ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBIH

NAJČEŠĆI PRAKTIČNI PROBLEMI PRIMJENE ZAKONSKIH ODREDBI

Praktični problemi u postupcima raspolaganja nekretninama

 • prodaja,

 • javni oglas,

 • neposredna pogodba,

 • neposredna pogodba radi oblikovanja građevinske čestice,

 • raspolaganje zasnivanjem prava građenja,

 • javna dobra,

 • dobra od općeg interesa

 


Seminar:

09:30 – 15:00
Sarajevo 19. 07. 2022. icon-briefcase Hotel “Hollywood”

Uvod

Reforma vlasničkih odnosa u Federaciji BiH u znatnoj mjeri je okončana donošenjem Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13), koji na sistematičan način uređuje sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštitu i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.

Zemljišni dug i pravo građenja

Slijedeći opredjeljenje države BiH za uspostavu tržišne privrede, vlasništvo se sada posmatra kao tržišna, a ne samo upotrebna vrijednost njegovih titulara, a što ima za posljedicu drugačije reguliranje sadržaja stvarnih prava u odnosu na ranija zakonska rješenja, uvođenje novih pravnih instituta, kao što su zemljišni dug i pravo građenja, uspostavu novih pravnih načela (jednovrsnost vlasništva, pravno jedinstvo nekretnine – superficies solo cedit), a čijoj implementaciji su prilagođena pravna rješenja ovog reformskog i sistemskog zakona.

Geneza razvoja vlasničkih odnosa u BiH i trenutni pravni režim građevinskog zemljišta

Provedba zakona uslovljena je okončanjem procesa transformacije (pretvorbe) socijalističkih vlasničkih odnosa, a koja podrazumijeva ukidanje društvenog vlasništva, lepeze prava korištenja koja su postojala na građevinskom zemljištu i konačnu uspostavu pravnog jedinstva nekretnine (zemljišta i zgrade). Učesnici obuke stoga, za razumijevanje i, shodno tome, pravilnu primjenu Zakona moraju prvenstveno razumjeti genezu razvoja vlasničkih odnosa u BiH i trenutni pravni režim građevinskog zemljišta koji je ostao kompleksan usljed činjenice da se Zakon o građevinskom zemljištu FBiH iz 2003. godine nije usaglasio sa odredbama novog Zakona o stvarnim pravima FBiH. Dodatni problem predstavlja i nepostojanje zakonske regulacije koja će regulisati status općih i javnih dobara- stjecanje, upis, subjekte upravljanja i gubitak statusa, kao i neusaglašenost Zakona o stvarnim pravima FBiH i sektorskih propisa (Zakon o cestama i Zakon o vodama), koji različito definiraju titulara na općim i javnim dobrima.

Neriješen status državne imovine u Bosni i Hercegovini, a naročito u svjetlu nedavnih presuda Ustavnog suda BiH, restitucije, neusaglašenost starog i novog premjera, kao i različite prakse organa uprave, zemljišnoknjižnih ureda i sudova dodatno otežavaju potpunu i valjanu primjenu Zakona.

Set potrebnih odluka kako bi se u praksi valjano primijenio institut

Obzirom da su usljed ranijih dodjela građevinskog zemljišta od strane jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o građevinskom zemljištu FBiH kao i usljed okončanja pretvorbi prava na građevinskom zemljištu u pravo vlasništva prema Zakonu o stvarnim pravima subjekti javnog prava ostali bez značajnog dijela resursa-građevinskog zemljišta, raspolaganje nekretninama koje je ostalo u vlasništvu osoba javnog prava je od izuzetnog značaja.

S tim u vezi, potrebno je da subjekti javnog prava koriste, pored klasične prodaje, i druge raspoložive modalitete raspolaganja. Pravo građenja kao novi institut Zakona o stvarnim pravima FBiH nudi takvu mogućnost, ali i otvara niz dilema u pogledu njegove praktične primjene kako za vlasnika nekretnine na kojoj se osniva pravo građenja, tako i za titulare osnovanog prava građenja i eventualna treća lica koja će pribavljati u vlasništvo etažne jedinice izgrađene na pravu građenja. Specifičnost i temporalni karakter instituta je problem i za kreditore koji finansiraju gradnje na pravu građenja, a problem kod instituta se javlja i prilikom njegovog upisa u zemljišnu knjigu i katastar. Istovremeno, institut prava građenja predstavlja potencijal osobama javnog prava da provode svoje razvojne politike, dodatno prihoduju i zadržavaju pravo vlasništva. Obzirom da primjena instituta nije zaživjela u dovoljnoj mjeri, potrebno je upoznati učesnike obuke sa setom potrebnih odluka kako bi se u praksi valjano primijenio institut.

Mogućnost raspolaganja nekretninama putem neposredne pogodbe

Zakon o stvarnim pravima FBiH daje, izuzetno, i mogućnost raspolaganja nekretninama putem neposredne pogodbe i taksativno nabraja slučajeve kada je to moguće, s tim da nedovoljno jasnom formulacijom kod reguliranja neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske čestice otvara niz nejasnoća, kao i prostor za proizvoljnu primjenu ove odredbe koja može da postane i mehanizam zaobilaženja osnovnog opredjeljenja zakonodavca – da se raspolaganje, u pravilu, vrši putem javnog oglasa.

Stoga, pozivamo Vas na seminar gdje će se govoriti o svim ovim problemima primjene Zakona o stvarnim pravima FBiH, a koja su ujedno i najčešća pitanja iz prakse, sa posebnim akcentom na probleme koji se javljaju kod raspolaganja nekretninama-neposredna pogodba radi oblikovanja građevinske čestice i raspolaganje zasnivanjem prava građenja. Dodatna vrijednost obuke je prikaz slučajeva iz prakse i praktični rad sa polaznicima obuke koji će biti kapacitirani da valjano primjenjuju stečena znanja i vještine.

Predavači su akreditovani treneri iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, kao i praktičari koji, između ostalog, svakodnevno, rade na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja vezanih za primjenu Zakona o stvarnim pravima FBiH, Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, ali i provode postupke raspolaganja nekretninama – neposrednom pogodbom, na osnovu javnog oglasa-prodaja, zamjena i raspolaganje zasnivanjem prava građenja.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Modul 1.

 

 • Novi pravni režim nekretnina prema Zakonu o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13, 100/13)
 • Transformacija prava na gradskom građevinskom zemljištu uz osvrt na odnos Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 67/05)
 • Prelazne i završne odredbe Zakonu o stvarnim pravima FBiH
 • Status državne imovine u Bosni i Hercegovini-de lege lata i trenutni trendovi- presude Ustavnog suda BiH
 • Neriješeni status državne imovine i posljedice na rad JLS, kantona i Federacije BiH -stanje i perspektive
 • Praktični problemi izostanka regulative u pogledu općih i javnih dobara, različita postupanja organa uprave, zemljišnoknjižnih ureda i redovnih sudova – trendovi i perspektive
 • Novi prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH
 • Dodjela gradskog građevinskog zemljišta vs. raspolaganje prodajom i zasnivanjem prava građenja


Modul 2.

 

 • Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave – primjena člana 363. Zakona o stvarnim pravima i Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14)
 • Praktični primjeri raspolaganja nekretninama-neposredna pogodba-tržišna cijena, odluke, javni oglas, rad komisije u postupku licitacije, licitacija sa jednim učesnikom
 • Primjena člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH- da li je moguća i kada?
 • Neposredna pogodba radi oblikovanja građevinske čestice

 

Modul 3.

 

 • Institut prava građenja – novo stvarno pravo i posebna nekretnina temporalnog karaktera
 • Upis osnovanog prava građenja u zemljišne knjige
 • Zasnivanje založnog prava na pravu građenja i namirenje povjerilaca nakon prestanka prava građenja
 • Prednosti i mane instituta prava građenja sa stanovišta efikasnog upravljanja nekretninama- pravo građenja u službi razvoja privrednih i socijalnih politika javne vlasti
 • Gradnja stambeno-poslovnih objekata na pravu građenja-status investitora i vlasnika etažnih jedinica u toku trajanja i nakon prestanka prava građenja
 • Osnivanje prava građenja- praktični primjeri: odluke, upisi, ugovori
Pitanja i odgovori

 


Napomena: Zbog složenosti teme seminara, odgovore na Vaša pitanja predavači će odgovarati isključivo usmenim putem tokom seminara.

 

PREDAVAČI:

Mila Eminović, Mr. iur., IMPPM
Mr. iur. Jasmin Voloder

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi na svim nivoima vlasti,
 • pravnicima,
 • sudijama,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama nadležnim za imovinsko-pravne poslove i katastar,
 • državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • zaposlenicima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)
 • Osvježenje tokom pauze i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA NA SAVJETOVANJE:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.457 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu


REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo