✓ NOVOSTI I AKTUELNOSTI

✓ PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2021. GODINU

ZNAČAJ KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I OECD PRINCIPI


INTERAKTIVNI WEBINAR
24. 12. 2021.
SNIMAK WEBINARA
27. 12. 2021.
29. 12. 2021.

Početak webinara u 9:30h


PROGRAM WEBINARA:

 

NOVOSTI I AKTUELNOSTI
 • Nove osnovice za obračun doprinosa za samostalne poduzetnike
 • Zaštita na radu – obaveze poslodavaca u primjeni Zakona
 • Obavijest o načinu predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu
 • Smjernice za primjenu međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva u FBiH

 

PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2021. GODINU
 • Obveznici, obrasci i rokovi podnošenja godišnjeg obračun
 • Ažuriranje poslovnih knjiga i usaglašavanje svih evidencija
 • Popis sredstava i obaveza:
  • rokovi za popis i predmet popisa
  • tretiranje popisnih razlika s poreznih aspekata (UIO i PU)
   • Kalo, rastur, kvar i lom
  • obaveznost slanja IOS-a
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Specifičnosti kod tretiranja nekretnina u Bilansu stanja
 • Specifičnosti kod tretiranja proizvodnje u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha: obaveza evidentiranja proizvodnje preko konta 595 i 596?!
 • Evidentiranje troškova
 • Vremenska razgraničenja (aktivna i pasivna)
 • Razlika između razgraničenja, ukalkulisavanja i rezervisanja
 • Ko je dužan izvršiti rezervisanja i za koje troškove?
 • Razgraničenje prihoda
 • Obaveznost ukalkulisavanja troškova
 • Ispravan tretman faktura pristiglih u 2022. god koje se odnose na 2021. godinu
 • Preispitivanje potencijalnih obaveza
 • Oprost obaveza (porezni tretman)
 • Šta kad uočimo da smo napravili grešku u prethodnim godinama?
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata (ispravno evidentiranje kapitala, koja su ograničenja za visinu gubitka iznad visine kapitala? Kada „smijemo“ vršiti „prebijanje akumuliranih dobitaka i gubitaka?)

 

ZNAČAJ KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I OECD PRINCIPI
 • Definicija i područje korporativnog upravljanja
 • Principi korporativnog upravljanja
 • Interni mehanizmi korporativnog upravljanja
  • Odbori (nadzorni odbor i uprava)
  • Naknade menadžmentu
  • Koncentracija vlasništva
  • Odnos s interesno-utjecajnim grupama i
  • Korporativno izvještavanje
 • Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja:
  • Tržište za korporativnu kontrolu
  • Zakonodavni i regulatorni okvir
  • Zaštita manjinskih dioničar, i
  • Konkurentski uslovi.


WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama i revizorima
 • poreznim savjetnicima
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija
 • samostalnim poduzetnicima
 • upravama društava, vlasnicima pravnih lica i direktorima
 • bankarima i kreditnim analitičarima
 • rukovodiocima finansija i računovodstva kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji

 

PREDAVAČI:

Edin Semić, dipl.oec.
mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević
– ovlašteni revizor
dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo