Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI

ŽALBENI POSTUPAK

ELEKTRONSKA PODRŠKA JAVNIM NABAVKAMA

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 31. 1. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 1. 2. 2023. Hotel “Hollywood”
icon-briefcase Banja Luka 2. 2. 2023. Hotel “Jelena”

 

Podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki

Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je počeo sa primjenom od 10. 12. 2022. godine donio je nove zahtjeve za ugovorne organe i ponuđače u pogledu funkcioniranja novog sistema javnih nabavki i postupanja u konkretnim postupcima javnih nabavki. Vijeće ministara BiH je na 85. vanrednoj sjednici održanoj 28.12.2022. godine, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki:

 • Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama,
 • Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga,
 • Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tačke c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja ili bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga.

 

Postupci nabavki male vrijednosti

Iz tih razloga smo planirali jednodnevni seminar na temu Postupci nabavki male vrijednosti u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima (konkurentski zahtjev i direktni sporazum). Budući da svaki ugovorni organ, bez obzira da li se radi o velikom ugovornom organu ili malom, provodi i postupke nabavke male vrijednosti, te da puno ponuđača učestvuje u ovim postupcima nabavki, detaljno ćemo obraditi ova dva postupka male vrijednosti, od prikazivanja ovih postupaka u planu nabavki do zaključenja ugovora, sa akcentom na specifičnostima i izmjenama koje je donio Zakon o izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Takođe, obradićemo najznačajnije aspekte/izmjene u provođenju postupka nabavke usluga iz Aneksa II ZJN.
Obzirom da do sada nismo obrađivali temu Žalbeni postupak, odlučili smo, u okviru ovog seminara govoriti o žalbenom postupku pred ugovornim organom, URŽ/KRŽ-om i Sudom BiH.
U trećem dijelu seminara biće obrađena tema Elektronska podrška javnim nabavkama na Portalu javih nabavki Agencije za javne nabavke BiH.SADRŽAJ SEMINARA:


Postupci nabavki male vrijednosti

Direktni sporazum

 • Prag za provođenje direktnog sporazuma
 • Direktni sporazum(i) u planu nabavki?
 • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
 • Da li se može provesti više direktnih sporazuma za isti predmet nabavke u toku godine?
 • Hodogram aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma

Konkurentski zahtjev

 • Priprema TD – šta znači pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početa primjene ZIDZJN?
 • Koraci u provođenju konkurentskog zahtjeva
 • Žalbeni rokovi u konkurentskom zahtjevu

Nabavka usluga iz Aneksa II ZJN

 • Najznačajniji aspekti ovog postupka nabavke
Pitanja i odgovori

 

Žalbeni postupak
 • Pojam i sadržaj žalbe u postupku javne nabavke;
 • Naknade za pokretanje žalbenog postupka;
 • Stranke u postupku javne nabavke i aktivna legitimacija;
 • Način i rokovi izjavljivanja žalbi;
 • Postupak ugovornog organa po žalbi i rješavanje po žalbi od strane Ugovornih organa;
 • Nadležnost i odlučivanje Ureda za razmatranje žalbi, dokazivanje u postupku po žalbi;
 • Relativno i apsolutno bitne povrede zakona;
 • Suspenzivno djelovanje žalbi;
 • Zahtjev za nastavak postupka nakon izjavljene žalbe;
 • Troškovi postupka;
 • Sudska zaštita;
 • Pravna priroda ugovora o javnim nabavkama;
 • Naknada štete prema pravilima parničnog postupka;
Pitanja i odgovori

 

Elektronska podrška javnim nabavkama
 • Plan nabavki na portalu JN
 • Postupak za usluge iz Aneksa II
 • Notifikacije u slučaju zaprimljene žalbe
 • Direktni sporazum – poziv za dostavu ponuda/slanje ponuda putem sistem e-nabavke
 • Objava osnovnih elemenata ugovora
 • Objava poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja (provođenje svih faza putem portala JN)
 • Objava obavještenja o dodjeli ugovora/godišnjeg obavještenja za konkurentski postupak
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Mostar

Sarajevo

Banja Luka

Josip Jakovac

Milica Pranjić

Kemal Muhamedović

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Kemal Muhamedović

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • Internim revizorima,
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu radionice
 • Materijal za pisanje (za učesnike radionice)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika radionice
 • Modeli internih akata: Modeli akata UO o radu Komisije za javne nabavke (60. str.)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na radionici:

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 160 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike ove radionice 50 KM sa PDV-om)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez, 30.00 KM sa PDV-om

Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. – 40 KM)

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo