NAJČEŠĆE DILEME I NOVINE U PRIMJENI PROPISA O:


✓ DEVIZNOM POSLOVANJU

✓ UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

✓ ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

✓ ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

 


INTERAKTIVNI WEBINAR

22. 12. 2020.

SNIMAK WEBINARA

29. 12. 2020.,

12. 01. 2021. i 20. 01. 2021.


Početak webinara u 9:30h


SADRŽAJ WEBINARA:

 

✓ Status Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
✓ Najznačajnije planirane izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju
✓ Tekuće transakcije
 • Plaćanje usluga nerezidentima učinjenih na teritoriju Federacije BiH
 • Isplata dobiti nerezidentnim licima
 • Plaćanje preko centralnog računa (intercompany) firme matice – nerezidenta (pooling poslovi, netting poslovi i sl.)
 • On line plaćanja u transakcijama sa inostranstvom putem PayPal-a i ostalih sličnih računa
 • Plaćanje rezidenta i nerezidenta putem posrednika
 • Transakcije matice i podružnice
 • Obračunski oblici plaćanja (cesija, asignacija, kompenzacija i drugi oblici)
 • Realizacija ino čekova
 • Plaćanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja
 • Plaćanja i naplate u gotovini između rezidenata i nerezidenata
 • Devizna blagajna
 • Iznošenje efektivnog novca na graničnim prelazima u Federaciji BiH

 

✓ Kapitalne transakcije
 • Kreditni poslovi
 • Najčešće nepravilnosti kod ugovaranja kreditnog posla
 • Obaveza prijave kreditnog posla
 • Izmjene i dopune Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Kada se potraživanje po osnovu izvršenja usluge ili izvoza robe/usluga smatra kreditnim poslom?
 • Mogućnost otpisa potraživanja kredita i zajmova datih u inostranstvo
 • Izdavanje garancija kod kreditnih odobrenja
 • Jednostrani prenosi imovine
 • Ulaganja u nekretnine
 • Ulaganja u vrijednosne papire
 • Osnivanje firmi, predstavništava i poslovnih jedinica u inostranstvu sa aspekta Zakona o deviznom poslovanju
 • Status stranih poslovnih jedinica s aspekta Zakona o deviznom poslovanju
 • Otvaranje deviznih računa pravnih i fizičkih lica
 • Najčešće postavljena pitanja – NOVI STAVOVI FMF

Pitanja i odgovori

 

✓ Najčešće dileme u primjeni Zakona o unutrašnjem platnom prometu
 • Dozvoljeni načini plaćanja
 • Pravila izvršenja bezgotovinskih naloga za plaćanje
 • Poslovanje u vrijeme blokade računa
 • Dozvoljena/nedozvoljena plaćanja i naplate u gotovini
 • Mogućnost isplate zaposlenicima u gotovini
 • Nabavka od fizičkih lica i plaćanje u gotovom novcu
 • Korištenje gotovine u slučaju davanja i prijema pozajmica, donacija, plaćanja i naplate najamnine i dr.
 • Gotovinske isplate kod obrtnika
 • Polog pazara, blagajničke evidencije, blagajnički maksimum
 • Obračunski načini plaćanja
 • Najčešće postavljena pitanja – NOVI STAVOVI FMF

 

✓ Prijedlog Zakona o izmjena i dopuna Zakona o unutarnjem platnom prometu
✓ Najčešće dileme u primjeni Zakona o finansijskom poslovanju
 • Obaveze uprave i nadzornog odbora
 • Upravljanje rizicima, adekvatnost kapitala
 • Ugovaranje rokova plaćanja, plaćanje “na rate”
 • Rokovi izvršenja novčanih obaveza u ugovorima između poduzetnika i subjekata javnog prava
 • Rokovi plaćanja kod vansudskih nagodbi
 • Zatezne kamate: obaveza ugovaranja, visina i mogućnost odricanja
 • Obaveza terećenja dužnika za naknadu za troškove prouzrokovane kašnjenjem
 • Obaveze u slučaju nelikvidnosti i ograničenja poslovanja
 • Evidentiranja kompenzacije, cesije i dr. kod banke u slučaju (ne)likvidnosti
 • Najčešće postavljena pitanja – NOVI STAVOVI FMF

 

✓ Zakon o visini stope zatezne kamate
 • Obračun zatezne kamate na zakašnjenja nastala do i nakon stupanja na snagu novog zakona
 • Ograničenje iznosa obračunate zatezne kamate na zakašnjenja nastala prije stupanja na snagu novog Zakona
 • Najčešće postavljena pitanja – STAVOVI FMF

Pitanja i odgovori

 

WEBINAR JE NAMJENJEN:

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, zaposlenim u finansijskom planiranju i izvještavanju, bankarima i svima onim koji sklapaju poslove ili provode transakcije sa nerezidentima, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Nusreta Čerkez, Federalno ministarstvo finansija (šef odsjeka za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje)
Jasmin Rustemi, Federalno ministarstvo finansija (šef odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Sektoru za privredne finansije)

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo