacije? Kada se vrši eksproprijacija nekretnina? Prava učesnika postupka? Najčešći problemi postupak eksproprijacije? Vrijeme trajanja postupka? Postupanje korisnika eksproprijacije prije pokretanja postupka, adekvatno ili ne? Način i trenutak određivanja naknade?

Eksproprijacija

Eksproprijacije nema bez općeg interesa, imovine i naknade. Službe za imovinsko – pravne poslove, kao ovlašteni organi uprave zaduženi za provođenje samog postupka eksproprijacije, donošenja prvostepenih rješenja, te provođenja postupka određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti susreću se u ovom procesu sa velikim problemima, koji nisu dovoljno obrađeni u domaćoj literaturi. Ovo je jako važan, ozbiljan i odgovoran posao za organe uprave koji nemaju dovoljno kapaciteta, pogotovo kada se ima u vidu da se u ovom postupku najneposrednije zadire u pravo na imovinu i često u pravo na dom.

Praktični problemi

Praktični problemi sa kojima se susreću nosioci takvih aktivnosti, kao i način rješavanja, imaju veliki značaj za pravnu sigurnost i vladavinu prava, kada se imaju u vidu javni interes sa jedne i pravo na imovinu sa druge strane, sve u okviru odredaba Zakona o eksproprijaciji i drugih imovinskih propisa. Poseban problem u ovom kontekstu je notorna neusklađenost javnih evidencija o nekretninama i veliki broj faktičkih neevidentiranih promjena vlasničkih odnosa na terenu. To je sigurno generator neizvjesnosti i nepresušan izvor praktičnih problema koji, u pravilu, vode ka produženju trajanja postupka. Sa druge strane, navedeno predstavlja i jedan izazov za usvajanje praktičnih rješenja, naravno sve u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i standardima.

Poseban izazov je i činjenica da se tako važan i obiman posao postavlja pred organe koji se u nerijetkim slučajevima i prvi put susreću sa odredbama Zakona o eksproprijaciji te posebno u dijelu kada sam prijedlog za eksproprijaciju, sadrži zahtjev za rješavanje imovinskih odnosa na trasi od nekoliko desetina kilometara i nekoliko stotina nekretnina, na kojima nisu evidentirani stvarni vlasnici, te koje se na različit način vode javnim evidencijama. Pri tome se radi o postupcima koji su rukovođeni načelom hitnosti i gdje su propisani rokovi za provođenje i okončanje samog postupka jako kratki.

Pozivamo Vas na seminar gdje će se govoriti o najčešćim problemima eksproprijacije u praksi. Predavač je stručnjak za navedenu oblast i praktičar koji, između ostalog i svakodnevno, radi na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja u lokalnoj samoupravi.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Pojam i postupak

Pojam – eksproprijacije

 • Pravo vlasništva i eksproprijacija
 • Eksproprijacija u zakonodavstvu BiH
 • Položaj vlasnika kod različitih vrsta eksproprijacije
 • Javni interes
 • Pravo na imovinu

Postupak eksproprijacije

 • Sporazumno sticanje prava vlasništva
 • Upravni postupak
 • Postupak određivanja naknade
Pitanja i odgovori


Praktični problemi u primjeni zakonskih odredbi sa aspekta:

Korisnika eksproprijacije

 • Sadržaj i predmet odluke o javnom interesu
 • Elaborat eksproprijacije
 • Sadržaj i predmet javnog oglasa za sticanje prava vlasništva prije pokretanja postupka eksproprijacije
 • Prijedlog za eksproprijaciju
 • Ponuda za zaključenje sporazuma
 • Prijevremeni ulazak u posjed

Upravnih organa

 • Ocjena prijedloga za eksproprijaciju
 • Organizacija imovinskih službi
 • Vrijeme trajanja postupka
 • Ocjena zahtjeva u smislu čl. 11. ZE
 • Bespravni objekti

Ranijeg vlasnika

 • Vrijeme trajanja postupka
 • Pravo na imovinu
 • Način utvrđivanja naknade za eksproprisane nekretnine
 • Šteta kao posljedica izgradnje infrastrukture
Pitanja i odgovori

 

Eksproprijacija nekretnina u državnom vlasništvu

 • Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine
 • Posebni zakoni
 • Učesnici postupka
 • Javni interes i državna imovina
 • Eksproprijacija nekretnina u državnom vlasništvu
Pitanja i odgovori

 


Napomena: Zbog složenosti teme seminara, odgovore na Vaša pitanja predavač će odgovarati isključivo usmenim putem tokom seminara.

 

PREDAVAČI:

Mila Eminović, Mr. iur., IMPPM
Mr. iur. Jasmin Voloder

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi,
 • pravnicima,
 • sudijama,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • korisnicima eksproprijacije
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama,
 • državnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)
 • Osvježenje tokom pauze i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA NA SAVJETOVANJE:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.376 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu


REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo