CD izdanje – Priručnik – Implementacija Zakona o radu Federacije BiH
(sa modelima akata)

30.00 KM

CD izdanje -Priručnik – Implementacija Zakona o radu Federacije BiH

(sa modelima akata)

Autori:

prof. dr. Faruk Sinanović,
mc. Silvana Brković – Mujagić – sudija,
mr.sc. Kenan Spahić,
Azra Bublin – dipl. iur.,
Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.,
Gordana Stojaković – sudija,
Džana Kadribegović – dipl. iur.

 

SADRŽAJ

I  DIO (Kratka elaboracija pojedinih instituta značajnih za implementaciju)

1. Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme prof. dr. Faruk Sinanović 3. str.
2. Radnopravni status direktora Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. 3. str.
3. Radno vrijeme Džana Kadribegović, dipl. iur. 5. str.
4. Zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom  u svjetlu novog Zakona o radu prof. dr. Faruk Sinanović 3. str.
5. Pravo radnika na odmor i odsustvo Azra Bublin, dipl. iur. 8. str.
6. Porođajno odsustvo zaposlenih roditelja Azra Bublin, dipl. iur 3. str.
7. Bolovanje po novom Zakonu o radu Gordana Stojaković, sudija 1. str.
8. Otkaz ugovora o radu prof. dr. Faruk Sinanović 5. str.
9. Poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora  radu Džana Kadribegović, dipl. iur. 4. str.
10. Aktuelnosti u vezi s otkaznim rokom prema novom Zakonu o radu FBiH prof. dr. Faruk Sinanović 1. str.
11. Dostava odluka o pravima i obavezama iz radnog odnosa Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. 5. str.
12. Primjena povoljnijeg prava za radnike Gordana Stojaković, sudija 1. str.
13. Povratak na posao radnika u izvršnom postupku mr. sci. Silvana Brković – Mujagić 5. str.
14. Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novog Zakona o radu FBiH prof. dr. Faruk Sinanović 5. str.

 

II DIO – (Primjeri pravilnika, ugovora i rješenja)

Pravilnik:

 1. Pravilnik o radu

Ugovori:

 1. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji nije obavezan da usvoji pravilnik o radu;
 1. Ugovor o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci / preko šest mjeseci kod poslodavca koji nije obavezan da usvoji pravilnik o radu – (Usklađivanje sa zakonom / Ugovor s novim radnikom);
 2. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji je obavezan da donese pavilnik o radu;
 3. Ugovor o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci / preko šest mjeseci kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu – (Usklađivanje sa zakonom / Ugovor s novim radnikom);
 4. Ugovor o radu sa pripravnikom – (kad nije donesen Pravilnik o radu);
 5. Ugovor o radu sa pripravnikom – (kad je donesen Pravilnik o radu);
 6. Ugovor o stručnom osposobljavanju – (kad nije donesen Pravilnik o radu);
 7. Ugovor o stručnom osposobljavanju – (kad je donesen Pravilnik o radu);
 8. Ugovor o radu sa direktorom (na određeno / na neodređeno vrijeme) kod poslodavca koji nije obavezan da donese pravilnik o radu;
 9. Ugovor o radu sa direktorom (na određeno / na neodređeno vrijeme) kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu;
 10. Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima direktora bez zasnivanja radnog odnosa;
 11. Ugovor o radu van prostorija poslodavca kod poslodavca koji nije obavezan da donese pravilnik o radu (na neodređeno / određeno vrijeme);
 12. Ugovor o radu van prostorija poslodavca kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu (na neodređeno / određeno vrijeme);

 

Rješenja:

 1. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog prekida probnog rada;
 2. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada;
 3. Rješenje o zadovoljavajućoj ocjeni probnog rada;
 4. Rješenje o nezadovoljavajućoj ocjeni probnog rada;
 5. Rješenje o pripravnosti;
 6. Rješenje o određivanju prekovremenog rada;
 7. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora;
 8. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora radnika koji nije stekao pravo na puni godišnji odmor;
 9. Rješenje o plaćenom odsustvu;
 10. Rješenje o neplaćenom odsustvu;
 11. Rješenje o privremenom rasporedu žene za vrijeme trudnoće;
 12. Rješenje o odsustvu sa rada trudnice uz naknadu plaće;
 13. Rješenje o odobravanju rada sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva;
 14. Rješenje o odobravanju rada sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta;
 15. Rješenje o odobravanju odsustva radi dojenja;
 16. Rješenje o odobravanju odsustva nakon isteka porođajnog odsustva;
 17. Rješenje o odobravanju isplate razlike do pune plaće za vrijeme porodiljskog odsustva;
 18. Rješenje o odobravanju ocu/majci djeteta sa težim smetnjama u razvoju da radi polovinu punog radnog vremena;
 19. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog radnika koji je privremeno spriječen za rad, a zbog težeg prestupa ili teže povrede radne obaveze;
 20. Rješenje o otkazu ugovora o radu radniku koji je bio privremeno spriječen za rad duže od šest mjeseci, zbog nemogućnosti rasporeda na drugo radno mjesto;
 21. Rješenje o otkazu ugovora radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću uz saglasnost vijeća zaposlenika/sindikata;
 22. Sporazum o prestanku ugovora o radu;
 23. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga;
 24. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog toga što radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa;
 25. Pismeno upozorenje radniku zbog lakšeg prijestupa ili lakše povrede radnih obaveza;
 26. Rješenje o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca bez otkaznog roka zbog težeg prestupa ili teže povrede obaveza;
 27. Rješenje o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca bez otkaznog roka zbog ponovljenog lakšeg prestupa ili lakše povrede obaveza;
 28. Rješenje o otkazu ugovora o radu od strane radnika bez otkaznog roka;
 29. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (član 94. tač. c. i d.);
 30. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (član 94.tačka e.);
 31. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (član 94.tačka h.);
 32. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (član 94. tačka );
 33. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (član 94.tačka j.);
 34. Rješenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zaključivanja novog ugovora o radu;
 35. Rješenje o privremenom raspoređivanju radnika.

 

III DIO (Odgovori na pitanja)

Pitanja i odgovori (po institutima):

 1. Pravilnik o radu;
 2. Zasnivanje radnog odnosa;
 3. Zaposlenje penzionera;
 4. Ugovori o radu;
 5. Ugovor o radu na određeno vrijeme;
 6. Radno vrijeme;
 7. Pripravnici i volonteri;
 8. Odmori i odsustva;
 9. Osposobljavanje za rad;
 10. PIO/MIO;
 11. Plate i naknade plata;
 12. Porodiljsko odsustvo;
 13. Prava i obaveze iz radnog odnosa;
 14. Preraspodjela na drugo radno mjesto;
 15. Bolovanje;
 16. Obaveze poslodavaca nakon usvajanja zakona;
 17. Pripravnost za rad;
 18. Prestanak radnog odnosa;
 19. Otkaz ugovora o radu;
 20. Otpremnina;
 21. Sindikati;
 22. Vijeće zaposlenika;
 23. Kolektivni ugovori;
 24. Zbrinjavanje viška zaposlenih;
 25. Inspekcijski nadzor;

 

A4 Format, Meki uvez, str. 327

Cijena – 30,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD izdanje – Priručnik – Implementacija Zakona o radu Federacije BiH
(sa modelima akata)”